Cuộn Cảm CD54 SMD (37)

List product List gallery

Cuộn Cảm 1000uH CD54 SMD 5.8x5.2x4.5

1000uH (102), 1.3A
OEM

2,100 đ/Cái

Hết hàng

Cuộn Cảm 1000uH CD54 SMD 5.8x5.2x4.5

Cuộn Cảm 820uH CD54 SMD 5.8x5.2x4.5

820uH (821), 1.3A
OEM

2,100 đ/Cái

Hết hàng

Cuộn Cảm 820uH CD54 SMD 5.8x5.2x4.5

Cuộn Cảm 680uH CD54 SMD 5.8x5.2x4.5

680uH (681), 0.69A
OEM

2,100 đ/Cái

Hết hàng

Cuộn Cảm 680uH CD54 SMD 5.8x5.2x4.5

Cuộn Cảm 560uH CD54 SMD 5.8x5.2x4.5

560uH (561), 1.3A
OEM

2,100 đ/Cái

Hết hàng

Cuộn Cảm 560uH CD54 SMD 5.8x5.2x4.5

Cuộn Cảm 470uH CD54 SMD 5.8x5.2x4.5

470uH (471), 0.79A
OEM

2,100 đ/Cái

Hết hàng

Cuộn Cảm 470uH CD54 SMD 5.8x5.2x4.5

Cuộn Cảm 390uH CD54 SMD 5.8x5.2x4.5

390uH (391), 0.88A
OEM

2,100 đ/Cái

Hết hàng

Cuộn Cảm 390uH CD54 SMD 5.8x5.2x4.5

Cuộn Cảm 330uH CD54 SMD 5.8x5.2x4.5

330uH (331), 0.95A
OEM

2,100 đ/Cái

Hết hàng

Cuộn Cảm 330uH CD54 SMD 5.8x5.2x4.5

Cuộn Cảm 270uH CD54 SMD 5.8x5.2x4.5

270uH (271), 1.3A
OEM

2,100 đ/Cái

Hết hàng

Cuộn Cảm 270uH CD54 SMD 5.8x5.2x4.5

Cuộn Cảm 220uH CD54 SMD 5.8x5.2x4.5

220uH (221), 1.16A
OEM

2,100 đ/Cái

Hết hàng

Cuộn Cảm 220uH CD54 SMD 5.8x5.2x4.5

Cuộn Cảm 180uH CD54 SMD 5.8x5.2x4.5

180uH (181), 2.3A
OEM

2,100 đ/Cái

Hết hàng

Cuộn Cảm 180uH CD54 SMD 5.8x5.2x4.5

Cuộn Cảm 150uH CD54 SMD 5.8x5.2x4.5

150uH (151), 1.42A
OEM

2,100 đ/Cái

Hết hàng

Cuộn Cảm 150uH CD54 SMD 5.8x5.2x4.5

Cuộn Cảm 120uH CD54 SMD 5.8x5.2x4.5

120uH (121), 2.75A
OEM

2,100 đ/Cái

Hết hàng

Cuộn Cảm 120uH CD54 SMD 5.8x5.2x4.5

Cuộn Cảm 100uH CD54 SMD 5.8x5.2x4.5

100uH (101), 1.7A
OEM

2,100 đ/Cái

Hết hàng

Cuộn Cảm 100uH CD54 SMD 5.8x5.2x4.5

Cuộn Cảm 82uH CD54 SMD 5.8x5.2x4.5

82uH (820), 2.75A
OEM

2,100 đ/Cái

Hết hàng

Cuộn Cảm 82uH CD54 SMD 5.8x5.2x4.5

Cuộn Cảm 68uH CD54 SMD 5.8x5.2x4.5

68uH (680), 2.75A
OEM

2,100 đ/Cái

Hết hàng

Cuộn Cảm 68uH CD54 SMD 5.8x5.2x4.5

Cuộn Cảm 56uH CD54 SMD 5.8x5.2x4.5

56uH (560), 2.75A
OEM

2,100 đ/Cái

Hết hàng

Cuộn Cảm 56uH CD54 SMD 5.8x5.2x4.5

Cuộn Cảm 39uH CD54 SMD 5.8x5.2x4.5

39uH (390), 2.75A
OEM

2,100 đ/Cái

Hết hàng

Cuộn Cảm 39uH CD54 SMD 5.8x5.2x4.5

Cuộn Cảm 33uH CD54 SMD 5.8x5.2x4.5

33uH (330), 3A
OEM

2,100 đ/Cái

Hết hàng

Cuộn Cảm 33uH CD54 SMD 5.8x5.2x4.5

Cuộn Cảm 27uH CD54 SMD 5.8x5.2x4.5

27uH (270), 3.4A
OEM

2,100 đ/Cái

Hết hàng

Cuộn Cảm 27uH CD54 SMD 5.8x5.2x4.5

Cuộn Cảm 18uH CD54 SMD 5.8x5.2x4.5

18uH (180), 3.9A
OEM

2,100 đ/Cái

Hết hàng

Cuộn Cảm 18uH CD54 SMD 5.8x5.2x4.5

Cuộn Cảm 15uH CD54 SMD 5.8x5.2x4.5

15uH (150), 4.5A
OEM

2,100 đ/Cái

Hết hàng

Cuộn Cảm 15uH CD54 SMD 5.8x5.2x4.5

Cuộn Cảm 12uH CD54 SMD 5.8x5.2x4.5

12uH (120), 4.9A
OEM

2,100 đ/Cái

Hết hàng

Cuộn Cảm 12uH CD54 SMD 5.8x5.2x4.5

Cuộn Cảm 8.2uH CD54 SMD 5.8x5.2x4.5

8.2uH (8R2), 5.5A
OEM

2,100 đ/Cái

Hết hàng

Cuộn Cảm 8.2uH CD54 SMD 5.8x5.2x4.5

Cuộn Cảm 3.5uH CD54 SMD 5.8x5.2x4.5

3.5uH (3R5), 7.5A
OEM

2,100 đ/Cái

Hết hàng

Cuộn Cảm 3.5uH CD54 SMD 5.8x5.2x4.5

Cuộn Cảm 2.7uH CD54 SMD 5.8x5.2x4.5

2.7uH (2R7), 8.0A
OEM

2,100 đ/Cái

Hết hàng

Cuộn Cảm 2.7uH CD54 SMD 5.8x5.2x4.5

Cuộn Cảm 2.4uH CD54 SMD 5.8x5.2x4.5

2.4uH (2R4), 8.0A
OEM

2,100 đ/Cái

Hết hàng

Cuộn Cảm 2.4uH CD54 SMD 5.8x5.2x4.5

Cuộn Cảm 1.8uH CD54 SMD 5.8x5.2x4.5

1.8uH (1R8), 9.5A
OEM

2,100 đ/Cái

Hết hàng

Cuộn Cảm 1.8uH CD54 SMD 5.8x5.2x4.5

Cuộn Cảm 1.5uH CD54 SMD 5.8x5.2x4.5

1.5uH (1R5), 9.8A
OEM

2,100 đ/Cái

Hết hàng

 Cuộn Cảm 1.5uH CD54 SMD 5.8x5.2x4.5

Cuộn Cảm 1.2uH CD54 SMD 5.8x5.2x4.5

1.2uH (1R2), 9.8A
OEM

2,100 đ/Cái

Hết hàng

Cuộn Cảm 1.2uH CD54 SMD 5.8x5.2x4.5

Cuộn Cảm 47uH CD54 SMD 5.8x5.2x4.5

47uH (470), 0.72A
OEM

2,100 đ/Cái

Hết hàng

Cuộn Cảm 47uH CD54 SMD 5.8x5.2x4.5

Cuộn Cảm 47uH CD54 SMD 5.8x5.2x4.5

33uH (330), 1.11A
OEM

2,100 đ/Cái

Hết hàng

Cuộn Cảm 47uH CD54 SMD 5.8x5.2x4.5

Cuộn Cảm 22uH CD54 SMD 5.8x5.2x4.5

22uH (220), 1.11A
OEM

2,100 đ/Cái

Hết hàng

Cuộn Cảm 22uH CD54 SMD 5.8x5.2x4.5

Cuộn Cảm 10uH CD54 SMD 5.8x5.2x4.5

10uH (100), 2.0A
OEM

2,100 đ/Cái

Hàng còn: 1327 Cái

Cuộn Cảm 10uH CD54 SMD 5.8x5.2x4.5

Cuộn Cảm 6.8uH CD54 SMD 5.8x5.2x4.5

6.8uH (6R8), 2.3A
OEM

2,100 đ/Cái

Hết hàng

Cuộn Cảm 6.8uH CD54 SMD 5.8x5.2x4.5

Cuộn Cảm 4.7uH CD54 SMD 5.8x5.2x4.5

4.7uH (4R7), 3.0A
OEM

2,100 đ/Cái

Hết hàng

Cuộn Cảm 4.7uH CD54 SMD 5.8x5.2x4.5

Cuộn Cảm 3.3uH CD54 SMD 5.8x5.2x4.5

3.3uH (3R3), 3.0A
OEM

2,100 đ/Cái

Hết hàng

Cuộn Cảm 3.3uH CD54 SMD 5.8x5.2x4.5

Cuộn Cảm 2.2uH CD54 SMD 5.8x5.2x4.5

2.2uH (2R2), 3.8A
OEM

2,100 đ/Cái

Hết hàng

Cuộn Cảm 2.2uH CD54 SMD 5.8x5.2x4.5
Chat
Đăng Nhập X

Email

Mật khẩu

  Quên mật khẩu? | Đăng Ký