Phone

(28)3896.8699-0972924961

Sản phẩm mới
E3Z-LS63 2M Cảm Biến Quang
SENSOR OPTO REFL 2MM-20MM PREWIR
0 đ/Cái
E3Z-LS81 Cảm Biến Quang
SENS OPTO REFL 20MM-200MM PREWIR
320,000 đ/Cái
E3Z-LS61 Cảm Biến Quang
SENS OPTO REFL 20MM-200MM PREWIR
320,000 đ/Cái
E3Z-T61 Cảm Biến Quang
SENSOR PHOTO AMP THRU-BEM 48'NPN
320,000 đ/Cái
E3Z-T81 Cảm Biến Quang
SENSOR PHOTO AMP THRU-BEAM PNP
320,000 đ/Cái
E3Z-R81 Cảm Biến Quang
SENSOR OPTO REFL 4M PREWIRED MOD
240,000 đ/Cái
E3Z-R61 Cảm Biến Quang
SENSOR OPTO REFL 4M PREWIRED MOD
240,000 đ/Cái
E3Z-D82 Cảm Biến Quang
SENSOR OPTO REFL 1M PREWIRED MOD
240,000 đ/Cái

Cuộn Cảm CD53 SMD (37)

List product List gallery

Cuộn Cảm 1000uH CD53 SMD 5.8x5.2x3.2

1000uH (102), 0.15A

1,000 đ/Cái

Hết hàng

Cuộn Cảm 1000uH CD53 SMD 5.8x5.2x3.2

Cuộn Cảm 820uH CD53 SMD 5.8x5.2x3.2

820uH (821), 0.15A

2,100 đ/Cái

Hết hàng

Cuộn Cảm 820uH CD53 SMD 5.8x5.2x3.2

Cuộn Cảm 681uH CD53 SMD 5.8x5.2x3.2

681uH (682), 0.15A

2,100 đ/Cái

Còn: 2000 Cái

Cuộn Cảm 681uH CD53 SMD 5.8x5.2x3.2

Cuộn Cảm 561uH CD53 SMD 5.8x5.2x3.2

561uH (562), 0.15A

2,100 đ/Cái

Hết hàng

Cuộn Cảm 561uH CD53 SMD 5.8x5.2x3.2

Cuộn Cảm 470uH CD53 SMD 5.8x5.2x3.2

470uH (471), 0.15A

2,100 đ/Cái

Còn: 1495 Cái

Cuộn Cảm 470uH CD53 SMD 5.8x5.2x3.2

Cuộn Cảm 390uH CD53 SMD 5.8x5.2x3.2

390uH (391), 0.15A

2,100 đ/Cái

Hết hàng

Cuộn Cảm 390uH CD53 SMD 5.8x5.2x3.2

Cuộn Cảm 330uH CD53 SMD 5.8x5.2x3.2

330uH (331), 0.15A

2,100 đ/Cái

Còn: 1500 Cái

Cuộn Cảm 330uH CD53 SMD 5.8x5.2x3.2

Cuộn Cảm 270uH CD53 SMD 5.8x5.2x3.2

270uH (270), 0.15A

2,100 đ/Cái

Hết hàng

Cuộn Cảm 270uH CD53 SMD 5.8x5.2x3.2

Cuộn Cảm 220uH CD53 SMD 5.8x5.2x3.2

220uH (221), 0.15A

2,100 đ/Cái

Còn: 1447 Cái

Cuộn Cảm 220uH CD53 SMD 5.8x5.2x3.2

Cuộn Cảm 180uH CD53 SMD 5.8x5.2x3.2

180uH (181), 0.15A

2,100 đ/Cái

Hết hàng

Cuộn Cảm 180uH CD53 SMD 5.8x5.2x3.2

Cuộn Cảm 150uH CD53 SMD 5.8x5.2x3.2

150uH (151), 0.15A

2,100 đ/Cái

Hết hàng

Cuộn Cảm 150uH CD53 SMD 5.8x5.2x3.2

Cuộn Cảm 120uH CD53 SMD 5.8x5.2x3.2

120uH (121), 0.15A

2,100 đ/Cái

Hết hàng

Cuộn Cảm 120uH CD53 SMD 5.8x5.2x3.2

Cuộn Cảm 62uH CD53 SMD 5.8x5.2x3.2

62uH (620), 0.15A

2,100 đ/Cái

Hết hàng

Cuộn Cảm 62uH CD53 SMD 5.8x5.2x3.2

Cuộn Cảm 68uH CD53 SMD 5.8x5.2x3.2

68uH (680), 0.15A

2,100 đ/Cái

Hết hàng

Cuộn Cảm 68uH CD53 SMD 5.8x5.2x3.2

Cuộn Cảm 56uH CD53 SMD 5.8x5.2x3.2

56uH (560), 0.15A

2,100 đ/Cái

Hết hàng

Cuộn Cảm 56uH CD53 SMD 5.8x5.2x3.2

Cuộn Cảm 39uH CD53 SMD 5.8x5.2x3.2

39uH (390), 0.15A

2,100 đ/Cái

Hết hàng

Cuộn Cảm 39uH CD53 SMD 5.8x5.2x3.2

Cuộn Cảm 27uH CD53 SMD 5.8x5.2x3.2

27uH (270), 0.15A

2,100 đ/Cái

Hết hàng

Cuộn Cảm 27uH CD53 SMD 5.8x5.2x3.2

Cuộn Cảm 18uH CD53 SMD 5.8x5.2x3.2

18uH (180), 0.15A

2,100 đ/Cái

Hết hàng

Cuộn Cảm 18uH CD53 SMD 5.8x5.2x3.2

Cuộn Cảm 15uH CD53 SMD 5.8x5.2x3.2

15uH (821), 0.15A

2,100 đ/Cái

Hết hàng

Cuộn Cảm 15uH CD53 SMD 5.8x5.2x3.2

Cuộn Cảm 120uH CD53 SMD 5.8x5.2x3.2

12uH (120), 0.15A

2,100 đ/Cái

Hết hàng

Cuộn Cảm 120uH CD53 SMD 5.8x5.2x3.2

Cuộn Cảm 8.2uH CD53 SMD 5.8x5.2x3.2

8.2uH (8R2), 0.15A

2,100 đ/Cái

Hết hàng

Cuộn Cảm 8.2uH CD53 SMD 5.8x5.2x3.2

Cuộn Cảm 5.6uH CD53 SMD 5.8x5.2x3.2

5.6uH (5R6), 0.15A

2,100 đ/Cái

Hết hàng

Cuộn Cảm 5.6uH CD53 SMD 5.8x5.2x3.2

Cuộn Cảm 3.9uH CD53 SMD 5.8x5.2x3.2

3.9uH (3R9), 0.15A

2,100 đ/Cái

Hết hàng

Cuộn Cảm 3.9uH CD53 SMD 5.8x5.2x3.2

Cuộn Cảm 2.7uH CD53 SMD 5.8x5.2x3.2

2.7uH (2R7), 0.15A

2,100 đ/Cái

Hết hàng

Cuộn Cảm 2.7uH CD53 SMD 5.8x5.2x3.2

Cuộn Cảm 1.8uH CD53 SMD 5.8x5.2x3.2

1.8uH (1R8), 0.15A

2,100 đ/Cái

Hết hàng

Cuộn Cảm 1.8uH CD53 SMD 5.8x5.2x3.2

Cuộn Cảm 1.5uH CD53 SMD 5.8x5.2x3.2

1.5uH (1R5), 0.15A

2,100 đ/Cái

Hết hàng

Cuộn Cảm 1.5uH CD53 SMD 5.8x5.2x3.2

Cuộn Cảm 1.2uH CD53 SMD 5.8x5.2x3.2

1.2uH (821), 0.15A

2,100 đ/Cái

Hết hàng

Cuộn Cảm 1.2uH CD53 SMD 5.8x5.2x3.2

Cuộn Cảm 1.0uH CD53 SMD 5.8x5.2x3.2

1.0uH (821), 0.15A

2,100 đ/Cái

Hết hàng

Cuộn Cảm 1.0uH CD53 SMD 5.8x5.2x3.2

Cuộn Cảm 4.7uH CD53 SMD 5.8x5.2x3.2

4.7uH (4R7), 0.15A

2,100 đ/Cái

Còn: 3337 Cái

Cuộn Cảm 4.7uH CD53 SMD 5.8x5.2x3.2

Cuộn Cảm 6.8uH CD53 SMD 5.8x5.2x3.2

6.8uH (6R8), 0.15A

2,100 đ/Cái

Còn: 1732 Cái

Cuộn Cảm 6.8uH CD53 SMD 5.8x5.2x3.2

Cuộn Cảm 10uH CD53 SMD 5.8x5.2x3.2

10uH (100), 0.15A

2,100 đ/Cái

Còn: 1673 Cái

Cuộn Cảm 10uH CD53 SMD 5.8x5.2x3.2

Cuộn Cảm 100uH CD53 SMD 5.8x5.2x3.2

100uH (101), 0.15A

2,100 đ/Cái

Còn: 1589 Cái

Cuộn Cảm 100uH CD53 SMD 5.8x5.2x3.2

Cuộn Cảm 2.2uH CD53 SMD 5.8x5.2x3.2

2.2uH (2R2), 0.15A

2,100 đ/Cái

Còn: 390 Cái

Cuộn Cảm 2.2uH CD53 SMD 5.8x5.2x3.2

Cuộn Cảm 3.3.uH CD53 SMD 5.8x5.2x3.2

3.3uH (3R3), 0.15A

2,100 đ/Cái

Còn: 950 Cái

Cuộn Cảm 3.3.uH CD53 SMD 5.8x5.2x3.2

Cuộn Cảm 22uH CD53 SMD 5.8x5.2x3.2

22uH (220), 0.15A

2,100 đ/Cái

Còn: 1917 Cái

Cuộn Cảm 22uH CD53 SMD 5.8x5.2x3.2

Cuộn Cảm 33uH CD53 SMD 5.8x5.2x3.2

33uH (330), 0.15A

2,100 đ/Cái

Còn: 180 Cái

Cuộn Cảm 33uH CD53 SMD 5.8x5.2x3.2

Cuộn Cảm 47uH CD53 SMD 5.8x5.2x3.2

47uH (470), 0.15A

2,100 đ/Cái

Còn: 1669 Cái

Cuộn Cảm 47uH CD53 SMD 5.8x5.2x3.2
Thegioiic live support