Cuộn Cảm CD53 SMD (37)

List product List gallery

Cuộn Cảm 1000uH CD53 SMD 5.8x5.2x3.2

1000uH (102), 0.15A
OEM

1,000 đ/Cái

Hết hàng

Cuộn Cảm 1000uH CD53 SMD 5.8x5.2x3.2

Cuộn Cảm 820uH CD53 SMD 5.8x5.2x3.2

820uH (821), 0.15A
OEM

2,100 đ/Cái

Hết hàng

Cuộn Cảm 820uH CD53 SMD 5.8x5.2x3.2

Cuộn Cảm 681uH CD53 SMD 5.8x5.2x3.2

681uH (682), 0.15A
OEM

2,100 đ/Cái

Hàng còn: 1996 Cái

Cuộn Cảm 681uH CD53 SMD 5.8x5.2x3.2

Cuộn Cảm 561uH CD53 SMD 5.8x5.2x3.2

561uH (562), 0.15A
OEM

2,100 đ/Cái

Hết hàng

Cuộn Cảm 561uH CD53 SMD 5.8x5.2x3.2

Cuộn Cảm 470uH CD53 SMD 5.8x5.2x3.2

470uH (471), 0.15A
OEM

2,100 đ/Cái

Hàng còn: 1410 Cái

Cuộn Cảm 470uH CD53 SMD 5.8x5.2x3.2

Cuộn Cảm 390uH CD53 SMD 5.8x5.2x3.2

390uH (391), 0.15A
OEM

2,100 đ/Cái

Hết hàng

Cuộn Cảm 390uH CD53 SMD 5.8x5.2x3.2

Cuộn Cảm 330uH CD53 SMD 5.8x5.2x3.2

330uH (331), 0.15A
OEM

2,100 đ/Cái

Hàng còn: 1476 Cái

Cuộn Cảm 330uH CD53 SMD 5.8x5.2x3.2

Cuộn Cảm 270uH CD53 SMD 5.8x5.2x3.2

270uH (270), 0.15A
OEM

2,100 đ/Cái

Hết hàng

Cuộn Cảm 270uH CD53 SMD 5.8x5.2x3.2

Cuộn Cảm 220uH CD53 SMD 5.8x5.2x3.2

220uH (221), 0.15A
OEM

2,100 đ/Cái

Hàng còn: 1122 Cái

Cuộn Cảm 220uH CD53 SMD 5.8x5.2x3.2

Cuộn Cảm 180uH CD53 SMD 5.8x5.2x3.2

180uH (181), 0.15A
OEM

2,100 đ/Cái

Hết hàng

Cuộn Cảm 180uH CD53 SMD 5.8x5.2x3.2

Cuộn Cảm 150uH CD53 SMD 5.8x5.2x3.2

150uH (151), 0.15A
OEM

2,100 đ/Cái

Hết hàng

Cuộn Cảm 150uH CD53 SMD 5.8x5.2x3.2

Cuộn Cảm 120uH CD53 SMD 5.8x5.2x3.2

120uH (121), 0.15A
OEM

2,100 đ/Cái

Hết hàng

Cuộn Cảm 120uH CD53 SMD 5.8x5.2x3.2

Cuộn Cảm 62uH CD53 SMD 5.8x5.2x3.2

62uH (620), 0.15A
OEM

2,100 đ/Cái

Hết hàng

Cuộn Cảm 62uH CD53 SMD 5.8x5.2x3.2

Cuộn Cảm 68uH CD53 SMD 5.8x5.2x3.2

68uH (680), 0.15A
OEM

2,100 đ/Cái

Hết hàng

Cuộn Cảm 68uH CD53 SMD 5.8x5.2x3.2

Cuộn Cảm 56uH CD53 SMD 5.8x5.2x3.2

56uH (560), 0.15A
OEM

2,100 đ/Cái

Hết hàng

Cuộn Cảm 56uH CD53 SMD 5.8x5.2x3.2

Cuộn Cảm 39uH CD53 SMD 5.8x5.2x3.2

39uH (390), 0.15A
OEM

2,100 đ/Cái

Hết hàng

Cuộn Cảm 39uH CD53 SMD 5.8x5.2x3.2

Cuộn Cảm 27uH CD53 SMD 5.8x5.2x3.2

27uH (270), 0.15A
OEM

2,100 đ/Cái

Hết hàng

Cuộn Cảm 27uH CD53 SMD 5.8x5.2x3.2

Cuộn Cảm 18uH CD53 SMD 5.8x5.2x3.2

18uH (180), 0.15A
OEM

2,100 đ/Cái

Hết hàng

Cuộn Cảm 18uH CD53 SMD 5.8x5.2x3.2

Cuộn Cảm 15uH CD53 SMD 5.8x5.2x3.2

15uH (821), 0.15A
OEM

2,100 đ/Cái

Hết hàng

Cuộn Cảm 15uH CD53 SMD 5.8x5.2x3.2

Cuộn Cảm 120uH CD53 SMD 5.8x5.2x3.2

12uH (120), 0.15A
OEM

2,100 đ/Cái

Hết hàng

Cuộn Cảm 120uH CD53 SMD 5.8x5.2x3.2

Cuộn Cảm 8.2uH CD53 SMD 5.8x5.2x3.2

8.2uH (8R2), 0.15A
OEM

2,100 đ/Cái

Hết hàng

Cuộn Cảm 8.2uH CD53 SMD 5.8x5.2x3.2

Cuộn Cảm 5.6uH CD53 SMD 5.8x5.2x3.2

5.6uH (5R6), 0.15A
OEM

2,100 đ/Cái

Hết hàng

Cuộn Cảm 5.6uH CD53 SMD 5.8x5.2x3.2

Cuộn Cảm 3.9uH CD53 SMD 5.8x5.2x3.2

3.9uH (3R9), 0.15A
OEM

2,100 đ/Cái

Hết hàng

Cuộn Cảm 3.9uH CD53 SMD 5.8x5.2x3.2

Cuộn Cảm 2.7uH CD53 SMD 5.8x5.2x3.2

2.7uH (2R7), 0.15A
OEM

2,100 đ/Cái

Hết hàng

Cuộn Cảm 2.7uH CD53 SMD 5.8x5.2x3.2

Cuộn Cảm 1.8uH CD53 SMD 5.8x5.2x3.2

1.8uH (1R8), 0.15A
OEM

2,100 đ/Cái

Hết hàng

Cuộn Cảm 1.8uH CD53 SMD 5.8x5.2x3.2

Cuộn Cảm 1.5uH CD53 SMD 5.8x5.2x3.2

1.5uH (1R5), 0.15A
OEM

2,100 đ/Cái

Hết hàng

Cuộn Cảm 1.5uH CD53 SMD 5.8x5.2x3.2

Cuộn Cảm 1.2uH CD53 SMD 5.8x5.2x3.2

1.2uH (821), 0.15A
OEM

2,100 đ/Cái

Hết hàng

Cuộn Cảm 1.2uH CD53 SMD 5.8x5.2x3.2

Cuộn Cảm 1.0uH CD53 SMD 5.8x5.2x3.2

1.0uH (821), 0.15A
OEM

2,100 đ/Cái

Hết hàng

Cuộn Cảm 1.0uH CD53 SMD 5.8x5.2x3.2

Cuộn Cảm 4.7uH CD53 SMD 5.8x5.2x3.2

4.7uH (4R7), 0.15A
OEM

2,100 đ/Cái

Hàng còn: 3077 Cái

Cuộn Cảm 4.7uH CD53 SMD 5.8x5.2x3.2

Cuộn Cảm 6.8uH CD53 SMD 5.8x5.2x3.2

6.8uH (6R8), 0.15A
OEM

2,100 đ/Cái

Hàng còn: 1648 Cái

Cuộn Cảm 6.8uH CD53 SMD 5.8x5.2x3.2

Cuộn Cảm 10uH CD53 SMD 5.8x5.2x3.2

10uH (100), 0.15A
OEM

2,100 đ/Cái

Hàng còn: 1650 Cái

Cuộn Cảm 10uH CD53 SMD 5.8x5.2x3.2

Cuộn Cảm 100uH CD53 SMD 5.8x5.2x3.2

100uH (101), 0.15A
OEM

2,100 đ/Cái

Hàng còn: 1486 Cái

Cuộn Cảm 100uH CD53 SMD 5.8x5.2x3.2

Cuộn Cảm 2.2uH CD53 SMD 5.8x5.2x3.2

2.2uH (2R2), 0.15A
OEM

2,100 đ/Cái

Hàng còn: 362 Cái

Cuộn Cảm 2.2uH CD53 SMD 5.8x5.2x3.2

Cuộn Cảm 3.3.uH CD53 SMD 5.8x5.2x3.2

3.3uH (3R3), 0.15A
OEM

2,100 đ/Cái

Hàng còn: 808 Cái

Cuộn Cảm 3.3.uH CD53 SMD 5.8x5.2x3.2

Cuộn Cảm 22uH CD53 SMD 5.8x5.2x3.2

22uH (220), 0.15A
OEM

2,100 đ/Cái

Hàng còn: 1854 Cái

Cuộn Cảm 22uH CD53 SMD 5.8x5.2x3.2

Cuộn Cảm 33uH CD53 SMD 5.8x5.2x3.2

33uH (330), 0.15A
OEM

2,100 đ/Cái

Hàng còn: 130 Cái

Cuộn Cảm 33uH CD53 SMD 5.8x5.2x3.2

Cuộn Cảm 47uH CD53 SMD 5.8x5.2x3.2

47uH (470), 0.15A
OEM

2,100 đ/Cái

Hàng còn: 1435 Cái

Cuộn Cảm 47uH CD53 SMD 5.8x5.2x3.2
Chat
Đăng Nhập X

Email

Mật khẩu

  Quên mật khẩu? | Đăng Ký