Phone

(28)3896.8699-0972924961

Sản phẩm mới
E3Z-LS61 Cảm Biến Quang
SENS OPTO REFL 20MM-200MM PREWIR
0 đ/Cái
E3Z-T61 Cảm Biến Quang
SENSOR PHOTO AMP THRU-BEM 48'NPN
320,000 đ/Cái
E3Z-T81 Cảm Biến Quang
SENSOR PHOTO AMP THRU-BEAM PNP
320,000 đ/Cái
E3Z-R81 Cảm Biến Quang
SENSOR OPTO REFL 4M PREWIRED MOD
240,000 đ/Cái
E3Z-R61 Cảm Biến Quang
SENSOR OPTO REFL 4M PREWIRED MOD
240,000 đ/Cái
E3Z-D82 Cảm Biến Quang
SENSOR OPTO REFL 1M PREWIRED MOD
240,000 đ/Cái
E3Z-D81 Cảm Biến Quang
SENS OPTO REFL 5MM-100MM WIR MOD
240,000 đ/Cái
E3Z-D62 Cảm Biến Quang
SENSOR OPTO REFL 1M PREWIRED MOD
240,000 đ/Cái

Cuộn Cảm CD32 SMD (29)

List product List gallery

Cuộn Cảm 470UH CD32 SMD 3.5x3.1x2.1

470uH (471), 0.10A, size 3.5x3.1x2.1 mm

1,300 đ/Cái

Hết hàng

Cuộn Cảm 470UH CD32 SMD 3.5x3.1x2.1

Cuộn Cảm 390UH CD32 SMD 3.5x3.1x2.1

390uH (391), 0.11A, size 3.5x3.1 x 2.1 mm

1,300 đ/Cái

Hết hàng

Cuộn Cảm 390UH CD32 SMD 3.5x3.1x2.1

Cuộn Cảm 330UH CD32 SMD 3.5x3.1x2.1

330uH(331), 0.13A, size 3.5x3.1x2.1 mm

1,300 đ/Cái

Hết hàng

Cuộn Cảm 330UH CD32 SMD 3.5x3.1x2.1

Cuộn Cảm 270UH CD32 SMD 3.5x3.1x2.1

270uH (271), 0.13A, size 3.5x3.1x2.1 mm

1,300 đ/Cái

Hết hàng

Cuộn Cảm 270UH CD32 SMD 3.5x3.1x2.1

Cuộn Cảm 220UH CD32 SMD 3.5x3.1x2.1

220uH (221), 0.15A, size 3.5x3.1x2.1 mm

1,300 đ/Cái

Còn: 2400 Cái

Cuộn Cảm 220UH CD32 SMD 3.5x3.1x2.1

Cuộn Cảm 180UH CD32 SMD 3.5x3.1x2.1

180uH (181), 0.16A, size 3.5x3.1x2.1 mm

1,300 đ/Cái

Hết hàng

Cuộn Cảm 180UH CD32 SMD 3.5x3.1x2.1

Cuộn Cảm 150UH CD32 SMD 3.5x3.1x2.1

150uH (151), 0.17A, size 3.5x3.1x2.1 mm

1,300 đ/Cái

Hết hàng

Cuộn Cảm 150UH CD32 SMD 3.5x3.1x2.1

Cuộn Cảm 120UH CD32 SMD 3.5x3.1x2.1

120uH (121), 0.18A, size 3.5x3.1x2.1 mm

1,300 đ/Cái

Hết hàng

Cuộn Cảm 120UH CD32 SMD 3.5x3.1x2.1

Cuộn Cảm 100UH CD32 SMD 3.5x3.1x2.1

100uH (101), 0.22A, size 3.5x3.1x2.1 mm

1,300 đ/Cái

Còn: 2885 Cái

Cuộn Cảm 100UH CD32 SMD 3.5x3.1x2.1

Cuộn Cảm 82UH CD32 SMD 3.5x3.1x2.1

82uH (820), 0.23A, size 3.5x3.1x2.1 mm

1,300 đ/Cái

Hết hàng

Cuộn Cảm 82UH CD32 SMD 3.5x3.1x2.1

Cuộn Cảm 68UH CD32 SMD 3.5x3.1x2.1

68uH (680), 0.27A, size 3.5x3.1x2.1 mm

1,300 đ/Cái

Còn: 2980 Cái

Cuộn Cảm 68UH CD32 SMD 3.5x3.1x2.1

Cuộn Cảm 56UH CD32 SMD 3.5x3.1x2.1

56uH (560), 0.29A, size 3.5x3.1x2.1 mm

1,300 đ/Cái

Hết hàng

Cuộn Cảm 56UH CD32 SMD 3.5x3.1x2.1

Cuộn Cảm 47UH CD32 SMD 3.5x3.1x2.1

47uH (470), 0.33A, size 3.5x3.1x2.1 mm

1,300 đ/Cái

Còn: 2923 Cái

Cuộn Cảm 47UH CD32 SMD 3.5x3.1x2.1

Cuộn Cảm 39UH CD32 SMD 3.5x3.1x2.1

39uH (390), 0.35A, size 3.5x3.1x2.1 mm

1,300 đ/Cái

Hết hàng

Cuộn Cảm 39UH CD32 SMD 3.5x3.1x2.1

Cuộn Cảm 33UH CD32 SMD 3.5x3.1x2.1

33uH (330), 0.38A, size 3.5x3.1x2.1 mm

1,300 đ/Cái

Hết hàng

Cuộn Cảm 33UH CD32 SMD 3.5x3.1x2.1

Cuộn Cảm 27UH CD32 SMD 3.5x3.1x2.1

27uH (270), 0.4A, size 3.5x3.1x2.1 mm

1,300 đ/Cái

Hết hàng

Cuộn Cảm 27UH CD32 SMD 3.5x3.1x2.1

Cuộn Cảm 22UH CD32 SMD 3.5x3.1x2.1

22uH (220), 0.5A, size 3.5x3.1x2.1 mm

1,300 đ/Cái

Còn: 907 Cái

Cuộn Cảm 22UH CD32 SMD 3.5x3.1x2.1

Cuộn Cảm 18UH CD32 SMD 3.5x3.1x2.1

18uH (180), 0.52A, size 3.5x3.1x2.1 mm

1,300 đ/Cái

Hết hàng

Cuộn Cảm 18UH CD32 SMD 3.5x3.1x2.1

Cuộn Cảm 15UH CD32 SMD 3.5x3.1x2.1

15uH (150), 0.63A, size 3.5x3.1x2.1 mm

1,300 đ/Cái

Hết hàng

Cuộn Cảm 15UH CD32 SMD 3.5x3.1x2.1

Cuộn Cảm 12UH CD32 SMD 3.5x3.1x2.1

12uH (120), 0.68A, size 3.5x3.1x2.1 mm

1,300 đ/Cái

Hết hàng

Cuộn Cảm 12UH CD32 SMD 3.5x3.1x2.1

Cuộn Cảm 10UH CD32 SMD 3.5x3.1x2.1

10uH (100), 0.76A, size 3.5x3.1x2.1 mm

1,300 đ/Cái

Còn: 2883 Cái

Cuộn Cảm 10UH CD32 SMD 3.5x3.1x2.1

Cuộn Cảm 8.2UH CD32 SMD 3.5x3.1x2.1

8.2uH (8R2), 0.78A, size 3.5x3.1x2.1 mm

1,300 đ/Cái

Hết hàng

Cuộn Cảm 8.2UH CD32 SMD 3.5x3.1x2.1

Cuộn Cảm 6.8UH CD32 SMD 3.5x3.1x2.1

6.8uH (6R8), 0.88A, size 3.5x3.1x2.1 mm

1,300 đ/Cái

Hết hàng

Cuộn Cảm 6.8UH CD32 SMD 3.5x3.1x2.1

Cuộn Cảm 5.6UH CD32 SMD 3.5x3.1x2.1

5.6uH (5R6), 1A, size 3.5x3.1x2.1 mm

1,300 đ/Cái

Hết hàng

Cuộn Cảm 5.6UH CD32 SMD 3.5x3.1x2.1

Cuộn Cảm 4.7UH CD32 SMD 3.5x3.1x2.1

4.7uH (4R7), 1.04A, size 3.5x3.1x2.1 mm

1,300 đ/Cái

Còn: 2977 Cái

Cuộn Cảm 4.7UH CD32 SMD 3.5x3.1x2.1

Cuộn Cảm 3.9UH CD32 SMD 3.5x3.1x2.1

3.9uH (3R9), 1.15A, size 3.5x3.1x2.1 mm

1,300 đ/Cái

Hết hàng

Cuộn Cảm 3.9UH CD32 SMD 3.5x3.1x2.1

Cuộn Cảm 3.3UH CD32 SMD 3.5x3.1x2.1

3.3uH (3R3), 1.45A, size 3.5x3.1x2.1 mm

1,300 đ/Cái

Còn: 2958 Cái

Cuộn Cảm 3.3UH CD32 SMD 3.5x3.1x2.1

Cuộn Cảm 2.2UH CD32 SMD 3.5x3.1x2.1

2.2uH (2R2), 1.7A, size 3.5x3.1x2.1 mm

1,300 đ/Cái

Hết hàng

Cuộn Cảm 2.2UH CD32 SMD 3.5x3.1x2.1

Cuộn Cảm 1UH CD32 SMD 3.5x3.1x2.1

1uH (1R0), 2.1A, size 3.5x3.1x2.1 mm

1,300 đ/Cái

Còn: 2981 Cái

Cuộn Cảm 1UH CD32 SMD 3.5x3.1x2.1
Thegioiic live support