Phone

(28)3896.8699-0972924961

Sản phẩm mới
E3Z-T61 Cảm Biến Quang
SENSOR PHOTO AMP THRU-BEM 48'NPN
0 đ/Cái
E3Z-T81 Cảm Biến Quang
SENSOR PHOTO AMP THRU-BEAM PNP
320,000 đ/Cái
E3Z-R81 Cảm Biến Quang
SENSOR OPTO REFL 4M PREWIRED MOD
240,000 đ/Cái
E3Z-R61 Cảm Biến Quang
SENSOR OPTO REFL 4M PREWIRED MOD
240,000 đ/Cái
E3Z-D82 Cảm Biến Quang
SENSOR OPTO REFL 1M PREWIRED MOD
240,000 đ/Cái
E3Z-D81 Cảm Biến Quang
SENS OPTO REFL 5MM-100MM WIR MOD
240,000 đ/Cái
E3Z-D62 Cảm Biến Quang
SENSOR OPTO REFL 1M PREWIRED MOD
240,000 đ/Cái
E3Z-D61 Cảm Biến Quang
SENS OPTO REFL 5MM-100MM WIR MOD
240,000 đ/Cái

Cuộn Cảm 8D43 SMD (37)

List product List gallery

Cuộn Cảm 1000UH 8D43 SMD 8.3×8.3×4.5

1000UH (102), 1.3A

2,000 đ/Cái

Hết hàng

Cuộn Cảm 1000UH 8D43 SMD 8.3×8.3×4.5

Cuộn Cảm 820UH 8D43 SMD 8.3×8.3×4.5

820UH (821), 1.3A

2,000 đ/Cái

Hết hàng

Cuộn Cảm 820UH 8D43 SMD 8.3×8.3×4.5

Cuộn Cảm 680UH 8D43 SMD 8.3×8.3×4.5

680UH (681), 0.69A

2,000 đ/Cái

Hết hàng

Cuộn Cảm 680UH 8D43 SMD 8.3×8.3×4.5

Cuộn Cảm 560UH 8D43 SMD 8.3×8.3×4.5

560UH (561), 1.3A

2,000 đ/Cái

Hết hàng

Cuộn Cảm 560UH 8D43 SMD 8.3×8.3×4.5

Cuộn Cảm 470UH 8D43 SMD 8.3×8.3×4.5

470UH (471), 0.79A

2,000 đ/Cái

Hết hàng

Cuộn Cảm 470UH 8D43 SMD 8.3×8.3×4.5

Cuộn Cảm 390UH 8D43 SMD 8.3×8.3×4.5

390UH (391), 0.88A

2,000 đ/Cái

Hết hàng

Cuộn Cảm 390UH 8D43 SMD 8.3×8.3×4.5

Cuộn Cảm 330UH 8D43 SMD 8.3×8.3×4.5

330UH (331), 0.95A

2,000 đ/Cái

Hết hàng

Cuộn Cảm 330UH 8D43 SMD 8.3×8.3×4.5

Cuộn Cảm 270UH 8D43 SMD 8.3×8.3×4.5

270UH (271), 1.3A

2,000 đ/Cái

Hết hàng

Cuộn Cảm 270UH 8D43 SMD 8.3×8.3×4.5

Cuộn Cảm 220UH 8D43 SMD 8.3×8.3×4.5

220UH (221), 1.16A

2,000 đ/Cái

Hết hàng

Cuộn Cảm 220UH 8D43 SMD 8.3×8.3×4.5

Cuộn Cảm 180UH 8D43 SMD 8.3×8.3×4.5

180UH (181), 1.3A

2,000 đ/Cái

Hết hàng

Cuộn Cảm 180UH 8D43 SMD 8.3×8.3×4.5

Cuộn Cảm 150UH 8D43 SMD 8.3×8.3×4.5

150UH (151), 1.42A

2,000 đ/Cái

Hết hàng

Cuộn Cảm 150UH 8D43 SMD 8.3×8.3×4.5

Cuộn Cảm 120UH 8D43 SMD 8.3×8.3×4.5

120UH (121), 2.75A

2,000 đ/Cái

Hết hàng

Cuộn Cảm 120UH 8D43 SMD 8.3×8.3×4.5

Cuộn Cảm 82UH 8D43 SMD 8.3×8.3×4.5

820UH (820), 2.75A

2,000 đ/Cái

Hết hàng

Cuộn Cảm 82UH 8D43 SMD 8.3×8.3×4.5

Cuộn Cảm 68UH 8D43 SMD 8.3×8.3×4.5

68UH (680), 2.75A

2,000 đ/Cái

Hết hàng

Cuộn Cảm 68UH 8D43 SMD 8.3×8.3×4.5

Cuộn Cảm 56UH 8D43 SMD 8.3×8.3×4.5

56UH (560), 2.75A

2,000 đ/Cái

Hết hàng

Cuộn Cảm 56UH 8D43 SMD 8.3×8.3×4.5

Cuộn Cảm 39UH 8D43 SMD 8.3×8.3×4.5

39UH (390), 2.75A

2,000 đ/Cái

Hết hàng

Cuộn Cảm 39UH 8D43 SMD 8.3×8.3×4.5

Cuộn Cảm 27UH 8D43 SMD 8.3×8.3×4.5

27UH (270), 3.7A

2,000 đ/Cái

Hết hàng

Cuộn Cảm 27UH 8D43 SMD 8.3×8.3×4.5

Cuộn Cảm 18UH 8D43 SMD 8.3×8.3×4.5

18UH (180), 3.9A

2,000 đ/Cái

Hết hàng

Cuộn Cảm 18UH 8D43 SMD 8.3×8.3×4.5

Cuộn Cảm 15UH 8D43 SMD 8.3×8.3×4.5

15UH (150), 4.5A

2,000 đ/Cái

Hết hàng

Cuộn Cảm 15UH 8D43 SMD 8.3×8.3×4.5

Cuộn Cảm 12UH 8D43 SMD 8.3×8.3×4.5

12UH (120), 4.9A

2,000 đ/Cái

Hết hàng

Cuộn Cảm 12UH 8D43 SMD 8.3×8.3×4.5

Cuộn Cảm 8.2UH 8D43 SMD 8.3×8.3×4.5

8.2UH (8R2), 5.5A

2,000 đ/Cái

Hết hàng

Cuộn Cảm 8.2UH 8D43 SMD 8.3×8.3×4.5

Cuộn Cảm 3.5UH 8D43 SMD 8.3×8.3×4.5

3.5UH (3R5), 7.5A

2,000 đ/Cái

Hết hàng

Cuộn Cảm 3.5UH 8D43 SMD 8.3×8.3×4.5

Cuộn Cảm 3.3UH 8D43 SMD 8.3×8.3×4.5

3.3UH (3R7), 8.0A

2,000 đ/Cái

Hết hàng

Cuộn Cảm 3.3UH 8D43 SMD 8.3×8.3×4.5

Cuộn Cảm 2.7UH 8D43 SMD 8.3×8.3×4.5

2.7UH (2R7), 8.0A

2,000 đ/Cái

Hết hàng

Cuộn Cảm 2.7UH 8D43 SMD 8.3×8.3×4.5

Cuộn Cảm 2.4UH 8D43 SMD 8.3×8.3×4.5

2.4UH (2R4), 8.0A

2,000 đ/Cái

Hết hàng

Cuộn Cảm 2.4UH 8D43 SMD 8.3×8.3×4.5

Cuộn Cảm 2.2UH 8D43 SMD 8.3×8.3×4.5

2.2UH (2R2), 1.3A

2,000 đ/Cái

Hết hàng

Cuộn Cảm 2.2UH 8D43 SMD 8.3×8.3×4.5

Cuộn Cảm 1.8UH 8D43 SMD 8.3×8.3×4.5

1.8UH (1R8), 9.5A

2,000 đ/Cái

Hết hàng

Cuộn Cảm 1.8UH 8D43 SMD 8.3×8.3×4.5

Cuộn Cảm 1.5UH 8D43 SMD 8.3×8.3×4.5

1.5UH (1R5), 9.8A

2,000 đ/Cái

Hết hàng

Cuộn Cảm 1.5UH 8D43 SMD 8.3×8.3×4.5

Cuộn Cảm 1.2UH 8D43 SMD 8.3×8.3×4.5

1.2UH (1R2), 9.8A

2,000 đ/Cái

Hết hàng

Cuộn Cảm 1.2UH 8D43 SMD 8.3×8.3×4.5

Cuộn Cảm 100UH 8D43 SMD 8.3×8.3×4.5

100UH (101), 1.3A

2,000 đ/Cái

Còn: 614 Cái

Cuộn Cảm 100UH 8D43 SMD 8.3×8.3×4.5

Cuộn Cảm 680UH 8D43 SMD 8.3×8.3×4.5

68UH (680), 1.5A

2,000 đ/Cái

Còn: 985 Cái

Cuộn Cảm 680UH 8D43 SMD 8.3×8.3×4.5

Cuộn Cảm 47UH 8D43 SMD 8.3×8.3×4.5

47UH (470), 1.8A

2,000 đ/Cái

Còn: 467 Cái

Cuộn Cảm 47UH 8D43 SMD 8.3×8.3×4.5

Cuộn Cảm 33UH 8D43 SMD 8.3×8.3×4.5

33UH (330), 2.6A

2,000 đ/Cái

Còn: 1597 Cái

Cuộn Cảm 33UH 8D43 SMD 8.3×8.3×4.5

Cuộn Cảm 22UH 8D43 SMD 8.3×8.3×4.5

22UH (220), 2.6A

2,000 đ/Cái

Còn: 1225 Cái

Cuộn Cảm 22UH 8D43 SMD 8.3×8.3×4.5

Cuộn Cảm 10UH 8D43 SMD 8.3×8.3×4.5

10UH (100), 4.0A

2,000 đ/Cái

Còn: 940 Cái

Cuộn Cảm 10UH 8D43 SMD 8.3×8.3×4.5

Cuộn Cảm 6.8UH 8D43 SMD 8.3×8.3×4.5

6.8UH (6R8), 4.4A

2,000 đ/Cái

Hết hàng

Cuộn Cảm 6.8UH 8D43 SMD 8.3×8.3×4.5

Cuộn Cảm 4.7UH 8D43 SMD 8.3×8.3×4.5

4.7UH (4R7), 5.6A

2,000 đ/Cái

Còn: 964 Cái

Cuộn Cảm 4.7UH 8D43 SMD 8.3×8.3×4.5
Thegioiic live support