Cuộn Cảm 5D28 SMD (34)

List product List gallery

Cuộn Cảm 1000UH 5D28 SMD 5.8x5.2x3.2

1000UH (102), 1.3A
OEM

1,500 đ/Cái

Hết hàng

 Cuộn Cảm 1000UH 5D28 SMD 5.8x5.2x3.2

Cuộn Cảm 820UH 5D28 SMD 5.8x5.2x3.2

820UH (821), 1.3A
OEM

1,500 đ/Cái

Hết hàng

Cuộn Cảm 820UH 5D28 SMD 5.8x5.2x3.2

Cuộn Cảm 680UH 5D28 SMD 5.8x5.2x3.2

680UH (681), 0.69A
OEM

1,500 đ/Cái

Hết hàng

Cuộn Cảm 680UH 5D28 SMD 5.8x5.2x3.2

Cuộn Cảm 560UH 5D28 SMD 5.8x5.2x3.2

560UH (561), 1.3A
OEM

1,500 đ/Cái

Hết hàng

Cuộn Cảm 560UH 5D28 SMD 5.8x5.2x3.2

Cuộn Cảm 390UH 5D28 SMD 5.8x5.2x3.2

390UH (391), 0.88A
OEM

1,500 đ/Cái

Hết hàng

Cuộn Cảm 390UH 5D28 SMD 5.8x5.2x3.2

Cuộn Cảm 180UH 5D28 SMD 5.8x5.2x3.2

180UH (181), 1.3A
OEM

1,500 đ/Cái

Hết hàng

Cuộn Cảm 180UH 5D28 SMD 5.8x5.2x3.2

Cuộn Cảm 120UH 5D28 SMD 5.8x5.2x3.2

120UH (121), 2.75A
OEM

1,500 đ/Cái

Hết hàng

Cuộn Cảm 120UH 5D28 SMD 5.8x5.2x3.2

Cuộn Cảm 82UH 5D28 SMD 5.8x5.2x3.2

82UH (820), 2.75A
OEM

1,500 đ/Cái

Hết hàng

Cuộn Cảm 82UH 5D28 SMD 5.8x5.2x3.2

Cuộn Cảm 56UH 5D28 SMD 5.8x5.2x3.2

56UH (561), 2.75A
OEM

1,500 đ/Cái

Hết hàng

Cuộn Cảm 56UH 5D28 SMD 5.8x5.2x3.2

Cuộn Cảm 39UH 5D28 SMD 5.8x5.2x3.2

39UH (390), 2.75A
OEM

1,500 đ/Cái

Hết hàng

Cuộn Cảm 39UH 5D28 SMD 5.8x5.2x3.2

Cuộn Cảm 33UH 5D28 SMD 5.8x5.2x3.2

33UH (330), 3A
OEM

1,500 đ/Cái

Hết hàng

Cuộn Cảm 33UH 5D28 SMD 5.8x5.2x3.2

Cuộn Cảm 22UH 5D28 SMD 5.8x5.2x3.2

22UH (220), 3.6A
OEM

1,500 đ/Cái

Hết hàng

Cuộn Cảm 22UH 5D28 SMD 5.8x5.2x3.2

Cuộn Cảm 18UH 5D28 SMD 5.8x5.2x3.2

18UH (180), 3.9A
OEM

1,500 đ/Cái

Hết hàng

Cuộn Cảm 18UH 5D28 SMD 5.8x5.2x3.2

Cuộn Cảm 8.2UH 5D28 SMD 5.8x5.2x3.2

8.2UH (8R2), 5.5A
OEM

1,500 đ/Cái

Hết hàng

Cuộn Cảm 8.2UH 5D28 SMD 5.8x5.2x3.2

Cuộn Cảm 2.7UH 5D28 SMD 5.8x5.2x3.2

2.7UH (2R7), 8.0A
OEM

1,500 đ/Cái

Hết hàng

Cuộn Cảm 2.7UH 5D28 SMD 5.8x5.2x3.2

Cuộn Cảm 2.4UH 5D28 SMD 5.8x5.2x3.2

2.4UH (2R4), 8.0A
OEM

1,500 đ/Cái

Hết hàng

Cuộn Cảm 2.4UH 5D28 SMD 5.8x5.2x3.2

Cuộn Cảm 2.2UH 5D28 SMD 5.8x5.2x3.2

2.2UH (2R2), 8.5A
OEM

1,500 đ/Cái

Hết hàng

Cuộn Cảm 2.2UH 5D28 SMD 5.8x5.2x3.2

Cuộn Cảm 1.8UH 5D28 SMD 5.8x5.2x3.2

1.8UH (1R8), 9.5A
OEM

1,500 đ/Cái

Hết hàng

Cuộn Cảm 1.8UH 5D28 SMD 5.8x5.2x3.2

Cuộn Cảm 1.2UH 5D28 SMD 5.8x5.2x3.2

1.2UH (1R2), 9.8A
OEM

1,500 đ/Cái

Hết hàng

Cuộn Cảm 1.2UH 5D28 SMD 5.8x5.2x3.2

Cuộn Cảm 3.3UH 5D28 SMD 5.8x5.2x3.2

3.3UH (3R3), 3.7A
OEM

1,500 đ/Cái

Hàng còn: 1843 Cái

Cuộn Cảm 3.3UH 5D28 SMD 5.8x5.2x3.2

Cuộn Cảm 1UH 5D28 SMD 5.8x5.2x3.2

1UH (1R0) 3.7A
OEM

1,500 đ/Cái

Hàng còn: 256 Cái

Cuộn Cảm 1UH 5D28 SMD 5.8x5.2x3.2

Cuộn Cảm 1.5UH 5D28 SMD 5.8x5.2x3.2

1.5UH (1R5), 3.5A
OEM

1,500 đ/Cái

Hết hàng

Cuộn Cảm 1.5UH 5D28 SMD 5.8x5.2x3.2

Cuộn Cảm 4.7UH 5D28 SMD 5.8x5.2x3.2

4.7UH (4R7), 2.0A
OEM

1,500 đ/Cái

Hàng còn: 757 Cái

Cuộn Cảm 4.7UH 5D28 SMD 5.8x5.2x3.2

Cuộn Cảm 6.8UH 5D28 SMD 5.8x5.2x3.2

6.8UH (6R8), 1.8A
OEM

1,500 đ/Cái

Hàng còn: 411 Cái

Cuộn Cảm 6.8UH 5D28 SMD 5.8x5.2x3.2

Cuộn Cảm 10UH 5D28 SMD 5.8x5.2x3.2

10UH (100), 1.3A
OEM

1,500 đ/Cái

Hàng còn: 945 Cái

Cuộn Cảm 10UH 5D28 SMD 5.8x5.2x3.2

Cuộn Cảm 12UH 5D28 SMD 5.8x5.2x3.2

12UH (120), 1.2A
OEM

1,500 đ/Cái

Hàng còn: 184 Cái

Cuộn Cảm 12UH 5D28 SMD 5.8x5.2x3.2

Cuộn Cảm 15UH 5D28 SMD 5.8x5.2x3.2

15UH (150), 1.1A
OEM

1,500 đ/Cái

Hàng còn: 443 Cái

Cuộn Cảm 15UH 5D28 SMD 5.8x5.2x3.2

Cuộn Cảm 27UH 5D28 SMD 5.8x5.2x3.2

27UH (270), 0.85A
OEM

1,500 đ/Cái

Hàng còn: 200 Cái

Cuộn Cảm 27UH 5D28 SMD 5.8x5.2x3.2

Cuộn Cảm 68UH 5D28 SMD 5.8x5.2x3.2

68UH (680), 0.52A
OEM

1,500 đ/Cái

Hàng còn: 2164 Cái

Cuộn Cảm 68UH 5D28 SMD 5.8x5.2x3.2

Cuộn Cảm 100UH 5D28 SMD 5.8x5.2x3.2

100UH (101), 0.42A
OEM

1,500 đ/Cái

Hàng còn: 4325 Cái

Cuộn Cảm 100UH 5D28 SMD 5.8x5.2x3.2

Cuộn Cảm 150UH 5D28 SMD 5.8x5.2x3.2

150UH (151), 0.35A
OEM

1,500 đ/Cái

Hàng còn: 200 Cái

Cuộn Cảm 150UH 5D28 SMD 5.8x5.2x3.2

Cuộn Cảm 220UH 5D28 SMD 5.8x5.2x3.2

220UH (221), 0.35A
OEM

1,500 đ/Cái

Hàng còn: 4239 Cái

Cuộn Cảm 220UH 5D28 SMD 5.8x5.2x3.2

Cuộn Cảm 330UH 5D28 SMD 5.8x5.2x3.2

330UH (331), 0.35A
OEM

1,500 đ/Cái

Hàng còn: 450 Cái

Cuộn Cảm 330UH 5D28 SMD 5.8x5.2x3.2

Cuộn Cảm 470UH 5D28 SMD 5.8x5.2x3.2

470UH (471), 0.35A
OEM

1,500 đ/Cái

Hàng còn: 459 Cái

Cuộn Cảm 470UH 5D28 SMD 5.8x5.2x3.2
Chat
Đăng Nhập X

Email

Mật khẩu

  Quên mật khẩu? | Đăng Ký