Cuộn Cảm 5026 Xuyên Lỗ (37)

List product List gallery

Cuộn Cảm 1000UH 5026 3A 18x13 Xuyên Lỗ

1000UH (102), 1.3A, size: 18x13 mm, dây: 0.5mm
OEM

3,200 đ/Cái

Hết hàng

Cuộn Cảm 1000UH 5026 3A 18x13 Xuyên Lỗ

Cuộn Cảm 820UH 5026 3A 18x13 Xuyên Lỗ

820UH (821), 1.3A, size: 18x13 mm, dây: 0.5mm
OEM

3,200 đ/Cái

Hết hàng

Cuộn Cảm 820UH 5026 3A 18x13 Xuyên Lỗ

Cuộn Cảm 680UH 5026 3A 18x13 Xuyên Lỗ

680UH (681), 0.69A, size: 18x13 mm, dây: 0.5mm
OEM

3,200 đ/Cái

Hết hàng

Cuộn Cảm 680UH 5026 3A 18x13 Xuyên Lỗ

Cuộn Cảm 560UH 5026 3A 18x13 Xuyên Lỗ

561UH (561), 1.3A, size: 18x13 mm, dây: 0.5mm
OEM

3,200 đ/Cái

Hết hàng

Cuộn Cảm 560UH 5026 3A 18x13 Xuyên Lỗ

Cuộn Cảm 470UH 5026 3A 18x13 Xuyên Lỗ

470UH (471), 0.79A, size: 18x13 mm, dây: 0.5mm
OEM

3,200 đ/Cái

Hết hàng

Cuộn Cảm 470UH 5026 3A 18x13 Xuyên Lỗ

Cuộn Cảm 390UH 5026 3A 18x13 Xuyên Lỗ

390UH (391), 0.88A, size: 18x13 mm, dây: 0.5mm
OEM

3,200 đ/Cái

Hết hàng

Cuộn Cảm 390UH 5026 3A 18x13 Xuyên Lỗ

Cuộn Cảm 270UH 5026 3A 18x13 Xuyên Lỗ

270UH (271), 1.3A, size: 18x13 mm, dây: 0.5mm
OEM

3,200 đ/Cái

Hết hàng

Cuộn Cảm 270UH 5026 3A 18x13 Xuyên Lỗ

Cuộn Cảm 220UH 5026 3A 18x13 Xuyên Lỗ

220UH (221), 1.16A, size: 18x13 mm, dây: 0.5mm
OEM

3,200 đ/Cái

Hết hàng

Cuộn Cảm 220UH 5026 3A 18x13 Xuyên Lỗ

Cuộn Cảm 180UH 5026 3A 18x13 Xuyên Lỗ

180UH (181), 1.3A, size: 18x13 mm, dây: 0.5mm
OEM

3,200 đ/Cái

Hết hàng

Cuộn Cảm 180UH 5026 3A 18x13 Xuyên Lỗ

Cuộn Cảm 150UH 5026 3A 18x13 Xuyên Lỗ

150UH (150), 1.42A, size: 18x13 mm, dây: 0.5mm
OEM

3,200 đ/Cái

Hết hàng

Cuộn Cảm 150UH 5026 3A 18x13 Xuyên Lỗ

Cuộn Cảm 120UH 5026 3A 18x13 Xuyên Lỗ

120UH (121), 2.75A, size: 18x13 mm, dây: 0.5mm
OEM

3,200 đ/Cái

Hết hàng

Cuộn Cảm 120UH 5026 3A 18x13 Xuyên Lỗ

Cuộn Cảm 82UH 5026 3A 18x13 Xuyên Lỗ

82UH (820), 2.75A, size: 18x13 mm, dây: 0.5mm
OEM

3,200 đ/Cái

Hết hàng

Cuộn Cảm 82UH 5026 3A 18x13 Xuyên Lỗ

Cuộn Cảm 68UH 5026 3A 18x13 Xuyên Lỗ

68UH (680), 2.75A, size: 18x13 mm, dây: 0.5mm
OEM

3,200 đ/Cái

Hết hàng

Cuộn Cảm 68UH 5026 3A 18x13 Xuyên Lỗ

Cuộn Cảm 56UH 5026 3A 18x13 Xuyên Lỗ

56UH (560), 2.75A, size: 18x13 mm, dây: 0.5mm
OEM

3,200 đ/Cái

Hết hàng

Cuộn Cảm 56UH 5026 3A 18x13 Xuyên Lỗ

Cuộn Cảm 39UH 5026 3A 18x13 Xuyên Lỗ

39UH (390), 2.75A, size: 18x13 mm, dây: 0.5mm
OEM

3,200 đ/Cái

Hết hàng

Cuộn Cảm 39UH 5026 3A 18x13 Xuyên Lỗ

Cuộn Cảm 27UH 5026 3A 18x13 Xuyên Lỗ

27UH (270), 3.6A, size: 18x13 mm, dây: 0.5mm
OEM

3,200 đ/Cái

Hết hàng

Cuộn Cảm 27UH 5026 3A 18x13 Xuyên Lỗ

Cuộn Cảm 18UH 5026 3A 18x13 Xuyên Lỗ

18UH (180), 3.9A, size: 18x13 mm, dây: 0.5mm
OEM

3,200 đ/Cái

Hết hàng

Cuộn Cảm 18UH 5026 3A 18x13 Xuyên Lỗ

Cuộn Cảm 15UH 5026 3A 18x13 Xuyên Lỗ

15UH (150), 4.5A, size: 18x13 mm, dây: 0.5mm
Atmel

3,200 đ/Cái

Hết hàng

Cuộn Cảm 15UH 5026 3A 18x13 Xuyên Lỗ

Cuộn Cảm 12UH 5026 3A 18x13 Xuyên Lỗ

12UH (120), 4.9A, size: 18x13 mm, dây: 0.5mm
OEM

3,200 đ/Cái

Hết hàng

Cuộn Cảm 12UH 5026 3A 18x13 Xuyên Lỗ

Cuộn Cảm 10UH 5026 3A 18x13 Xuyên Lỗ

10UH (100), 5.4A, size: 18x13 mm, dây: 0.5mm
OEM

3,200 đ/Cái

Hết hàng

Cuộn Cảm 10UH 5026 3A 18x13 Xuyên Lỗ

Cuộn Cảm 8.2UH 5026 3A 18x13 Xuyên Lỗ

8.2UH (8R2), 5.5A, size: 18x13 mm, dây: 0.5mm
OEM

3,200 đ/Cái

Hết hàng

Cuộn Cảm 8.2UH 5026 3A 18x13 Xuyên Lỗ

Cuộn Cảm 6.8UH 5026 3A 18x13 Xuyên Lỗ

6.8UH (6R8), 6.5A, size: 18x13 mm, dây: 0.5mm
OEM

3,200 đ/Cái

Hết hàng

Cuộn Cảm 6.8UH 5026 3A 18x13 Xuyên Lỗ

Cuộn Cảm 4.7UH 5026 3A 18x13 Xuyên Lỗ

4.7UH (4R7), 6.8A, size: 18x13 mm, dây: 0.5mm
OEM

3,200 đ/Cái

Hết hàng

Cuộn Cảm 4.7UH 5026 3A 18x13 Xuyên Lỗ

Cuộn Cảm 3.5UH 5026 3A 18x13 Xuyên Lỗ

3.5UH (3R5), 7.5A, size: 18x13 mm, dây: 0.5mm
OEM

3,200 đ/Cái

Hết hàng

Cuộn Cảm 3.5UH 5026 3A 18x13 Xuyên Lỗ

Cuộn Cảm 3.3UH 5026 3A 18x13 Xuyên Lỗ

3.3UH (3R3), 8.0A, size: 18x13 mm, dây: 0.5mm
OEM

3,200 đ/Cái

Hết hàng

Cuộn Cảm 3.3UH 5026 3A 18x13 Xuyên Lỗ

Cuộn Cảm 2.7UH 5026 3A 18x13 Xuyên Lỗ

2.7UH (2R7), 8.0A, size: 18x13 mm, dây: 0.5mm
OEM

3,200 đ/Cái

Hết hàng

Cuộn Cảm 2.7UH 5026 3A 18x13 Xuyên Lỗ

Cuộn Cảm 2.4UH 5026 3A 18x13 Xuyên Lỗ

2.4UH (2R4), 8.0A, size: 18x13 mm, dây: 0.5mm
OEM

3,200 đ/Cái

Hết hàng

Cuộn Cảm 2.4UH 5026 3A 18x13 Xuyên Lỗ

Cuộn Cảm 2.2UH 5026 3A 18x13 Xuyên Lỗ

2.2UH (2R2), 8.5A, size: 18x13 mm, dây: 0.5mm
OEM

3,200 đ/Cái

Hết hàng

Cuộn Cảm 2.2UH 5026 3A 18x13 Xuyên Lỗ

Cuộn Cảm 1.8UH 5026 3A 18x13 Xuyên Lỗ

1.8UH (1R8), 3A, size: 18x13 mm, dây: 0.5mm
OEM

3,200 đ/Cái

Hết hàng

Cuộn Cảm 1.8UH 5026 3A 18x13 Xuyên Lỗ

Cuộn Cảm 1.5UH 5026 3A 18x13 Xuyên Lỗ

1.5UH (1R5), 9.8A, size: 18x13 mm, dây: 0.5mm
OEM

3,200 đ/Cái

Hết hàng

Cuộn Cảm 1.5UH 5026 3A 18x13 Xuyên Lỗ

Cuộn Cảm 1.2UH 5026 3A 18x13 Xuyên Lỗ

1.2UH (1R2), 9.8A, size: 18x13 mm, dây: 0.5mm
Atmel

3,200 đ/Cái

Hết hàng

Cuộn Cảm 1.2UH 5026 3A 18x13 Xuyên Lỗ

Cuộn Cảm 33UH 5026 3A 18x13 Xuyên Lỗ

33UH (330), 3A, size: 18x13 mm, dây: 0.5mm
OEM

3,200 đ/Cái

Hàng còn: 200 Cái

Cuộn Cảm 33UH 5026 3A 18x13 Xuyên Lỗ

Cuộn Cảm 22UH 5026 3A 18x13 Xuyên Lỗ

22UH (220), 3A, Size: 18x18 mm, D=13mm, dây: 0.5mm
OEM

3,200 đ/Cái

Hết hàng

Cuộn Cảm 22UH 5026 3A 18x13 Xuyên Lỗ

Cuộn Cảm 330UH 5026 3A 18x13 Xuyên Lỗ

330UH (331), 3A, Size: 18x18 mm, D=13mm, dây: 0.5mm
OEM

3,200 đ/Cái

Hàng còn: 199 Cái

Cuộn Cảm 330UH 5026 3A 18x13 Xuyên Lỗ

Cuộn Cảm 220UH 5026 3A 18x13 Xuyên Lỗ

220UH (221), 3A, Size: 18x18 mm, D=13mm, dây: 0.5mm
OEM

3,200 đ/Cái

Hàng còn: 259 Cái

Cuộn Cảm 220UH 5026 3A 18x13 Xuyên Lỗ

Cuộn Cảm 47UH 5026 3A 18x13 Xuyên Lỗ

47UH (470), Size: 18x18 mm, D=13mm, dây: 0.5mm
OEM

3,200 đ/Cái

Hàng còn: 200 Cái

Cuộn Cảm 47UH 5026 3A 18x13 Xuyên Lỗ

Cuộn Cảm 100UH 5026 3A 18x13 Xuyên Lỗ

100UH (101), 3A, Size: 18x18 mm, D=13mm, dây: 0.5mm
OEM

3,800 đ/Cái

Hàng còn: 672 Cái

Cuộn Cảm 100UH 5026 3A 18x13 Xuyên Lỗ
Chat
Đăng Nhập X

Email

Mật khẩu

  Quên mật khẩu? | Đăng Ký