Cuộn Cảm 4D28 SMD (36)

List product List gallery

Cuộn Cảm 1000UH 4D28 SMD 4.7x4.7x3.0

1000UH (391) 1.3A
OEM

1,500 đ/Cái

Hết hàng

Cuộn Cảm 1000UH 4D28 SMD 4.7x4.7x3.0

Cuộn Cảm 820UH 4D28 SMD 4.7x4.7x3.0

820UH (391) 1.3A
OEM

1,500 đ/Cái

Hết hàng

Cuộn Cảm 820UH 4D28 SMD 4.7x4.7x3.0

Cuộn Cảm 680UH 4D28 SMD 4.7x4.7x3.0

680UH (391) 0.69A
OEM

1,500 đ/Cái

Hàng còn: 939 Cái

Cuộn Cảm 680UH 4D28 SMD 4.7x4.7x3.0

Cuộn Cảm 560UH 4D28 SMD 4.7x4.7x3.0

560UH (391) 1.3A
OEM

1,500 đ/Cái

Hết hàng

Cuộn Cảm 560UH 4D28 SMD 4.7x4.7x3.0

Cuộn Cảm 470UH 4D28 SMD 4.7x4.7x3.0

470UH (391) 0.79A
OEM

1,500 đ/Cái

Hết hàng

Cuộn Cảm 470UH 4D28 SMD 4.7x4.7x3.0

Cuộn Cảm 390UH 4D28 SMD 4.7x4.7x3.0

390UH (391) 0.88A
OEM

1,500 đ/Cái

Hết hàng

Cuộn Cảm 390UH 4D28 SMD 4.7x4.7x3.0

Cuộn Cảm 270UH 4D28 SMD 4.7x4.7x3.0

270UH (271) 1.3A
OEM

1,500 đ/Cái

Hết hàng

Cuộn Cảm 270UH 4D28 SMD 4.7x4.7x3.0

Cuộn Cảm 180UH 4D28 SMD 4.7x4.7x3.0

180UH (181) 1.3A
OEM

1,500 đ/Cái

Hết hàng

Cuộn Cảm 180UH 4D28 SMD 4.7x4.7x3.0

Cuộn Cảm 150UH 4D28 SMD 4.7x4.7x3.0

150UH (151) 1.42A
OEM

1,500 đ/Cái

Hết hàng

Cuộn Cảm 150UH 4D28 SMD 4.7x4.7x3.0

Cuộn Cảm 120UH 4D28 SMD 4.7x4.7x3.0

120UH (121) 2.75A
OEM

1,500 đ/Cái

Hết hàng

Cuộn Cảm 120UH 4D28 SMD 4.7x4.7x3.0

Cuộn Cảm 82UH 4D28 SMD 4.7x4.7x3.0

82UH (820) 2.75A
OEM

1,500 đ/Cái

Hết hàng

Cuộn Cảm 82UH 4D28 SMD 4.7x4.7x3.0

Cuộn Cảm 56UH 4D28 SMD 4.7x4.7x3.0

56UH (560) 2.75A
OEM

1,500 đ/Cái

Hết hàng

Cuộn Cảm 56UH 4D28 SMD 4.7x4.7x3.0

Cuộn Cảm 39UH 4D28 SMD 4.7x4.7x3.0

39UH (390) 2.75A
OEM

1,500 đ/Cái

Hết hàng

Cuộn Cảm 39UH 4D28 SMD 4.7x4.7x3.0

Cuộn Cảm 33UH 4D28 SMD 4.7x4.7x3.0

33UH (330) 3A
OEM

1,500 đ/Cái

Hết hàng

Cuộn Cảm 33UH 4D28 SMD 4.7x4.7x3.0

Cuộn Cảm 27UH 4D28 SMD 4.7x4.7x3.0

27UH (270) 3.4A
OEM

1,500 đ/Cái

Hết hàng

Cuộn Cảm 27UH 4D28 SMD 4.7x4.7x3.0

Cuộn Cảm 18UH 4D28 SMD 4.7x4.7x3.0

18UH (180) 3.9A
OEM

1,500 đ/Cái

Hết hàng

Cuộn Cảm 18UH 4D28 SMD 4.7x4.7x3.0

Cuộn Cảm 15UH 4D28 SMD 4.7x4.7x3.0

15UH (150) 4.5A
OEM

1,500 đ/Cái

Hết hàng

Cuộn Cảm 15UH 4D28 SMD 4.7x4.7x3.0

Cuộn Cảm 12UH 4D28 SMD 4.7x4.7x3.0

12UH (120) 4.9A
OEM

1,500 đ/Cái

Hết hàng

Cuộn Cảm 12UH 4D28 SMD 4.7x4.7x3.0

Cuộn Cảm 8.2UH 4D28 SMD 4.7x4.7x3.0

8.2UH (8R2) 5.5A
OEM

1,500 đ/Cái

Hết hàng

Cuộn Cảm 8.2UH 4D28 SMD 4.7x4.7x3.0

Cuộn Cảm 6.8UH 4D28 SMD 4.7x4.7x3.0

6.8UH (6R8) 6.5A
OEM

1,500 đ/Cái

Hết hàng

Cuộn Cảm 6.8UH 4D28 SMD 4.7x4.7x3.0

Cuộn Cảm 4.7UH 4D28 SMD 4.7x4.7x3.0

4.7UH (4R7) 6.8A
OEM

1,500 đ/Cái

Hết hàng

Cuộn Cảm 4.7UH 4D28 SMD 4.7x4.7x3.0

Cuộn Cảm 3.5UH 4D28 SMD 4.7x4.7x3.0

3.5UH (3R5) 7.5A
OEM

1,500 đ/Cái

Hết hàng

Cuộn Cảm 3.5UH 4D28 SMD 4.7x4.7x3.0

Cuộn Cảm 3.3UH 4D28 SMD 4.7x4.7x3.0

3.3UH (3R3) 8.0A
OEM

1,500 đ/Cái

Hết hàng

Cuộn Cảm 3.3UH 4D28 SMD 4.7x4.7x3.0

Cuộn Cảm 2.7UH 4D28 SMD 4.7x4.7x3.0

2.7UH (2R7) 8.0A
OEM

1,500 đ/Cái

Hết hàng

Cuộn Cảm 2.7UH 4D28 SMD 4.7x4.7x3.0

Cuộn Cảm 2.4UH 4D28 SMD 4.7x4.7x3.0

2.4UH (2R2) 8.0A
OEM

1,500 đ/Cái

Hết hàng

Cuộn Cảm 2.4UH 4D28 SMD 4.7x4.7x3.0

Cuộn Cảm 2.2UH 4D28 SMD 4.7x4.7x3.0

2.2UH (2R2) 8.5A
OEM

1,500 đ/Cái

Hết hàng

Cuộn Cảm 2.2UH 4D28 SMD 4.7x4.7x3.0

Cuộn Cảm 1.8UH 4D28 SMD 4.7x4.7x3.0

1.8UH (1R8) 9.5A
OEM

1,500 đ/Cái

Hết hàng

Cuộn Cảm 1.8UH 4D28 SMD 4.7x4.7x3.0

Cuộn Cảm 1.5UH 4D28 SMD 4.7x4.7x3.0

1.5UH (1R2) 9.8A
OEM

1,500 đ/Cái

Hết hàng

Cuộn Cảm 1.5UH 4D28 SMD 4.7x4.7x3.0

Cuộn Cảm 1.2UH 4D28 SMD 4.7x4.7x3.0

1.2UH (1R2) 9.8A
OEM

1,500 đ/Cái

Hết hàng

Cuộn Cảm 1.2UH 4D28 SMD 4.7x4.7x3.0

Cuộn Cảm 330UH 4D28 SMD 4.7x4.7x3.0

330UH (331) 0.30A
OEM

1,500 đ/Cái

Hàng còn: 1958 Cái

Cuộn Cảm 330UH 4D28 SMD 4.7x4.7x3.0

Cuộn Cảm 220UH 4D28 SMD 4.7x4.7x3.0

220UH (221) 0.30A
OEM

1,500 đ/Cái

Hàng còn: 2000 Cái

Cuộn Cảm 220UH 4D28 SMD 4.7x4.7x3.0

Cuộn Cảm 100UH 4D28 SMD 4.7x4.7x3.0

100UH (101) 0.35A
OEM

1,700 đ/Cái

Hàng còn: 1471 Cái

Cuộn Cảm 100UH 4D28 SMD 4.7x4.7x3.0

Cuộn Cảm 68UH 4D28 SMD 4.7x4.7x3.0

68UH (680), 0.41A
OEM

1,500 đ/Cái

Hàng còn: 1985 Cái

Cuộn Cảm 68UH 4D28 SMD 4.7x4.7x3.0

Cuộn Cảm 47UH 4D28 SMD 4.7x4.7x3.0

47UH (470), 0.5A
OEM

1,500 đ/Cái

Hàng còn: 1942 Cái

Cuộn Cảm 47UH 4D28 SMD 4.7x4.7x3.0

Cuộn Cảm 10UH 4D28 SMD 4.7x4.7x3.0

10UH (100), 1A
OEM

1,500 đ/Cái

Hàng còn: 1289 Cái

Cuộn Cảm 10UH 4D28 SMD 4.7x4.7x3.0

Cuộn Cảm 22UH 4D28 SMD 4.7x4.7x3.0

22UH (220), 0.7A
OEM

1,500 đ/Cái

Hàng còn: 1948 Cái

Cuộn Cảm 22UH 4D28 SMD 4.7x4.7x3.0
Chat
Đăng Nhập X

Email

Mật khẩu

  Quên mật khẩu? | Đăng Ký