Phone

(28)3896.8699-0972924961

Cuộn Cảm 0912 Xuyên Lỗ (48)

List product List gallery

Cuộn Cảm 1UH 0912 Xuyên Lỗ

1uH (1R0) 3A, size D=9mm x H=12mm

1,200 đ/Cái

Còn: 277 Cái

Cuộn Cảm 1UH 0912 Xuyên Lỗ

Cuộn Cảm 1.2UH 0912 Xuyên Lỗ

1.2uH (1R0) 3A, size D=9mm x H=12mm

1,200 đ/Cái

Hết hàng

Cuộn Cảm 1.2UH 0912 Xuyên Lỗ

Cuộn Cảm 1.5UH 0912 Xuyên Lỗ

1.5uH (1R5) 3A, size D=9mm x H=12mm

1,200 đ/Cái

Hết hàng

Cuộn Cảm 1.5UH 0912 Xuyên Lỗ

Cuộn Cảm 1.8UH 0912 Xuyên Lỗ

1.8uH (1R8) 3A, size D=9mm x H=12mm

1,200 đ/Cái

Hết hàng

Cuộn Cảm 1.8UH 0912 Xuyên Lỗ

Cuộn Cảm 2.2UH 0912 Xuyên Lỗ

2.2uH (2R2) 3A, size D=9mm x H=12mm

2,400 đ/Cái

Còn: 159 Cái

Cuộn Cảm 2.2UH 0912 Xuyên Lỗ

Cuộn Cảm 2.7UH 0912 Xuyên Lỗ

2.7uH (2R7) 3A, size D=9mm x H=12mm

1,200 đ/Cái

Hết hàng

Cuộn Cảm 2.7UH 0912 Xuyên Lỗ

Cuộn Cảm 3.3UH 0912 Xuyên Lỗ

3.3uH (3R3) 3A, size D=9mm x H=12mm

2,400 đ/Cái

Còn: 282 Cái

Cuộn Cảm 3.3UH 0912 Xuyên Lỗ

Cuộn Cảm 3.9UH 0912 Xuyên Lỗ

3.9uH (3R9) 3A, size D=9mm x H=12mm

1,200 đ/Cái

Hết hàng

Cuộn Cảm 3.9UH 0912 Xuyên Lỗ

Cuộn Cảm 4.7UH 0912 Xuyên Lỗ

4.7uH (4R7) 3A, size D=9mm x H=12mm

2,400 đ/Cái

Còn: 275 Cái

Cuộn Cảm 4.7UH 0912 Xuyên Lỗ

Cuộn Cảm 5.6UH 0912 Xuyên Lỗ

5.6uH (5R6) 3A, size D=9mm x H=12mm

1,200 đ/Cái

Hết hàng

Cuộn Cảm 5.6UH 0912 Xuyên Lỗ

Cuộn Cảm 6.8UH 0912 Xuyên Lỗ

6.8uH (6R8) 3A, size D=9mm x H=12mm

1,200 đ/Cái

Hết hàng

Cuộn Cảm 6.8UH 0912 Xuyên Lỗ

Cuộn Cảm 82UH 0912 Xuyên Lỗ

82uH (820) 3A, size D9 x H12mm inductor

2,000 đ/Cái

Hết hàng

Cuộn Cảm 82UH 0912 Xuyên Lỗ

Cuộn Cảm 10UH 0912 Xuyên Lỗ

10uH (100) 3A, size D=9mm x H=12mm

2,400 đ/Cái

Hết hàng

Cuộn Cảm 10UH 0912 Xuyên Lỗ

Cuộn Cảm 12UH 0912 Xuyên Lỗ

12uH (120) 3A, size D=9mm x H=12mm

1,200 đ/Cái

Hết hàng

Cuộn Cảm 12UH 0912 Xuyên Lỗ

Cuộn Cảm 15UH 0912 Xuyên Lỗ

15uH (150) 3A, size D=9mm x H=12mm

1,200 đ/Cái

Hết hàng

Cuộn Cảm 15UH 0912 Xuyên Lỗ

Cuộn Cảm 18UH 0912 Xuyên Lỗ

18uH (180) 3A, size D=9mm x H=12mm

1,200 đ/Cái

Hết hàng

Cuộn Cảm 18UH 0912 Xuyên Lỗ

Cuộn Cảm 22UH 0912 Xuyên Lỗ

22uH (220) 3A, size D=9mm x H=12mm

2,400 đ/Cái

Hết hàng

Cuộn Cảm 22UH 0912 Xuyên Lỗ

Cuộn Cảm 27UH 0912 Xuyên Lỗ

27uH (270) 3A, size D=9mm x H=12mm

2,000 đ/Cái

Hết hàng

Cuộn Cảm 27UH 0912 Xuyên Lỗ

Cuộn Cảm 39UH 0912 Xuyên Lỗ

39uH (390) 3A, size D=9mm x H=12mm

1,200 đ/Cái

Hết hàng

Cuộn Cảm 39UH 0912 Xuyên Lỗ

Cuộn Cảm 33UH 0912 Xuyên Lỗ

33uH (330) 3A, size D=9mm x H=12mm

2,400 đ/Cái

Còn: 105 Cái

Cuộn Cảm 33UH 0912 Xuyên Lỗ

Cuộn Cảm 47UH 0912 Xuyên Lỗ

47uH (470) 3A,size D=9mm x H=12mm

2,400 đ/Cái

Còn: 445 Cái

Cuộn Cảm 47UH 0912 Xuyên Lỗ

Cuộn Cảm 56UH 0912 Xuyên Lỗ

56uH (560) 3A, size D=9mm x H=12mm

1,200 đ/Cái

Hết hàng

Cuộn Cảm 56UH 0912 Xuyên Lỗ

Cuộn Cảm 68UH 0912 Xuyên Lỗ

68uH (680) 3A, size D=9mm x H=12mm

2,400 đ/Cái

Còn: 231 Cái

Cuộn Cảm 68UH 0912 Xuyên Lỗ

Cuộn Cảm 82UH 0912 Xuyên Lỗ

82uH (820) 3A, size D=9mm x H=12mm

1,200 đ/Cái

Hết hàng

Cuộn Cảm 82UH 0912 Xuyên Lỗ

Cuộn Cảm 100UH 0912 Xuyên Lỗ

100uH (101) 3A, size D=9mm x H=12mm

1,200 đ/Cái

Còn: 86 Cái

Cuộn Cảm 100UH 0912 Xuyên Lỗ

Cuộn Cảm 120UH 0912 Xuyên Lỗ

120uH (121) 3A, size D=9mm x H=12mm

1,200 đ/Cái

Hết hàng

Cuộn Cảm 120UH 0912 Xuyên Lỗ

Cuộn Cảm 150UH 0912 Xuyên Lỗ

150uH (151) 3A, size D=9mm x H=12mm

2,400 đ/Cái

Hết hàng

Cuộn Cảm 150UH 0912 Xuyên Lỗ

Cuộn Cảm 180UH 0912 Xuyên Lỗ

180uH (181) 3A, size D=9mm x H=12mm

1,200 đ/Cái

Hết hàng

Cuộn Cảm 180UH 0912 Xuyên Lỗ

Cuộn Cảm 220UH 0912 Xuyên Lỗ

220uH (221) 3A, size D=9mm x H=12mm

2,400 đ/Cái

Còn: 358 Cái

Cuộn Cảm 220UH 0912 Xuyên Lỗ

Cuộn Cảm 270UH 0912 Xuyên Lỗ

270uH (271) 3A, size D=9mm x H=12mm

1,200 đ/Cái

Hết hàng

Cuộn Cảm 270UH 0912 Xuyên Lỗ

Cuộn Cảm 330UH 0912 Xuyên Lỗ

330uH (331) 3A, size D=9mm x H=12mm

1,200 đ/Cái

Còn: 155 Cái

Cuộn Cảm 330UH 0912 Xuyên Lỗ

Cuộn Cảm 390UH 0912 Xuyên Lỗ

390uH (391) 3A, size D=9mm x H=12mm

1,200 đ/Cái

Hết hàng

Cuộn Cảm 390UH 0912 Xuyên Lỗ

Cuộn Cảm 470UH 0912 Xuyên Lỗ

470uH (471) 3A, size D=9mm x H=12mm

2,400 đ/Cái

Còn: 145 Cái

Cuộn Cảm 470UH 0912 Xuyên Lỗ

Cuộn Cảm 560UH 0912 Xuyên Lỗ

560uH (561) 3A, size D=9mm x H=12mm

1,200 đ/Cái

Hết hàng

Cuộn Cảm 560UH 0912 Xuyên Lỗ

Cuộn Cảm 680UH 0912 Xuyên Lỗ

680uH (681) 3A, size D=9mm x H=12mm

1,200 đ/Cái

Còn: 690 Cái

Cuộn Cảm 680UH 0912 Xuyên Lỗ

Cuộn Cảm 820UH 0912 Xuyên Lỗ

820uH (821) 3A, size D=9mm x H=12mm

1,200 đ/Cái

Hết hàng

Cuộn Cảm 820UH 0912 Xuyên Lỗ

Cuộn Cảm 1000UH 0912 Xuyên Lỗ

1000uH (1.0MH) 3A, size D=9mm x H=12mm

1,200 đ/Cái

Còn: 1833 Cái

Cuộn Cảm 1000UH 0912 Xuyên Lỗ

Cuộn Cảm 1200UH 0912 Xuyên Lỗ

1200uH (1.2MH) 3A, size D=9mm x H=12mm

1,200 đ/Cái

Hết hàng

Cuộn Cảm 1200UH 0912 Xuyên Lỗ

Cuộn Cảm 1500UH 0912 Xuyên Lỗ

1500uH (1.5MH) 3A, size D=9mm x H=12mm

1,200 đ/Cái

Hết hàng

Cuộn Cảm 1500UH 0912 Xuyên Lỗ

Cuộn Cảm 1800UH 0912 Xuyên Lỗ

1800uH (1.8MH) 3A, size D=9mm x H=12mm

1,200 đ/Cái

Hết hàng

Cuộn Cảm 1800UH 0912 Xuyên Lỗ
Thegioiic live support