Cuộn Cảm 0630 SMD (36)

List product List gallery

Cuộn Cảm 1000UH 0630 SMD 6.6x6.9x3.0

1000uH (102), 1.3A

2,000 đ/Cái

Hết hàng

Cuộn Cảm 1000UH 0630 SMD 6.6x6.9x3.0

Cuộn Cảm 820UH 0630 SMD 6.6x6.9x3.0

820uH (821), 1.3A

2,000 đ/Cái

Hết hàng

Cuộn Cảm 820UH 0630 SMD 6.6x6.9x3.0

Cuộn Cảm 680UH 0630 SMD 6.6x6.9x3.0

680uH (681), 0.69A

2,000 đ/Cái

Hết hàng

Cuộn Cảm 680UH 0630 SMD 6.6x6.9x3.0

Cuộn Cảm 560UH 0630 SMD 6.6x6.9x3.0

560uH (561), 1.3A

2,000 đ/Cái

Hết hàng

Cuộn Cảm 560UH 0630 SMD 6.6x6.9x3.0

Cuộn Cảm 470UH 0630 SMD 6.6x6.9x3.0

470uH (471), 0.79A

2,000 đ/Cái

Hết hàng

Cuộn Cảm 470UH 0630 SMD 6.6x6.9x3.0

Cuộn Cảm 390UH 0630 SMD 6.6x6.9x3.0

390uH (3911), 0.88A

2,000 đ/Cái

Hết hàng

Cuộn Cảm 390UH 0630 SMD 6.6x6.9x3.0

Cuộn Cảm 330UH 0630 SMD 6.6x6.9x3.0

330uH (331), 0.95A

2,000 đ/Cái

Hết hàng

Cuộn Cảm 330UH 0630 SMD 6.6x6.9x3.0

Cuộn Cảm 270UH 0630 SMD 6.6x6.9x3.0

270uH (271), 1.3A

2,000 đ/Cái

Hết hàng

Cuộn Cảm 270UH 0630 SMD 6.6x6.9x3.0

Cuộn Cảm 220UH 0630 SMD 6.6x6.9x3.0

220uH (221), 1.16A

2,000 đ/Cái

Hết hàng

Cuộn Cảm 220UH 0630 SMD 6.6x6.9x3.0

Cuộn Cảm 180UH 0630 SMD 6.6x6.9x3.0

180uH (181), 1.3A

2,000 đ/Cái

Hết hàng

Cuộn Cảm 180UH 0630 SMD 6.6x6.9x3.0

Cuộn Cảm 150UH 0630 SMD 6.6x6.9x3.0

150uH (151), 1.42A

2,000 đ/Cái

Hết hàng

Cuộn Cảm 150UH 0630 SMD 6.6x6.9x3.0

Cuộn Cảm 100UH 0630 SMD 6.6x6.9x3.0

100uH (101), 1.7A

2,000 đ/Cái

Hết hàng

 Cuộn Cảm 100UH 0630 SMD 6.6x6.9x3.0

Cuộn Cảm 82UH 0630 SMD 6.6x6.9x3.0

82uH (820), 2.75A

2,000 đ/Cái

Hết hàng

Cuộn Cảm 82UH 0630 SMD 6.6x6.9x3.0

Cuộn Cảm 68UH 0630 SMD 6.6x6.9x3.0

68uH (680), 2.75A

2,000 đ/Cái

Hết hàng

 Cuộn Cảm 68UH 0630 SMD 6.6x6.9x3.0

Cuộn Cảm 56UH 0630 SMD 6.6x6.9x3.0

56uH (560), 2.75A

2,000 đ/Cái

Hết hàng

Cuộn Cảm 56UH 0630 SMD 6.6x6.9x3.0

Cuộn Cảm 47UH 0630 SMD 6.6x6.9x3.0

47uH (470), 2.5A

2,000 đ/Cái

Hết hàng

Cuộn Cảm 47UH 0630 SMD 6.6x6.9x3.0

Cuộn Cảm 39UH 0630 SMD 6.6x6.9x3.0

39uH (390), 2.75A

2,000 đ/Cái

Hết hàng

Cuộn Cảm 39UH 0630 SMD 6.6x6.9x3.0

Cuộn Cảm 33UH 0630 SMD 6.6x6.9x3.0

33uH (330), 3A

2,000 đ/Cái

Hết hàng

 Cuộn Cảm 33UH 0630 SMD 6.6x6.9x3.0

Cuộn Cảm 27UH 0630 SMD 6.6x6.9x3.0

27uH (270), 3.4A

2,000 đ/Cái

Hết hàng

Cuộn Cảm 27UH 0630 SMD 6.6x6.9x3.0

Cuộn Cảm 18UH 0630 SMD 6.6x6.9x3.0

18uH (180), 3.9A

2,000 đ/Cái

Hết hàng

Cuộn Cảm 18UH 0630 SMD 6.6x6.9x3.0

Cuộn Cảm 12UH 0630 SMD 6.6x6.9x3.0

12uH (120), 4.9A

2,000 đ/Cái

Hết hàng

Cuộn Cảm 12UH 0630 SMD 6.6x6.9x3.0

Cuộn Cảm 8.2UH 0630 SMD 6.6x6.9x3.0

8.2uH (8R2), 5.5A

2,000 đ/Cái

Hết hàng

 Cuộn Cảm 8.2UH 0630 SMD 6.6x6.9x3.0

Cuộn Cảm 3.5UH 0630 SMD 6.6x6.9x3.0

3.5uH (3R5), 7.5A

2,000 đ/Cái

Hết hàng

 Cuộn Cảm 3.5UH 0630 SMD 6.6x6.9x3.0

Cuộn Cảm 2.7UH 0630 SMD 6.6x6.9x3.0

2.7uH (2R7), 8.0A

2,000 đ/Cái

Hết hàng

Cuộn Cảm 2.7UH 0630 SMD 6.6x6.9x3.0

Cuộn Cảm 2.4UH 0630 SMD 6.6x6.9x3.0

2.4uH (2R4), 8.0A

2,000 đ/Cái

Hết hàng

Cuộn Cảm 2.4UH 0630 SMD 6.6x6.9x3.0

Cuộn Cảm 1.8UH 0630 SMD 6.6x6.9x3.0

1.8uH (1R8), 9.5A

2,000 đ/Cái

Hết hàng

Cuộn Cảm 1.8UH 0630 SMD 6.6x6.9x3.0

Cuộn Cảm 1.2UH 0630 SMD 6.6x6.9x3.0

1.2uH (1R2), 9.8A

2,000 đ/Cái

Hết hàng

 Cuộn Cảm 1.2UH 0630 SMD 6.6x6.9x3.0

Cuộn Cảm 22UH 0630 SMD 6.6x6.9x3.0

22uH (220), 1.5A

2,000 đ/Cái

Hết hàng

Cuộn Cảm 22UH 0630 SMD 6.6x6.9x3.0

Cuộn Cảm 15UH 0630 SMD 6.6x6.9x3.0

15uH (150), 3A

2,000 đ/Cái

Hết hàng

Cuộn Cảm 15UH 0630 SMD 6.6x6.9x3.0

Cuộn Cảm 10UH 0630 SMD 6.6x6.9x3.0

10uH (100), 4A

2,000 đ/Cái

Hết hàng

Cuộn Cảm 10UH 0630 SMD 6.6x6.9x3.0

Cuộn Cảm 6.8UH 0630 SMD 6.6x6.9x3.0

6.8uH (6R8), 4.5A

2,000 đ/Cái

Hết hàng

Cuộn Cảm 6.8UH 0630 SMD 6.6x6.9x3.0

Cuộn Cảm 4.7UH 0630 SMD 6.6x6.9x3.0

4.7uH (4R7), 5A

2,000 đ/Cái

Hết hàng

Cuộn Cảm 4.7UH 0630 SMD 6.6x6.9x3.0

Cuộn Cảm 3.3UH 0630 SMD 6.6x6.9x3.0

3.3uH (3R3), 6.5A

2,000 đ/Cái

Hết hàng

Cuộn Cảm 3.3UH 0630 SMD 6.6x6.9x3.0

Cuộn Cảm 2.2UH 0630 SMD 6.6x6.9x3.0

2.2uH (2R2), 7A

2,000 đ/Cái

Hết hàng

Cuộn Cảm 2.2UH 0630 SMD 6.6x6.9x3.0

Cuộn Cảm 1.5UH 0630 SMD 6.6x6.9x3.0

1.5uH (1R5), 9A

2,000 đ/Cái

Hết hàng

Cuộn Cảm 1.5UH 0630 SMD 6.6x6.9x3.0

Cuộn Cảm 1UH 0630 SMD 6.6x6.9x3.0

1uH (1R0), 12A

2,000 đ/Cái

Hết hàng

Cuộn Cảm 1UH 0630 SMD 6.6x6.9x3.0
Chat