Cuộn Cảm 0410 1/2W (40)

List product List gallery

Cuộn Cảm 0.22UH 1/2W 0410

0.22uH 20%, IDC= 1400mA, Size 4.0x10mm, 1/2W
OEM

800 đ/Cái

Hết hàng

Cuộn Cảm 0.22UH 1/2W 0410

Cuộn Cảm 0.27UH 1/2W 0410

0.27uH 20%, IDC= 1320mA, Size 4.0x10mm, 1/2W
OEM

800 đ/Cái

Hết hàng

Cuộn Cảm 0.27UH 1/2W 0410

Cuộn Cảm 0.33UH 1/2W 0410

0.33uH 20%, IDC= 1280mA, Size 4.0x10mm, 1/2W
OEM

800 đ/Cái

Hàng còn: 100 Cái

Cuộn Cảm 0.33UH 1/2W 0410

Cuộn Cảm 0.39UH 1/2W 0410

0.39uH 20%, IDC= 1200mA, Size 4.0x10mm, 1/2W
OEM

800 đ/Cái

Hết hàng

Cuộn Cảm 0.39UH 1/2W 0410

Cuộn Cảm 0.47UH 1/2W 0410

0.47uH 20%, IDC= 1150mA, Size 4.0x10mm, 1/2W
OEM

800 đ/Cái

Hết hàng

Cuộn Cảm 0.47UH 1/2W 0410

Cuộn Cảm 0.56UH 1/2W 0410

0.56uH 10%, IDC= 1110mA, Size 4.0x10mm, 1/2W
OEM

800 đ/Cái

Hết hàng

Cuộn Cảm 0.56UH 1/2W 0410

Cuộn Cảm 0.68UH 1/2W 0410

0.68uH 10%, IDC= 1030mA, Size 4.0x10mm, 1/2W
OEM

800 đ/Cái

Hết hàng

Cuộn Cảm 0.68UH 1/2W 0410

Cuộn Cảm 1UH 1/2W 0410

1UH 10%, IDC= 920mA, Size 0410, 1/2W
OEM

800 đ/Cái

Hàng còn: 1980 Cái

Cuộn Cảm 1UH 1/2W 0410

Cuộn Cảm 1.2UH 1/2W 0410

1.2UH 10%, IDC= 880mA, Size 4.0x10mm, 1/2W
OEM

800 đ/Cái

Hết hàng

Cuộn Cảm 1.2UH 1/2W 0410

Cuộn Cảm 1.5UH 1/2W 0410

1.5UH 10%, IDC= 830mA, Size 4.0x10mm, 1/2W
OEM

800 đ/Cái

Hết hàng

Cuộn Cảm 1.5UH 1/2W 0410

Cuộn Cảm 1.8UH 1/2W 0410

1.8UH 10%, IDC= 790mA, Size 4.0x10mm, 1/2W
OEM

800 đ/Cái

Hết hàng

Cuộn Cảm 1.8UH 1/2W 0410

Cuộn Cảm 2.2UH 1/2W 0410

2.2UH 10%, IDC= 750mA, Size 4.0x10mm, 1/2W
OEM

800 đ/Cái

Hàng còn: 1840 Cái

Cuộn Cảm 2.2UH 1/2W 0410

Cuộn Cảm 2.7UH 1/2W 0410

2.7UH 10%, IDC= 720mA, Size 4.0x10mm, 1/2W
OEM

800 đ/Cái

Hàng còn: 1000 Cái

Cuộn Cảm 2.7UH 1/2W 0410

Cuộn Cảm 3.3UH 1/2W 0410

3.3UH 10%, IDC= 670mA, Size 4.0x10mm, 1/2W
OEM

800 đ/Cái

Hết hàng

Cuộn Cảm 3.3UH 1/2W 0410

Cuộn Cảm 3.9UH 1/2W 0410

3.9UH 10%, IDC= 640mA, Size 4.0x10mm, 1/2W
OEM

800 đ/Cái

Hết hàng

Cuộn Cảm 3.9UH 1/2W 0410

Cuộn Cảm 4.7UH 1/2W 0410

4.7UH 10%, IDC= 620mA, Size 4.0x10mm, 1/2W
OEM

800 đ/Cái

Hàng còn: 1865 Cái

Cuộn Cảm 4.7UH 1/2W 0410

Cuộn Cảm 5.6UH 1/2W 0410

5.6UH 10%, IDC= 590mA, Size 4.0x10mm, 1/2W
OEM

800 đ/Cái

Hết hàng

Cuộn Cảm 5.6UH 1/2W 0410

Cuộn Cảm 6.8UH 1/2W 0410

6.8UH 10%, DC= 550mA, Size 4.0x10mm, 1/2W
OEM

800 đ/Cái

Hết hàng

Cuộn Cảm 6.8UH 1/2W 0410

Cuộn Cảm 8.2UH 1/2W 0410

8.2UH 10%, IDC= 530mA, Size 4.0x10mm, 1/2W
OEM

800 đ/Cái

Hết hàng

Cuộn Cảm 8.2UH 1/2W 0410

Cuộn Cảm 10UH 1/2W 0410

10UH 10%, IDC= 500mA, Size 4.0x10mm, 1/2W
OEM

800 đ/Cái

Hàng còn: 1740 Cái

Cuộn Cảm 10UH 1/2W 0410

Cuộn Cảm 15UH 1/2W 0410

15UH 10%, IDC= 460mA, Size 4.0x10mm, 1/2W
OEM

800 đ/Cái

Hết hàng

Cuộn Cảm 15UH 1/2W 0410

Cuộn Cảm 18UH 1/2W 0410

18UH 10%, IDC= 430mA, Size 4.0x10mm, 1/2W
OEM

800 đ/Cái

Hết hàng

Cuộn Cảm 18UH 1/2W 0410

Cuộn Cảm 22UH 1/2W 0410

22UH 10%, IDC= 410mA, Size 4.0x10mm, 1/2W
OEM

800 đ/Cái

Hàng còn: 1982 Cái

Cuộn Cảm 22UH 1/2W 0410

Cuộn Cảm 27UH 1/2W 0410

27UH 10%, IDC= 390mA, Size 4.0x10mm, 1/2W
OEM

800 đ/Cái

Hàng còn: 190 Cái

Cuộn Cảm 27UH 1/2W 0410

Cuộn Cảm 33UH 1/2W 0410

33UH 10%, IDC= 370mA, Size 4.0x10mm, 1/2W
OEM

800 đ/Cái

Hết hàng

Cuộn Cảm 33UH 1/2W 0410

Cuộn Cảm 39UH 1/2W 0410

39UH 10%, IDC= 350mA, Size 4.0x10mm, 1/2W
OEM

800 đ/Cái

Hết hàng

Cuộn Cảm 39UH 1/2W 0410

Cuộn Cảm 47UH 1/2W 0410

47UH 10%, IDC= 340mA, Size 4.0x10mm, 1/2W
OEM

800 đ/Cái

Hàng còn: 1945 Cái

Cuộn Cảm 47UH 1/2W 0410

Cuộn Cảm 56UH 1/2W 0410

56UH 10%, IDC= 320mA, Size 4.0x10mm, 1/2W
OEM

800 đ/Cái

Hết hàng

Cuộn Cảm 56UH 1/2W 0410

Cuộn Cảm 68UH 1/2W 0410

68UH 10%, IDC= 305mA, Size 4.0x10mm, 1/2W
OEM

800 đ/Cái

Hàng còn: 1999 Cái

Cuộn Cảm 68UH 1/2W 0410

Cuộn Cảm 82UH 1/2W 0410

82UH 10%, IDC= 290mA, Size 4.0x10mm, 1/2W
OEM

800 đ/Cái

Hết hàng

Cuộn Cảm 82UH 1/2W 0410

Cuộn Cảm 100UH 1/2W 0410

100uH 10%, IDC= 275mA, Size 4.0x10mm, 1/2W
OEM

800 đ/Cái

Hàng còn: 1387 Cái

Cuộn Cảm 100UH 1/2W 0410

Cuộn Cảm 120UH 1/2W 0410

120UH 10%, IDC= 185mA, Size 4.0x10mm, 1/2W
OEM

800 đ/Cái

Hàng còn: 68 Cái

Cuộn Cảm 120UH 1/2W 0410

Cuộn Cảm 150UH 1/2W 0410

150UH 10%, IDC= 175mA, Size 4.0x10mm, 1/2W
OEM

800 đ/Cái

Hết hàng

Cuộn Cảm 150UH 1/2W 0410

Cuộn Cảm 180UH 1/2W 0410

180UH 10%, IDC= 165mA, Size 4.0x10mm, 1/2W
OEM

800 đ/Cái

Hết hàng

Cuộn Cảm 180UH 1/2W 0410

Cuộn Cảm 220UH 1/2W 0410

220UH 10%, IDC= 155mA, Size 4.0x10mm, 1/2W
OEM

800 đ/Cái

Hàng còn: 180 Cái

Cuộn Cảm 220UH 1/2W 0410

Cuộn Cảm 330UH 1/2W 0410

330uH 10%, IDC= 137mA, Size 4.0x10mm, 1/2W
OEM

800 đ/Cái

Hàng còn: 70 Cái

Cuộn Cảm 330UH 1/2W 0410

Cuộn Cảm 470UH 1/2W 0410

470uH 10%, IDC= 126mA, Size 4.0x10mm, 1/2W
OEM

800 đ/Cái

Hàng còn: 25 Cái

Cuộn Cảm 470UH 1/2W 0410

Cuộn Cảm 560UH 1/2W 0410

560uH 10%, IDC= 120mA, Size 4.0x10mm, 1/2W
OEM

800 đ/Cái

Hết hàng

Cuộn Cảm 560UH 1/2W 0410

Cuộn Cảm 680UH 1/2W 0410

680uH 10%, IDC= 113mA, Size 4.0x10mm, 1/2W
OEM

800 đ/Cái

Hàng còn: 2438 Cái

Cuộn Cảm 680UH 1/2W 0410

Cuộn Cảm 1000UH 1/2W 0410

1000UH 10%, IDC= 85mA, Size 4.0x10mm, 1/2W
OEM

800 đ/Cái

Hàng còn: 1474 Cái

Cuộn Cảm 1000UH 1/2W 0410
Chat
Đăng Nhập X

Email

Mật khẩu

  Quên mật khẩu? | Đăng Ký