Cuộn Cảm 0406 Xuyên Lỗ (48)

List product List gallery

Cuộn Cảm 390UH 0406 Xuyên Lỗ

Imax: 220mA, size: D=5mm x L=9mm, 10%
OEM

900 đ/Cái

Hết hàng

Cuộn Cảm 390UH 0406 Xuyên Lỗ

Cuộn Cảm 12UH 0406 Xuyên Lỗ

Imax: 970mA, size: D=5mm x L=9mm, 10%
OEM

900 đ/Cái

Hết hàng

Cuộn Cảm 12UH 0406 Xuyên Lỗ

Cuộn Cảm 10MH 0406 Xuyên Lỗ

10MH (10MH) 0.5A, size D=4mm x H=6mm
OEM

900 đ/Cái

Hết hàng

Cuộn Cảm 10MH 0406 Xuyên Lỗ

Cuộn Cảm 6800UH 0406 Xuyên Lỗ

6800uH (6800R0) 0.5A, size D=4mm x H=6mm
OEM

900 đ/Cái

Hết hàng

Cuộn Cảm 6800UH 0406 Xuyên Lỗ

Cuộn Cảm 5600UH 0406 Xuyên Lỗ

5600uH (5600R0) 0.5A, size D=4mm x H=6mm
OEM

900 đ/Cái

Hết hàng

Cuộn Cảm 5600UH 0406 Xuyên Lỗ

Cuộn Cảm 4700UH 0406 Xuyên Lỗ

4700uH (4700R0) 0.5A, size D=4mm x H=6mm
OEM

900 đ/Cái

Hết hàng

Cuộn Cảm 4700UH 0406 Xuyên Lỗ

Cuộn Cảm 3900UH 0406 Xuyên Lỗ

Imax: 76mA, size: D=5mm x L=9mm, 10%
OEM

900 đ/Cái

Hết hàng

Cuộn Cảm 3900UH 0406 Xuyên Lỗ

Cuộn Cảm 3300UH 0406 Xuyên Lỗ

Imax: 83mA, size: D=5mm x L=9mm, 10%
OEM

900 đ/Cái

Hết hàng

Cuộn Cảm 3300UH 0406 Xuyên Lỗ

Cuộn Cảm 2700UH 0406 Xuyên Lỗ

Imax: 90mA, size: D=5mm x L=9mm, 10%
OEM

900 đ/Cái

Hết hàng

Cuộn Cảm 2700UH 0406 Xuyên Lỗ

Cuộn Cảm 2200UH 0406 Xuyên Lỗ

Imax: 100mA, size: D=5mm x L=9mm, 10%
OEM

900 đ/Cái

Hết hàng

Cuộn Cảm 2200UH 0406 Xuyên Lỗ

Cuộn Cảm 1800UH 0406 Xuyên Lỗ

Imax: 110mA, size: D=5mm x L=9mm, 10%
OEM

900 đ/Cái

Hết hàng

Cuộn Cảm 1800UH 0406 Xuyên Lỗ

Cuộn Cảm 1500UH 0406 Xuyên Lỗ

Imax: 120mA, size: D=5mm x L=9mm, 10%
OEM

900 đ/Cái

Hết hàng

Cuộn Cảm 1500UH 0406 Xuyên Lỗ

Cuộn Cảm 1200UH 0406 Xuyên Lỗ

Imax: 140mA, size: D=5mm x L=9mm, 10%
OEM

900 đ/Cái

Hết hàng

Cuộn Cảm 1200UH 0406 Xuyên Lỗ

Cuộn Cảm 1000UH 0406 Xuyên Lỗ

Imax: 150mA, size: D=5mm x L=9mm, 10%
OEM

900 đ/Cái

Hết hàng

Cuộn Cảm 1000UH 0406 Xuyên Lỗ

Cuộn Cảm 820UH 0406 Xuyên Lỗ

Imax: 155mA, size: D=5mm x L=9mm, 10%
OEM

900 đ/Cái

Hết hàng

Cuộn Cảm 820UH 0406 Xuyên Lỗ

Cuộn Cảm 680UH 0406 Xuyên Lỗ

Imax: 170mA, size: D=5mm x L=9mm, 10%
OEM

900 đ/Cái

Hết hàng

Cuộn Cảm 680UH 0406 Xuyên Lỗ

Cuộn Cảm 560UH 0406 Xuyên Lỗ

Imax: 190mA, size: D=5mm x L=9mm, 10%
OEM

900 đ/Cái

Hết hàng

Cuộn Cảm 560UH 0406 Xuyên Lỗ

Cuộn Cảm 470UH 0406 Xuyên Lỗ

Imax: 200mA, size: D=5mm x L=9mm, 10%
OEM

900 đ/Cái

Hết hàng

Cuộn Cảm 470UH 0406 Xuyên Lỗ

Cuộn Cảm 330UH 0406 Xuyên Lỗ

Imax: 250mA, size: D=5mm x L=9mm, 10%
OEM

900 đ/Cái

Hết hàng

Cuộn Cảm 330UH 0406 Xuyên Lỗ

Cuộn Cảm 270UH 0406 Xuyên Lỗ

Imax: 275mA, size: D=5mm x L=9mm, 10%
OEM

900 đ/Cái

Hết hàng

Cuộn Cảm 270UH 0406 Xuyên Lỗ

Cuộn Cảm 220UH 0406 Xuyên Lỗ

Imax: 300mA, size: D=5mm x L=9mm, 10%
OEM

900 đ/Cái

Hết hàng

Cuộn Cảm 220UH 0406 Xuyên Lỗ

Cuộn Cảm 180UH 0406 Xuyên Lỗ

Imax: 320mA, size: D=5mm x L=9mm, 10%
OEM

900 đ/Cái

Hết hàng

Cuộn Cảm 180UH 0406 Xuyên Lỗ

Cuộn Cảm 150UH 0406 Xuyên Lỗ

Imax: 350mA, size: D=5mm x L=9mm, 10%
OEM

900 đ/Cái

Hết hàng

Cuộn Cảm 150UH 0406 Xuyên Lỗ

Cuộn Cảm 120UH 0406 Xuyên Lỗ

Imax: 370mA, size: D=5mm x L=9mm, 10%
OEM

900 đ/Cái

Hết hàng

Cuộn Cảm 120UH 0406 Xuyên Lỗ

Cuộn Cảm 100UH 0406 Xuyên Lỗ

Imax: 400mA, size: D=5mm x L=9mm, 10%
OEM

900 đ/Cái

Hết hàng

Cuộn Cảm 100UH 0406 Xuyên Lỗ

Cuộn Cảm 82UH 0406 Xuyên Lỗ

Imax: 430mA, size: D=5mm x L=9mm, 10%
OEM

900 đ/Cái

Hết hàng

Cuộn Cảm 82UH 0406 Xuyên Lỗ

Cuộn Cảm 68UH 0406 Xuyên Lỗ

Imax: 470mA, size: D=5mm x L=9mm, 10%
OEM

900 đ/Cái

Hết hàng

Cuộn Cảm 68UH 0406 Xuyên Lỗ

Cuộn Cảm 56UH 0406 Xuyên Lỗ

Imax: 500mA, size: D=5mm x L=9mm, 10%
OEM

900 đ/Cái

Hết hàng

Cuộn Cảm 56UH 0406 Xuyên Lỗ

Cuộn Cảm 47UH 0406 Xuyên Lỗ

Imax: 550mA, size: D=5mm x L=9mm, 10%
OEM

900 đ/Cái

Hết hàng

Cuộn Cảm 47UH 0406 Xuyên Lỗ

Cuộn Cảm 39UH 0406 Xuyên Lỗ

Imax: 600mA, size: D=5mm x L=9mm, 10%
OEM

900 đ/Cái

Hết hàng

Cuộn Cảm 39UH 0406 Xuyên Lỗ

Cuộn Cảm 33UH 0406 Xuyên Lỗ

Imax: 660mA, size: D=5mm x L=9mm, 10%
OEM

900 đ/Cái

Hết hàng

Cuộn Cảm 33UH 0406 Xuyên Lỗ

Cuộn Cảm 27UH 0406 Xuyên Lỗ

Imax: 710mA, size: D=5mm x L=9mm, 10%
OEM

900 đ/Cái

Hết hàng

Cuộn Cảm 27UH 0406 Xuyên Lỗ

Cuộn Cảm 22UH 0406 Xuyên Lỗ

Imax: 800mA, size: D=5mm x L=9mm, 10%
OEM

900 đ/Cái

Hết hàng

Cuộn Cảm 22UH 0406 Xuyên Lỗ

Cuộn Cảm 18UH 0406 Xuyên Lỗ

Imax: 860mA, size: D=5mm x L=9mm, 10%
OEM

900 đ/Cái

Hết hàng

Cuộn Cảm 18UH 0406 Xuyên Lỗ

Cuộn Cảm 15UH 0406 Xuyên Lỗ

Imax: 920mA, size: D=5mm x L=9mm, 10%
OEM

900 đ/Cái

Hết hàng

Cuộn Cảm 15UH 0406 Xuyên Lỗ

Cuộn Cảm 10UH 0406 Xuyên Lỗ

Imax: 1000mA, size: D=5mm x L=9mm, 10%
OEM

900 đ/Cái

Hết hàng

Cuộn Cảm 10UH 0406 Xuyên Lỗ

Cuộn Cảm 8.2UH 0406 Xuyên Lỗ

Imax: 1100mA, size: D=5mm x L=9mm, 10%
OEM

900 đ/Cái

Hết hàng

Cuộn Cảm 8.2UH 0406 Xuyên Lỗ

Cuộn Cảm 6.8UH 0406 Xuyên Lỗ

Imax: 1150mA, size: D=5mm x L=9mm, 10%
OEM

900 đ/Cái

Hết hàng

Cuộn Cảm 6.8UH 0406 Xuyên Lỗ

Cuộn Cảm 5.6UH 0406 Xuyên Lỗ

Imax: 1230mA, size: D=5mm x L=9mm, 10%
OEM

900 đ/Cái

Hết hàng

Cuộn Cảm 5.6UH 0406 Xuyên Lỗ

Cuộn Cảm 4.7UH 0406 Xuyên Lỗ

Imax: 1320mA, size: D=5mm x L=9mm, 10%
OEM

900 đ/Cái

Hết hàng

Cuộn Cảm 4.7UH 0406 Xuyên Lỗ
Chat
Đăng Nhập X

Email

Mật khẩu

  Quên mật khẩu? | Đăng Ký