Cuộn Cảm 0204 1/8W (40)

List product List gallery

Cuộn Cảm 1000UH 1/8W 0204

1000UH 10% 1/8W, IDC= 270mA, Size 2.0x4.0mm
OEM

550 đ/Cái

Hết hàng

Cuộn Cảm 1000UH 1/8W 0204

Cuộn Cảm 680uH 1/8W 0204

680uH 10% 1/8W, IDC= 310mA, Size 2.0x4.0mm
OEM

550 đ/Cái

Hết hàng

Cuộn Cảm 680uH 1/8W 0204

Cuộn Cảm 560uH 1/8W 0204

560uH 10% 1/8W, IDC= 320mA, Size 2.0x4.0mm
OEM

550 đ/Cái

Hết hàng

Cuộn Cảm 560uH 1/8W 0204

Cuộn Cảm 470uH 1/8W 0204

470uH 10% 1/8W, IDC= 330mA, Size 2.0x4.0mm
OEM

550 đ/Cái

Hết hàng

Cuộn Cảm 470uH 1/8W 0204

Cuộn Cảm 330uH 1/8W 0204

330uH 10% 1/8W, IDC= 25mA, Size 2.0x4.0mm
OEM

550 đ/Cái

Hết hàng

Cuộn Cảm 330uH 1/8W 0204

Cuộn Cảm 220uH 1/8W 0204

220uH 10% 1/8W, IDC= 35mA, Size 2.0x4.0mm
OEM

550 đ/Cái

Hết hàng

Cuộn Cảm 220uH 1/8W 0204

Cuộn Cảm 180uH 1/8W 0204

180uH 10% 1/8W, IDC= 37mA, Size 2.0x4.0mm
OEM

550 đ/Cái

Hết hàng

Cuộn Cảm 180uH 1/8W 0204

Cuộn Cảm 150uH 1/8W 0204

150uH 10% 1/8W, IDC= 39mA, Size 2.0x4.0mm
OEM

550 đ/Cái

Hết hàng

Cuộn Cảm 150uH 1/8W 0204

Cuộn Cảm 120uH 1/8W 0204

120uH 10% 1/8W, IDC= 42mA, Size 2.0x4.0mm
OEM

550 đ/Cái

Hết hàng

Cuộn Cảm 120uH 1/8W 0204

Cuộn Cảm 100uH 0204 1/8W

100uH 10% 1/8W, IDC= 44mA, Size 2.0x4.0mm
OEM

550 đ/Cái

Hết hàng

Cuộn Cảm 100uH 0204 1/8W

Cuộn Cảm 82uH 1/8W 0204

82uH 10% 1/8W, IDC= 46mA, Size 2.0x4.0mm
OEM

550 đ/Cái

Hết hàng

Cuộn Cảm 82uH 1/8W 0204

Cuộn Cảm 68uH 1/8W 0204

68uH 10% 1/8W, IDC= 64mA, Size 2.0x4.0mm
OEM

550 đ/Cái

Hết hàng

Cuộn Cảm 68uH 1/8W 0204

Cuộn Cảm 56uH 1/8W 0204

56uH 10% 1/8W, IDC= 68mA, Size 2.0x4.0mm
OEM

550 đ/Cái

Hết hàng

Cuộn Cảm 56uH 1/8W 0204

Cuộn Cảm 47uH 1/8W 0204

47uH 10% 1/8W, IDC= 70mA, Size 2.0x4.0mm
OEM

550 đ/Cái

Hết hàng

Cuộn Cảm 47uH 1/8W 0204

Cuộn Cảm 39uH 1/8W 0204

39uH 10% 1/8W, IDC= 74mA, Size 2.0x4.0mm
OEM

550 đ/Cái

Hết hàng

Cuộn Cảm 39uH 1/8W 0204

Cuộn Cảm 33uH 1/8W 0204

33uH 10% 1/8W, IDC= 75mA, Size 2.0x4.0mm
OEM

550 đ/Cái

Hết hàng

Cuộn Cảm 33uH 1/8W 0204

Cuộn Cảm 27uH 1/8W 0204

27uH 10% 1/8W, IDC= 80mA, Size 2.0x4.0mm
OEM

550 đ/Cái

Hết hàng

Cuộn Cảm 27uH 1/8W 0204

Cuộn Cảm 22uH 1/8W 0204

22uH 10% 1/8W, IDC= 100mA, Size 2.0x4.0mm
OEM

550 đ/Cái

Hết hàng

Cuộn Cảm  22uH 1/8W 0204

Cuộn Cảm 18uH 1/8W 0204

18uH 10% 1/8W, IDC= 140mA, Size 2.0x4.0mm
OEM

550 đ/Cái

Hết hàng

Cuộn Cảm 18uH 1/8W 0204

Cuộn Cảm 15uH 1/8W 0204

15uH 10% 1/8W, IDC= 145mA, Size 2.0x4.0mm
OEM

550 đ/Cái

Hết hàng

Cuộn Cảm 15uH 1/8W 0204

Cuộn Cảm 10uH 1/8W 0204

10uH 10% 1/8W, IDC= 160mA, Size 2.0x4.0mm
OEM

550 đ/Cái

Hết hàng

Cuộn Cảm 10uH 1/8W 0204

Cuộn Cảm 8.2uH 1/8W 0204

8.2uH 10% 1/8W, IDC= 165mA, Size 2.0x4.0mm
OEM

550 đ/Cái

Hết hàng

Cuộn Cảm 8.2uH 1/8W 0204

Cuộn Cảm 6.8uH 1/8W 0204

6.8uH 10% 1/8W, IDC= 175mA, Size 2.0x4.0mm
OEM

550 đ/Cái

Hết hàng

Cuộn Cảm 6.8uH 1/8W 0204

Cuộn Cảm 5.6uH 1/8W 0204

5.6uH 10% 1/8W, IDC= 180mA, Size 2.0x4.0mm
OEM

550 đ/Cái

Hết hàng

Cuộn Cảm 5.6uH 1/8W 0204

Cuộn Cảm 4.7UH 1/8W 0204

4.7uH 10% 1/8W, IDC= 190mA, Size 2.0x4.0mm
OEM

550 đ/Cái

Hết hàng

Cuộn Cảm 4.7UH 1/8W 0204

Cuộn Cảm 3.9uH 1/8W 0204

3.9uH 10% 1/8W, IDC= 200mA, Size 2.0x4.0mm
OEM

550 đ/Cái

Hết hàng

Cuộn Cảm 3.9uH 1/8W 0204

Cuộn Cảm 3.3uH 1/8W 0204

3.3uH 10% 1/8W, IDC= 210mA, Size 2.0x4.0mm
OEM

550 đ/Cái

Hết hàng

Cuộn Cảm 3.3uH 1/8W 0204

Cuộn Cảm 2.7uH 1/8W 0204

2.7uH 10% 1/8W, IDC= 220mA, Size 2.0x4.0mm
OEM

550 đ/Cái

Hết hàng

Cuộn Cảm 2.7uH 1/8W 0204

Cuộn Cảm 2.2uH 1/8W 0204

2.2uH 10% 1/8W, IDC= 230mA, Size 2.0x4.0mm
OEM

550 đ/Cái

Hết hàng

Cuộn Cảm 2.2uH 1/8W 0204

Cuộn Cảm 1.8uH 1/8W 0204

1.8uH 10% 1/8W, IDC= 240mA, Size 2.0x4.0mm
OEM

550 đ/Cái

Hết hàng

Cuộn Cảm 1.8uH 1/8W 0204

Cuộn Cảm 1.5uH 1/8W 0204

1.5uH 10% 1/8W, IDC= 250mA, Size 2.0x4.0mm
OEM

550 đ/Cái

Hết hàng

Cuộn Cảm 1.5uH 1/8W 0204

Cuộn Cảm 1.2uH 1/8W 0204

1.2uH 10% 1/8W, IDC= 260mA, Size 2.0x4.0mm
OEM

550 đ/Cái

Hết hàng

Cuộn Cảm 1.2uH 1/8W 0204

Cuộn Cảm 1uH 1/8W 0204

1uH 10% 1/8W, IDC= 270mA, Size 2.0x4.0mm
OEM

550 đ/Cái

Hết hàng

Cuộn Cảm 1uH 1/8W 0204

Cuộn Cảm 0.68uH 1/8W 0204

0.68uH 20% 1/8W, IDC= 310mA, Size 2.0x4.0mm
OEM

550 đ/Cái

Hết hàng

Cuộn Cảm 0.68uH 1/8W 0204

Cuộn Cảm 0.56uH 1/8W 0204

0.56uH 20% 1/8W, IDC= 320mA, Size 2.0x4.0mm
OEM

550 đ/Cái

Hết hàng

Cuộn Cảm 0.56uH 1/8W 0204

Cuộn Cảm 0.47uH 1/8W 0204

0.47uH 20% 1/8W, IDC= 330mA, Size 2.0x4.0mm
OEM

550 đ/Cái

Hết hàng

Cuộn Cảm 0.47uH 1/8W 0204

Cuộn Cảm 0.39uH 1/8W 0204

0.39uH 20% 1/8W, IDC= 350mA, Size 2.0x4.0mm
OEM

550 đ/Cái

Hết hàng

Cuộn Cảm 0.39uH 1/8W 0204

Cuộn Cảm 0.33uH 1/8W 0204

0.33uH 20% 1/8W, IDC= 370mA, Size 2.0x4.0mm
OEM

550 đ/Cái

Hết hàng

Cuộn Cảm 0.33uH 1/8W 0204

Cuộn Cảm 0.27uH 1/8W 0204

0.27uH 20% 1/8W, IDC= 380mA, Size 2.0x4.0mm
OEM

550 đ/Cái

Hết hàng

Cuộn Cảm 0.27uH 1/8W 0204

Cuộn Cảm 0.22uH 1/8W 0204

0.22uH 20% 1/8W, IDC= 400mA, Size 2.0x4.0mm
OEM

550 đ/Cái

Hết hàng

Cuộn Cảm 0.22uH 1/8W 0204
Chat
Đăng Nhập X

Email

Mật khẩu

  Quên mật khẩu? | Đăng Ký