Contact, Top (44)

List product List gallery

Cổng FPC 6Pin 0.5mm Top Contact

6 chân, khoảng cách chân 0.5mm, 0.4A 50V

1,600 đ/Cái

Hàng còn: 91 Cái

Cổng FPC 6Pin 0.5mm Top Contact

Cổng FPC 5Pin 0.5mm Top Contact

5 chân, khoảng cách chân 0.5mm, 0.4A 50V

1,550 đ/Cái

Hết hàng

Cổng FPC 5Pin 0.5mm Top Contact

Cổng FPC 4Pin 0.5mm Top Contact

4 chân, khoảng cách chân 0.5mm, 0.4A 50V

1,500 đ/Cái

Hàng còn: 241 Cái

Cổng FPC 4Pin 0.5mm Top Contact

Cổng FPC 4Pin 1.0mm Top Contact

4 chân, khoảng cách chân 1.0mm, 0.4A 50V

1,500 đ/Cái

Hàng còn: 677 Cái

Cổng FPC 4Pin 1.0mm Top Contact

Cổng FPC 5Pin 1.0mm Top Contact

5 chân, khoảng cách chân 1.0mm, 0.4A 50V

1,550 đ/Cái

Hết hàng

Cổng FPC 5Pin 1.0mm Top Contact

Cổng FPC 7Pin 0.5mm Top Contact

7 chân, khoảng cách chân 0.5mm, 0.4A 50V

1,650 đ/Cái

Hết hàng

Cổng FPC 7Pin 0.5mm Top Contact

Cổng FPC 6Pin 1.0mm Top Contact

6 chân, khoảng cách chân 1.0mm, 0.4A 50V

1,600 đ/Cái

Hết hàng

Cổng FPC 6Pin 1.0mm Top Contact

Cổng FPC 8Pin 0.5mm Top Contact

8 chân, khoảng cách chân 0.5mm, 0.4A 50V

1,700 đ/Cái

Hàng còn: 416 Cái

Cổng FPC 8Pin 0.5mm Top Contact

Cổng FPC 7Pin 1.0mm Top Contact

7 chân, khoảng cách chân 1.0mm, 0.4A 50V

1,650 đ/Cái

Hết hàng

Cổng FPC 7Pin 1.0mm Top Contact

Cổng FPC 34Pin 0.5mm Top Contact

34 chân, khoảng cách chân 0.5mm, 0.4A 50V

2,900 đ/Cái

Hết hàng

Cổng FPC 34Pin 0.5mm Top Contact

Cổng FPC 8Pin 1.0mm Top Contact

8 chân, khoảng cách chân 1.0mm, 0.4A 50V

1,700 đ/Cái

Hết hàng

Cổng FPC 8Pin 1.0mm Top Contact

Cổng FPC 28Pin 0.5mm Top Contact

28 chân, khoảng cách chân 0.5mm, 0.4A 50V

2,700 đ/Cái

Hết hàng

Cổng FPC 28Pin 0.5mm Top Contact

Cổng FPC 9Pin 1.0mm Top Contact

9 chân, khoảng cách chân 1.0mm, 0.4A 50V

1,750 đ/Cái

Hết hàng

Cổng FPC 9Pin 1.0mm Top Contact

Cổng FPC 10Pin 0.5mm Top Contact

10 chân, khoảng cách chân 0.5mm, 0.4A 50V

1,800 đ/Cái

Hàng còn: 85 Cái

Cổng FPC 10Pin 0.5mm Top Contact

Cổng FPC 10Pin 1.0mm Top Contact

10 chân, khoảng cách chân 1.0mm, 0.4A 50V

1,800 đ/Cái

Hết hàng

Cổng FPC 10Pin 1.0mm Top Contact

Cổng FPC 12Pin 0.5mm Top Contact

12 chân, khoảng cách chân 0.5mm, 0.4A 50V

1,900 đ/Cái

Hàng còn: 654 Cái

Cổng FPC 12Pin 0.5mm Top Contact

Cổng FPC 12Pin 1.0mm Top Contact

12 chân, khoảng cách chân 1.0mm, 0.4A 50V

1,900 đ/Cái

Hết hàng

Cổng FPC 12Pin 1.0mm Top Contact

Cổng FPC 14Pin 0.5mm Top Contact

14 chân, khoảng cách chân 0.5mm, 0.4A 50V

2,000 đ/Cái

Hết hàng

Cổng FPC 14Pin 0.5mm Top Contact

Cổng FPC 14Pin 1.0mm Top Contact

14 chân, khoảng cách chân 1.0mm, 0.4A 50V

2,000 đ/Cái

Hết hàng

Cổng FPC 14Pin 1.0mm Top Contact

Cổng FPC 16Pin 0.5mm Top Contact

16 chân, khoảng cách chân 0.5mm, 0.4A 50V

2,100 đ/Cái

Hết hàng

Cổng FPC 16Pin 0.5mm Top Contact

Cổng FPC 16Pin 1.0mm Top Contact

16 chân, khoảng cách chân 1.0mm, 0.4A 50V

2,100 đ/Cái

Hết hàng

Cổng FPC 16Pin 1.0mm Top Contact

Cổng FPC 18Pin 0.5mm Top Contact

18 chân, khoảng cách chân 0.5mm, 0.4A 50V

2,200 đ/Cái

Hết hàng

Cổng FPC 18Pin 0.5mm Top Contact

Cổng FPC 18Pin 1.0mm Top Contact

18 chân, khoảng cách chân 1.0mm, 0.4A 50V

2,200 đ/Cái

Hết hàng

Cổng FPC 18Pin 1.0mm Top Contact

Cổng FPC 20Pin 0.5mm Top Contact

20 chân, khoảng cách chân 0.5mm, 0.4A 50V

2,300 đ/Cái

Hết hàng

Cổng FPC 20Pin 0.5mm Top Contact

Cổng FPC 20Pin 1.0mm Top Contact

20 chân, khoảng cách chân 1.0mm, 0.4A 50V

2,300 đ/Cái

Hết hàng

Cổng FPC 20Pin 1.0mm Top Contact

Cổng FPC 22Pin 0.5mm Top Contact

22 chân, khoảng cách chân 0.5mm, 0.4A 50V

2,400 đ/Cái

Hết hàng

Cổng FPC 22Pin 0.5mm Top Contact

Cổng FPC 22Pin 1.0mm Top Contact

22 chân, khoảng cách chân 1.0mm, 0.4A 50V

2,400 đ/Cái

Hết hàng

Cổng FPC 22Pin 1.0mm Top Contact

Cổng FPC 24Pin 0.5mm Top Contact

24 chân, khoảng cách chân 0.5mm, 0.4A 50V

2,500 đ/Cái

Hết hàng

Cổng FPC 24Pin 0.5mm Top Contact

Cổng FPC 24Pin 1.0mm Top

24 chân, khoảng cách chân 1.0mm, Top Contact

2,500 đ/Cái

Hết hàng

Cổng FPC 24Pin 1.0mm Top

Cổng FPC 26Pin 0.5mm Top Contact

26 chân, khoảng cách chân 0.5mm, 0.4A 50V

2,600 đ/Cái

Hết hàng

Cổng FPC 26Pin 0.5mm Top Contact

Cổng FPC 26Pin 1.0mm Top Contact

26 chân, khoảng cách chân 1.0mm, 0.4A 50V

2,600 đ/Cái

Hết hàng

Cổng FPC 26Pin 1.0mm Top Contact

Cổng FPC 30Pin 1.0mm Top Contact

30 chân, khoảng cách chân 1.0mm, 0.4A 50V

2,800 đ/Cái

Hàng còn: 426 Cái

Cổng FPC 30Pin 1.0mm Top Contact

Cổng FPC 32Pin 0.5mm Top Contact

32 chân, khoảng cách chân 0.5mm, 0.4A 50V

2,900 đ/Cái

Hàng còn: 844 Cái

Cổng FPC 32Pin 0.5mm Top Contact

Cổng FPC 32Pin 1.0mm Top Contact

32 chân, khoảng cách chân 1.0mm, 0.4A 50V

2,800 đ/Cái

Hết hàng

Cổng FPC 32Pin 1.0mm Top Contact

Cổng FPC 36Pin 0.5mm Top Contact

36 chân, khoảng cách chân 0.5mm, 0.4A 50V

3,100 đ/Cái

Hết hàng

Cổng FPC 36Pin 0.5mm Top Contact

Cổng FPC 33Pin 1.0mm Top Contact

33 chân, khoảng cách chân 1.0mm, 0.4A 50V

2,950 đ/Cái

Hết hàng

Cổng FPC 33Pin 1.0mm Top Contact

Cổng FPC 40Pin 0.5mm Top Contact

40 chân, khoảng cách chân 0.5mm, 0.4A 50V

3,300 đ/Cái

Hàng còn: 23 Cái

Cổng FPC 40Pin 0.5mm Top Contact

Cổng FPC 34Pin 1.0mm Top Contact

34 chân, khoảng cách chân 1.0mm, 0.4A 50V

3,000 đ/Cái

Hết hàng

Cổng FPC 34Pin 1.0mm Top Contact

Cổng FPC 45Pin 0.5mm Top Contact

45 chân, khoảng cách chân 0.5mm, 0.4A 50V

3,550 đ/Cái

Hết hàng

Cổng FPC 45Pin 0.5mm Top Contact

Cổng FPC 36Pin 1.0mm Top Contact

36 chân, khoảng cách chân 1.0mm, 0.4A 50V

3,100 đ/Cái

Hết hàng

Cổng FPC 36Pin 1.0mm Top Contact
Chat