Contact, Bottom (46)

List product List gallery

Cổng FPC 4Pin 0.5mm Bottom Contact

4 chân, khoảng cách chân 0.5mm, 0.4A 50V

1,500 đ/Cái

Hết hàng

Cổng FPC 4Pin 0.5mm Bottom Contact

Cổng FPC 4Pin 1.0mm Bottom Contact

4 chân, khoảng cách chân 1.0mm, 0.4A 50V

1,500 đ/Cái

Hết hàng

Cổng FPC 4Pin 1.0mm Bottom Contact

Cổng FPC 5Pin 1.0mm Bottom Contact

5 chân, khoảng cách chân 1.0mm, 0.4A 50V

1,550 đ/Cái

Hết hàng

Cổng FPC 5Pin 1.0mm Bottom Contact

Cổng FPC 5Pin 0.5mm Bottom Contact

5 chân, khoảng cách chân 0.5mm, 0.4A 50V

1,550 đ/Cái

Hết hàng

Cổng FPC 5Pin 0.5mm Bottom Contact

Cổng FPC 6Pin 0.5mm Bottom Contact

6 chân, khoảng cách chân 0.5mm, 0.4A 50V

1,600 đ/Cái

Hết hàng

Cổng FPC 6Pin 0.5mm Bottom Contact

Cổng FPC 6Pin 1.0mm Bottom Contact

6 chân, khoảng cách chân 1.0mm, 0.4A 50V

1,600 đ/Cái

Hàng còn: 284 Cái

Cổng FPC 6Pin 1.0mm Bottom Contact

Cổng FPC 7Pin 1.0mm Bottom Contact

7 chân, khoảng cách chân 1.0mm, 0.4A 50V

1,650 đ/Cái

Hết hàng

Cổng FPC 7Pin 1.0mm Bottom Contact

Cổng FPC 7Pin 0.5mm Bottom Contact

7 chân, khoảng cách chân 0.5mm, 0.4A 50V

1,650 đ/Cái

Hết hàng

Cổng FPC 7Pin 0.5mm Bottom Contact

Cổng FPC 8Pin 0.5mm Bottom Contact

8 chân, khoảng cách chân 0.5mm, 0.4A 50V

1,700 đ/Cái

Hết hàng

Cổng FPC 8Pin 0.5mm Bottom Contact

Cổng FPC 8Pin 1.0mm Bottom Contact

8 chân, khoảng cách chân 1.0mm, 0.4A 50V

1,700 đ/Cái

Hàng còn: 50 Cái

Cổng FPC 8Pin 1.0mm Bottom Contact

Cổng FPC 10Pin 0.5mm Bottom Contact

10 chân, khoảng cách chân 0.5mm, 0.4A 50V

1,800 đ/Cái

Hết hàng

Cổng FPC 10Pin 0.5mm Bottom Contact

Cổng FPC 10Pin 1.0mm Bottom Contact

10 chân, khoảng cách chân 1.0mm, 0.4A 50V

1,800 đ/Cái

Hàng còn: 197 Cái

Cổng FPC 10Pin 1.0mm Bottom Contact

Cổng FPC 12Pin 1.0mm Bottom Contact

12 chân, khoảng cách chân 1.0mm, 0.4A 50V

1,900 đ/Cái

Hết hàng

Cổng FPC 12Pin 1.0mm Bottom Contact

Cổng FPC 12Pin 0.5mm Bottom Contact

12 chân, khoảng cách chân 0.5mm, 0.4A 50V

1,900 đ/Cái

Hết hàng

Cổng FPC 12Pin 0.5mm Bottom Contact

Cổng FPC 14Pin 1.0mm Bottom Contact

14 chân, khoảng cách chân 1.0mm, 0.4A 50V

2,000 đ/Cái

Hết hàng

Cổng FPC 14Pin 1.0mm Bottom Contact

Cổng FPC 14Pin 0.5mm Bottom Contact

14 chân, khoảng cách chân 0.5mm, 0.4A 50V

2,000 đ/Cái

Hết hàng

Cổng FPC 14Pin 0.5mm Bottom Contact

Cổng FPC 16Pin 1.0mm Bottom Contact

16 chân, khoảng cách chân 1.0mm, 0.4A 50V

2,100 đ/Cái

Hết hàng

Cổng FPC 16Pin 1.0mm Bottom Contact

Cổng FPC 16Pin 0.5mm Bottom Contact

16 chân, khoảng cách chân 0.5mm, 0.4A 50V

2,100 đ/Cái

Hết hàng

Cổng FPC 16Pin 0.5mm Bottom Contact

Cổng FPC 18Pin 1.0mm Bottom Contact

18 chân, khoảng cách chân 1.0mm, 0.4A 50V

2,200 đ/Cái

Hết hàng

Cổng FPC 18Pin 1.0mm Bottom Contact

Cổng FPC 18Pin 0.5mm Bottom Contact

18 chân, khoảng cách chân 0.5mm, 0.4A 50V

2,200 đ/Cái

Hết hàng

Cổng FPC 18Pin 0.5mm Bottom Contact

Cổng FPC 22Pin 0.5mm Bottom Contact

22 chân, khoảng cách chân 0.5mm, 0.4A 50V

2,400 đ/Cái

Hết hàng

Cổng FPC 22Pin 0.5mm Bottom Contact

Cổng FPC 20Pin 1.0mm Bottom Contact

20 chân, khoảng cách chân 1.0mm, 0.4A 50V

2,300 đ/Cái

Hàng còn: 236 Cái

Cổng FPC 20Pin 1.0mm Bottom Contact

Cổng FPC 22Pin 1.0mm Bottom Contact

22 chân, khoảng cách chân 1.0mm, 0.4A 50V

2,400 đ/Cái

Hết hàng

Cổng FPC 22Pin 1.0mm Bottom Contact

Cổng FPC 20Pin 0.5mm Bottom Contact

20 chân, khoảng cách chân 0.5mm, 0.4A 50V

2,300 đ/Cái

Hàng còn: 490 Cái

Cổng FPC 20Pin 0.5mm Bottom Contact

Cổng FPC 24Pin 1.0mm Bottom Contact

24 chân, khoảng cách chân 1.0mm, 0.4A 50V

2,500 đ/Cái

Hết hàng

Cổng FPC 24Pin 1.0mm Bottom Contact

Cổng FPC 24Pin 0.5mm Bottom Contact

24 chân, khoảng cách chân 0.5mm, 0.4A 50V

2,500 đ/Cái

Hết hàng

Cổng FPC 24Pin 0.5mm Bottom Contact

Cổng FPC 26Pin 0.5mm Bottom Contact

26 chân, khoảng cách chân 0.5mm, 0.4A 50V

2,600 đ/Cái

Hết hàng

Cổng FPC 26Pin 0.5mm Bottom Contact

Cổng FPC 26Pin 1.0mm Bottom Contact

26 chân, khoảng cách chân 1.0mm, 0.4A 50V

2,600 đ/Cái

Hàng còn: 188 Cái

Cổng FPC 26Pin 1.0mm Bottom Contact

Cổng FPC 28Pin 1.0mm Bottom Contact

28 chân, khoảng cách chân 1.0mm, 0.4A 50V

2,700 đ/Cái

Hết hàng

Cổng FPC 28Pin 1.0mm Bottom Contact

Cổng FPC 28Pin 0.5mm Bottom Contact

28 chân, khoảng cách chân 0.5mm, 0.4A 50V

2,700 đ/Cái

Hết hàng

Cổng FPC 28Pin 0.5mm Bottom Contact

Cổng FPC 30Pin 1.0mm Bottom Contact

30 chân, khoảng cách chân 1.0mm, 0.4A 50V

2,800 đ/Cái

Hết hàng

Cổng FPC 30Pin 1.0mm Bottom Contact

Cổng FPC 32Pin 1.0mm Bottom Contact

32 chân, khoảng cách chân 1.0mm, 0.4A 50V

2,900 đ/Cái

Hết hàng

Cổng FPC 32Pin 1.0mm Bottom Contact

Cổng FPC 30Pin 0.5mm Bottom Contact

30 chân, khoảng cách chân 0.5mm, 0.4A 50V

2,800 đ/Cái

Hết hàng

Cổng FPC 30Pin 0.5mm Bottom Contact

Cổng FPC 33Pin 1.0mm Bottom Contact

33 chân, khoảng cách chân 1.0mm, 0.4A 50V

2,950 đ/Cái

Hết hàng

Cổng FPC 33Pin 1.0mm Bottom Contact

Cổng FPC 32Pin 0.5mm Bottom Contact

32 chân, khoảng cách chân 0.5mm, 0.4A 50V

2,900 đ/Cái

Hàng còn: 229 Cái

Cổng FPC 32Pin 0.5mm Bottom Contact

Cổng FPC 34Pin 1.0mm Bottom

34 chân, khoảng cách chân 1.0mm, Bottom Contact

3,000 đ/Cái

Hết hàng

Cổng FPC 34Pin 1.0mm Bottom

Cổng FPC 33Pin 0.5mm Bottom Contact

33 chân, khoảng cách chân 0.5mm, 0.4A 50V

2,950 đ/Cái

Hết hàng

Cổng FPC 33Pin 0.5mm Bottom Contact

Cổng FPC 36Pin 1.0mm Bottom Contact

36 chân, khoảng cách chân 1.0mm, 0.4A 50V

3,100 đ/Cái

Hết hàng

Cổng FPC 36Pin 1.0mm Bottom Contact

Cổng FPC 34Pin 0.5mm Bottom Contact

34 chân, khoảng cách chân 0.5mm, 0.4A 50V

3,000 đ/Cái

Hết hàng

Cổng FPC 34Pin 0.5mm Bottom Contact

Cổng FPC 40Pin 1.0mm Bottom Contact

40 chân, khoảng cách chân 1.0mm, 0.4A 50V

3,300 đ/Cái

Hàng còn: 149 Cái

Cổng FPC 40Pin 1.0mm Bottom Contact
Chat