Phone

(28)3896.8699-0972924961

Cổng FFC, FPC LCD (97)

List product List gallery

Cổng FFC 4Pin 0.5mm Bottom

P/N: 4P-FFC-0.5-T, 4pin, pitch 0.5mm, Bottom Contact

2,700 đ/Cái

Hết hàng

Cổng FFC 4Pin 0.5mm Bottom

Cổng FFC 34Pin 0.5mm Top

P/N: 34P-FFC-0.5-B, 34pin, pitch 0.1mm, Bottom Contact

5,400 đ/Cái

Hết hàng

Cổng FFC 34Pin 0.5mm Top

Cổng FFC 4Pin 0.5mm Top

P/N: 4P-FFC-0.5-T, 4pin, pitch 0.5mm, Top Contact

2,500 đ/Cái

Hết hàng

Cổng FFC 4Pin 0.5mm Top

Cổng FFC 4Pin 1.0mm Bottom

P/N: 4P-FFC-1.0-B, 4pin, pitch 1.0mm, Bottom Contact

3,000 đ/Cái

Còn: 301 Cái

Cổng FFC 4Pin 1.0mm Bottom

Cổng FFC 4Pin 1.0mm Top

P/N: 4P-FFC-1.0-T, 4pin, pitch 1.0mm, Top Contact

3,500 đ/Cái

Còn: 742 Cái

Cổng FFC 4Pin 1.0mm Top

Cổng FFC 5Pin 1.0mm Bottom

P/N: 5P-FFC-1.0-B, 5pin, pitch 1.0mm, Bottom Contact

3,100 đ/Cái

Hết hàng

Cổng FFC 5Pin 1.0mm Bottom

Cổng FFC 5Pin 1.0mm Top

P/N: 5P-FFC-1.0-T, 5pin, pitch 1.0mm, Top Contact

3,200 đ/Cái

Hết hàng

Cổng FFC 5Pin 1.0mm Top

Cổng FFC 5Pin 0.5mm Bottom

P/N: 35P-FFC-0.5-T, 5pin, pitch 0.5mm, Bottom Contact

2,700 đ/Cái

Hết hàng

Cổng FFC 5Pin 0.5mm Bottom

Cổng FFC 5Pin 0.5mm Top

P/N: 5P-FFC-0.5-T, 5pin, pitch 0.5mm, Top Contact

2,500 đ/Cái

Hết hàng

Cổng FFC 5Pin 0.5mm Top

Cổng FFC 6Pin 1.0mm Top

P/N: 6P-FFC-1.0-T, 6pin, pitch 1.0mm, Top Contact

3,200 đ/Cái

Hết hàng

Cổng FFC 6Pin 1.0mm Top

Cổng FFC 6Pin 0.5mm Bottom

P/N: 6P-FFC-0.5-T, 6pin, pitch 0.5mm, Bottom Contact

2,700 đ/Cái

Hết hàng

Cổng FFC 6Pin 0.5mm Bottom

Cổng FFC 6Pin 0.5mm Top

P/N: 6P-FFC-0.5-T, 6pin, pitch 0.5mm, Top Contact

2,500 đ/Cái

Còn: 470 Cái

Cổng FFC 6Pin 0.5mm Top

Cổng FFC 6Pin 1.0mm Bottom

P/N: 6P-FFC-1.0-B, 6pin, pitch 1.0mm, Bottom Contact

3,200 đ/Cái

Còn: 351 Cái

Cổng FFC 6Pin 1.0mm Bottom

Cổng FFC 7Pin 1.0mm Bottom

P/N: 7P-FFC-1.0-B, 7pin, pitch 1.0mm, Bottom Contact

3,200 đ/Cái

Hết hàng

Cổng FFC 7Pin 1.0mm Bottom

Cổng FFC 7Pin 1.0mm Top

P/N: 7P-FFC-1.0-T, 7pin, pitch 1.0mm, Top Contact

3,200 đ/Cái

Hết hàng

Cổng FFC 7Pin 1.0mm Top

Cổng FFC 7Pin 0.5mm Bottom

P/N: 7P-FFC-0.5-T, 7pin, pitch 0.5mm, Bottom Contact

2,700 đ/Cái

Hết hàng

Cổng FFC 7Pin 0.5mm Bottom

Cổng FFC 7Pin 0.5mm Top

P/N: 7P-FFC-0.5-T, 7pin, pitch 0.5mm, Top Contact

2,500 đ/Cái

Hết hàng

Cổng FFC 7Pin 0.5mm Top

Cổng FFC 8Pin 1.0mm Top

P/N: 8P-FFC-1.0-T, 8pin, pitch 1.0mm, Top Contact

3,200 đ/Cái

Hết hàng

Cổng FFC 8Pin 1.0mm Top

Cổng FFC 8Pin 0.5mm Bottom

P/N: 8P-FFC-0.5-T, 8pin, pitch 0.5mm, Bottom Contact

2,700 đ/Cái

Hết hàng

Cổng FFC 8Pin 0.5mm Bottom

Cổng FFC 8Pin 0.5mm Top

P/N: 8P-FFC-0.5-T, 8pin, pitch 0.5mm, Top Contact

2,500 đ/Cái

Hết hàng

Cổng FFC 8Pin 0.5mm Top

Cổng FFC 8Pin 1.0mm Bottom

P/N: 8P-FFC-1.0-B, 8pin, pitch 1.0mm, Bottom Contact

3,400 đ/Cái

Còn: 333 Cái

Cổng FFC 8Pin 1.0mm Bottom

Cổng FFC 9Pin 1.0mm Top

P/N: 9P-FFC-1.0-T, 9pin, pitch 1.0mm, Top Contact

3,400 đ/Cái

Hết hàng

Cổng FFC 9Pin 1.0mm Top

Cổng FFC 10Pin 0.5mm Bottom

P/N: 10P-FFC-0.5-T, 10pin, pitch 0.5mm, Bottom Contact

2,700 đ/Cái

Hết hàng

Cổng FFC 10Pin 0.5mm Bottom

Cổng FFC 10Pin 0.5mm Top

P/N: 10P-FFC-0.5-T, 10pin, pitch 0.5mm, Top Contact

2,500 đ/Cái

Còn: 385 Cái

Cổng FFC 10Pin 0.5mm Top

Cổng FFC 10Pin 1.0mm Bottom

P/N: 10P-FFC-1.0-B, 10pin, pitch 1.0mm, Bottom Contact

3,600 đ/Cái

Còn: 476 Cái

Cổng FFC 10Pin 1.0mm Bottom

Cổng FFC 12Pin 1.0mm Bottom

P/N: 12P-FFC-1.0-B, 12pin, pitch 1.0mm, Bottom Contact

3,600 đ/Cái

Hết hàng

Cổng FFC 12Pin 1.0mm Bottom

Cổng FFC 10Pin 1.0mm Top

P/N: 10P-FFC-1.0-T, 10pin, pitch 1.0mm, Top Contact

3,600 đ/Cái

Hết hàng

Cổng FFC 10Pin 1.0mm Top

12Pin 0.5mm Bottom FFC Connector

P/N: 12P-FFC-0.5-T, 12pin, pitch 0.5mm, Bottom Contact

2,700 đ/Cái

Hết hàng

12Pin 0.5mm Bottom FFC Connector

Cổng FFC 12Pin 0.5mm Top

P/N: 12P-FFC-0.5-T, 12pin, pitch 0.5mm, Top Contact

2,500 đ/Cái

Còn: 766 Cái

Cổng FFC 12Pin 0.5mm Top

Cổng FFC 14Pin 1.0mm Bottom

P/N: 14P-FFC-1.0-B, 14pin, pitch 1.0mm, Bottom Contact

3,600 đ/Cái

Hết hàng

Cổng FFC 14Pin 1.0mm Bottom

Cổng FFC 12Pin 1.0mm Top

P/N: 12P-FFC-1.0-T, 12pin, pitch 1.0mm, Top Contact

3,600 đ/Cái

Hết hàng

Cổng FFC 12Pin 1.0mm Top

Cổng FFC 14Pin 0.5mm Bottom

P/N: 14P-FFC-0.5-T, 14pin, pitch 0.5mm, Bottom Contact

2,700 đ/Cái

Hết hàng

Cổng FFC 14Pin 0.5mm Bottom

Cổng FFC 14Pin 0.5mm Top

P/N: 14P-FFC-0.5-T, 14pin, pitch 0.5mm, Top Contact

2,500 đ/Cái

Hết hàng

Cổng FFC 14Pin 0.5mm Top

Cổng FFC 16Pin 1.0mm Bottom

P/N: 16P-FFC-1.0-B, 16pin, pitch 1.0mm, Bottom Contact

3,700 đ/Cái

Hết hàng

Cổng FFC 16Pin 1.0mm Bottom

Cổng FFC 14Pin 1.0mm Top

P/N: 14P-FFC-1.0-T, 14pin, pitch 1.0mm, Top Contact

3,900 đ/Cái

Hết hàng

Cổng FFC 14Pin 1.0mm Top

Cổng FFC 16Pin 0.5mm Bottom

P/N: 16P-FFC-0.5-T, 16pin, pitch 0.5mm, Bottom Contact

2,700 đ/Cái

Hết hàng

Cổng FFC 16Pin 0.5mm Bottom

Cổng FFC 16Pin 0.5mm Top

P/N: 16P-FFC-0.5-T, 16pin, pitch 0.5mm, Top Contact

2,500 đ/Cái

Hết hàng

Cổng FFC 16Pin 0.5mm Top

Cổng FFC 18Pin 1.0mm Bottom

P/N: 18P-FFC-1.0-B, 18pin, pitch 1.0mm, Bottom Contact

3,700 đ/Cái

Hết hàng

Cổng FFC 18Pin 1.0mm Bottom

Cổng FFC 16Pin 1.0mm Top

P/N: 16P-FFC-1.0-T, 16pin, pitch 1.0mm, Top Contact

4,100 đ/Cái

Hết hàng

Cổng FFC 16Pin 1.0mm Top

Cổng FFC 18Pin 0.5mm Bottom

P/N: 18P-FFC-0.5-T, 18pin, pitch 0.5mm, Bottom Contact

2,700 đ/Cái

Hết hàng

Cổng FFC 18Pin 0.5mm Bottom
Thegioiic live support