Phone (28)3896.8699 | 0972924961

Cổng FFC, FPC LCD (97)

List product List gallery

Cổng FPC 15Pin 0.5mm Top

15 chân, khoảng cách chân 0.5mm, Top Contact

2,500 đ/Cái

Hàng còn: 200 Cái

Cổng FPC 15Pin 0.5mm Top

Đế Ra Chân FFC Conector FFC-40P

Pitch: 0.5mm 1.0mm, 40 pins

18,500 đ/Cái

Hết hàng

Đế Ra Chân FFC Conector FFC-40P

Đế Ra Chân FFC Conector FFC-30P

Pitch: 0.5mm 1.0mm, 30 pins

17,000 đ/Cái

Hết hàng

Đế Ra Chân FFC Conector FFC-30P

Đế Ra Chân FFC Conector FFC-20P

Pitch: 0.5mm 1.0mm, 20 pins

15,000 đ/Cái

Hết hàng

Đế Ra Chân FFC Conector FFC-20P

Đế Ra Chân FFC Conector FFC-12P

Pitch: 0.5mm 1.0mm, 12 pins

15,000 đ/Cái

Hết hàng

Đế Ra Chân FFC Conector FFC-12P

Đế Ra Chân FFC Conector FFC-10P

Pitch: 0.5mm 1.0mm, 10 pins

12,000 đ/Cái

Hết hàng

Đế Ra Chân FFC Conector FFC-10P

Đế Ra Chân FFC Conector FFC-8P

Pitch: 0.5mm 1.0mm, 10 pins

12,000 đ/Cái

Hết hàng

Đế Ra Chân FFC Conector FFC-8P

Đế Ra Chân FFC Conector FFC-6P

Pitch: 0.5mm 1.0mm, 6 pins

8,800 đ/Cái

Hết hàng

Đế Ra Chân FFC Conector FFC-6P

Cổng FPC 4Pin 0.5mm Bottom

4 chân, khoảng cách chân 0.5mm, Bottom Contact

2,300 đ/Cái

Hết hàng

Cổng FPC 4Pin 0.5mm Bottom

Cổng FPC 34Pin 0.5mm Top

34 chân, khoảng cách chân 0.5mm, Top Contact

3,200 đ/Cái

Hết hàng

Cổng FPC 34Pin 0.5mm Top

Cổng FPC 4Pin 0.5mm Top

4 chân, khoảng cách chân 0.5mm, Top Contact

2,300 đ/Cái

Hết hàng

Cổng FPC 4Pin 0.5mm Top

Cổng FPC 4Pin 1.0mm Bottom

4 chân, khoảng cách chân 1.0mm, Bottom Contact

2,500 đ/Cái

Hàng còn: 241 Cái

Cổng FPC 4Pin 1.0mm Bottom

Cổng FPC 4Pin 1.0mm Top

4 chân, khoảng cách chân 1.0mm, Top Contact

2,600 đ/Cái

Hàng còn: 677 Cái

Cổng FPC 4Pin 1.0mm Top

Cổng FPC 5Pin 1.0mm Bottom

5 chân, khoảng cách chân 1.0mm, Bottom Contact

2,600 đ/Cái

Hết hàng

Cổng FPC 5Pin 1.0mm Bottom

Cổng FPC 5Pin 1.0mm Top

5 chân, khoảng cách chân 1.0mm, Top Contact

2,700 đ/Cái

Hết hàng

Cổng FPC 5Pin 1.0mm Top

Cổng FPC 5Pin 0.5mm Bottom

5 chân, khoảng cách chân 0.5mm, Bottom Contact

2,400 đ/Cái

Hết hàng

Cổng FPC 5Pin 0.5mm Bottom

Cổng FPC 5Pin 0.5mm Top

5 chân, khoảng cách chân 0.5mm, Top Contact

2,400 đ/Cái

Hết hàng

Cổng FPC 5Pin 0.5mm Top

Cổng FPC 6Pin 1.0mm Top

6 chân, khoảng cách chân 1.0mm, Top Contact

2,700 đ/Cái

Hết hàng

Cổng FPC 6Pin 1.0mm Top

Cổng FPC 6Pin 0.5mm Bottom

6 chân, khoảng cách chân 0.5mm, Bottom Contact

2,500 đ/Cái

Hết hàng

Cổng FPC 6Pin 0.5mm Bottom

Cổng FPC 6Pin 0.5mm Top

6 chân, khoảng cách chân 0.5mm, Top Contact

2,500 đ/Cái

Hàng còn: 436 Cái

Cổng FPC 6Pin 0.5mm Top

Cổng FPC 6Pin 1.0mm Bottom

6 chân, khoảng cách chân 1.0mm, Bottom Contact

2,700 đ/Cái

Hàng còn: 317 Cái

Cổng FPC 6Pin 1.0mm Bottom

Cổng FPC 7Pin 1.0mm Bottom

7 chân, khoảng cách chân 1.0mm, Bottom Contact

2,800 đ/Cái

Hết hàng

Cổng FPC 7Pin 1.0mm Bottom

Cổng FPC 7Pin 1.0mm Top

7 chân, khoảng cách chân 1.0mm, Top Contact

2,800 đ/Cái

Hết hàng

Cổng FPC 7Pin 1.0mm Top

Cổng FBC 7Pin 0.5mm Bottom

7 chân, khoảng cách chân 0.5mm, Bottom Contact

2,600 đ/Cái

Hết hàng

Cổng FBC 7Pin 0.5mm Bottom

Cổng FPC 7Pin 0.5mm Top

7 chân, khoảng cách chân 0.5mm, Top Contact

2,500 đ/Cái

Hết hàng

Cổng FPC 7Pin 0.5mm Top

Cổng FPC 8Pin 1.0mm Top

8 chân, khoảng cách chân 1.0mm, Top Contact

2,800 đ/Cái

Hết hàng

Cổng FPC 8Pin 1.0mm Top

Cổng FFC 8Pin 0.5mm Bottom

8 chân, khoảng cách chân 0.5mm, Bottom Contact

2,700 đ/Cái

Hết hàng

Cổng FFC 8Pin 0.5mm Bottom

Cổng FPC 8Pin 0.5mm Top

8 chân, khoảng cách chân 0.5mm, Top Contact

2,500 đ/Cái

Hết hàng

Cổng FPC 8Pin 0.5mm Top

Cổng FPC 8Pin 1.0mm Bottom

8 chân, khoảng cách chân 1.0mm, Bottom Contact

2,900 đ/Cái

Hàng còn: 302 Cái

Cổng FPC 8Pin 1.0mm Bottom

Cổng FPC 9Pin 1.0mm Top

9 chân, khoảng cách chân 1.0mm, Top Contact

2,900 đ/Cái

Hết hàng

Cổng FPC 9Pin 1.0mm Top

Cổng FPC 10Pin 0.5mm Bottom

10 chân, khoảng cách chân 0.5mm, Bottom Contact

2,700 đ/Cái

Hết hàng

Cổng FPC 10Pin 0.5mm Bottom

Cổng FPC 10Pin 0.5mm Top

10 chân, khoảng cách chân 0.5mm, Top Contact

2,500 đ/Cái

Hàng còn: 61 Cái

Cổng FPC 10Pin 0.5mm Top

Cổng FPC 10Pin 1.0mm Bottom

10 chân, khoảng cách chân 1.0mm, Bottom Contact

3,200 đ/Cái

Hết hàng

Cổng FPC 10Pin 1.0mm Bottom

Cổng FPC 12Pin 1.0mm Bottom

12 chân, khoảng cách chân 1.0mm, Bottom Contact

3,300 đ/Cái

Hết hàng

Cổng FPC 12Pin 1.0mm Bottom

Cổng FPC 10Pin 1.0mm Top

10 chân, khoảng cách chân 1.0mm, Top Contact

2,900 đ/Cái

Hết hàng

Cổng FPC 10Pin 1.0mm Top

12Pin 0.5mm Bottom FPC Connector

12 chân, khoảng cách chân 0.5mm, Bottom Contact

2,700 đ/Cái

Hết hàng

12Pin 0.5mm Bottom FPC Connector

Cổng FPC 12Pin 0.5mm Top

12 chân, khoảng cách chân 0.5mm, Top Contact

2,600 đ/Cái

Hàng còn: 714 Cái

Cổng FPC 12Pin 0.5mm Top

Cổng FPC 14Pin 1.0mm Bottom

14 chân, khoảng cách chân 1.0mm, Bottom Contact

3,500 đ/Cái

Hết hàng

Cổng FPC 14Pin 1.0mm Bottom

Cổng FPC 12Pin 1.0mm Top

12 chân, khoảng cách chân 1.0mm, Top Contact

3,000 đ/Cái

Hết hàng

Cổng FPC 12Pin 1.0mm Top

Cổng FFC 14Pin 0.5mm Bottom

14 chân, khoảng cách chân 0.5mm, Bottom Contact

2,700 đ/Cái

Hết hàng

Cổng FFC 14Pin 0.5mm Bottom
Live support