Cầu Chì Nhiệt (TCO) (76)

List product List gallery

KSD9700 Cầu Chì Nhiệt NO 250V 5A 150 Độ C

Điện áp: 250VAC, dòng điện: 5A, Thermal Cutoff (TCO), tiếp điểm: thường mở
OEM

6,800 đ/Cái

Hết hàng

KSD9700 Cầu Chì Nhiệt NO 250V 5A 150 Độ C

KSD9700 Cầu Chì Nhiệt NC 250V 5A 150 Độ C

Điện áp: 250VAC, dòng điện: 5A, Thermal Cutoff (TCO), tiếp điểm: thường đóng
OEM

6,800 đ/Cái

Hết hàng

KSD9700 Cầu Chì Nhiệt NC 250V 5A 150 Độ C

KSD9700 Cầu Chì Nhiệt NC 250V 5A 130 Độ C

Điện áp: 250VAC, dòng điện: 5A, Thermal Cutoff (TCO), tiếp điểm: thường đóng
OEM

6,800 đ/Cái

Hết hàng

KSD9700 Cầu Chì Nhiệt NC 250V 5A 130 Độ C

KSD9700 Cầu Chì Nhiệt NC 250V 5A 120 Độ C

Điện áp: 250VAC, dòng điện: 5A, Thermal Cutoff (TCO), tiếp điểm: thường đóng
OEM

6,800 đ/Cái

Hết hàng

KSD9700 Cầu Chì Nhiệt NC 250V 5A 120 Độ C

KSD9700 Cầu Chì Nhiệt NC 250V 5A 100 Độ C

Điện áp: 250VAC, dòng điện: 5A, Thermal Cutoff (TCO), tiếp điểm: thường đóng
OEM

6,800 đ/Cái

Hết hàng

KSD9700 Cầu Chì Nhiệt NC 250V 5A 100 Độ C

KSD9700 Cầu Chì Nhiệt NC 250V 5A 95 Độ C

Điện áp: 250VAC, dòng điện: 5A, Thermal Cutoff (TCO), tiếp điểm: thường đóng
OEM

6,800 đ/Cái

Hết hàng

KSD9700 Cầu Chì Nhiệt NC 250V 5A 95 Độ C

KSD9700 Cầu Chì Nhiệt NC 250V 5A 90 Độ C

Điện áp: 250VAC, dòng điện: 5A, Thermal Cutoff (TCO), tiếp điểm: thường đóng
OEM

6,800 đ/Cái

Hết hàng

KSD9700 Cầu Chì Nhiệt NC 250V 5A 90 Độ C

KSD9700 Cầu Chì Nhiệt NC 250V 5A 85 Độ C

Điện áp: 250VAC, dòng điện: 5A, Thermal Cutoff (TCO), tiếp điểm: thường đóng
OEM

6,800 đ/Cái

Hết hàng

KSD9700 Cầu Chì Nhiệt NC 250V 5A 85 Độ C

KSD9700 Cầu Chì Nhiệt NC 250V 5A 80 Độ C

Điện áp: 250VAC, dòng điện: 5A, Thermal Cutoff (TCO), tiếp điểm: thường đóng
OEM

6,800 đ/Cái

Hết hàng

KSD9700 Cầu Chì Nhiệt NC 250V 5A 80 Độ C

KSD9700 Cầu Chì Nhiệt NC 250V 5A 75 Độ C

Điện áp: 250VAC, dòng điện: 5A, Thermal Cutoff (TCO), tiếp điểm: thường đóng
OEM

6,800 đ/Cái

Hết hàng

KSD9700 Cầu Chì Nhiệt NC 250V 5A 75 Độ C

KSD9700 Cầu Chì Nhiệt NC 250V 5A 70 Độ C

Điện áp: 250VAC, dòng điện: 5A, Thermal Cutoff (TCO), tiếp điểm: thường đóng
OEM

6,800 đ/Cái

Hết hàng

KSD9700 Cầu Chì Nhiệt NC 250V 5A 70 Độ C

KSD9700 Cầu Chì Nhiệt NC 250V 5A 65 Độ C

Điện áp: 250VAC, dòng điện: 5A, Thermal Cutoff (TCO), tiếp điểm: thường đóng
OEM

6,800 đ/Cái

Hết hàng

KSD9700 Cầu Chì Nhiệt NC 250V 5A 65 Độ C

KSD9700 Cầu Chì Nhiệt NC 250V 5A 60 Độ C

Điện áp: 250VAC, dòng điện: 5A, Thermal Cutoff (TCO), tiếp điểm: thường đóng
OEM

6,800 đ/Cái

Hết hàng

KSD9700 Cầu Chì Nhiệt NC 250V 5A 60 Độ C

KSD9700 Cầu Chì Nhiệt NC 250V 5A 55 Độ C

Điện áp: 250VAC, dòng điện: 5A, Thermal Cutoff (TCO), tiếp điểm: thường đóng
OEM

6,800 đ/Cái

Hết hàng

KSD9700 Cầu Chì Nhiệt NC 250V 5A 55 Độ C

KSD9700 Cầu Chì Nhiệt NC 250V 5A 50 Độ C

Điện áp: 250VAC, dòng điện: 5A, Thermal Cutoff (TCO), tiếp điểm: thường đóng
OEM

6,800 đ/Cái

Hết hàng

KSD9700 Cầu Chì Nhiệt NC 250V 5A 50 Độ C

KSD9700 Cầu Chì Nhiệt NC 250V 5A 40 Độ C

Điện áp: 250VAC, dòng điện: 5A, Thermal Cutoff (TCO), tiếp điểm: thường đóng
OEM

6,800 đ/Cái

Hết hàng

KSD9700 Cầu Chì Nhiệt NC 250V 5A 40 Độ C

KSD9700 Cầu Chì Nhiệt NC 250V 5A 30 Độ C

Điện áp: 250VAC, dòng điện: 5A, Thermal Cutoff (TCO), tiếp điểm: thường đóng
OEM

6,800 đ/Cái

Hết hàng

KSD9700 Cầu Chì Nhiệt NC 250V 5A 30 Độ C

KSD9700 Cầu Chì Nhiệt NC 250V 5A 20 Độ C

Điện áp: 250VAC, dòng điện: 5A, Thermal Cutoff (TCO), tiếp điểm: thường đóng
OEM

6,800 đ/Cái

Hết hàng

KSD9700 Cầu Chì Nhiệt NC 250V 5A 20 Độ C

KSD9700 Cầu Chì Nhiệt NC 250V 5A 15 Độ C

Điện áp: 250VAC, dòng điện: 5A, Thermal Cutoff (TCO), tiếp điểm: thường đóng
OEM

6,800 đ/Cái

Hết hàng

KSD9700 Cầu Chì Nhiệt NC 250V 5A 15 Độ C

KSD302 Cầu Chì Nhiệt NO 250V 16A 90 Độ C

Điện áp: 250VAC, dòng điện: 16A, Thermal Cutoff (TCO), tiếp điểm: thường mở
OEM

9,500 đ/Cái

Hết hàng

KSD302 Cầu Chì Nhiệt NO 250V 16A 90 Độ C

KSD302 Cầu Chì Nhiệt NO 250V 16A 40 Độ C

Điện áp: 250VAC, dòng điện: 16A, Thermal Cutoff (TCO), tiếp điểm: thường mở
OEM

9,500 đ/Cái

Hết hàng

KSD302 Cầu Chì Nhiệt NO 250V 16A 40 Độ C

KSD302 Cầu Chì Nhiệt NC 250V 16A 180 Độ C

Điện áp: 250VAC, dòng điện: 16A, Thermal Cutoff (TCO), tiếp điểm: thường đóng
OEM

9,500 đ/Cái

Hết hàng

KSD302 Cầu Chì Nhiệt NC 250V 16A 180 Độ C

KSD302 Cầu Chì Nhiệt NC 250V 16A 160 Độ C

Điện áp: 250VAC, dòng điện: 16A, Thermal Cutoff (TCO), tiếp điểm: thường đóng
OEM

9,500 đ/Cái

Hết hàng

KSD302 Cầu Chì Nhiệt NC 250V 16A 160 Độ C

KSD302 Cầu Chì Nhiệt NC 250V 16A 150 Độ C

Điện áp: 250VAC, dòng điện: 16A, Thermal Cutoff (TCO), tiếp điểm: thường đóng
OEM

9,500 đ/Cái

Hết hàng

KSD302 Cầu Chì Nhiệt NC 250V 16A 150 Độ C

KSD302 Cầu Chì Nhiệt NC 250V 16A 130 Độ C

Điện áp: 250VAC, dòng điện: 16A, Thermal Cutoff (TCO), tiếp điểm: thường đóng
OEM

9,500 đ/Cái

Hết hàng

KSD302 Cầu Chì Nhiệt NC 250V 16A 130 Độ C

KSD302 Cầu Chì Nhiệt NC 250V 16A 120 Độ C

Điện áp: 250VAC, dòng điện: 16A, Thermal Cutoff (TCO), tiếp điểm: thường đóng
OEM

9,500 đ/Cái

Hết hàng

KSD302 Cầu Chì Nhiệt NC 250V 16A 120 Độ C

KSD302 Cầu Chì Nhiệt NC 250V 16A 110 Độ C

Điện áp: 250VAC, dòng điện: 16A, Thermal Cutoff (TCO), tiếp điểm: thường đóng
OEM

9,500 đ/Cái

Hết hàng

KSD302 Cầu Chì Nhiệt NC 250V 16A 110 Độ C

KSD302 Cầu Chì Nhiệt NC 250V 16A 80 Độ C

Điện áp: 250VAC, dòng điện: 16A, Thermal Cutoff (TCO), tiếp điểm: thường đóng
OEM

9,500 đ/Cái

Hết hàng

KSD302 Cầu Chì Nhiệt NC 250V 16A 80 Độ C

KSD302 Cầu Chì Nhiệt NC 250V 16A 60 Độ C

Điện áp: 250VAC, dòng điện: 16A, Thermal Cutoff (TCO), tiếp điểm: thường đóng
OEM

9,500 đ/Cái

Hết hàng

KSD302 Cầu Chì Nhiệt NC 250V 16A 60 Độ C

KSD302 Cầu Chì Nhiệt NC 250V 16A 50 Độ C

Điện áp: 250VAC, dòng điện: 16A, Thermal Cutoff (TCO), tiếp điểm: thường đóng
OEM

9,500 đ/Cái

Hết hàng

KSD302 Cầu Chì Nhiệt NC 250V 16A 50 Độ C

KSD302 Cầu Chì Nhiệt NC 250V 16A 40 Độ C

Điện áp: 250VAC, dòng điện: 16A, Thermal Cutoff (TCO), tiếp điểm: thường đóng
OEM

9,500 đ/Cái

Hết hàng

KSD302 Cầu Chì Nhiệt NC 250V 16A 40 Độ C

KSD301 Cầu Chì Nhiệt NO 250V 10A 150 Độ C

Điện áp: 250VAC, dòng điện: 10A, Thermal Cutoff (TCO), tiếp điểm: thường mở
OEM

8,500 đ/Cái

Hết hàng

KSD301 Cầu Chì Nhiệt NO 250V 10A 150 Độ C

KSD301 Cầu Chì Nhiệt NO 250V 10A 120 Độ C

Điện áp: 250VAC, dòng điện: 10A, Thermal Cutoff (TCO), tiếp điểm: thường mở
OEM

8,500 đ/Cái

Hết hàng

KSD301 Cầu Chì Nhiệt NO 250V 10A 120 Độ C

KSD301 Cầu Chì Nhiệt NO 250V 10A 110 Độ C

Điện áp: 250VAC, dòng điện: 10A, Thermal Cutoff (TCO), tiếp điểm: thường mở
OEM

8,500 đ/Cái

Hết hàng

KSD301 Cầu Chì Nhiệt NO 250V 10A 110 Độ C

KSD301 Cầu Chì Nhiệt NO 250V 10A 100 Độ C

Điện áp: 250VAC, dòng điện: 10A, Thermal Cutoff (TCO), tiếp điểm: thường mở
OEM

8,500 đ/Cái

Hết hàng

KSD301 Cầu Chì Nhiệt NO 250V 10A 100 Độ C

KSD301 Cầu Chì Nhiệt NO 250V 10A 80 Độ C

Điện áp: 250VAC, dòng điện: 10A, Thermal Cutoff (TCO), tiếp điểm: thường mở
OEM

8,500 đ/Cái

Hết hàng

KSD301 Cầu Chì Nhiệt NO 250V 10A 80 Độ C

KSD301 Cầu Chì Nhiệt NO 250V 10A 70 Độ C

Điện áp: 250VAC, dòng điện: 10A, Thermal Cutoff (TCO), tiếp điểm: thường mở
OEM

8,500 đ/Cái

Hết hàng

KSD301 Cầu Chì Nhiệt NO 250V 10A 70 Độ C

KSD301 Cầu Chì Nhiệt NO 250V 10A 60 Độ C

Điện áp: 250VAC, dòng điện: 10A, Thermal Cutoff (TCO), tiếp điểm: thường mở
OEM

8,500 đ/Cái

Hết hàng

KSD301 Cầu Chì Nhiệt NO 250V 10A 60 Độ C

KSD301 Cầu Chì Nhiệt NO 250V 10A 50 Độ C

Điện áp: 250VAC, dòng điện: 10A, Thermal Cutoff (TCO), tiếp điểm: thường mở
OEM

8,500 đ/Cái

Hết hàng

KSD301 Cầu Chì Nhiệt NO 250V 10A 50 Độ C

KSD301 Cầu Chì Nhiệt NO 250V 10A 40 Độ C

Điện áp: 250VAC, dòng điện: 10A, Thermal Cutoff (TCO), tiếp điểm: thường mở
OEM

8,500 đ/Cái

Hết hàng

KSD301 Cầu Chì Nhiệt NO 250V 10A 40 Độ C
Chat
Đăng Nhập X

Email

Mật khẩu

  Quên mật khẩu? | Đăng Ký