Cáp FFC, FPC, LCD (61)

List product List gallery

Cáp FFC 10Pin 1.0mm Cùng Hướng Dài 10cm

Khoảng cách chân: 1.0mm, 10 chân, dài 10cm

4,800 đ/Sợi

Hết hàng

Cáp FFC 10Pin 1.0mm Cùng Hướng Dài 10cm

Cáp FFC 40Pin 0.5mm Ngược Hướng Dài 5cm

Khoảng cách chân: 0.5mm, 40 chân, dài 5cm

10,000 đ/Cái

Hàng còn: 94 Cái

Cáp FFC 40Pin 0.5mm Ngược Hướng Dài 5cm

Cáp FFC 40Pin 1.0mm Cùng Hướng Dài 20cm

Khoảng cách chân: 1.0mm, 40 chân, dài 20cm

19,000 đ/Cái

Hàng còn: 99 Cái

Cáp FFC 40Pin 1.0mm Cùng Hướng Dài 20cm

Cáp FFC 26Pin 1.0mm Ngược Hướng Dài 15cm

Khoảng cách chân: 1.0mm, 26 chân, dài 15cm

7,300 đ/Cái

Hết hàng

Cáp FFC 26Pin 1.0mm Ngược Hướng Dài 15cm

Cáp FFC 10Pin 0.5mm Ngược Hướng Dài 15cm

Khoảng cách chân: 0.5mm, 10 chân, dài 15cm

5,300 đ/Cái

Hết hàng

Cáp FFC 10Pin 0.5mm Ngược Hướng Dài 15cm

Cáp FFC 10Pin 0.5mm Cùng Hướng Dài 15cm

Khoảng cách chân: 0.5mm, 10 chân, dài 15cm

5,300 đ/Cái

Hết hàng

Cáp FFC 10Pin 0.5mm Cùng Hướng Dài 15cm

Cáp FFC 20Pin 1.0mm Cùng Hướng Dài 10cm

Khoảng cách chân: 1.0mm, 20 chân, dài 10cm

5,800 đ/Cái

Hết hàng

Cáp FFC 20Pin 1.0mm Cùng Hướng Dài 10cm

Cáp FFC 15Pin 0.5mm Cùng Hướng Dài 12cm

Khoảng cách chân 0.5mm, 15 chân, dài 12cm

6,300 đ/Sợi

Hàng còn: 84 Sợi

Cáp FFC 15Pin 0.5mm Cùng Hướng Dài 12cm

Cáp FFC 24Pin 0.5mm Cùng Hướng Dài 75cm

Khoảng cách chân: 0.5mm, 24 chân, dài 75cm

18,000 đ/Sợi

Hàng còn: 236 Sợi

Cáp FFC 24Pin 0.5mm Cùng Hướng Dài 75cm

Cáp FFC 20Pin 1.0mm Cùng Hướng Dài 15cm

Khoảng cách chân: 1.0mm, 20 chân, dài 15cm

7,200 đ/Sợi

Hết hàng

Cáp FFC 20Pin 1.0mm Cùng Hướng Dài 15cm

Cáp FFC 12Pin 0.5mm Cùng Hướng Dài 10cm

Khoảng cách chân: 0.5mm, 12 chân, dài 10cm

6,000 đ/Sợi

Hết hàng

Cáp FFC 12Pin 0.5mm Cùng Hướng Dài 10cm

Cáp FFC 6Pin 0.5mm Cùng Hướng Dài 10cm

Khoảng cách chân: 0.5mm, 6 chân, dài 10cm

5,500 đ/Sợi

Hàng còn: 93 Sợi

Cáp FFC 6Pin 0.5mm Cùng Hướng Dài 10cm

Cáp FFC 16Pin 1.0mm Cùng Hướng Dài 80cm

Khoảng cách chân: 1.0mm, 16 chân, dài 80cm

29,000 đ/Sợi

Hàng còn: 256 Sợi

Cáp FFC 16Pin 1.0mm Cùng Hướng Dài 80cm

Cáp FFC 30Pin 1.0mm Ngược Hướng Dài 15cm

Khoảng cách chân: 1.0mm, 30 chân, dài 15cm

9,500 đ/Sợi

Hết hàng

Cáp FFC 30Pin 1.0mm Ngược Hướng Dài 15cm

Cáp FFC 24Pin 1.0mm Ngược Hướng Dài 15cm

Khoảng cách chân: 1.0mm, 24 chân, dài 15cm

6,800 đ/Sợi

Hết hàng

Cáp FFC 24Pin 1.0mm Ngược Hướng Dài 15cm

Cáp FFC 20Pin 1.0mm Ngược Hướng Dài 15cm

Khoảng cách chân: 1.0mm, 20 chân, dài 15cm

6,300 đ/Sợi

Hàng còn: 132 Sợi

Cáp FFC 20Pin 1.0mm Ngược Hướng Dài 15cm

Cáp FFC 16Pin 1.0mm Ngược Hướng Dài 15cm

Khoảng cách chân: 1.0mm, 16 chân, dài 15cm

5,400 đ/Sợi

Hết hàng

Cáp FFC 16Pin 1.0mm Ngược Hướng Dài 15cm

Cáp FFC 10Pin 1.0mm Ngược Hướng Dài 15cm

Khoảng cách chân: 1.0mm, 10 chân, dài 15cm

5,500 đ/Sợi

Hàng còn: 188 Sợi

Cáp FFC 10Pin 1.0mm Ngược Hướng Dài 15cm

Cáp FFC 24Pin 0.5mm Ngược Hướng Dài 10cm

Khoảng cách chân: 0.5mm, 24 chân, dài 10cm

6,800 đ/Sợi

Hết hàng

Cáp FFC 24Pin 0.5mm Ngược Hướng Dài 10cm

Cáp FFC 20Pin 0.5mm Ngược Hướng Dài 10cm

Khoảng cách chân: 0.5mm, 20 chân, dài 10cm

5,800 đ/Sợi

Hàng còn: 175 Sợi

Cáp FFC 20Pin 0.5mm Ngược Hướng Dài 10cm

Cáp FFC 16Pin 0.5mm Ngược Hướng Dài 10cm

Khoảng cách chân: 0.5mm, 16 chân, dài 10cm

5,300 đ/Sợi

Hết hàng

Cáp FFC 16Pin 0.5mm Ngược Hướng Dài 10cm

Cáp FFC 10Pin 0.5mm Ngược Hướng Dài 10cm

Khoảng cách chân: 0.5mm, 10 chân, dài 10cm

4,800 đ/Sợi

Hàng còn: 74 Sợi

Cáp FFC 10Pin 0.5mm Ngược Hướng Dài 10cm

Cáp FFC 10Pin 0.5mm Cùng Hướng Dài 20cm

Khoảng cách chân: 0.5mm, 10 chân, dài 20cm

4,800 đ/Sợi

Hàng còn: 169 Sợi

Cáp FFC 10Pin 0.5mm Cùng Hướng Dài 20cm

Cáp FFC 12Pin 1.0mm Cùng Hướng Dài 75cm

Khoảng cách chân: 1.0mm, 12 chân, dài 75cm

10,000 đ/Sợi

Hết hàng

Cáp FFC 12Pin 1.0mm Cùng Hướng Dài 75cm

Cáp FFC 15Pin 0.5mm Cùng Hướng Dài 20cm

Khoảng cách chân: 0.5mm, 15 chân, dài 20cm

6,500 đ/Sợi

Hết hàng

Cáp FFC 15Pin 0.5mm Cùng Hướng Dài 20cm

Cáp FFC 16Pin 1.0mm Cùng Hướng Dài 10cm

Khoảng cách chân: 1.0mm, 16 chân, dài 10cm

5,500 đ/Sợi

Hết hàng

Cáp FFC 16Pin 1.0mm Cùng Hướng Dài 10cm

Cáp FFC 16Pin 0.5mm Cùng Hướng Dài 20cm

Khoảng cách chân: 0.5mm, 16 chân, dài 20cm

6,400 đ/Sợi

Hết hàng

Cáp FFC 16Pin 0.5mm Cùng Hướng Dài 20cm

Cáp FFC 20Pin 0.5mm Cùng Hướng Dài 20cm

Khoảng cách chân: 0.5mm, 20 chân, dài 20cm

6,800 đ/Sợi

Hàng còn: 151 Sợi

Cáp FFC 20Pin 0.5mm Cùng Hướng Dài 20cm

Cáp FFC 20Pin 1.0mm Cùng Hướng Dài 20cm

Khoảng cách chân: 1.0mm, 20 chân, dài 20cm

7,500 đ/Sợi

Hàng còn: 86 Sợi

Cáp FFC 20Pin 1.0mm Cùng Hướng Dài 20cm

Cáp FFC 24Pin 0.5mm Ngược Hướng Dài 40cm

Khoảng cách chân: 0.5mm, 24 chân, dài 40cm

15,000 đ/Sợi

Hàng còn: 119 Sợi

Cáp FFC 24Pin 0.5mm Ngược Hướng Dài 40cm

Cáp FFC 24Pin 1.0mm Cùng Hướng Dài 10cm

Khoảng cách chân: 1.0mm, 24 chân, dài 10cm

9,500 đ/Sợi

Hết hàng

Cáp FFC 24Pin 1.0mm Cùng Hướng Dài 10cm

Cáp FFC 20Pin 1.0mm Cùng Hướng Dài 50cm

Khoảng cách chân: 1.0mm, 20 chân, dài 50cm

25,000 đ/Sợi

Hàng còn: 33 Sợi

Cáp FFC 20Pin 1.0mm Cùng Hướng Dài 50cm

Cáp FFC 24Pin 0.5 Ngược Hướng Dài 20cm

Khoảng cách chân: 0.5mm, 24 chân, dài 20cm

8,400 đ/Sợi

Hết hàng

Cáp FFC 24Pin 0.5 Ngược Hướng Dài 20cm

Cáp FFC 24Pin 0.5mm Cùng Hướng Dài 20cm

Khoảng cách chân: 0.5mm, 24 chân, dài 20cm

7,300 đ/Sợi

Hết hàng

Cáp FFC 24Pin 0.5mm Cùng Hướng Dài 20cm

Cáp FFC 30Pin 1.0mm Cùng Hướng Dài 15cm

Khoảng cách chân: 1.0mm, 30 chân, dài 15cm

10,000 đ/Sợi

Hết hàng

Cáp FFC 30Pin 1.0mm Cùng Hướng Dài 15cm

Cáp FFC 26Pin 1.0mm Cùng Hướng Dài 10cm

Khoảng cách chân: 1.0mm, 26 chân, dài 10cm

10,000 đ/Sợi

Hàng còn: 356 Sợi

Cáp FFC 26Pin 1.0mm Cùng Hướng Dài 10cm

Cáp FFC 26Pin 0.5mm Ngược Hướng Dài 10cm

Khoảng cách chân: 0.5mm, 26Pin, dài 10cm

6,800 đ/Sợi

Hết hàng

Cáp FFC 26Pin 0.5mm Ngược Hướng Dài 10cm

Cáp FFC 30Pin 0.5mm Cùng Hướng Dài 20cm

Khoảng cách chân: 0.5mm, 30 chân, dài 20cm

9,000 đ/Sợi

Hàng còn: 127 Sợi

Cáp FFC 30Pin 0.5mm Cùng Hướng Dài 20cm

Cáp FFC 26Pin 0.5mm Cùng Hướng Dài 20cm

Khoảng cách chân: 0.5mm, 26 chân, dài 20cm

8,500 đ/Sợi

Hết hàng

Cáp FFC 26Pin 0.5mm Cùng Hướng Dài 20cm

Cáp FFC 30Pin 1.0mm Cùng Hướng Dài 40cm

Khoảng cách chân: 1.0mm, 30 chân, dài 40cm

22,000 đ/Sợi

Hàng còn: 17 Sợi

Cáp FFC 30Pin 1.0mm Cùng Hướng Dài 40cm
Chat