Phone (28)3896.8699 | 0972924961

Cáp FFC, FPC, LCD (55)

List product List gallery

Cáp FFC 10Pin 1.0mm Cùng Hướng Dài 10cm

Khoảng cách chân: 1.0mm, 10 chân, dài 10cm

4,500 đ/Sợi

Hàng còn: 137 Sợi

Cáp FFC 10Pin 1.0mm Cùng Hướng Dài 10cm

Cáp FFC 15Pin 0.5mm Cùng Hướng Dài 12cm

Khoảng cách chân 0.5mm, 15 chân, dài 12cm

6,300 đ/Sợi

Hàng còn: 100 Sợi

Cáp FFC 15Pin 0.5mm Cùng Hướng Dài 12cm

Cáp FFC 24Pin 0.5mm Cùng Hướng Dài 75cm

Khoảng cách chân: 0.5mm, 24 chân, dài 75cm

18,000 đ/Sợi

Hàng còn: 250 Sợi

Cáp FFC 24Pin 0.5mm Cùng Hướng Dài 75cm

Cáp FFC 20Pin 1.0mm Cùng Hướng Dài 15cm

Khoảng cách chân: 1.0mm, 20 chân, dài 15cm

7,200 đ/Sợi

Hết hàng

Cáp FFC 20Pin 1.0mm Cùng Hướng Dài 15cm

Cáp FFC 12Pin 0.5mm Cùng Hướng Dài 10cm

Khoảng cách chân: 0.5mm, 12 chân, dài 10cm

6,000 đ/Sợi

Hàng còn: 150 Sợi

Cáp FFC 12Pin 0.5mm Cùng Hướng Dài 10cm

Cáp FFC 6Pin 0.5mm Cùng Hướng Dài 10cm

Khoảng cách chân: 0.5mm, 6 chân, dài 10cm

5,500 đ/Sợi

Hàng còn: 160 Sợi

Cáp FFC 6Pin 0.5mm Cùng Hướng Dài 10cm

Cáp FFC 16Pin 1.0mm Cùng Hướng Dài 80cm

Khoảng cách chân: 1.0mm, 16 chân, dài 80cm

29,000 đ/Sợi

Hàng còn: 273 Sợi

Cáp FFC 16Pin 1.0mm Cùng Hướng Dài 80cm

Cáp FFC 30Pin 1.0mm Ngược Hướng Dài 15cm

Khoảng cách chân: 1.0mm, 30 chân, dài 15cm

9,500 đ/Sợi

Hết hàng

Cáp FFC 30Pin 1.0mm Ngược Hướng Dài 15cm

Cáp FFC 24Pin 1.0mm Ngược Hướng Dài 15cm

Khoảng cách chân: 1.0mm, 24 chân, dài 15cm

7,000 đ/Sợi

Hết hàng

Cáp FFC 24Pin 1.0mm Ngược Hướng Dài 15cm

Cáp FFC 20in 1.0mm Ngược Hướng Dài 15cm

Khoảng cách chân: 1.0mm, 20 chân, dài 15cm

6,500 đ/Sợi

Hàng còn: 164 Sợi

Cáp FFC 20in 1.0mm Ngược Hướng Dài 15cm

Cáp FFC 16Pin 1.0mm Ngược Hướng Dài 15cm

Khoảng cách chân: 1.0mm, 16 chân, dài 15cm

5,500 đ/Sợi

Hết hàng

Cáp FFC 16Pin 1.0mm Ngược Hướng Dài 15cm

Cáp FFC 10Pin 1.0mm Ngược Hướng Dài 15cm

Khoảng cách chân: 1.0mm, 10 chân, dài 15cm

5,500 đ/Sợi

Hàng còn: 198 Sợi

Cáp FFC 10Pin 1.0mm Ngược Hướng Dài 15cm

Cáp FFC 24Pin 0.5mm Ngược Hướng Dài 10cm

Khoảng cách chân: 0.5mm, 24 chân, dài 10cm

7,000 đ/Sợi

Hết hàng

Cáp FFC 24Pin 0.5mm Ngược Hướng Dài 10cm

Cáp FFC 20Pin 0.5mm Ngược Hướng Dài 10cm

Khoảng cách chân: 0.5mm, 20 chân, dài 10cm

6,500 đ/Sợi

Hàng còn: 197 Sợi

Cáp FFC 20Pin 0.5mm Ngược Hướng Dài 10cm

Cáp FFC 16Pin 0.5mm Ngược Hướng Dài 10cm

Khoảng cách chân: 0.5mm, 16 chân, dài 10cm

5,500 đ/Sợi

Hết hàng

Cáp FFC 16Pin 0.5mm Ngược Hướng Dài 10cm

Cáp FFC 10Pin 0.5mm Ngược Hướng Dài 10cm

Khoảng cách chân: 0.5mm, 10 chân, dài 10cm

5,500 đ/Sợi

Hàng còn: 100 Sợi

Cáp FFC 10Pin 0.5mm Ngược Hướng Dài 10cm

Cáp FFC 10Pin 0.5mm Cùng Hướng Dài 20cm

Khoảng cách chân: 0.5mm, 10 chân, dài 20cm

5,500 đ/Sợi

Hàng còn: 133 Sợi

Cáp FFC 10Pin 0.5mm Cùng Hướng Dài 20cm

Cáp FFC 12Pin 1.0mm Cùng Hướng Dài 75cm

Khoảng cách chân: 1.0mm, 12 chân, dài 75cm

10,000 đ/Sợi

Hết hàng

Cáp FFC 12Pin 1.0mm Cùng Hướng Dài 75cm

Cáp FFC 15Pin 0.5mm Cùng Hướng Dài 20cm

Khoảng cách chân: 0.5mm, 15 chân, dài 20cm

6,500 đ/Sợi

Hết hàng

Cáp FFC 15Pin 0.5mm Cùng Hướng Dài 20cm

Cáp FFC 16Pin 1.0mm Cùng Hướng Dài 10cm

Khoảng cách chân: 1.0mm, 16 chân, dài 10cm

5,500 đ/Sợi

Hết hàng

Cáp FFC 16Pin 1.0mm Cùng Hướng Dài 10cm

Cáp FFC 16Pin 0.5mm Cùng Hướng Dài 20cm

Khoảng cách chân: 0.5mm, 16 chân, dài 20cm

6,500 đ/Sợi

Hết hàng

Cáp FFC 16Pin 0.5mm Cùng Hướng Dài 20cm

Cáp FFC 20Pin 0.5mm Cùng Hướng Dài 20cm

Khoảng cách chân: 0.5mm, 20 chân, dài 20cm

7,500 đ/Sợi

Hàng còn: 183 Sợi

Cáp FFC 20Pin 0.5mm Cùng Hướng Dài 20cm

Cáp FFC 20Pin 1.0mm Cùng Hướng Dài 20cm

Khoảng cách chân: 1.0mm, 20 chân, dài 20cm

7,500 đ/Sợi

Hàng còn: 171 Sợi

Cáp FFC 20Pin 1.0mm Cùng Hướng Dài 20cm

Cáp FFC 24Pin 0.5mm Ngược Hướng Dài 40cm

Khoảng cách chân: 0.5mm, 24 chân, dài 40cm

15,000 đ/Sợi

Hàng còn: 147 Sợi

Cáp FFC 24Pin 0.5mm Ngược Hướng Dài 40cm

Cáp FFC 24Pin 1.0mm Cùng Hướng Dài 10cm

Khoảng cách chân: 1.0mm, 24 chân, dài 10cm

9,500 đ/Sợi

Hết hàng

Cáp FFC 24Pin 1.0mm Cùng Hướng Dài 10cm

Cáp FFC 20Pin 1.0mm Cùng Hướng Dài 50cm

Khoảng cách chân: 1.0mm, 20 chân, dài 50cm

25,000 đ/Sợi

Hàng còn: 48 Sợi

Cáp FFC 20Pin 1.0mm Cùng Hướng Dài 50cm

Cáp FFC 24Pin 0.5 Ngược Hướng Dài 20cm

Khoảng cách chân: 0.5mm, 24 chân, dài 20cm

8,400 đ/Sợi

Hết hàng

Cáp FFC 24Pin 0.5 Ngược Hướng Dài 20cm

Cáp FFC 24Pin 0.5mm Cùng Hướng Dài 20cm

Khoảng cách chân: 0.5mm, 24 chân, dài 20cm

8,500 đ/Sợi

Hết hàng

Cáp FFC 24Pin 0.5mm Cùng Hướng Dài 20cm

Cáp FFC 30Pin 1.0mm Cùng Hướng Dài 15cm

Khoảng cách chân: 1.0mm, 30 chân, dài 15cm

10,000 đ/Sợi

Hết hàng

Cáp FFC 30Pin 1.0mm Cùng Hướng Dài 15cm

Cáp FFC 26Pin 1.0mm Cùng Hướng Dài 10cm

Khoảng cách chân: 1.0mm, 26 chân, dài 10cm

10,000 đ/Sợi

Hàng còn: 400 Sợi

Cáp FFC 26Pin 1.0mm Cùng Hướng Dài 10cm

Cáp FFC 26Pin 0.5mm Ngược Hướng Dài 10cm

Khoảng cách chân: 0.5mm, 26Pin, dài 10cm

7,500 đ/Sợi

Hết hàng

Cáp FFC 26Pin 0.5mm Ngược Hướng Dài 10cm

Cáp FFC 30Pin 0.5mm Cùng Hướng Dài 20cm

Khoảng cách chân: 0.5mm, 30 chân, dài 20cm

9,000 đ/Sợi

Hàng còn: 164 Sợi

Cáp FFC 30Pin 0.5mm Cùng Hướng Dài 20cm

Cáp FFC 26Pin 0.5mm Cùng Hướng Dài 20cm

Khoảng cách chân: 0.5mm, 26 chân, dài 20cm

8,500 đ/Sợi

Hết hàng

Cáp FFC 26Pin 0.5mm Cùng Hướng Dài 20cm

Cáp FFC 30Pin 1.0mm Cùng Hướng Dài 40cm

Khoảng cách chân: 1.0mm, 30 chân, dài 40cm

22,000 đ/Sợi

Hàng còn: 72 Sợi

Cáp FFC 30Pin 1.0mm Cùng Hướng Dài 40cm

Cáp FFC 25Pin 0.5mm Ngược Hướng Dài 20cm

Khoảng cách chân: 0.5mm, 25 chân, dài 20cm

8,500 đ/Sợi

Hàng còn: 435 Sợi

Cáp FFC 25Pin 0.5mm Ngược Hướng Dài 20cm

Cáp FFC 27Pin 0.5mm Ngược Hướng Dài 20cm

Khoảng cách chân: 0.5mm, 27 chân, dài 20cm

9,000 đ/Sợi

Hàng còn: 464 Sợi

Cáp FFC 27Pin 0.5mm Ngược Hướng Dài 20cm

Cáp FFC 28Pin 0.5mm Ngược Hướng Dài 15cm

Khoảng cách chân: 0.5mm, 28 chân, dài 15cm

9,000 đ/Sợi

Hết hàng

Cáp FFC 28Pin 0.5mm Ngược Hướng Dài 15cm

Cáp FFC 30Pin 0.5mm Ngược Hướng Dài 10cm

Khoảng cách chân: 0.5mm, 30Pin, dài 10cm

8,000 đ/Sợi

Hàng còn: 197 Sợi

Cáp FFC 30Pin 0.5mm Ngược Hướng Dài 10cm

Cáp FFC 32Pin 0.5mm Cùng Hướng Dài 15cm

Khoảng cách chân 0.5mm, 32 chân, dài 15cm

9,500 đ/Sợi

Hàng còn: 848 Sợi

Cáp FFC 32Pin 0.5mm Cùng Hướng Dài 15cm

Cáp FFC 36Pin 0.5mm Cùng Hướng Dài 10cm

Khoảng cách chân: 0.5mm, 36 chân, dài 10cm

10,500 đ/Sợi

Hàng còn: 258 Sợi

Cáp FFC 36Pin 0.5mm Cùng Hướng Dài 10cm
Live support