Phone (28)3896.8699 | 0972924961

Cáp FFC, FPC, LCD (52)

List product List gallery

Cáp FFC 10Pin 1.0mm Cùng Hướng Dài 10cm

Khoảng cách chân: 1.0mm, 10 chân, dài 10cm

4,500 đ/Sợi

Hết hàng

Cáp FFC 10Pin 1.0mm Cùng Hướng Dài 10cm

Cáp FFC 12Pin 0.5mm Cùng Hướng Dài 10cm

Khoảng cách chân: 0.5mm, 12 chân, dài 10cm

6,000 đ/Sợi

Hàng còn: 180 Sợi

Cáp FFC 12Pin 0.5mm Cùng Hướng Dài 10cm

Cáp FFC 6Pin 0.5mm Cùng Hướng Dài 10cm

Khoảng cách chân: 0.5mm, 6 chân, dài 10cm

5,500 đ/Sợi

Hàng còn: 170 Sợi

Cáp FFC 6Pin 0.5mm Cùng Hướng Dài 10cm

Cáp FFC 16Pin 1.0mm Cùng Hướng Dài 80cm

Khoảng cách chân: 1.0mm, 16 chân, dài 80cm

29,000 đ/Sợi

Hàng còn: 275 Sợi

Cáp FFC 16Pin 1.0mm Cùng Hướng Dài 80cm

Cáp FFC 30Pin 1.0mm Ngược Hướng Dài 15cm

Khoảng cách chân: 1.0mm, 30 chân, dài 15cm

9,500 đ/Sợi

Hết hàng

Cáp FFC 30Pin 1.0mm Ngược Hướng Dài 15cm

Cáp FFC 24Pin 1.0mm Ngược Hướng Dài 15cm

Khoảng cách chân: 1.0mm, 24 chân, dài 15cm

7,000 đ/Sợi

Hết hàng

Cáp FFC 24Pin 1.0mm Ngược Hướng Dài 15cm

Cáp FFC 20in 1.0mm Ngược Hướng Dài 15cm

Khoảng cách chân: 1.0mm, 20 chân, dài 15cm

6,500 đ/Sợi

Hết hàng

Cáp FFC 20in 1.0mm Ngược Hướng Dài 15cm

Cáp FFC 16Pin 1.0mm Ngược Hướng Dài 15cm

Khoảng cách chân: 1.0mm, 16 chân, dài 15cm

5,500 đ/Sợi

Hết hàng

Cáp FFC 16Pin 1.0mm Ngược Hướng Dài 15cm

Cáp FFC 10Pin 1.0mm Ngược Hướng Dài 15cm

Khoảng cách chân: 1.0mm, 10 chân, dài 15cm

5,500 đ/Sợi

Hết hàng

Cáp FFC 10Pin 1.0mm Ngược Hướng Dài 15cm

Cáp FFC 24Pin 0.5mm Ngược Hướng Dài 10cm

Khoảng cách chân: 0.5mm, 24 chân, dài 10cm

7,000 đ/Sợi

Hết hàng

Cáp FFC 24Pin 0.5mm Ngược Hướng Dài 10cm

Cáp FFC 20Pin 0.5mm Ngược Hướng Dài 10cm

Khoảng cách chân: 0.5mm, 20 chân, dài 10cm

6,500 đ/Sợi

Hết hàng

Cáp FFC 20Pin 0.5mm Ngược Hướng Dài 10cm

Cáp FFC 16Pin 0.5mm Ngược Hướng Dài 10cm

Khoảng cách chân: 0.5mm, 16 chân, dài 10cm

5,500 đ/Sợi

Hết hàng

Cáp FFC 16Pin 0.5mm Ngược Hướng Dài 10cm

Cáp FFC 10Pin 0.5mm Ngược Hướng Dài 10cm

Khoảng cách chân: 0.5mm, 10 chân, dài 10cm

5,500 đ/Sợi

Hết hàng

Cáp FFC 10Pin 0.5mm Ngược Hướng Dài 10cm

Cáp FFC 10Pin 0.5mm Cùng Hướng Dài 20cm

Khoảng cách chân: 0.5mm, 10 chân, dài 20cm

5,500 đ/Sợi

Hết hàng

Cáp FFC 10Pin 0.5mm Cùng Hướng Dài 20cm

Cáp FFC 12Pin 1.0mm Cùng Hướng Dài 75cm

Khoảng cách chân: 1.0mm, 12 chân, dài 75cm

10,000 đ/Sợi

Hết hàng

Cáp FFC 12Pin 1.0mm Cùng Hướng Dài 75cm

Cáp FFC 15Pin 0.5mm Cùng Hướng Dài 20cm

Khoảng cách chân: 0.5mm, 15 chân, dài 20cm

6,500 đ/Sợi

Hết hàng

Cáp FFC 15Pin 0.5mm Cùng Hướng Dài 20cm

Cáp FFC 16Pin 1.0mm Cùng Hướng Dài 10cm

Khoảng cách chân: 1.0mm, 16 chân, dài 10cm

5,500 đ/Sợi

Hết hàng

Cáp FFC 16Pin 1.0mm Cùng Hướng Dài 10cm

Cáp FFC 16Pin 0.5mm Cùng Hướng Dài 20cm

Khoảng cách chân: 0.5mm, 16 chân, dài 20cm

6,500 đ/Sợi

Hết hàng

Cáp FFC 16Pin 0.5mm Cùng Hướng Dài 20cm

Cáp FFC 20Pin 0.5mm Cùng Hướng Dài 20cm

Khoảng cách chân: 0.5mm, 20 chân, dài 20cm

7,500 đ/Sợi

Hết hàng

Cáp FFC 20Pin 0.5mm Cùng Hướng Dài 20cm

Cáp FFC 20Pin 1.0mm Cùng Hướng Dài 20cm

Khoảng cách chân: 1.0mm, 20 chân, dài 20cm

7,500 đ/Sợi

Hàng còn: 20 Sợi

Cáp FFC 20Pin 1.0mm Cùng Hướng Dài 20cm

Cáp FFC 24Pin 0.5mm Ngược Hướng Dài 40cm

Khoảng cách chân: 0.5mm, 24 chân, dài 40cm

15,000 đ/Sợi

Hàng còn: 161 Sợi

Cáp FFC 24Pin 0.5mm Ngược Hướng Dài 40cm

Cáp FFC 24Pin 1.0mm Cùng Hướng Dài 10cm

Khoảng cách chân: 1.0mm, 24 chân, dài 10cm

9,500 đ/Sợi

Hết hàng

Cáp FFC 24Pin 1.0mm Cùng Hướng Dài 10cm

Cáp FFC 20Pin 1.0mm Cùng Hướng Dài 50cm

Khoảng cách chân: 1.0mm, 20 chân, dài 50cm

25,000 đ/Sợi

Hàng còn: 49 Sợi

Cáp FFC 20Pin 1.0mm Cùng Hướng Dài 50cm

Cáp FFC 24Pin 0.5 Ngược Hướng Dài 20cm

Khoảng cách chân: 0.5mm, 24 chân, dài 20cm

8,400 đ/Sợi

Hết hàng

Cáp FFC 24Pin 0.5 Ngược Hướng Dài 20cm

Cáp FFC 24Pin 0.5mm Cùng Hướng Dài 20cm

Khoảng cách chân: 0.5mm, 24 chân, dài 20cm

8,500 đ/Sợi

Hết hàng

Cáp FFC 24Pin 0.5mm Cùng Hướng Dài 20cm

Cáp FFC 30Pin 1.0mm Cùng Hướng Dài 15cm

Khoảng cách chân: 1.0mm, 30 chân, dài 15cm

10,000 đ/Sợi

Hết hàng

Cáp FFC 30Pin 1.0mm Cùng Hướng Dài 15cm

Cáp FFC 26Pin 1.0mm Cùng Hướng Dài 10cm

Khoảng cách chân: 1.0mm, 26 chân, dài 10cm

10,000 đ/Sợi

Hàng còn: 400 Sợi

Cáp FFC 26Pin 1.0mm Cùng Hướng Dài 10cm

Cáp FFC 26Pin 0.5mm Ngược Hướng Dài 10cm

Khoảng cách chân: 0.5mm, 26Pin, dài 10cm

7,500 đ/Sợi

Hết hàng

Cáp FFC 26Pin 0.5mm Ngược Hướng Dài 10cm

Cáp FFC 30Pin 0.5mm Cùng Hướng Dài 20cm

Khoảng cách chân: 0.5mm, 30 chân, dài 20cm

9,000 đ/Sợi

Hết hàng

Cáp FFC 30Pin 0.5mm Cùng Hướng Dài 20cm

Cáp FFC 26Pin 0.5mm Cùng Hướng Dài 20cm

Khoảng cách chân: 0.5mm, 26 chân, dài 20cm

8,500 đ/Sợi

Hết hàng

Cáp FFC 26Pin 0.5mm Cùng Hướng Dài 20cm

Cáp FFC 30Pin 1.0mm Cùng Hướng Dài 40cm

Khoảng cách chân: 1.0mm, 30 chân, dài 40cm

22,000 đ/Sợi

Hàng còn: 95 Sợi

Cáp FFC 30Pin 1.0mm Cùng Hướng Dài 40cm

Cáp FFC 25Pin 0.5mm Ngược Hướng Dài 20cm

Khoảng cách chân: 0.5mm, 25 chân, dài 20cm

8,500 đ/Sợi

Hàng còn: 436 Sợi

Cáp FFC 25Pin 0.5mm Ngược Hướng Dài 20cm

Cáp FFC 27Pin 0.5mm Ngược Hướng Dài 20cm

Khoảng cách chân: 0.5mm, 27 chân, dài 20cm

9,000 đ/Sợi

Hàng còn: 466 Sợi

Cáp FFC 27Pin 0.5mm Ngược Hướng Dài 20cm

Cáp FFC 28Pin 0.5mm Ngược Hướng Dài 15cm

Khoảng cách chân: 0.5mm, 28 chân, dài 15cm

9,000 đ/Sợi

Hết hàng

Cáp FFC 28Pin 0.5mm Ngược Hướng Dài 15cm

Cáp FFC 30Pin 0.5mm Ngược Hướng Dài 10cm

Khoảng cách chân: 0.5mm, 30Pin, dài 10cm

8,000 đ/Sợi

Hết hàng

Cáp FFC 30Pin 0.5mm Ngược Hướng Dài 10cm

Cáp FFC 32Pin 0.5mm Cùng Hướng Dài 15cm

Khoảng cách chân 0.5mm, 32 chân, dài 15cm

9,500 đ/Sợi

Hàng còn: 851 Sợi

Cáp FFC 32Pin 0.5mm Cùng Hướng Dài 15cm

Cáp FFC 36Pin 0.5mm Cùng Hướng Dài 10cm

Khoảng cách chân: 0.5mm, 36 chân, dài 10cm

10,500 đ/Sợi

Hàng còn: 263 Sợi

Cáp FFC 36Pin 0.5mm Cùng Hướng Dài 10cm

Cáp FFC 36Pin 0.5mm Ngược Hướng Dài 10cm

Khoảng cách chân: 0.5mm, 36 chân, dài 10cm

9,500 đ/Sợi

Hàng còn: 362 Sợi

Cáp FFC 36Pin 0.5mm Ngược Hướng Dài 10cm

Cáp FFC 40Pin 0.5mm Ngược Hướng Dài 10cm

Khoảng cách chân: 0.5mm, 40 chân, dài 10cm

8,500 đ/Sợi

Hàng còn: 37 Sợi

Cáp FFC 40Pin 0.5mm Ngược Hướng Dài 10cm

Cáp FFC 40Pin 0.5mm Cùng Hướng Dài 20cm

Khoảng cách chân: 0.5mm, 40 chân, dài 20cm

9,900 đ/Cái

Hết hàng

Cáp FFC 40Pin 0.5mm Cùng Hướng Dài 20cm
Live support