Phone

(28)3896.8699-0972924961

Cáp FFC, FPC, LCD (52)

List product List gallery

Cáp FFC 10Pin 1.0mm Cùng Hướng 10cm

Pitch 1.0mm, 10Pin, dài 10cm

4,500 đ/Sợi

Hàng còn: 351 Sợi

Cáp FFC 10Pin 1.0mm Cùng Hướng 10cm

Cáp FFC 12Pin 0.5mm Cùng Hướng 10cm

Pitch 0.5mm, 12Pin, dài 10cm

6,000 đ/Sợi

Hàng còn: 184 Sợi

Cáp FFC 12Pin 0.5mm Cùng Hướng 10cm

Cáp FFC 6Pin 0.5mm Cùng Hướng 10cm

Pitch 0.5mm, 6Pin, dài 10cm

5,500 đ/Sợi

Hàng còn: 179 Sợi

Cáp FFC 6Pin 0.5mm Cùng Hướng 10cm

Cáp FFC 16Pin 1.0mm Cùng Hướng 80cm

Pitch 1.0mm, 16Pin, dài 80cm

29,000 đ/Sợi

Hàng còn: 289 Sợi

Cáp FFC 16Pin 1.0mm Cùng Hướng 80cm

Cáp FFC 30Pin 1.0mm Ngược Hướng 15cm

Pitch 1.0mm, 30Pin, dài 15cm

9,500 đ/Sợi

Hết hàng

Cáp FFC 30Pin 1.0mm Ngược Hướng 15cm

Cáp FFC 24Pin 1.0mm Ngược Hướng 15cm

Pitch 1.0mm, 24Pin, dài 15cm

7,000 đ/Sợi

Hết hàng

Cáp FFC 24Pin 1.0mm Ngược Hướng 15cm

Cáp FFC 20in 1.0mm Ngược Hướng 15cm

Pitch 1.0mm, 20Pin, dài 15cm

6,500 đ/Sợi

Hết hàng

Cáp FFC 20in 1.0mm Ngược Hướng 15cm

Cáp FFC 16Pin 1.0mm Ngược Hướng 15cm

Pitch 1.0mm, 16Pin, dài 15cm

5,500 đ/Sợi

Hết hàng

Cáp FFC 16Pin 1.0mm Ngược Hướng 15cm

Cáp FFC 10Pin 1.0mm Ngược Hướng 15cm

Pitch 1.0mm, 10Pin, dài 15cm

5,500 đ/Sợi

Hết hàng

Cáp FFC 10Pin 1.0mm Ngược Hướng 15cm

Cáp FFC 24Pin 0.5mm Ngược Hướng 10cm

Pitch 0.5mm, 24Pin, dài 10cm

7,000 đ/Sợi

Hết hàng

Cáp FFC 24Pin 0.5mm Ngược Hướng 10cm

Cáp FFC 20Pin 0.5mm Ngược Hướng 10cm

Pitch 0.5mm, 20Pin, dài 10cm

6,500 đ/Sợi

Hết hàng

Cáp FFC 20Pin 0.5mm Ngược Hướng 10cm

Cáp FFC 16Pin 0.5mm Ngược Hướng 10cm

Pitch 0.5mm, 16Pin, dài 10cm

5,500 đ/Sợi

Hết hàng

Cáp FFC 16Pin 0.5mm Ngược Hướng 10cm

Cáp FFC 10Pin 0.5mm Ngược Hướng 10cm

Pitch 0.5mm, 10Pin, dài 10cm

5,500 đ/Sợi

Hết hàng

Cáp FFC 10Pin 0.5mm Ngược Hướng 10cm

Cáp FFC 10Pin 0.5mm Cùng Hướng 20cm

Pitch 0.5mm, 10Pin, dài 20cm

5,500 đ/Sợi

Hết hàng

Cáp FFC 10Pin 0.5mm Cùng Hướng 20cm

Cáp FFC 12Pin 1.0mm Cùng Hướng 75cm

Pitch 1.0mm, 12Pin, dài 75cm

10,000 đ/Sợi

Hết hàng

Cáp FFC 12Pin 1.0mm Cùng Hướng 75cm

Cáp FFC 15Pin 0.5mm Cùng Hướng 20cm

Pitch 0.5mm, 15Pin, dài 20cm

6,500 đ/Sợi

Hết hàng

Cáp FFC 15Pin 0.5mm Cùng Hướng 20cm

Cáp FFC 16Pin 1.0mm Cùng Hướng 10cm

Pitch 1.0mm, 16Pin, dài 10cm

5,500 đ/Sợi

Hết hàng

Cáp FFC 16Pin 1.0mm Cùng Hướng 10cm

Cáp FFC 16Pin 0.5mm Cùng Hướng 20cm

Pitch 0.5mm, 16Pin, dài 20cm

6,500 đ/Sợi

Hết hàng

Cáp FFC 16Pin 0.5mm Cùng Hướng 20cm

Cáp FFC 20Pin 0.5mm Cùng Hướng 20cm

Pitch 0.5mm, 20Pin, dài 20cm

7,500 đ/Sợi

Hết hàng

Cáp FFC 20Pin 0.5mm Cùng Hướng 20cm

Cáp FFC 20Pin 1.0mm Cùng Hướng 20cm

Pitch 1.0mm, 20Pin, dài 20cm

7,500 đ/Sợi

Hàng còn: 93 Sợi

Cáp FFC 20Pin 1.0mm Cùng Hướng 20cm

Cáp FFC 24Pin 0.5mm Ngược Hướng 40cm

Pitch 0.5mm, 24Pin, dài 40cm

15,000 đ/Sợi

Hàng còn: 162 Sợi

Cáp FFC 24Pin 0.5mm Ngược Hướng 40cm

Cáp FFC 24Pin 1.0mm Cùng Hướng 10cm

Pitch 1.0mm, 24Pin, dài 10cm

9,500 đ/Sợi

Hết hàng

Cáp FFC 24Pin 1.0mm Cùng Hướng 10cm

Cáp FFC 20Pin 1.0mm Cùng Hướng 50cm

Pitch 1.0mm, 20Pin, dài 50cm

25,000 đ/Sợi

Hàng còn: 60 Sợi

Cáp FFC 20Pin 1.0mm Cùng Hướng 50cm

Cáp FFC 24Pin 0.5 Ngược Hướng 20cm

Pitch 0.5mm, 24Pin, dài 20cm

8,400 đ/Sợi

Hết hàng

Cáp FFC 24Pin 0.5 Ngược Hướng 20cm

Cáp FFC 24Pin 0.5mm Cùng Hướng 20cm

Pitch 0.5mm, 24Pin, dài 20cm

8,500 đ/Sợi

Hết hàng

Cáp FFC 24Pin 0.5mm Cùng Hướng 20cm

Cáp FFC 30Pin 1.0mm Cùng Hướng 15cm

Pitch 1.0mm, 30Pin, dài 15cm

10,000 đ/Sợi

Hết hàng

Cáp FFC 30Pin 1.0mm Cùng Hướng 15cm

Cáp FFC 26Pin 1.0mm Cùng Hướng 10cm

Pitch 1.0mm, 26Pin, dài 10cm

10,000 đ/Sợi

Hàng còn: 708 Sợi

Cáp FFC 26Pin 1.0mm Cùng Hướng 10cm

Cáp FFC 26Pin 0.5mm Ngược Hướng 10cm

Pitch 0.5mm, 26Pin, dài 10cm

7,500 đ/Sợi

Hết hàng

Cáp FFC 26Pin 0.5mm Ngược Hướng 10cm

Cáp FFC 30Pin 0.5mm Cùng Hướng 20cm

Pitch 0.5mm, 30Pin, dài 20cm

9,000 đ/Sợi

Hết hàng

Cáp FFC 30Pin 0.5mm Cùng Hướng 20cm

Cáp FFC 26Pin 0.5mm Cùng Hướng 20cm

Pitch 0.5mm, 26Pin, dài 20cm

8,500 đ/Sợi

Hết hàng

Cáp FFC 26Pin 0.5mm Cùng Hướng 20cm

Cáp FFC 30Pin 1.0mm Cùng Hướng 40cm

Pitch 1.0mm, 30Pin, dài 40cm

22,000 đ/Sợi

Hàng còn: 258 Sợi

Cáp FFC 30Pin 1.0mm Cùng Hướng 40cm

Cáp FFC 25Pin 0.5mm Ngược Hướng 20cm

Pitch 0.5mm, 25Pin, dài 20cm

8,500 đ/Sợi

Hàng còn: 451 Sợi

Cáp FFC 25Pin 0.5mm Ngược Hướng 20cm

Cáp FFC 27Pin 0.5mm Ngược Hướng 20cm

Pitch 0.5mm, 27Pin, dài 20cm

9,000 đ/Sợi

Hàng còn: 489 Sợi

Cáp FFC 27Pin 0.5mm Ngược Hướng 20cm

Cáp FFC 28Pin 0.5mm Ngược Hướng 15cm

Pitch 0.5mm, 28Pin, dài 15cm

9,000 đ/Sợi

Hết hàng

Cáp FFC 28Pin 0.5mm Ngược Hướng 15cm

Cáp FFC 30Pin 0.5mm Ngược Hướng 10cm

Pitch 0.5mm, 30Pin, dài 10cm

8,000 đ/Sợi

Hết hàng

Cáp FFC 30Pin 0.5mm Ngược Hướng 10cm

Cáp FFC 32Pin 0.5mm Cùng Hướng 15cm

Pitch 0.5mm, 32Pin, dài 15cm

9,500 đ/Sợi

Hàng còn: 864 Sợi

Cáp FFC 32Pin 0.5mm Cùng Hướng 15cm

Cáp FFC 36Pin 0.5mm Cùng Hướng 10cm

Pitch 0.5mm, 36Pin, dài 10cm

10,500 đ/Sợi

Hàng còn: 258 Sợi

Cáp FFC 36Pin 0.5mm Cùng Hướng 10cm

Cáp FFC 36Pin 0.5mm Ngược Hướng 10cm

Pitch 0.5mm, 36Pin, dài 10cm

9,500 đ/Sợi

Hàng còn: 366 Sợi

Cáp FFC 36Pin 0.5mm Ngược Hướng 10cm

Cáp FFC 40Pin 0.5mm Ngược Hướng 10cm

Pitch 0.5mm, 40Pin, dài 10cm

8,500 đ/Sợi

Hàng còn: 88 Sợi

Cáp FFC 40Pin 0.5mm Ngược Hướng 10cm

Cáp FFC 40Pin 0.5mm Cùng Hướng 20cm

Pitch 0.5mm, 40Pin, dài 20cm

9,900 đ/Cái

Hết hàng

Cáp FFC 40Pin 0.5mm Cùng Hướng 20cm
Thegioiic live support