Cáp FFC, FPC, LCD (61)

List product List gallery

Cáp FFC 10Pin 1.0mm Cùng Hướng Dài 10cm

Khoảng cách chân: 1.0mm, 10 chân, dài 10cm
OEM

4,800 đ/Sợi

Hàng còn: 146 Sợi

Cáp FFC 10Pin 1.0mm Cùng Hướng Dài 10cm

Cáp FFC 40Pin 0.5mm Ngược Hướng Dài 5cm

Khoảng cách chân: 0.5mm, 40 chân, dài 5cm
OEM

10,000 đ/Cái

Hàng còn: 82 Cái

Cáp FFC 40Pin 0.5mm Ngược Hướng Dài 5cm

Cáp FFC 40Pin 1.0mm Cùng Hướng Dài 20cm

Khoảng cách chân: 1.0mm, 40 chân, dài 20cm
OEM

19,000 đ/Cái

Hàng còn: 79 Cái

Cáp FFC 40Pin 1.0mm Cùng Hướng Dài 20cm

Cáp FFC 26Pin 1.0mm Ngược Hướng Dài 15cm

Khoảng cách chân: 1.0mm, 26 chân, dài 15cm
OEM

7,300 đ/Cái

Hàng còn: 199 Cái

Cáp FFC 26Pin 1.0mm Ngược Hướng Dài 15cm

Cáp FFC 10Pin 0.5mm Ngược Hướng Dài 15cm

Khoảng cách chân: 0.5mm, 10 chân, dài 15cm
OEM

5,300 đ/Cái

Hết hàng

Cáp FFC 10Pin 0.5mm Ngược Hướng Dài 15cm

Cáp FFC 10Pin 0.5mm Cùng Hướng Dài 15cm

Khoảng cách chân: 0.5mm, 10 chân, dài 15cm
OEM

5,300 đ/Cái

Hết hàng

Cáp FFC 10Pin 0.5mm Cùng Hướng Dài 15cm

Cáp FFC 20Pin 1.0mm Cùng Hướng Dài 10cm

Khoảng cách chân: 1.0mm, 20 chân, dài 10cm
OEM

5,800 đ/Cái

Hết hàng

Cáp FFC 20Pin 1.0mm Cùng Hướng Dài 10cm

Cáp FFC 15Pin 0.5mm Cùng Hướng Dài 12cm

Khoảng cách chân 0.5mm, 15 chân, dài 12cm
OEM

6,300 đ/Sợi

Hàng còn: 81 Sợi

Cáp FFC 15Pin 0.5mm Cùng Hướng Dài 12cm

Cáp FFC 24Pin 0.5mm Cùng Hướng Dài 75cm

Khoảng cách chân: 0.5mm, 24 chân, dài 75cm
OEM

18,000 đ/Sợi

Hàng còn: 233 Sợi

Cáp FFC 24Pin 0.5mm Cùng Hướng Dài 75cm

Cáp FFC 20Pin 1.0mm Cùng Hướng Dài 15cm

Khoảng cách chân: 1.0mm, 20 chân, dài 15cm
OEM

7,200 đ/Sợi

Hết hàng

Cáp FFC 20Pin 1.0mm Cùng Hướng Dài 15cm

Cáp FFC 12Pin 0.5mm Cùng Hướng Dài 10cm

Khoảng cách chân: 0.5mm, 12 chân, dài 10cm
OEM

6,000 đ/Sợi

Hết hàng

Cáp FFC 12Pin 0.5mm Cùng Hướng Dài 10cm

Cáp FFC 6Pin 0.5mm Cùng Hướng Dài 10cm

Khoảng cách chân: 0.5mm, 6 chân, dài 10cm
OEM

5,500 đ/Sợi

Hàng còn: 286 Sợi

Cáp FFC 6Pin 0.5mm Cùng Hướng Dài 10cm

Cáp FFC 16Pin 1.0mm Cùng Hướng Dài 80cm

Khoảng cách chân: 1.0mm, 16 chân, dài 80cm
OEM

29,000 đ/Sợi

Hàng còn: 252 Sợi

Cáp FFC 16Pin 1.0mm Cùng Hướng Dài 80cm

Cáp FFC 30Pin 1.0mm Ngược Hướng Dài 15cm

Khoảng cách chân: 1.0mm, 30 chân, dài 15cm
OEM

9,500 đ/Sợi

Hàng còn: 200 Sợi

Cáp FFC 30Pin 1.0mm Ngược Hướng Dài 15cm

Cáp FFC 24Pin 1.0mm Ngược Hướng Dài 15cm

Khoảng cách chân: 1.0mm, 24 chân, dài 15cm
OEM

6,800 đ/Sợi

Hàng còn: 200 Sợi

Cáp FFC 24Pin 1.0mm Ngược Hướng Dài 15cm

Cáp FFC 20Pin 1.0mm Ngược Hướng Dài 15cm

Khoảng cách chân: 1.0mm, 20 chân, dài 15cm
OEM

6,300 đ/Sợi

Hàng còn: 122 Sợi

Cáp FFC 20Pin 1.0mm Ngược Hướng Dài 15cm

Cáp FFC 16Pin 1.0mm Ngược Hướng Dài 15cm

Khoảng cách chân: 1.0mm, 16 chân, dài 15cm
OEM

5,400 đ/Sợi

Hết hàng

Cáp FFC 16Pin 1.0mm Ngược Hướng Dài 15cm

Cáp FFC 10Pin 1.0mm Ngược Hướng Dài 15cm

Khoảng cách chân: 1.0mm, 10 chân, dài 15cm
OEM

5,500 đ/Sợi

Hàng còn: 172 Sợi

Cáp FFC 10Pin 1.0mm Ngược Hướng Dài 15cm

Cáp FFC 24Pin 0.5mm Ngược Hướng Dài 10cm

Khoảng cách chân: 0.5mm, 24 chân, dài 10cm
OEM

6,800 đ/Sợi

Hết hàng

Cáp FFC 24Pin 0.5mm Ngược Hướng Dài 10cm

Cáp FFC 20Pin 0.5mm Ngược Hướng Dài 10cm

Khoảng cách chân: 0.5mm, 20 chân, dài 10cm
OEM

5,800 đ/Sợi

Hàng còn: 173 Sợi

Cáp FFC 20Pin 0.5mm Ngược Hướng Dài 10cm

Cáp FFC 16Pin 0.5mm Ngược Hướng Dài 10cm

Khoảng cách chân: 0.5mm, 16 chân, dài 10cm
OEM

5,300 đ/Sợi

Hàng còn: 200 Sợi

Cáp FFC 16Pin 0.5mm Ngược Hướng Dài 10cm

Cáp FFC 10Pin 0.5mm Ngược Hướng Dài 10cm

Khoảng cách chân: 0.5mm, 10 chân, dài 10cm
OEM

4,800 đ/Sợi

Hàng còn: 70 Sợi

Cáp FFC 10Pin 0.5mm Ngược Hướng Dài 10cm

Cáp FFC 10Pin 0.5mm Cùng Hướng Dài 20cm

Khoảng cách chân: 0.5mm, 10 chân, dài 20cm
OEM

4,800 đ/Sợi

Hàng còn: 150 Sợi

Cáp FFC 10Pin 0.5mm Cùng Hướng Dài 20cm

Cáp FFC 12Pin 1.0mm Cùng Hướng Dài 75cm

Khoảng cách chân: 1.0mm, 12 chân, dài 75cm
OEM

10,000 đ/Sợi

Hết hàng

Cáp FFC 12Pin 1.0mm Cùng Hướng Dài 75cm

Cáp FFC 15Pin 0.5mm Cùng Hướng Dài 20cm

Khoảng cách chân: 0.5mm, 15 chân, dài 20cm
OEM

6,500 đ/Sợi

Hết hàng

Cáp FFC 15Pin 0.5mm Cùng Hướng Dài 20cm

Cáp FFC 16Pin 1.0mm Cùng Hướng Dài 10cm

Khoảng cách chân: 1.0mm, 16 chân, dài 10cm
OEM

5,500 đ/Sợi

Hết hàng

Cáp FFC 16Pin 1.0mm Cùng Hướng Dài 10cm

Cáp FFC 16Pin 0.5mm Cùng Hướng Dài 20cm

Khoảng cách chân: 0.5mm, 16 chân, dài 20cm
OEM

6,400 đ/Sợi

Hàng còn: 200 Sợi

Cáp FFC 16Pin 0.5mm Cùng Hướng Dài 20cm

Cáp FFC 20Pin 0.5mm Cùng Hướng Dài 20cm

Khoảng cách chân: 0.5mm, 20 chân, dài 20cm
OEM

6,800 đ/Sợi

Hàng còn: 106 Sợi

Cáp FFC 20Pin 0.5mm Cùng Hướng Dài 20cm

Cáp FFC 20Pin 1.0mm Cùng Hướng Dài 20cm

Khoảng cách chân: 1.0mm, 20 chân, dài 20cm
OEM

7,500 đ/Sợi

Hàng còn: 271 Sợi

Cáp FFC 20Pin 1.0mm Cùng Hướng Dài 20cm

Cáp FFC 24Pin 0.5mm Ngược Hướng Dài 40cm

Khoảng cách chân: 0.5mm, 24 chân, dài 40cm
OEM

18,000 đ/Sợi

Hàng còn: 115 Sợi

Cáp FFC 24Pin 0.5mm Ngược Hướng Dài 40cm

Cáp FFC 24Pin 1.0mm Cùng Hướng Dài 10cm

Khoảng cách chân: 1.0mm, 24 chân, dài 10cm
OEM

9,500 đ/Sợi

Hết hàng

Cáp FFC 24Pin 1.0mm Cùng Hướng Dài 10cm

Cáp FFC 20Pin 1.0mm Cùng Hướng Dài 50cm

Khoảng cách chân: 1.0mm, 20 chân, dài 50cm
OEM

25,000 đ/Sợi

Hàng còn: 28 Sợi

Cáp FFC 20Pin 1.0mm Cùng Hướng Dài 50cm

Cáp FFC 24Pin 0.5 Ngược Hướng Dài 20cm

Khoảng cách chân: 0.5mm, 24 chân, dài 20cm
OEM

8,400 đ/Sợi

Hết hàng

Cáp FFC 24Pin 0.5 Ngược Hướng Dài 20cm

Cáp FFC 24Pin 0.5mm Cùng Hướng Dài 20cm

Khoảng cách chân: 0.5mm, 24 chân, dài 20cm
OEM

7,300 đ/Sợi

Hết hàng

Cáp FFC 24Pin 0.5mm Cùng Hướng Dài 20cm

Cáp FFC 30Pin 1.0mm Cùng Hướng Dài 15cm

Khoảng cách chân: 1.0mm, 30 chân, dài 15cm
OEM

10,000 đ/Sợi

Hết hàng

Cáp FFC 30Pin 1.0mm Cùng Hướng Dài 15cm

Cáp FFC 26Pin 1.0mm Cùng Hướng Dài 10cm

Khoảng cách chân: 1.0mm, 26 chân, dài 10cm
OEM

10,000 đ/Sợi

Hàng còn: 255 Sợi

Cáp FFC 26Pin 1.0mm Cùng Hướng Dài 10cm

Cáp FFC 26Pin 0.5mm Ngược Hướng Dài 10cm

Khoảng cách chân: 0.5mm, 26Pin, dài 10cm
OEM

6,800 đ/Sợi

Hết hàng

Cáp FFC 26Pin 0.5mm Ngược Hướng Dài 10cm

Cáp FFC 30Pin 0.5mm Cùng Hướng Dài 20cm

Khoảng cách chân: 0.5mm, 30 chân, dài 20cm
OEM

9,000 đ/Sợi

Hàng còn: 102 Sợi

Cáp FFC 30Pin 0.5mm Cùng Hướng Dài 20cm

Cáp FFC 26Pin 0.5mm Cùng Hướng Dài 20cm

Khoảng cách chân: 0.5mm, 26 chân, dài 20cm
OEM

8,500 đ/Sợi

Hết hàng

Cáp FFC 26Pin 0.5mm Cùng Hướng Dài 20cm

Cáp FFC 30Pin 1.0mm Cùng Hướng Dài 40cm

Khoảng cách chân: 1.0mm, 30 chân, dài 40cm
OEM

29,000 đ/Sợi

Hàng còn: 184 Sợi

Cáp FFC 30Pin 1.0mm Cùng Hướng Dài 40cm
Chat
Đăng Nhập X

Email

Mật khẩu

  Quên mật khẩu? | Đăng Ký