Acti 9 - RCCB & RCBO (47)

List product List gallery

A9D41640 RCBO 1P-N 40A 6KA 300mA 240VAC

ACTi9 iDPN N Vigi, bảo vệ quá tải, chống rò 300mA, đường cong loại C
Schneider

1,509,000 đ/Cái

Hết hàng

A9D41640 RCBO 1P-N 40A 6KA 300mA 240VAC

A9D41632 RCBO 1P-N 32A 6KA 300mA 240VAC

ACTi9 iDPN N Vigi, bảo vệ quá tải, chống rò 300mA, đường cong loại C
Schneider

1,509,000 đ/Cái

Hết hàng

A9D41632 RCBO 1P-N 32A 6KA 300mA 240VAC

A9D41625 RCBO 1P-N 25A 6KA 300mA 240VAC

ACTi9 iDPN N Vigi, bảo vệ quá tải, chống rò 300mA, đường cong loại C
Schneider

1,509,000 đ/Cái

Hết hàng

A9D41625 RCBO 1P-N 25A 6KA 300mA 240VAC

A9D41620 RCBO 1P-N 20A 6KA 300mA 240VAC

ACTi9 iDPN N Vigi, bảo vệ quá tải, chống rò 300mA, đường cong loại C
Schneider

1,509,000 đ/Cái

Hết hàng

A9D41620 RCBO 1P-N 20A 6KA 300mA 240VAC

A9D41616 RCBO 1P-N 16A 6KA 300mA 240VAC

ACTi9 iDPN N Vigi, bảo vệ quá tải, chống rò 300mA, đường cong loại C
Schneider

1,388,000 đ/Cái

Hết hàng

A9D41616 RCBO 1P-N 16A 6KA 300mA 240VAC

A9D41610 RCBO 1P-N 10A 6KA 300mA 240VAC

ACTi9 iDPN N Vigi, bảo vệ quá tải, chống rò 300mA, đường cong loại C
Schneider

1,388,000 đ/Cái

Hết hàng

A9D41610 RCBO 1P-N 10A 6KA 300mA 240VAC

A9D41606 RCBO 1P-N 6A 6KA 300mA 240VAC

ACTi9 iDPN N Vigi, bảo vệ quá tải, chống rò 300mA, đường cong loại C
Schneider

1,388,000 đ/Cái

Hết hàng

A9D41606 RCBO 1P-N 6A 6KA 300mA 240VAC

A9D31640 RCBO 1P-N 40A 6KA 30mA 240VAC

ACTi9 iDPN N Vigi, bảo vệ quá tải, chống rò 30mA, đường cong loại C
Schneider

1,468,000 đ/Cái

Hết hàng

A9D31640 RCBO 1P-N 40A 6KA 30mA 240VAC

A9D31632 RCBO 1P-N 32A 6KA 30mA 240VAC

ACTi9 iDPN N Vigi, bảo vệ quá tải, chống rò 30mA, đường cong loại C
Schneider

1,468,000 đ/Cái

Hết hàng

A9D31632 RCBO 1P-N 32A 6KA 30mA 240VAC

A9D31625 RCBO 1P-N 25A 6KA 30mA 240VAC

ACTi9 iDPN N Vigi, bảo vệ quá tải, chống rò 30mA, đường cong loại C
Schneider

1,468,000 đ/Cái

Hết hàng

A9D31625 RCBO 1P-N 25A 6KA 30mA 240VAC

A9D31620 RCBO 1P-N 20A 6KA 30mA 240VAC

ACTi9 iDPN N Vigi, bảo vệ quá tải, chống rò 30mA, đường cong loại C
Schneider

1,350,000 đ/Cái

Hết hàng

A9D31620 RCBO 1P-N 20A 6KA 30mA 240VAC

A9D31616 RCBO 1P-N 16A 6KA 30mA 240VAC

ACTi9 iDPN N Vigi, bảo vệ quá tải, chống rò 30mA, đường cong loại C
Schneider

1,350,000 đ/Cái

Hết hàng

A9D31616 RCBO 1P-N 16A 6KA 30mA 240VAC

A9D31610 RCBO 1P-N 10A 6KA 30mA 240VAC

ACTi9 iDPN N Vigi, bảo vệ quá tải, chống rò 30mA, đường cong loại C
Schneider

1,350,000 đ/Cái

Hết hàng

A9D31610 RCBO 1P-N 10A 6KA 30mA 240VAC

A9D31606 RCBO 1P-N 6A 6KA 30mA 240VAC

ACTi9 iDPN N Vigi, bảo vệ quá tải, chống rò 30mA, đường cong loại C
Schneider

1,350,000 đ/Cái

Hết hàng

A9D31606 RCBO 1P-N 6A 6KA 30mA 240VAC

EZ9D34640 RCBO 1P-N 40A 4.5KA 30mA 230VAC

Easy9, bảo vệ quá tải, chống rò 30mA, đường cong loại C
Schneider

525,000 đ/Cái

Hết hàng

EZ9D34640 RCBO 1P-N 40A 4.5KA 30mA 230VAC

EZ9D34632 RCBO 1P-N 32A 4.5KA 30mA 230VAC

Easy9, bảo vệ quá tải, chống rò 30mA, đường cong loại C
Schneider

525,000 đ/Cái

Hết hàng

EZ9D34632 RCBO 1P-N 32A 4.5KA 30mA 230VAC

EZ9D34625 RCBO 1P-N 25A 4.5KA 30mA 230VAC

Easy9, bảo vệ quá tải, chống rò 30mA, đường cong loại C
Schneider

525,000 đ/Cái

Hết hàng

EZ9D34625 RCBO 1P-N 25A 4.5KA 30mA 230VAC

EZ9D34620 RCBO 1P-N 20A 4.5KA 30mA 230VAC

Easy9, bảo vệ quá tải, chống rò 30mA, đường cong loại C
Schneider

456,000 đ/Cái

Hết hàng

EZ9D34620 RCBO 1P-N 20A 4.5KA 30mA 230VAC

EZ9D34616 RCBO 1P-N 16A 4.5KA 30mA 230VAC

Easy9, bảo vệ quá tải, chống rò 30mA, đường cong loại C
Schneider

456,000 đ/Cái

Hết hàng

EZ9D34616 RCBO 1P-N 16A 4.5KA 30mA 230VAC

EZ9D34610 RCBO 1P-N 10A 4.5KA 30mA 230VAC

Easy9, bảo vệ quá tải, chống rò 30mA, đường cong loại C
Schneider

456,000 đ/Cái

Hết hàng

EZ9D34610 RCBO 1P-N 10A 4.5KA 30mA 230VAC

A9R15491 RCCB 4P 100A 300mA-S 415VAC

ACTi9, chống dòng rò 300mA
Schneider

4,428,000 đ/Cái

Hết hàng

A9R15491 RCCB 4P 100A 300mA-S 415VAC

A9R14491 RCCB 4P 100A 300mA 415VAC

ACTi9, chống dòng rò 300mA
Schneider

3,166,000 đ/Cái

Hết hàng

A9R14491 RCCB 4P 100A 300mA 415VAC

A9R74463 RCCB 4P 63A 300mA 415VAC

ACTi9, chống dòng rò 300mA
Schneider

1,926,000 đ/Cái

Hết hàng

A9R74463 RCCB 4P 63A 300mA 415VAC

A9R74440 RCCB 4P 40A 300mA 415VAC

ACTi9, chống dòng rò 300mA
Schneider

1,588,000 đ/Cái

Hết hàng

A9R74440 RCCB 4P 40A 300mA 415VAC

A9R12463 RCCB 4P 63A 100mA 415VAC

ACTi9, chống dòng rò 100mA
Schneider

2,200,000 đ/Cái

Hết hàng

A9R12463 RCCB 4P 63A 100mA 415VAC

A9R12440 RCCB 4P 40A 100mA 415VAC

ACTi9, chống dòng rò 100mA
Schneider

1,441,000 đ/Cái

Hết hàng

A9R12440 RCCB 4P 40A 100mA 415VAC

A9R71463 RCCB 4P 63A 30mA 415VAC

ACTi9, chống dòng rò 30mA
Schneider

2,747,000 đ/Cái

Hết hàng

A9R71463 RCCB 4P 63A 30mA 415VAC

A9R71440 RCCB 4P 40A 30mA 415VAC

ACTi9, chống dòng rò 30mA
Schneider

1,621,000 đ/Cái

Hết hàng

A9R71440 RCCB 4P 40A 30mA 415VAC

A9R14291 RCCB 2P 100A 300mA 240VAC

ACTi9, chống dòng rò 300mA
Schneider

1,983,000 đ/Cái

Hết hàng

A9R14291 RCCB 2P 100A 300mA 240VAC

A9R74263 RCCB 2P 63A 300mA 240VAC

ACTi9, chống dòng rò 300mA
Schneider

1,208,000 đ/Cái

Hết hàng

A9R74263 RCCB 2P 63A 300mA 240VAC

A9R74240 RCCB 2P 40A 300mA 240VAC

ACTi9, chống dòng rò 300mA
Schneider

1,158,000 đ/Cái

Hết hàng

A9R74240 RCCB 2P 40A 300mA 240VAC

A9R74225 RCCB 2P 25A 300mA 240VAC

ACTi9, chống dòng rò 300mA
Schneider

1,062,000 đ/Cái

Hết hàng

A9R74225 RCCB 2P 25A 300mA 240VAC

A9R12291 RCCB 2P 100A 100mA 240VAC

ACTi9, chống dòng rò 100mA
Schneider

2,264,000 đ/Cái

Hết hàng

A9R12291 RCCB 2P 100A 100mA 240VAC

A9R12263 RCCB 2P 63A 100mA 240VAC

ACTi9, chống dòng rò 100mA
Schneider

1,379,000 đ/Cái

Hết hàng

A9R12263 RCCB 2P 63A 100mA 240VAC

A9R12240 RCCB 2P 40A 100mA 240VAC

ACTi9, chống dòng rò 100mA
Schneider

1,053,000 đ/Cái

Hết hàng

A9R12240 RCCB 2P 40A 100mA 240VAC

A9R11291 RCCB 2P 100A 30mA 240VAC

ACTi9 ilD, chống dòng rò 30mA
Schneider

2,828,000 đ/Cái

Hết hàng

A9R11291 RCCB 2P 100A 30mA 240VAC

A9R71263 RCCB 2P 63A 30mA 240VAC

ACTi9 ilD, chống dòng rò 30mA
Schneider

1,722,000 đ/Cái

Hết hàng

A9R71263 RCCB 2P 63A 30mA 240VAC

A9R71240 RCCB 2P 240A 30mA 240VAC

ACTi9 ilD, chống dòng rò 30mA
Schneider

1,012,000 đ/Cái

Hết hàng

A9R71240 RCCB 2P 240A 30mA 240VAC

A9R71225 RCCB 2P 25A 30mA 240VAC

ACTi9, chống dòng rò 30mA
Schneider

962,000 đ/Cái

Hết hàng

A9R71225 RCCB 2P 25A 30mA 240VAC

EZ9R34463 RCCB 4P 63A 300mA 230VAC

Easy9, chống dòng rò 300mA
Schneider

900,000 đ/Cái

Hết hàng

EZ9R34463 RCCB 4P 63A 300mA 230VAC
Chat
Đăng Nhập X

Email

Mật khẩu

  Quên mật khẩu? | Đăng Ký