5.08mm Terminal Plug-in Hàn PCB (63)

List product List gallery

Terminal Block 10 Chân 5.08 Chân Cong KF2EDGK-5.08-10P-L

10 chân, khoảng cách chân: 5.08mm, 300V, 10A, chân sắt

8,600 đ/Bộ(M+FM)

Hàng còn: 144 Bộ(M+FM)

Terminal Block 10 Chân 5.08 Chân Cong KF2EDGK-5.08-10P-L

Terminal Block 9 Chân 5.08 Chân Cong KF2EDGK-5.08-9P-L

9 chân, khoảng cách chân: 5.08mm, 300V, 10A, chân sắt

7,900 đ/Bộ(M+FM)

Hàng còn: 408 Bộ(M+FM)

Terminal Block 9 Chân 5.08 Chân Cong KF2EDGK-5.08-9P-L

Terminal Block 8 Chân 5.08 Chân Cong KF2EDGK-5.08-8P-L

8 chân, khoảng cách chân: 5.08mm, 300V, 10A, chân sắt

7,100 đ/Bộ(M+FM)

Hàng còn: 270 Bộ(M+FM)

Terminal Block 8 Chân 5.08 Chân Cong KF2EDGK-5.08-8P-L

Terminal Block 7 Chân 5.08 Chân Cong KF2EDGK-5.08-7P-L

7 chân, khoảng cách chân: 5.08mm, 300V, 10A, chân sắt

6,200 đ/Bộ(M+FM)

Hàng còn: 456 Bộ(M+FM)

Terminal Block 7 Chân 5.08 Chân Cong KF2EDGK-5.08-7P-L

Terminal Block 6 Chân 5.08 Chân Cong KF2EDGK-5.08-6P-L

6 chân, khoảng cách chân: 5.08mm, 300V, 10A, chân sắt

5,300 đ/Bộ(M+FM)

Hàng còn: 551 Bộ(M+FM)

Terminal Block 6 Chân 5.08 Chân Cong KF2EDGK-5.08-6P-L

Terminal Block 5 Chân 5.08 Chân Cong KF2EDGK-5.08-5P-L

5 chân, khoảng cách chân: 5.08mm, 300V, 10A, chân sắt

4,500 đ/Bộ(M+FM)

Hàng còn: 405 Bộ(M+FM)

Terminal Block 5 Chân 5.08 Chân Cong KF2EDGK-5.08-5P-L

Terminal Block 4 Chân 5.08 Chân Cong KF2EDGK-5.08-4P-L

4 Chân, khoảng cách chân: 5.08mm, 300V, 10A, chân sắt

3,600 đ/Bộ(M+FM)

Hàng còn: 851 Bộ(M+FM)

Terminal Block 4 Chân 5.08 Chân Cong KF2EDGK-5.08-4P-L

Terminal Block 3 Chân 5.08 Chân Cong KF2EDGK-5.08-3P-L

3 chân, khoảng cách chân: 5.08mm, 300V, 10A, chân sắt

2,700 đ/Bộ(M+FM)

Hàng còn: 956 Bộ(M+FM)

Terminal Block 3 Chân 5.08 Chân Cong KF2EDGK-5.08-3P-L

Terminal Block 2 Chân 5.08 Chân Cong KF2EDGK-5.08-2P-L

2 chân, khoảng cách chân: 5.08mm, 300V, 10A, chân sắt

2,300 đ/Bộ(M+FM)

Hàng còn: 509 Bộ(M+FM)

Terminal Block 2 Chân 5.08 Chân Cong KF2EDGK-5.08-2P-L

Terminal Block 12 Chân 5.08 Chân Thẳng KF2EDGK-5.08-12P

12 chân, khoảng cách chân: 5.08mm, 300V, 10A, chân sắt

10,200 đ/Bộ(M+FM)

Hàng còn: 496 Bộ(M+FM)

Terminal Block 12 Chân 5.08 Chân Thẳng KF2EDGK-5.08-12P

Terminal Block 10 Chân 5.08 Chân Thẳng KF2EDGK-5.08-10P

10 chân, khoảng cách chân: 5.08mm, 300V, 10A, chân sắt

8,200 đ/Bộ(M+FM)

Hàng còn: 464 Bộ(M+FM)

Terminal Block 10 Chân 5.08 Chân Thẳng KF2EDGK-5.08-10P

Terminal Block 9 Chân 5.08 Chân Thẳng KF2EDGK-5.08-9P

9 chân, khoảng cách chân: 5.08mm, 300V, 10A, chân sắt

7,400 đ/Bộ(M+FM)

Hàng còn: 500 Bộ(M+FM)

Terminal Block 9 Chân 5.08 Chân Thẳng KF2EDGK-5.08-9P

Terminal Block 8 Chân 5.08 Chân Thẳng KF2EDGK-5.08-8P

8 chân, khoảng cách chân: 5.08mm, 300V, 10A, chân sắt

6,600 đ/Bộ(M+FM)

Hàng còn: 456 Bộ(M+FM)

Terminal Block 8 Chân 5.08 Chân Thẳng KF2EDGK-5.08-8P

Terminal Block 7 Chân 5.08 Chân Thẳng KF2EDGK-5.08-7P

7 chân, khoảng cách chân: 5.08mm, 300V, 10A, chân sắt

5,800 đ/Bộ(M+FM)

Hàng còn: 500 Bộ(M+FM)

Terminal Block 7 Chân 5.08 Chân Thẳng KF2EDGK-5.08-7P

Terminal Block 6 Chân 5.08 Chân Thẳng KF2EDGK-5.08-6P

6 chân, khoảng cách chân: 5.08mm, 300V, 10A, chân sắt

5,000 đ/Bộ(M+FM)

Hàng còn: 348 Bộ(M+FM)

Terminal Block 6 Chân 5.08 Chân Thẳng KF2EDGK-5.08-6P

Terminal Block 5 Chân 5.08 Chân Thẳng KF2EDGK-5.08-5P

5 chân, khoảng cách chân: 5.08mm, 300V, 10A, chân sắt

4,200 đ/Bộ(M+FM)

Hàng còn: 445 Bộ(M+FM)

Terminal Block 5 Chân 5.08 Chân Thẳng KF2EDGK-5.08-5P

Terminal Block 4 Chân 5.08 Chân Thẳng KF2EDGK-5.08-4P

4 chân, khoảng cách chân: 5.08mm, 300V, 10A, chân sắt

3,400 đ/Bộ(M+FM)

Hàng còn: 807 Bộ(M+FM)

Terminal Block 4 Chân 5.08 Chân Thẳng KF2EDGK-5.08-4P

Terminal Block 3 Chân 5.08 Chân Thẳng KF2EDGK-5.08-3P

3 chân, khoảng cách chân: 5.08mm, 300V, 10A, chân sắt

2,600 đ/Bộ(M+FM)

Hàng còn: 776 Bộ(M+FM)

Terminal Block 3 Chân 5.08 Chân Thẳng KF2EDGK-5.08-3P

Terminal Block 2 Chân 5.08 Chân Thẳng KF2EDGK-5.08-2P

2 chân, khoảng cách chân: 5.08mm, 300V, 10A, chân sắt

2,000 đ/Bộ(M+FM)

Hàng còn: 1064 Bộ(M+FM)

Terminal Block 2 Chân 5.08 Chân Thẳng KF2EDGK-5.08-2P

12P-KF142R Terminal Block Nằm Ngang 12 Chân 5.08

250V 10A, khoảng cách chân: 5.08mm chân thẳng, 22-14AWG

16,000 đ/Cái

Hàng còn: 500 Cái

12P-KF142R Terminal Block Nằm Ngang 12 Chân 5.08

11P-KF142R Terminal Block Nằm Ngang 11 Chân 5.08

250V 10A, khoảng cách chân: 5.08mm chân thẳng, 22-14AWG

14,000 đ/Cái

Hàng còn: 500 Cái

11P-KF142R Terminal Block Nằm Ngang 11 Chân 5.08

10P-KF142R Terminal Block Nằm Ngang 10 Chân 5.08

250V 10A, khoảng cách chân: 5.08mm chân thẳng, 22-14AWG

11,800 đ/Cái

Hàng còn: 466 Cái

10P-KF142R Terminal Block Nằm Ngang 10 Chân 5.08

9P-KF142R Terminal Block Nằm Ngang 9 Chân 5.08

250V 10A, khoảng cách chân: 5.08mm chân thẳng, 22-14AWG

10,800 đ/Cái

Hàng còn: 490 Cái

9P-KF142R Terminal Block Nằm Ngang 9 Chân 5.08

12P-KF142V Terminal Block Dọc 12 Chân 5.08

250V 10A, khoảng cách chân 5.08mm chân thẳng, 22-14AWG

15,000 đ/Cái

Hàng còn: 430 Cái

12P-KF142V Terminal Block Dọc 12 Chân 5.08

11P-KF142V Terminal Block Dọc 11 Chân 5.08

250V 10A, khoảng cách chân: 5.08mm chân thẳng, 22-14AWG

14,000 đ/Cái

Hàng còn: 496 Cái

11P-KF142V Terminal Block Dọc 11 Chân 5.08

10P-KF142V Terminal Block Dọc 10 Chân 5.08

250V 10A, khoảng cách chân: 5.08mm chân thẳng, 22-14AWG

11,800 đ/Cái

Hàng còn: 464 Cái

10P-KF142V Terminal Block Dọc 10 Chân 5.08

9P-KF142V Terminal Block Dọc 9 Chân 5.08

250V 10A, khoảng cách chân: 5.08mm chân thẳng, 22-14AWG

10,800 đ/Cái

Hàng còn: 500 Cái

9P-KF142V Terminal Block Dọc 9 Chân 5.08

8P-KF142V Terminal Block Dọc 8 Chân 5.08

250V 10A, khoảng cách chân: 5.08mm chân thẳng, 22-14AWG

9,800 đ/Cái

Hàng còn: 390 Cái

8P-KF142V Terminal Block Dọc 8 Chân 5.08

7P-KF142V Terminal Block Dọc 7 Chân 5.08

250V 10A, khoảng cách chân: 5.08mm chân thẳng, 22-14AWG

8,800 đ/Cái

Hàng còn: 486 Cái

7P-KF142V Terminal Block Dọc 7 Chân 5.08

6P-KF142V Terminal Block Dọc 6 Chân 5.08

250V 10A, khoảng cách chân: 5.08mm chân thẳng, 22-14AWG

9,000 đ/Cái

Hàng còn: 440 Cái

6P-KF142V Terminal Block Dọc 6 Chân 5.08

5P-KF142V Terminal Block Dọc 5 Chân 5.08

250V 10A, khoảng cách chân: 5.08mm chân thẳng, 22-14AWG

7,300 đ/Cái

Hàng còn: 498 Cái

5P-KF142V Terminal Block Dọc 5 Chân 5.08

4P-KF142V Terminal Block Dọc 4 Chân 5.08

250V 10A, khoảng cách chân: 5.08mm chân thẳng, 22-14AWG

5,800 đ/Cái

Hàng còn: 397 Cái

4P-KF142V Terminal Block Dọc 4 Chân 5.08

3P-KF142V Terminal Block Dọc 3 Chân 5.08

250V 10A, khoảng cách chân: 5.08mm chân thẳng, 22-14AWG

6,000 đ/Cái

Hàng còn: 427 Cái

3P-KF142V Terminal Block Dọc 3 Chân 5.08

2P-KF142V Terminal Block Dọc 2 Chân 5.08

250V 10A, khoảng cách chân: 5.08mm chân thẳng, 22-14AWG

5,000 đ/Cái

Hàng còn: 833 Cái

2P-KF142V Terminal Block Dọc 2 Chân 5.08

8P-KF142R Terminal Block Nằm Ngang 8 Chân 5.08

250V 10A, khoảng cách chân: 5.08mm chân thẳng, 22-14AWG

9,800 đ/Cái

Hàng còn: 470 Cái

8P-KF142R Terminal Block Nằm Ngang 8 Chân 5.08

7P-KF142R Terminal Block Nằm Ngang 7 Chân 5.08

250V 10A, khoảng cách chân: 5.08mm chân thẳng, 22-14AWG

8,800 đ/Cái

Hàng còn: 500 Cái

7P-KF142R Terminal Block Nằm Ngang 7 Chân 5.08

6P-KF142R Terminal Block Nằm Ngang 6 Chân 5.08

250V 10A, khoảng cách chân: 5.08mm chân thẳng, 22-14AWG

7,800 đ/Cái

Hàng còn: 500 Cái

6P-KF142R Terminal Block Nằm Ngang 6 Chân 5.08

5P-KF142R Terminal Block Nằm Ngang 5 Chân 5.08

250V 10A, khoảng cách chân: 5.08mm chân thẳng, 22-14AWG

7,300 đ/Cái

Hàng còn: 490 Cái

5P-KF142R Terminal Block Nằm Ngang 5 Chân 5.08

4P-KF142R Terminal Block Nằm Ngang 4 Chân 5.08

250V 10A, khoảng cách chân: 5.08mm chân thẳng, 22-14AWG

5,800 đ/Cái

Hàng còn: 426 Cái

4P-KF142R Terminal Block Nằm Ngang 4 Chân 5.08

3P-KF142R Terminal Block Nằm Ngang 3 Chân 5.08

250V 10A, khoảng cách chân: 5.08mm chân thẳng, 22-14AWG

4,300 đ/Cái

Hàng còn: 418 Cái

3P-KF142R Terminal Block Nằm Ngang 3 Chân 5.08
Chat