5.08mm Terminal Plug-in Hàn PCB (63)

List product List gallery

Terminal Block 10 Chân 5.08 Chân Cong KF2EDGK-5.08-10P-L

10 chân, khoảng cách chân: 5.08mm, 300V, 10A, chân sắt
OEM

8,600 đ/Bộ(M+FM)

Hàng còn: 141 Bộ(M+FM)

Terminal Block 10 Chân 5.08 Chân Cong KF2EDGK-5.08-10P-L

Terminal Block 9 Chân 5.08 Chân Cong KF2EDGK-5.08-9P-L

9 chân, khoảng cách chân: 5.08mm, 300V, 10A, chân sắt
OEM

7,900 đ/Bộ(M+FM)

Hàng còn: 448 Bộ(M+FM)

Terminal Block 9 Chân 5.08 Chân Cong KF2EDGK-5.08-9P-L

Terminal Block 8 Chân 5.08 Chân Cong KF2EDGK-5.08-8P-L

8 chân, khoảng cách chân: 5.08mm, 300V, 10A, chân sắt
OEM

7,100 đ/Bộ(M+FM)

Hàng còn: 680 Bộ(M+FM)

Terminal Block 8 Chân 5.08 Chân Cong KF2EDGK-5.08-8P-L

Terminal Block 7 Chân 5.08 Chân Cong KF2EDGK-5.08-7P-L

7 chân, khoảng cách chân: 5.08mm, 300V, 10A, chân sắt
OEM

6,200 đ/Bộ(M+FM)

Hàng còn: 410 Bộ(M+FM)

Terminal Block 7 Chân 5.08 Chân Cong KF2EDGK-5.08-7P-L

Terminal Block 6 Chân 5.08 Chân Cong KF2EDGK-5.08-6P-L

6 chân, khoảng cách chân: 5.08mm, 300V, 10A, chân sắt
OEM

5,300 đ/Bộ(M+FM)

Hàng còn: 478 Bộ(M+FM)

Terminal Block 6 Chân 5.08 Chân Cong KF2EDGK-5.08-6P-L

Terminal Block 5 Chân 5.08 Chân Cong KF2EDGK-5.08-5P-L

5 chân, khoảng cách chân: 5.08mm, 300V, 10A, chân sắt
OEM

4,500 đ/Bộ(M+FM)

Hàng còn: 198 Bộ(M+FM)

Terminal Block 5 Chân 5.08 Chân Cong KF2EDGK-5.08-5P-L

Terminal Block 4 Chân 5.08 Chân Cong KF2EDGK-5.08-4P-L

4 Chân, khoảng cách chân: 5.08mm, 300V, 10A, chân sắt
OEM

3,600 đ/Bộ(M+FM)

Hàng còn: 136 Bộ(M+FM)

Terminal Block 4 Chân 5.08 Chân Cong KF2EDGK-5.08-4P-L

Terminal Block 3 Chân 5.08 Chân Cong KF2EDGK-5.08-3P-L

3 chân, khoảng cách chân: 5.08mm, 300V, 10A, chân sắt
OEM

2,700 đ/Bộ(M+FM)

Hàng còn: 374 Bộ(M+FM)

Terminal Block 3 Chân 5.08 Chân Cong KF2EDGK-5.08-3P-L

Terminal Block 2 Chân 5.08 Chân Cong KF2EDGK-5.08-2P-L

2 chân, khoảng cách chân: 5.08mm, 300V, 10A, chân sắt
OEM

2,300 đ/Bộ(M+FM)

Hàng còn: 1009 Bộ(M+FM)

Terminal Block 2 Chân 5.08 Chân Cong KF2EDGK-5.08-2P-L

KF2EDGK-5.08-12P Terminal Block 12 Chân Thẳng 5.08mm

12 chân, khoảng cách chân: 5.08mm, 300V, 10A, chân sắt
OEM

10,200 đ/Bộ(M+FM)

Hàng còn: 489 Bộ(M+FM)

KF2EDGK-5.08-12P Terminal Block 12 Chân Thẳng 5.08mm

KF2EDGK-5.08-10P Terminal Block 10 Chân Thẳng 5.08mm

10 chân, khoảng cách chân: 5.08mm, 300V, 10A, chân sắt
OEM

8,200 đ/Bộ(M+FM)

Hàng còn: 422 Bộ(M+FM)

KF2EDGK-5.08-10P Terminal Block 10 Chân Thẳng 5.08mm

KF2EDGK-5.08-9P Terminal Block 9 Chân Thẳng 5.08mm

9 chân, khoảng cách chân: 5.08mm, 300V, 10A, chân sắt
OEM

7,400 đ/Bộ(M+FM)

Hàng còn: 500 Bộ(M+FM)

KF2EDGK-5.08-9P Terminal Block 9 Chân Thẳng 5.08mm

KF2EDGK-5.08-8P Terminal Block 8 Chân Thẳng 5.08mm

8 chân, khoảng cách chân: 5.08mm, 300V, 10A, chân sắt
OEM

6,600 đ/Bộ(M+FM)

Hàng còn: 293 Bộ(M+FM)

KF2EDGK-5.08-8P Terminal Block 8 Chân Thẳng 5.08mm

KF2EDGK-5.08-7P Terminal Block 7 Chân Thẳng 5.08mm

7 chân, khoảng cách chân: 5.08mm, 300V, 10A, chân sắt
OEM

5,800 đ/Bộ(M+FM)

Hàng còn: 498 Bộ(M+FM)

KF2EDGK-5.08-7P Terminal Block 7 Chân Thẳng 5.08mm

KF2EDGK-5.08-6P Terminal Block 6 Chân Thẳng 5.08mm

6 chân, khoảng cách chân: 5.08mm, 300V, 10A, chân sắt
OEM

5,000 đ/Bộ(M+FM)

Hàng còn: 793 Bộ(M+FM)

KF2EDGK-5.08-6P Terminal Block 6 Chân Thẳng 5.08mm

KF2EDGK-5.08-5P Terminal Block 5 Chân Thẳng 5.08mm

5 chân, khoảng cách chân: 5.08mm, 300V, 10A, chân sắt
OEM

4,200 đ/Bộ(M+FM)

Hàng còn: 1519 Bộ(M+FM)

KF2EDGK-5.08-5P Terminal Block 5 Chân Thẳng 5.08mm

KF2EDGK-5.08-4P Terminal Block 4 Chân Thẳng 5.08mm

4 chân, khoảng cách chân: 5.08mm, 300V, 10A, chân sắt
OEM

3,400 đ/Bộ(M+FM)

Hàng còn: 593 Bộ(M+FM)

KF2EDGK-5.08-4P Terminal Block 4 Chân Thẳng 5.08mm

KF2EDGK-5.08-3P Terminal Block 3 Chân Thẳng 5.08mm

3 chân, khoảng cách chân: 5.08mm, 300V, 10A, chân sắt
OEM

2,600 đ/Bộ(M+FM)

Hàng còn: 1078 Bộ(M+FM)

KF2EDGK-5.08-3P Terminal Block 3 Chân Thẳng 5.08mm

KF2EDGK-5.08-2P Terminal Block 2 Chân Thẳng 5.08mm

2 chân, khoảng cách chân: 5.08mm, 300V, 10A, chân sắt
OEM

2,000 đ/Bộ(M+FM)

Hàng còn: 676 Bộ(M+FM)

KF2EDGK-5.08-2P Terminal Block 2 Chân Thẳng 5.08mm

12P-KF142R Terminal Block Nằm Ngang 12 Chân 5.08

250V 10A, khoảng cách chân: 5.08mm chân thẳng, 22-14AWG
OEM

16,000 đ/Cái

Hàng còn: 492 Cái

12P-KF142R Terminal Block Nằm Ngang 12 Chân 5.08

11P-KF142R Terminal Block Nằm Ngang 11 Chân 5.08

250V 10A, khoảng cách chân: 5.08mm chân thẳng, 22-14AWG
OEM

14,000 đ/Cái

Hàng còn: 499 Cái

11P-KF142R Terminal Block Nằm Ngang 11 Chân 5.08

10P-KF142R Terminal Block Nằm Ngang 10 Chân 5.08

250V 10A, khoảng cách chân: 5.08mm chân thẳng, 22-14AWG
OEM

11,800 đ/Cái

Hàng còn: 437 Cái

10P-KF142R Terminal Block Nằm Ngang 10 Chân 5.08

9P-KF142R Terminal Block Nằm Ngang 9 Chân 5.08

250V 10A, khoảng cách chân: 5.08mm chân thẳng, 22-14AWG
OEM

10,800 đ/Cái

Hàng còn: 490 Cái

9P-KF142R Terminal Block Nằm Ngang 9 Chân 5.08

12P-KF142V Terminal Block Dọc 12 Chân 5.08

250V 10A, khoảng cách chân 5.08mm chân thẳng, 22-14AWG
OEM

15,000 đ/Cái

Hàng còn: 208 Cái

12P-KF142V Terminal Block Dọc 12 Chân 5.08

11P-KF142V Terminal Block Dọc 11 Chân 5.08

250V 10A, khoảng cách chân: 5.08mm chân thẳng, 22-14AWG
OEM

14,000 đ/Cái

Hàng còn: 494 Cái

11P-KF142V Terminal Block Dọc 11 Chân 5.08

10P-KF142V Terminal Block Dọc 10 Chân 5.08

250V 10A, khoảng cách chân: 5.08mm chân thẳng, 22-14AWG
OEM

11,800 đ/Cái

Hàng còn: 364 Cái

10P-KF142V Terminal Block Dọc 10 Chân 5.08

9P-KF142V Terminal Block Dọc 9 Chân 5.08

250V 10A, khoảng cách chân: 5.08mm chân thẳng, 22-14AWG
OEM

10,800 đ/Cái

Hàng còn: 500 Cái

9P-KF142V Terminal Block Dọc 9 Chân 5.08

8P-KF142V Terminal Block Dọc 8 Chân 5.08

250V 10A, khoảng cách chân: 5.08mm chân thẳng, 22-14AWG
OEM

9,800 đ/Cái

Hàng còn: 142 Cái

8P-KF142V Terminal Block Dọc 8 Chân 5.08

7P-KF142V Terminal Block Dọc 7 Chân 5.08

250V 10A, khoảng cách chân: 5.08mm chân thẳng, 22-14AWG
OEM

8,800 đ/Cái

Hàng còn: 485 Cái

7P-KF142V Terminal Block Dọc 7 Chân 5.08

6P-KF142V Terminal Block Dọc 6 Chân 5.08

250V 10A, khoảng cách chân: 5.08mm chân thẳng, 22-14AWG
OEM

9,000 đ/Cái

Hàng còn: 442 Cái

6P-KF142V Terminal Block Dọc 6 Chân 5.08

5P-KF142V Terminal Block Dọc 5 Chân 5.08

250V 10A, khoảng cách chân: 5.08mm chân thẳng, 22-14AWG
OEM

7,300 đ/Cái

Hàng còn: 441 Cái

5P-KF142V Terminal Block Dọc 5 Chân 5.08

4P-KF142V Terminal Block Dọc 4 Chân 5.08

250V 10A, khoảng cách chân: 5.08mm chân thẳng, 22-14AWG
OEM

5,800 đ/Cái

Hàng còn: 368 Cái

4P-KF142V Terminal Block Dọc 4 Chân 5.08

3P-KF142V Terminal Block Dọc 3 Chân 5.08

250V 10A, khoảng cách chân: 5.08mm chân thẳng, 22-14AWG
OEM

6,000 đ/Cái

Hàng còn: 277 Cái

3P-KF142V Terminal Block Dọc 3 Chân 5.08

2P-KF142V Terminal Block Dọc 2 Chân 5.08

250V 10A, khoảng cách chân: 5.08mm chân thẳng, 22-14AWG
OEM

5,000 đ/Cái

Hàng còn: 606 Cái

2P-KF142V Terminal Block Dọc 2 Chân 5.08

8P-KF142R Terminal Block Nằm Ngang 8 Chân 5.08

250V 10A, khoảng cách chân: 5.08mm chân thẳng, 22-14AWG
OEM

9,800 đ/Cái

Hàng còn: 435 Cái

8P-KF142R Terminal Block Nằm Ngang 8 Chân 5.08

7P-KF142R Terminal Block Nằm Ngang 7 Chân 5.08

250V 10A, khoảng cách chân: 5.08mm chân thẳng, 22-14AWG
OEM

8,800 đ/Cái

Hàng còn: 496 Cái

7P-KF142R Terminal Block Nằm Ngang 7 Chân 5.08

6P-KF142R Terminal Block Nằm Ngang 6 Chân 5.08

250V 10A, khoảng cách chân: 5.08mm chân thẳng, 22-14AWG
OEM

7,800 đ/Cái

Hàng còn: 440 Cái

6P-KF142R Terminal Block Nằm Ngang 6 Chân 5.08

5P-KF142R Terminal Block Nằm Ngang 5 Chân 5.08

250V 10A, khoảng cách chân: 5.08mm chân thẳng, 22-14AWG
OEM

7,300 đ/Cái

Hàng còn: 479 Cái

5P-KF142R Terminal Block Nằm Ngang 5 Chân 5.08

4P-KF142R Terminal Block Nằm Ngang 4 Chân 5.08

250V 10A, khoảng cách chân: 5.08mm chân thẳng, 22-14AWG
OEM

5,800 đ/Cái

Hàng còn: 409 Cái

4P-KF142R Terminal Block Nằm Ngang 4 Chân 5.08

3P-KF142R Terminal Block Nằm Ngang 3 Chân 5.08

250V 10A, khoảng cách chân: 5.08mm chân thẳng, 22-14AWG
OEM

4,300 đ/Cái

Hàng còn: 361 Cái

3P-KF142R Terminal Block Nằm Ngang 3 Chân 5.08
Chat
Đăng Nhập X

Email

Mật khẩu

  Quên mật khẩu? | Đăng Ký