Phone

(28)3896.8699-0972924961

5.08mm Terminal Plug-in Hàn PCB (36)

List product List gallery

8P-KF142V Terminal Block Dọc 8Pin 5.08

250V 10A, pitch 5.08mm chân thẳng, 22-14AWG

11,000 đ/Cái

Hết hàng

8P-KF142V Terminal Block Dọc 8Pin 5.08

7P-KF142V Terminal Block Dọc 7Pin 5.08

250V 10A, pitch 5.08mm chân thẳng, 22-14AWG

10,000 đ/Cái

Hết hàng

7P-KF142V Terminal Block Dọc 7Pin 5.08

6P-KF142V Terminal Block Dọc 6Pin 5.08

250V 10A, pitch 5.08mm chân thẳng, 22-14AWG

9,000 đ/Cái

Hết hàng

6P-KF142V Terminal Block Dọc 6Pin 5.08

5P-KF142V Terminal Block Dọc 5Pin 5.08

250V 10A, pitch 5.08mm chân thẳng, 22-14AWG

8,000 đ/Cái

Hết hàng

5P-KF142V Terminal Block Dọc 5Pin 5.08

4P-KF142V Terminal Block Dọc 4Pin 5.08

250V 10A, pitch 5.08mm chân thẳng, 22-14AWG

7,000 đ/Cái

Hết hàng

4P-KF142V Terminal Block Dọc 4Pin 5.08

3P-KF142V Terminal Block Dọc 3Pin 5.08

250V 10A, pitch 5.08mm chân thẳng, 22-14AWG

6,000 đ/Cái

Hết hàng

3P-KF142V Terminal Block Dọc 3Pin 5.08

2P-KF142V Terminal Block Dọc 2Pin 5.08

250V 10A, pitch 5.08mm chân thẳng, 22-14AWG

5,000 đ/Cái

Hết hàng

2P-KF142V Terminal Block Dọc 2Pin 5.08

8P-KF142R Terminal Block Nằm Ngang 8Pin 5.08

250V 10A, pitch 5.08mm chân thẳng, 22-14AWG

11,000 đ/Cái

Hết hàng

8P-KF142R Terminal Block Nằm Ngang 8Pin 5.08

7P-KF142R Terminal Block Nằm Ngang 7Pin 5.08

250V 10A, pitch 5.08mm chân thẳng, 22-14AWG

10,000 đ/Cái

Hết hàng

7P-KF142R Terminal Block Nằm Ngang 7Pin 5.08

6P-KF142R Terminal Block Nằm Ngang 6Pin 5.08

250V 10A, pitch 5.08mm chân thẳng, 22-14AWG

9,000 đ/Cái

Hết hàng

6P-KF142R Terminal Block Nằm Ngang 6Pin 5.08

5P-KF142R Terminal Block Nằm Ngang 5Pin 5.08

250V 10A, pitch 5.08mm chân thẳng, 22-14AWG

8,000 đ/Cái

Hết hàng

5P-KF142R Terminal Block Nằm Ngang 5Pin 5.08

4P-KF142R Terminal Block Nằm Ngang 4Pin 5.08

250V 10A, pitch 5.08mm chân thẳng, 22-14AWG

7,000 đ/Cái

Hết hàng

4P-KF142R Terminal Block Nằm Ngang 4Pin 5.08

3P-KF142R Terminal Block Nằm Ngang 3Pin 5.08

250V 10A, pitch 5.08mm chân thẳng, 22-14AWG

6,000 đ/Cái

Hết hàng

3P-KF142R Terminal Block Nằm Ngang 3Pin 5.08

2P-KF142R Terminal Block Nằm Ngang 2Pin 5.08

250V 10A, pitch 5.08mm chân thẳng, 22-14AWG

5,000 đ/Cái

Hết hàng

2P-KF142R Terminal Block Nằm Ngang 2Pin 5.08

Terminal Block 12Pin 5.08 Chân Cong

P/N: 12P-5.08-TB1-L, 12pin, pitch: 5.08mm, 300V, 10A

13,500 đ/Cái

Còn: 100 Cái

Terminal Block 12Pin 5.08 Chân Cong

Terminal Block 2Pin 5.08 Chân Thẳng

P/N: 2P-5.81-TB1-V, 2pin, pitch: 5.08mm, 300V, 10A

3,000 đ/Cái

Còn: 5632 Cái

Terminal Block 2Pin 5.08 Chân Thẳng

Terminal Block 3Pin 5.08 Chân Thẳng

P/N: 3P-5.08-TB1-V, 3pin, pitch: 5.08mm, 300V, 10A

4,000 đ/Cái

Còn: 2729 Cái

Terminal Block 3Pin 5.08 Chân Thẳng

Terminal Block 4Pin 5.08 Chân Thẳng

P/N: 4P-5.08-TB1-V, 4pin, pitch: 5.08mm, 300V, 10A

5,500 đ/Cái

Còn: 2385 Cái

Terminal Block 4Pin 5.08 Chân Thẳng

Terminal Block 5Pin 5.08 Chân Thẳng

P/N: 5P-5.08-TB1-V, 5pin, pitch: 5.08mm, 300V, 10A

6,500 đ/Cái

Còn: 2030 Cái

Terminal Block 5Pin 5.08 Chân Thẳng

Terminal Block 6Pin 5.08 Chân Thẳng

P/N: 6P-5.08-TB1-V, 6pin, pitch: 5.08mm, 300V, 10A

7,500 đ/Cái

Còn: 1183 Cái

Terminal Block 6Pin 5.08 Chân Thẳng

Terminal Block 7Pin 5.08 Chân Thẳng

P/N: 7P-5.08-TB1-V, 7pin, pitch: 5.08mm, 300V, 10A

8,500 đ/Cái

Còn: 1408 Cái

Terminal Block 7Pin 5.08 Chân Thẳng

Terminal Block 8Pin 5.08 Chân Thẳng

P/N: 8P-5.08-TB1-V, 8pin, pitch: 5.08mm, 300V, 10A

9,500 đ/Cái

Còn: 4950 Cái

Terminal Block 8Pin 5.08 Chân Thẳng

Terminal Block 9Pin 5.08 Chân Thẳng

P/N: 9P-5.08-TB1-V, 9pin, pitch: 5.08mm, 300V, 10A

10,500 đ/Cái

Còn: 1266 Cái

Terminal Block 9Pin 5.08 Chân Thẳng

Terminal Block 10Pin 5.08 Chân Thẳng

P/N: 10P-5.08-TB1-V, 10pin, pitch: 5.08mm, 300V, 10A

12,500 đ/Cái

Còn: 1070 Cái

Terminal Block 10Pin 5.08 Chân Thẳng

Terminal Block 12Pin 5.08 Chân Thẳng

P/N: 12P-5.08-TB1-V, 12pin, pitch: 5.08mm, 300V, 10A

13,500 đ/Cái

Còn: 443 Cái

Terminal Block 12Pin 5.08 Chân Thẳng

Terminal Block 2Pin 5.08 Chân Cong

P/N: 2P-5.08-TB1-L, 2pin, pitch: 5.08mm, 300V, 10A

3,000 đ/Cái

Còn: 644 Cái

Terminal Block 2Pin 5.08 Chân Cong

Terminal Block 3Pin 5.08 Chân Cong

P/N: 3P-5.08-TB1-L, 3pin, pitch: 5.08mm, 300V, 10A

4,000 đ/Cái

Còn: 1236 Cái

Terminal Block 3Pin 5.08 Chân Cong

Terminal Block 4Pin 5.08 Chân Cong

P/N: 4P-5.08-TB1-L, 4pin, pitch: 5.08mm, 300V, 10A

5,500 đ/Cái

Còn: 1772 Cái

Terminal Block 4Pin 5.08 Chân Cong

Terminal Block 5Pin 5.08 Chân Cong

P/N: 5P-5.08-TB1-L, 5pin, pitch: 5.08mm, 300V, 10A

6,500 đ/Cái

Còn: 1316 Cái

Terminal Block 5Pin 5.08 Chân Cong

Terminal Block 6Pin 5.08 Chân Cong

P/N: 6P-5.08-TB1-L, 6pin, pitch: 5.08mm, 300V, 10A

7,500 đ/Cái

Còn: 1270 Cái

Terminal Block 6Pin 5.08 Chân Cong

Terminal Block 7Pin 5.08 Chân Cong

P/N: 7P-5.08-TB1-L, 7pin, pitch: 5.08mm, 300V, 10A

8,500 đ/Cái

Còn: 1647 Cái

Terminal Block 7Pin 5.08 Chân Cong

Terminal Block 8Pin 5.08 Chân Cong

P/N: 8P-5.08-TB1-L, 8pin, pitch: 5.08mm, 300V, 10A

9,500 đ/Cái

Còn: 1628 Cái

Terminal Block 8Pin 5.08 Chân Cong

Terminal Block 10Pin 5.08 Chân Cong

P/N: 10P-5.08-TB1-L, 10pin, pitch: 5.08mm, 300V, 10A

12,500 đ/Cái

Còn: 508 Cái

Terminal Block 10Pin 5.08 Chân Cong

Terminal Block 9Pin 5.08 Chân Cong

P/N: 9P-5.08-TB1-L, 9pin, pitch: 5.08mm, 300V, 10A

10,500 đ/Cái

Còn: 1342 Cái

Terminal Block 9Pin 5.08 Chân Cong

Terminal Block 18Pin 5.08 Chân Cong

P/N: 18P-5.08-TB1-L, 18pin, pitch: 5.08mm, 300V, 10A

22,000 đ/Cái

Còn: 372 Cái

Terminal Block 18Pin 5.08 Chân Cong

Terminal Block 20Pin 5.08 Chân Cong

P/N: 20P-5.08-TB1-L, 20pin, pitch: 5.08mm, 300V, 10A

23,500 đ/Cái

Còn: 536 Cái

Terminal Block 20Pin 5.08 Chân Cong
Thegioiic live support