Phone

(28)3896.8699-0972924961

5.08mm Terminal Plug-in Hàn PCB (63)

List product List gallery

Terminal Block 10Pin 5.08 Chân Cong KF2EDGK-5.08-10P-L

10pin, pitch: 5.08mm, 300V, 10A, chân sắt

9,300 đ/Bộ(M+FM)

Hết hàng

Terminal Block 10Pin 5.08 Chân Cong KF2EDGK-5.08-10P-L

Terminal Block 9Pin 5.08 Chân Cong KF2EDGK-5.08-9P-L

9pin, pitch: 5.08mm, 300V, 10A, chân sắt

8,300 đ/Bộ(M+FM)

Hết hàng

Terminal Block 9Pin 5.08 Chân Cong KF2EDGK-5.08-9P-L

Terminal Block 8Pin 5.08 Chân Cong KF2EDGK-5.08-8P-L

8pin, pitch: 5.08mm, 300V, 10A, chân sắt

7,300 đ/Bộ(M+FM)

Hết hàng

Terminal Block 8Pin 5.08 Chân Cong KF2EDGK-5.08-8P-L

Terminal Block 7Pin 5.08 Chân Cong KF2EDGK-5.08-7P-L

7pin, pitch: 5.08mm, 300V, 10A, chân sắt

6,300 đ/Bộ(M+FM)

Hết hàng

Terminal Block 7Pin 5.08 Chân Cong KF2EDGK-5.08-7P-L

Terminal Block 6Pin 5.08 Chân Cong KF2EDGK-5.08-6P-L

6pin, pitch: 5.08mm, 300V, 10A, chân sắt

5,300 đ/Bộ(M+FM)

Hết hàng

Terminal Block 6Pin 5.08 Chân Cong KF2EDGK-5.08-6P-L

Terminal Block 5Pin 5.08 Chân Cong KF2EDGK-5.08-5P-L

5pin, pitch: 5.08mm, 300V, 10A, chân sắt

4,800 đ/Bộ(M+FM)

Hết hàng

Terminal Block 5Pin 5.08 Chân Cong KF2EDGK-5.08-5P-L

Terminal Block 4Pin 5.08 Chân Cong KF2EDGK-5.08-4P-L

4pin, pitch: 5.08mm, 300V, 10A, chân sắt

3,300 đ/Bộ(M+FM)

Hết hàng

Terminal Block 4Pin 5.08 Chân Cong KF2EDGK-5.08-4P-L

Terminal Block 3Pin 5.08 Chân Cong KF2EDGK-5.08-3P-L

3pin, pitch: 5.08mm, 300V, 10A, chân sắt

2,600 đ/Bộ(M+FM)

Hết hàng

Terminal Block 3Pin 5.08 Chân Cong KF2EDGK-5.08-3P-L

Terminal Block 2Pin 5.08 Chân Cong KF2EDGK-5.08-2P-L

2pin, pitch: 5.08mm, 300V, 10A, chân sắt

2,300 đ/Bộ(M+FM)

Hết hàng

Terminal Block 2Pin 5.08 Chân Cong KF2EDGK-5.08-2P-L

Terminal Block 12Pin 5.08 Chân Thẳng KF2EDGK-5.08-12P

12pin, pitch: 5.08mm, 300V, 10A, chân sắt

11,300 đ/Bộ(M+FM)

Hết hàng

Terminal Block 12Pin 5.08 Chân Thẳng KF2EDGK-5.08-12P

Terminal Block 10Pin 5.08 Chân Thẳng KF2EDGK-5.08-10P

10pin, pitch: 5.08mm, 300V, 10A, chân sắt

9,300 đ/Bộ(M+FM)

Hết hàng

Terminal Block 10Pin 5.08 Chân Thẳng KF2EDGK-5.08-10P

Terminal Block 9Pin 5.08 Chân Thẳng KF2EDGK-5.08-9P

9pin, pitch: 5.08mm, 300V, 10A, chân sắt

8,300 đ/Bộ(M+FM)

Hết hàng

Terminal Block 9Pin 5.08 Chân Thẳng KF2EDGK-5.08-9P

Terminal Block 8Pin 5.08 Chân Thẳng KF2EDGK-5.08-8P

8pin, pitch: 5.08mm, 300V, 10A, chân sắt

7,300 đ/Bộ(M+FM)

Hết hàng

Terminal Block 8Pin 5.08 Chân Thẳng KF2EDGK-5.08-8P

Terminal Block 7Pin 5.08 Chân Thẳng KF2EDGK-5.08-7P

7pin, pitch: 5.08mm, 300V, 10A, chân sắt

6,300 đ/Bộ(M+FM)

Hết hàng

Terminal Block 7Pin 5.08 Chân Thẳng KF2EDGK-5.08-7P

Terminal Block 6Pin 5.08 Chân Thẳng KF2EDGK-5.08-6P

6pin, pitch: 5.08mm, 300V, 10A, chân sắt

5,300 đ/Bộ(M+FM)

Hết hàng

Terminal Block 6Pin 5.08 Chân Thẳng KF2EDGK-5.08-6P

Terminal Block 5Pin 5.08 Chân Thẳng KF2EDGK-5.08-5P

5pin, pitch: 5.08mm, 300V, 10A, chân sắt

4,300 đ/Bộ(M+FM)

Hết hàng

Terminal Block 5Pin 5.08 Chân Thẳng KF2EDGK-5.08-5P

Terminal Block 4Pin 5.08 Chân Thẳng KF2EDGK-5.08-4P

4pin, pitch: 5.08mm, 300V, 10A, chân sắt

3,800 đ/Bộ(M+FM)

Hết hàng

Terminal Block 4Pin 5.08 Chân Thẳng KF2EDGK-5.08-4P

Terminal Block 3Pin 5.08 Chân Thẳng KF2EDGK-5.08-3P

3pin, pitch: 5.08mm, 300V, 10A, chân sắt

2,600 đ/Bộ(M+FM)

Hết hàng

Terminal Block 3Pin 5.08 Chân Thẳng KF2EDGK-5.08-3P

Terminal Block 2Pin 5.08 Chân Thẳng KF2EDGK-5.08-2P

2pin, pitch: 5.08mm, 300V, 10A, chân sắt

2,000 đ/Bộ(M+FM)

Hết hàng

Terminal Block 2Pin 5.08 Chân Thẳng KF2EDGK-5.08-2P

12P-KF142R Terminal Block Nằm Ngang 12Pin 5.08

250V 10A, pitch 5.08mm chân thẳng, 22-14AWG

16,000 đ/Cái

Hàng còn: 500 Cái

12P-KF142R Terminal Block Nằm Ngang 12Pin 5.08

11P-KF142R Terminal Block Nằm Ngang 11Pin 5.08

250V 10A, pitch 5.08mm chân thẳng, 22-14AWG

14,000 đ/Cái

Hàng còn: 500 Cái

11P-KF142R Terminal Block Nằm Ngang 11Pin 5.08

10P-KF142R Terminal Block Nằm Ngang 10Pin 5.08

250V 10A, pitch 5.08mm chân thẳng, 22-14AWG

13,000 đ/Cái

Hàng còn: 490 Cái

10P-KF142R Terminal Block Nằm Ngang 10Pin 5.08

9P-KF142R Terminal Block Nằm Ngang 9Pin 5.08

250V 10A, pitch 5.08mm chân thẳng, 22-14AWG

12,000 đ/Cái

Hàng còn: 500 Cái

9P-KF142R Terminal Block Nằm Ngang 9Pin 5.08

12P-KF142V Terminal Block Dọc 12Pin 5.08

250V 10A, pitch 5.08mm chân thẳng, 22-14AWG

15,000 đ/Cái

Hàng còn: 490 Cái

12P-KF142V Terminal Block Dọc 12Pin 5.08

11P-KF142V Terminal Block Dọc 11Pin 5.08

250V 10A, pitch 5.08mm chân thẳng, 22-14AWG

14,000 đ/Cái

Hàng còn: 500 Cái

11P-KF142V Terminal Block Dọc 11Pin 5.08

10P-KF142V Terminal Block Dọc 10Pin 5.08

250V 10A, pitch 5.08mm chân thẳng, 22-14AWG

13,000 đ/Cái

Hàng còn: 490 Cái

10P-KF142V Terminal Block Dọc 10Pin 5.08

9P-KF142V Terminal Block Dọc 9Pin 5.08

250V 10A, pitch 5.08mm chân thẳng, 22-14AWG

12,000 đ/Cái

Hàng còn: 500 Cái

9P-KF142V Terminal Block Dọc 9Pin 5.08

8P-KF142V Terminal Block Dọc 8Pin 5.08

250V 10A, pitch 5.08mm chân thẳng, 22-14AWG

11,000 đ/Cái

Hàng còn: 430 Cái

8P-KF142V Terminal Block Dọc 8Pin 5.08

7P-KF142V Terminal Block Dọc 7Pin 5.08

250V 10A, pitch 5.08mm chân thẳng, 22-14AWG

10,000 đ/Cái

Hàng còn: 500 Cái

7P-KF142V Terminal Block Dọc 7Pin 5.08

6P-KF142V Terminal Block Dọc 6Pin 5.08

250V 10A, pitch 5.08mm chân thẳng, 22-14AWG

9,000 đ/Cái

Hàng còn: 490 Cái

6P-KF142V Terminal Block Dọc 6Pin 5.08

5P-KF142V Terminal Block Dọc 5Pin 5.08

250V 10A, pitch 5.08mm chân thẳng, 22-14AWG

8,000 đ/Cái

Hàng còn: 500 Cái

5P-KF142V Terminal Block Dọc 5Pin 5.08

4P-KF142V Terminal Block Dọc 4Pin 5.08

250V 10A, pitch 5.08mm chân thẳng, 22-14AWG

7,000 đ/Cái

Hàng còn: 435 Cái

4P-KF142V Terminal Block Dọc 4Pin 5.08

3P-KF142V Terminal Block Dọc 3Pin 5.08

250V 10A, pitch 5.08mm chân thẳng, 22-14AWG

6,000 đ/Cái

Hàng còn: 462 Cái

3P-KF142V Terminal Block Dọc 3Pin 5.08

2P-KF142V Terminal Block Dọc 2Pin 5.08

250V 10A, pitch 5.08mm chân thẳng, 22-14AWG

5,000 đ/Cái

Hàng còn: 872 Cái

2P-KF142V Terminal Block Dọc 2Pin 5.08

8P-KF142R Terminal Block Nằm Ngang 8Pin 5.08

250V 10A, pitch 5.08mm chân thẳng, 22-14AWG

11,000 đ/Cái

Hàng còn: 500 Cái

8P-KF142R Terminal Block Nằm Ngang 8Pin 5.08

7P-KF142R Terminal Block Nằm Ngang 7Pin 5.08

250V 10A, pitch 5.08mm chân thẳng, 22-14AWG

10,000 đ/Cái

Hàng còn: 500 Cái

7P-KF142R Terminal Block Nằm Ngang 7Pin 5.08

6P-KF142R Terminal Block Nằm Ngang 6Pin 5.08

250V 10A, pitch 5.08mm chân thẳng, 22-14AWG

9,000 đ/Cái

Hàng còn: 500 Cái

6P-KF142R Terminal Block Nằm Ngang 6Pin 5.08

5P-KF142R Terminal Block Nằm Ngang 5Pin 5.08

250V 10A, pitch 5.08mm chân thẳng, 22-14AWG

8,000 đ/Cái

Hàng còn: 500 Cái

5P-KF142R Terminal Block Nằm Ngang 5Pin 5.08

4P-KF142R Terminal Block Nằm Ngang 4Pin 5.08

250V 10A, pitch 5.08mm chân thẳng, 22-14AWG

7,000 đ/Cái

Hàng còn: 490 Cái

4P-KF142R Terminal Block Nằm Ngang 4Pin 5.08

3P-KF142R Terminal Block Nằm Ngang 3Pin 5.08

250V 10A, pitch 5.08mm chân thẳng, 22-14AWG

6,000 đ/Cái

Hàng còn: 486 Cái

3P-KF142R Terminal Block Nằm Ngang 3Pin 5.08
Thegioiic live support