3.96mm Terminal Plug-in Hàn PCB (19)

List product List gallery

Terminal Block 12 Chân 3.96 Chân Thẳng

P/N: 12P-3.96-HT3.96-V, 12 chân, khoảng cách chân: 3.96mm, 300V, 10A

9,500 đ/Bộ(M+FM)

Hết hàng

Terminal Block 12 Chân 3.96 Chân Thẳng

Terminal Block 10 Chân 3.96 Chân Thẳng

P/N: 10P-3.96-HT3.96-V, 10 chân, khoảng cách chân: 3.96mm, 300V, 10A

8,400 đ/Bộ(M+FM)

Hết hàng

Terminal Block 10 Chân 3.96 Chân Thẳng

Terminal Block 9 Chân 3.96 Chân Thẳng

P/N: 9P-3.96-HT3.96-V, 9 chân, khoảng cách chân: 3.96mm, 300V, 10A

7,700 đ/Bộ(M+FM)

Hết hàng

Terminal Block 9 Chân 3.96 Chân Thẳng

Terminal Block 8 Chân 3.96 Chân Thẳng

P/N: 8P-3.96-HT3.96-V, 8 chân, khoảng cách chân: 3.96mm, 300V, 10A

6,700 đ/Bộ(M+FM)

Hết hàng

Terminal Block 8 Chân 3.96 Chân Thẳng

Terminal Block 7 Chân 3.96 Chân Thẳng

P/N: 7P-3.96-HT3.96-V, 7 chân, khoảng cách chân: 3.96mm, 300V, 10A

5,900 đ/Bộ(M+FM)

Hết hàng

Terminal Block 7 Chân 3.96 Chân Thẳng

Terminal Block 6 Chân 3.96 Chân Thẳng

P/N: 6P-3.96-HT3.96-V, 6 chân, khoảng cách chân: 3.96mm, 300V, 10A

5,100 đ/Bộ(M+FM)

Hết hàng

Terminal Block 6 Chân 3.96 Chân Thẳng

Terminal Block 5 Chân 3.96 Chân Thẳng

P/N: 5P-3.96-HT3.96-V, 5 chân, khoảng cách chân: 3.96mm, 300V, 10A

4,100 đ/Bộ(M+FM)

Hết hàng

Terminal Block 5 Chân 3.96 Chân Thẳng

Terminal Block 4 Chân 3.96 Chân Thẳng

P/N: 4P-3.96-HT3.96-V, 4 chân, khoảng cách chân: 3.96mm, 300V, 10A

3,400 đ/Cái

Hết hàng

Terminal Block 4 Chân 3.96 Chân Thẳng

Terminal Block 3 Chân 3.96 Chân Thẳng

P/N: 3P-3.96-HT3.96-V, 3 chân, khoảng cách chân: 3.96mm, 300V, 10A

2,400 đ/Bộ(M+FM)

Hết hàng

Terminal Block 3 Chân 3.96 Chân Thẳng

Terminal Block 2 Chân 3.96 Chân Thẳng

P/N: 2P-3.96-HT3.96-V, 2 chân, khoảng cách chân: 3.96mm, 300V, 10A

1,700 đ/Bộ(M+FM)

Hết hàng

Terminal Block 2 Chân 3.96 Chân Thẳng

Terminal Block 10 Chân 3.96 Chân Cong

P/N: 10P-HT3.96-L, 10 chân, khoảng cách chân: 3.96mm, 300V, 10A

8,400 đ/Bộ(M+FM)

Hết hàng

Terminal Block 10 Chân 3.96 Chân Cong

Terminal Block 9 Chân 3.96 Chân Cong

P/N: 9P-HT3.96-L, 9 chân, khoảng cách chân: 3.96mm, 300V, 10A

7,700 đ/Bộ(M+FM)

Hết hàng

Terminal Block 9 Chân 3.96 Chân Cong

Terminal Block 8 Chân 3.96 Chân Cong

P/N: 8P-HT3.96-L, 8 chân, khoảng cách chân: 3.96mm, 300V, 10A

6,700 đ/Bộ(M+FM)

Hết hàng

Terminal Block 8 Chân 3.96 Chân Cong

Terminal Block 7 Chân 3.96 Chân Cong

P/N: 7P-HT3.96-L, 7 chân, khoảng cách chân: 3.96mm, 300V, 10A

5,900 đ/Bộ(M+FM)

Hết hàng

Terminal Block 7 Chân 3.96 Chân Cong

Terminal Block 6 Chân 3.96 Chân Cong

P/N: 6P-HT3.96-L, 6 chân, khoảng cách chân: 3.96mm, 300V, 10A

5,100 đ/Bộ(M+FM)

Hết hàng

Terminal Block 6 Chân 3.96 Chân Cong

Terminal Block 5 Chân 3.96 Chân Cong

P/N: 5P-HT3.96-L, 5 chân, khoảng cách chân: 3.96mm, 300V, 10A

4,100 đ/Bộ(M+FM)

Hết hàng

Terminal Block 5 Chân 3.96 Chân Cong

Terminal Block 4 Chân 3.96 Chân Cong

P/N: 4P-HT3.96-L, 4 chân, khoảng cách chân: 3.96mm, 300V, 10A

3,400 đ/Bộ(M+FM)

Hết hàng

Terminal Block 4 Chân 3.96 Chân Cong

Terminal Block 3 Chân 3.96 Chân Cong

P/N: 3P-HT3.96-L, 3 chân, khoảng cách chân: 3.96mm, 300V, 10A

2,400 đ/Bộ(M+FM)

Hết hàng

Terminal Block 3 Chân 3.96 Chân Cong

Terminal Block 2 Chân 3.96 Chân Cong

P/N: 2P-HT3.96-L, 2 chân, khoảng cách chân: 3.96mm, 300V, 10A

1,700 đ/Bộ(M+FM)

Hết hàng

Terminal Block 2 Chân 3.96 Chân Cong
Chat