3.96mm Terminal Plug-in Hàn PCB (19)

List product List gallery

HT3.96-12p Terminal Block 12 Chân Thẳng 3.96mm

12 chân, khoảng cách chân: 3.96mm, 300V, 10A

9,500 đ/Bộ(M+FM)

Hết hàng

HT3.96-12p Terminal Block 12 Chân Thẳng 3.96mm

HT3.96-10p Terminal Block 10 Chân Thẳng 3.96mm

10 chân, khoảng cách chân: 3.96mm, 300V, 10A

8,400 đ/Bộ(M+FM)

Hết hàng

HT3.96-10p Terminal Block 10 Chân Thẳng 3.96mm

HT3.96-9p Terminal Block 9 Chân Thẳng 3.96mm

9 chân, khoảng cách chân: 3.96mm, 300V, 10A

7,700 đ/Bộ(M+FM)

Hết hàng

HT3.96-9p Terminal Block 9 Chân Thẳng 3.96mm

HT3.96-8p Terminal Block 8 Chân Thẳng 3.96mm

8 chân, khoảng cách chân: 3.96mm, 300V, 10A

6,700 đ/Bộ(M+FM)

Hết hàng

HT3.96-8p Terminal Block 8 Chân Thẳng 3.96mm

HT3.96-7p Terminal Block 7 Chân Thẳng 3.96mm

7 chân, khoảng cách chân: 3.96mm, 300V, 10A

5,900 đ/Bộ(M+FM)

Hết hàng

HT3.96-7p Terminal Block 7 Chân Thẳng 3.96mm

HT3.96-6p Terminal Block 6 Chân Thẳng 3.96mm

6 chân, khoảng cách chân: 3.96mm, 300V, 10A

5,100 đ/Bộ(M+FM)

Hết hàng

HT3.96-6p Terminal Block 6 Chân Thẳng 3.96mm

HT3.96-5p Terminal Block 5 Chân Thẳng 3.96mm

5 chân, khoảng cách chân: 3.96mm, 300V, 10A

4,100 đ/Bộ(M+FM)

Hết hàng

HT3.96-5p Terminal Block 5 Chân Thẳng 3.96mm

HT3.96-4p Terminal Block 4 Chân Thẳng 3.96mm

4 chân, khoảng cách chân: 3.96mm, 300V, 10A

3,400 đ/Cái

Hết hàng

HT3.96-4p Terminal Block 4 Chân Thẳng 3.96mm

HT3.96-3p Terminal Block 3 Chân Thẳng 3.96mm

3 chân, khoảng cách chân: 3.96mm, 300V, 10A

2,400 đ/Bộ(M+FM)

Hết hàng

HT3.96-3p Terminal Block 3 Chân Thẳng 3.96mm

HT3.96-2p Terminal Block 2 Chân Thẳng 3.96mm

2 chân, khoảng cách chân: 3.96mm, 300V, 10A

1,700 đ/Bộ(M+FM)

Hết hàng

HT3.96-2p Terminal Block 2 Chân Thẳng 3.96mm

HT3.96-10P-L Terminal Block 10 Chân Cong 3.96mm

10 chân, khoảng cách chân: 3.96mm, 300V, 10A

8,400 đ/Bộ(M+FM)

Hết hàng

HT3.96-10P-L Terminal Block 10 Chân Cong 3.96mm

HT3.96-9P-L Terminal Block 9 Chân Cong3.96mm

9 chân, khoảng cách chân: 3.96mm, 300V, 10A

7,700 đ/Bộ(M+FM)

Hết hàng

HT3.96-9P-L Terminal Block 9 Chân Cong3.96mm

HT3.96-8P-L Terminal Block 8 Chân Cong 3.96mm

8 chân, khoảng cách chân: 3.96mm, 300V, 10A

6,700 đ/Bộ(M+FM)

Hết hàng

HT3.96-8P-L Terminal Block 8 Chân Cong 3.96mm

HT3.96-7P-L Terminal Block 7 Chân Cong 3.96mm

7 chân, khoảng cách chân: 3.96mm, 300V, 10A

5,900 đ/Bộ(M+FM)

Hết hàng

HT3.96-7P-L Terminal Block 7 Chân Cong 3.96mm

HT3.96-6P-L Terminal Block 6 Chân Cong 3.96mm

6 chân, khoảng cách chân: 3.96mm, 300V, 10A

5,100 đ/Bộ(M+FM)

Hết hàng

HT3.96-6P-L Terminal Block 6 Chân Cong 3.96mm

HT3.96-5P-L Terminal Block 5 Chân Cong 3.96mm

5 chân, khoảng cách chân: 3.96mm, 300V, 10A

4,100 đ/Bộ(M+FM)

Hết hàng

HT3.96-5P-L Terminal Block 5 Chân Cong 3.96mm

HT3.96-4P-L Terminal Block 4 Chân Cong 3.96mm

4 chân, khoảng cách chân: 3.96mm, 300V, 10A

3,400 đ/Bộ(M+FM)

Hết hàng

HT3.96-4P-L Terminal Block 4 Chân Cong 3.96mm

HT3.96-3P-L Terminal Block 3 Chân Cong 3.96mm

3 chân, khoảng cách chân: 3.96mm, 300V, 10A

2,400 đ/Bộ(M+FM)

Hết hàng

HT3.96-3P-L Terminal Block 3 Chân Cong 3.96mm

HT3.96-2P-L Terminal Block 2 Chân Cong 3.96mm

2 chân, khoảng cách chân: 3.96mm, 300V, 10A

1,700 đ/Bộ(M+FM)

Hết hàng

HT3.96-2P-L Terminal Block 2 Chân Cong 3.96mm
Chat