Phone

(28)3896.8699-0972924961

3.81mm Terminal Plug-in Hàn PCB (51)

List product List gallery

Terminal Block 12Pin 3.81 Chân Cong KF-3.81-12P-L

12pin, pitch: 3.81mm, 300V, 10A, chân sắt

10,500 đ/Bộ(M+FM)

Hết hàng

Terminal Block 12Pin 3.81 Chân Cong KF-3.81-12P-L

Terminal Block 10Pin 3.81 Chân Cong KF-3.81-10P-L

10pin, pitch: 3.81mm, 300V, 10A, chân sắt

9,300 đ/Bộ(M+FM)

Hết hàng

Terminal Block 10Pin 3.81 Chân Cong KF-3.81-10P-L

Terminal Block 9Pin 3.81 Chân Cong KF-3.81-9P-L

9pin, pitch: 3.81mm, 300V, 10A, chân sắt

8,300 đ/Bộ(M+FM)

Hết hàng

Terminal Block 9Pin 3.81 Chân Cong KF-3.81-9P-L

Terminal Block 8Pin 3.81 Chân Cong KF-3.81-8P-L

8pin, pitch: 3.81mm, 300V, 10A, chân sắt

7,300 đ/Bộ(M+FM)

Hết hàng

Terminal Block 8Pin 3.81 Chân Cong KF-3.81-8P-L

Terminal Block 7Pin 3.81 Chân Cong KF-3.81-7P-L

7pin, pitch: 3.81mm, 300V, 10A, chân sắt

6,300 đ/Bộ(M+FM)

Hết hàng

Terminal Block 7Pin 3.81 Chân Cong KF-3.81-7P-L

Terminal Block 6Pin 3.81 Chân Cong KF-3.81-6P-L

6pin, pitch: 3.81mm, 300V, 10A, chân sắt

5,300 đ/Bộ(M+FM)

Hết hàng

Terminal Block 6Pin 3.81 Chân Cong KF-3.81-6P-L

Terminal Block 5Pin 3.81 Chân Cong KF-3.81-5P-L

5pin, pitch: 3.81mm, 300V, 10A, chân sắt

4,300 đ/Bộ(M+FM)

Hết hàng

Terminal Block 5Pin 3.81 Chân Cong KF-3.81-5P-L

Terminal Block 4Pin 3.81 Chân Cong KF-3.81-4P-L

4pin, pitch: 3.81mm, 300V, 10A, chân sắt

3,800 đ/Bộ(M+FM)

Hết hàng

Terminal Block 4Pin 3.81 Chân Cong KF-3.81-4P-L

Terminal Block 3Pin 3.81 Chân Cong KF-3.81-3P-L

3pin, pitch: 3.81mm, 300V, 10A, chân sắt

2,600 đ/Bộ(M+FM)

Hết hàng

Terminal Block 3Pin 3.81 Chân Cong KF-3.81-3P-L

Terminal Block 2Pin 3.81 Chân Cong KF-3.81-2P-L

2pin, pitch: 3.81mm, 300V, 10A, chân sắt

2,000 đ/Bộ(M+FM)

Hết hàng

Terminal Block 2Pin 3.81 Chân Cong KF-3.81-2P-L

Terminal Block 12Pin 3.81 Chân Thẳng KF-3.81-12P

12pin, pitch: 3.81mm, 300V, 10A, chân sắt

10,700 đ/Bộ(M+FM)

Hết hàng

Terminal Block 12Pin 3.81 Chân Thẳng KF-3.81-12P

Terminal Block 11Pin 3.81 Chân Thẳng KF-3.81-11P

11pin, pitch: 3.81mm, 300V, 10A, chân sắt

10,300 đ/Bộ(M+FM)

Hết hàng

Terminal Block 11Pin 3.81 Chân Thẳng KF-3.81-11P

Terminal Block 10Pin 3.81 Chân Thẳng KF-3.81-10P

10pin, pitch: 3.81mm, 300V, 10A, chân sắt

9,300 đ/Bộ(M+FM)

Hết hàng

Terminal Block 10Pin 3.81 Chân Thẳng KF-3.81-10P

Terminal Block 9Pin 3.81 Chân Thẳng KF-3.81-9P

9pin, pitch: 3.81mm, 300V, 10A, chân sắt

8,300 đ/Bộ(M+FM)

Hết hàng

Terminal Block 9Pin 3.81 Chân Thẳng KF-3.81-9P

Terminal Block 8Pin 3.81 Chân Thẳng KF-3.81-8P

8pin, pitch: 3.81mm, 300V, 10A, chân sắt

7,300 đ/Bộ(M+FM)

Hết hàng

Terminal Block 8Pin 3.81 Chân Thẳng KF-3.81-8P

Terminal Block 7Pin 3.81 Chân Thẳng KF-3.81-7P

7pin, pitch: 3.81mm, 300V, 10A, chân sắt

6,300 đ/Bộ(M+FM)

Hết hàng

Terminal Block 7Pin 3.81 Chân Thẳng KF-3.81-7P

Terminal Block 6Pin 3.81 Chân Thẳng KF-3.81-6P

6pin, pitch: 3.81mm, 300V, 10A, chân sắt

5,300 đ/Bộ(M+FM)

Hết hàng

Terminal Block 6Pin 3.81 Chân Thẳng KF-3.81-6P

Terminal Block 5Pin 3.81 Chân Thẳng KF-3.81-5P

5pin, pitch: 3.81mm, 300V, 10A, chân sắt

4,800 đ/Bộ(M+FM)

Hết hàng

Terminal Block 5Pin 3.81 Chân Thẳng KF-3.81-5P

Terminal Block 4Pin 3.81 Chân Thẳng KF-3.81-4P

4pin, pitch: 3.81mm, 300V, 10A, chân sắt

3,300 đ/Bộ(M+FM)

Hết hàng

Terminal Block 4Pin 3.81 Chân Thẳng KF-3.81-4P

Terminal Block 3Pin 3.81 Chân Thẳng KF-3.81-3P

3pin, pitch: 3.81mm, 300V, 10A, chân sắt

2,600 đ/Bộ(M+FM)

Hết hàng

Terminal Block 3Pin 3.81 Chân Thẳng KF-3.81-3P

Terminal Block 2Pin 3.81 Chân Thẳng KF-3.81-2P

2pin, pitch: 3.81mm, 300V, 10A, chân sắt

2,000 đ/Bộ(M+FM)

Hết hàng

Terminal Block 2Pin 3.81 Chân Thẳng KF-3.81-2P

Terminal Block 2Pin 3.81 Chân Thẳng UL-3.81-2P

2pin, pitch: 3.81mm, 300V, 10A, chân đồng

3,700 đ/Bộ(M+FM)

Hàng còn: 2890 Bộ(M+FM)

Terminal Block 2Pin 3.81 Chân Thẳng UL-3.81-2P

Terminal Block 3Pin 3.81 Chân Thẳng UL-3.81-3P

3pin, pitch: 3.81mm, 300V, 10A, chân đồng

5,000 đ/Bộ(M+FM)

Hàng còn: 400 Bộ(M+FM)

Terminal Block 3Pin 3.81 Chân Thẳng UL-3.81-3P

Terminal Block 4Pin 3.81 Chân Thẳng UL-3.81-4P

4pin, pitch: 3.81mm, 300V, 10A, chân đồng

6,000 đ/Bộ(M+FM)

Hàng còn: 940 Bộ(M+FM)

Terminal Block 4Pin 3.81 Chân Thẳng UL-3.81-4P

Terminal Block 5Pin 3.81 Chân Thẳng UL-3.81-5P

5pin, pitch: 3.81mm, 300V, 10A, chân đồng

7,500 đ/Bộ(M+FM)

Hàng còn: 1467 Bộ(M+FM)

Terminal Block 5Pin 3.81 Chân Thẳng UL-3.81-5P

Terminal Block 6Pin 3.81 Chân Thẳng UL-3.81-6P

6pin, pitch: 3.81mm, 300V, 10A, chân đồng

8,500 đ/Bộ(M+FM)

Hàng còn: 1599 Bộ(M+FM)

Terminal Block 6Pin 3.81 Chân Thẳng UL-3.81-6P

Terminal Block 7Pin 3.81 Chân Thẳng UL-3.81-7P

7pin, pitch: 3.81mm, 300V, 10A, chân đồng

9,500 đ/Bộ(M+FM)

Hàng còn: 1109 Bộ(M+FM)

Terminal Block 7Pin 3.81 Chân Thẳng UL-3.81-7P

Terminal Block 9Pin 3.81 Chân Thẳng UL-3.81-9P

9pin, pitch: 3.81mm, 300V, 10A, chân đồng

11,500 đ/Bộ(M+FM)

Hàng còn: 1210 Bộ(M+FM)

Terminal Block 9Pin 3.81 Chân Thẳng UL-3.81-9P

Terminal Block 8Pin 3.81 Chân Thẳng UL-3.81-8P

8pin, pitch: 3.81mm, 300V, 10A, chân đồng

10,500 đ/Bộ(M+FM)

Hàng còn: 832 Bộ(M+FM)

Terminal Block 8Pin 3.81 Chân Thẳng UL-3.81-8P

Terminal Block 10Pin 3.81 Chân Thẳng UL-3.81-10P

10pin, pitch: 3.81mm, 300V, 10A, chân đồng

12,500 đ/Bộ(M+FM)

Hàng còn: 2093 Bộ(M+FM)

Terminal Block 10Pin 3.81 Chân Thẳng UL-3.81-10P

Terminal Block 11Pin 3.81 Chân Thẳng UL-3.81-11P

11pin, pitch: 3.81mm, 300V, 10A, chân đồng

13,500 đ/Bộ(M+FM)

Hàng còn: 473 Bộ(M+FM)

Terminal Block 11Pin 3.81 Chân Thẳng UL-3.81-11P

Terminal Block 12Pin 3.81 Chân Thẳng UL-3.81-12P

12pin, pitch: 3.81mm, 300V, 10A, chân đồng

14,500 đ/Bộ(M+FM)

Hàng còn: 553 Bộ(M+FM)

Terminal Block 12Pin 3.81 Chân Thẳng UL-3.81-12P

Terminal Block 2Pin 3.81 Chân Cong UL-3.81-2P-L

2pin, pitch: 3.81mm, 300V, 10A, chân đồng

3,700 đ/Bộ(M+FM)

Hàng còn: 2704 Bộ(M+FM)

Terminal Block 2Pin 3.81 Chân Cong UL-3.81-2P-L

Terminal Block 3Pin 3.81 Chân Cong UL-3.81-3P-L

3pin, pitch: 3.81mm, 300V, 10A, chân đồng

5,000 đ/Bộ(M+FM)

Hàng còn: 956 Bộ(M+FM)

Terminal Block 3Pin 3.81 Chân Cong UL-3.81-3P-L

Terminal Block 4Pin 3.81 Chân Cong UL-3.81-4P-L

4pin, pitch: 3.81mm, 300V, 10A, chân đồng

6,000 đ/Bộ(M+FM)

Hàng còn: 553 Bộ(M+FM)

Terminal Block 4Pin 3.81 Chân Cong UL-3.81-4P-L

Terminal Block 5Pin 3.81 Chân Cong UL-3.81-5P-L

5pin, pitch: 3.81mm, 300V, 10A, chân đồng

7,500 đ/Bộ(M+FM)

Hàng còn: 1108 Bộ(M+FM)

Terminal Block 5Pin 3.81 Chân Cong UL-3.81-5P-L

Terminal Block 6Pin 3.81 Chân Cong UL-3.81-3P-L

6pin, pitch: 3.81mm, 300V, 10A, chân đồng

8,500 đ/Bộ(M+FM)

Hàng còn: 1120 Bộ(M+FM)

Terminal Block 6Pin 3.81 Chân Cong UL-3.81-3P-L

Terminal Block 2Pin 3.81 Chân Thẳng Vặn Ốc

2pin chân đồng, pitch: 3.81mm, 300V, 10A

4,900 đ/Set(M+F)

Hàng còn: 1017 Set(M+F)

Terminal Block 2Pin 3.81 Chân Thẳng Vặn Ốc

Terminal Block 7Pin 3.81 Chân Cong UL-3.81-7P-L

7pin, pitch: 3.81mm, 300V, 10A, chân đồng

9,500 đ/Bộ(M+FM)

Hàng còn: 1533 Bộ(M+FM)

Terminal Block 7Pin 3.81 Chân Cong UL-3.81-7P-L

Terminal Block 3Pin 3.81 Chân Thẳng Vặn Ốc

3pin chân đồng, pitch: 3.81mm, 300V, 10A

6,500 đ/Set(M+F)

Hàng còn: 1000 Set(M+F)

Terminal Block 3Pin 3.81 Chân Thẳng Vặn Ốc
Thegioiic live support