3.81mm Terminal Plug-in Hàn PCB (51)

List product List gallery

KF-3.81-12P-L Terminal Block 12 Chân Cong 3.81mm

12 Chân, khoảng cách chân: 3.81mm, 300V, 10A, chân sắt
Kefa Electronics

10,500 đ/Bộ(M+FM)

Hàng còn: 387 Bộ(M+FM)

KF-3.81-12P-L Terminal Block 12 Chân Cong 3.81mm

KF-3.81-10P-L Terminal Block 10 Chân Cong 3.81mm

10 chân, khoảng cách chân: 3.81mm, 300V, 10A, chân sắt
Kefa Electronics

9,300 đ/Bộ(M+FM)

Hàng còn: 521 Bộ(M+FM)

KF-3.81-10P-L Terminal Block 10 Chân Cong 3.81mm

KF-3.81-9P-L Terminal Block 9 Chân Cong 3.81mm

9 chân, khoảng cách chân: 3.81mm, 300V, 10A, chân sắt
Kefa Electronics

8,300 đ/Bộ(M+FM)

Hàng còn: 564 Bộ(M+FM)

KF-3.81-9P-L Terminal Block 9 Chân Cong 3.81mm

KF-3.81-8P-L Terminal Block 8 Chân Cong 3.81mm

8 chân, khoảng cách chân: 3.81mm, 300V, 10A, chân sắt
Kefa Electronics

7,300 đ/Bộ(M+FM)

Hết hàng

KF-3.81-8P-L Terminal Block 8 Chân Cong 3.81mm

KF-3.81-7P-L Terminal Block 7 Chân Cong 3.81mm

7 chân, khoảng cách chân: 3.81mm, 300V, 10A, chân sắt
Kefa Electronics

6,300 đ/Bộ(M+FM)

Hàng còn: 416 Bộ(M+FM)

KF-3.81-7P-L Terminal Block 7 Chân Cong 3.81mm

KF-3.81-6P-L Terminal Block 6 Chân Cong 3.81mm

6 chân, khoảng cách chân: 3.81mm, 300V, 10A, chân sắt
Kefa Electronics

5,300 đ/Bộ(M+FM)

Hàng còn: 667 Bộ(M+FM)

KF-3.81-6P-L Terminal Block 6 Chân Cong 3.81mm

KF-3.81-5P-L Terminal Block 5 Chân Cong 3.81mm

5 chân, khoảng cách chân: 3.81mm, 300V, 10A, chân sắt
Kefa Electronics

4,300 đ/Bộ(M+FM)

Hàng còn: 1274 Bộ(M+FM)

KF-3.81-5P-L Terminal Block 5 Chân Cong 3.81mm

KF-3.81-4P-L Terminal Block 4 Chân Cong 3.81mm

4 chân, khoảng cách chân: 3.81mm, 300V, 10A, chân sắt
Kefa Electronics

3,800 đ/Bộ(M+FM)

Hàng còn: 344 Bộ(M+FM)

KF-3.81-4P-L Terminal Block 4 Chân Cong 3.81mm

KF-3.81-3P-L Terminal Block 3 Chân Cong 3.81mm

3 chân, khoảng cách chân: 3.81mm, 300V, 10A, chân sắt
Kefa Electronics

2,600 đ/Bộ(M+FM)

Hàng còn: 652 Bộ(M+FM)

KF-3.81-3P-L Terminal Block 3 Chân Cong 3.81mm

KF-3.81-2P-L Terminal Block 2 Chân Cong 3.81mm

2 chân, khoảng cách chân: 3.81mm, 300V, 10A, chân sắt
Kefa Electronics

2,000 đ/Bộ(M+FM)

Hàng còn: 2254 Bộ(M+FM)

KF-3.81-2P-L Terminal Block 2 Chân Cong 3.81mm

KF-3.81-12P Terminal Block 12 Chân Thẳng 3.81mm

12pin, pitch: 3.81mm, 300V, 10A, chân sắt
Kefa Electronics

10,700 đ/Bộ(M+FM)

Hàng còn: 577 Bộ(M+FM)

KF-3.81-12P Terminal Block 12 Chân Thẳng 3.81mm

KF-3.81-11P Terminal Block 11 Chân Thẳng 3.81mm

11 chân, khoảng cách chân: 3.81mm, 300V, 10A, chân sắt
Kefa Electronics

10,500 đ/Bộ(M+FM)

Hết hàng

KF-3.81-11P Terminal Block 11 Chân Thẳng 3.81mm

KF-3.81-10P Terminal Block 10 Chân Thẳng 3.81mm

10 chân, khoảng cách chân: 3.81mm, 300V, 10A, chân sắt
Kefa Electronics

9,300 đ/Bộ(M+FM)

Hàng còn: 797 Bộ(M+FM)

KF-3.81-10P Terminal Block 10 Chân Thẳng 3.81mm

KF-3.81-9P Terminal Block 9 Chân Thẳng 3.81mm

9 chân, khoảng cách chân: 3.81mm, 300V, 10A, chân sắt
Kefa Electronics

8,300 đ/Bộ(M+FM)

Hàng còn: 1220 Bộ(M+FM)

KF-3.81-9P Terminal Block 9 Chân Thẳng 3.81mm

KF-3.81-8P Terminal Block 8 Chân Thẳng 3.81mm

8 chân, khoảng cách chân: 3.81mm, 300V, 10A, chân sắt
Kefa Electronics

7,300 đ/Bộ(M+FM)

Hàng còn: 858 Bộ(M+FM)

KF-3.81-8P Terminal Block 8 Chân Thẳng 3.81mm

KF-3.81-7P Terminal Block 7 Chân Thẳng 3.81mm

7 chân, khoảng cách chân: 3.81mm, 300V, 10A, chân sắt
Kefa Electronics

6,300 đ/Bộ(M+FM)

Hàng còn: 490 Bộ(M+FM)

KF-3.81-7P Terminal Block 7 Chân Thẳng 3.81mm

KF-3.81-6P Terminal Block 6 Chân Thẳng 3.81mm

6 chân, khoảng cách chân: 3.81mm, 300V, 10A, chân sắt
Kefa Electronics

5,300 đ/Bộ(M+FM)

Hàng còn: 909 Bộ(M+FM)

KF-3.81-6P Terminal Block 6 Chân Thẳng 3.81mm

KF-3.81-5P Terminal Block 5 Chân Thẳng 3.81mm

5 chân, khoảng cách chân: 3.81mm, 300V, 10A, chân sắt
Kefa Electronics

4,800 đ/Bộ(M+FM)

Hàng còn: 1558 Bộ(M+FM)

KF-3.81-5P Terminal Block 5 Chân Thẳng 3.81mm

KF-3.81-4P Terminal Block 4 Chân Thẳng 3.81mm

4 chân, khoảng cách chân: 3.81mm, 300V, 10A, chân sắt
Kefa Electronics

3,300 đ/Bộ(M+FM)

Hàng còn: 778 Bộ(M+FM)

KF-3.81-4P Terminal Block 4 Chân Thẳng 3.81mm

KF-3.81-3P Terminal Block 3 Chân Thẳng 3.81mm

3 chân, khoảng cách chân: 3.81mm, 300V, 10A, chân sắt
Kefa Electronics

2,600 đ/Bộ(M+FM)

Hàng còn: 558 Bộ(M+FM)

KF-3.81-3P Terminal Block 3 Chân Thẳng 3.81mm

KF-3.81-2P Terminal Block 2 Chân Thẳng 3.81mm

2 chân, khoảng cách chân: 3.81mm, 300V, 10A, chân sắt
Kefa Electronics

2,000 đ/Bộ(M+FM)

Hàng còn: 1881 Bộ(M+FM)

 KF-3.81-2P Terminal Block 2 Chân Thẳng 3.81mm

UL-3.81-2P Terminal Block 2 Chân Thẳng 3.81mm

2 Chân, khoảng cách chân: 3.81mm, 300V, 10A, chân đồng
ULO Electronics

3,700 đ/Bộ(M+FM)

Hàng còn: 500 Bộ(M+FM)

UL-3.81-2P Terminal Block 2 Chân Thẳng 3.81mm

UL-3.81-3P Terminal Block 3 Chân Thẳng 3.81mm

3 chân, khoảng cách chân: 3.81mm, 300V, 10A, chân đồng
ULO Electronics

5,000 đ/Bộ(M+FM)

Hàng còn: 218 Bộ(M+FM)

UL-3.81-3P Terminal Block 3 Chân Thẳng 3.81mm

UL-3.81-4P Terminal Block 4 Chân Thẳng 3.81mm

4 chân, khoảng cách chân: 3.81mm, 300V, 10A, chân đồng
ULO Electronics

6,000 đ/Bộ(M+FM)

Hết hàng

UL-3.81-4P Terminal Block 4 Chân Thẳng 3.81mm

UL-3.81-5P Terminal Block 5 Chân Thẳng 3.81mm

5 chân, khoảng cách chân: 3.81mm, 300V, 10A, chân đồng
ULO Electronics

7,500 đ/Bộ(M+FM)

Hàng còn: 450 Bộ(M+FM)

UL-3.81-5P Terminal Block 5 Chân Thẳng 3.81mm

UL-3.81-6P Terminal Block 6 Chân Thẳng 3.81mm

6 chân, khoảng cách chân: 3.81mm, 300V, 10A, chân đồng
ULO Electronics

8,500 đ/Bộ(M+FM)

Hàng còn: 690 Bộ(M+FM)

UL-3.81-6P Terminal Block 6 Chân Thẳng 3.81mm

UL-3.81-7P Terminal Block 7 Chân Thẳng 3.81mm

7 chân, khoảng cách chân: 3.81mm, 300V, 10A, chân đồng
ULO Electronics

9,500 đ/Bộ(M+FM)

Hàng còn: 1060 Bộ(M+FM)

UL-3.81-7P Terminal Block 7 Chân Thẳng 3.81mm

UL-3.819-P Terminal Block 9 Chân Thẳng 3.81mm

9 chân, khoảng cách chân: 3.81mm, 300V, 10A, chân đồng
ULO Electronics

11,500 đ/Bộ(M+FM)

Hàng còn: 365 Bộ(M+FM)

UL-3.819-P Terminal Block 9 Chân Thẳng 3.81mm

UL-3.81-8P Terminal Block 8 Chân Thẳng 3.81mm

8 chân, khoảng cách chân: 3.81mm, 300V, 10A, chân đồng
ULO Electronics

10,500 đ/Bộ(M+FM)

Hàng còn: 882 Bộ(M+FM)

UL-3.81-8P Terminal Block 8 Chân Thẳng 3.81mm

UL-3.81-10P Terminal Block 10 Chân Thẳng 3.81mm

10 chân, khoảng cách chân: 3.81mm, 300V, 10A, chân đồng
ULO Electronics

12,500 đ/Bộ(M+FM)

Hàng còn: 1542 Bộ(M+FM)

UL-3.81-10P Terminal Block 10 Chân Thẳng 3.81mm

UL-3.81-11P Terminal Block 11 Chân Thẳng 3.81mm

11 chân, khoảng cách chân: 3.81mm, 300V, 10A, chân đồng
ULO Electronics

13,500 đ/Bộ(M+FM)

Hết hàng

UL-3.81-11P Terminal Block 11 Chân Thẳng 3.81mm

UL-3.81-12P Terminal Block 12 Chân Thẳng 3.81mm

12 chân, khoảng cách chân: 3.81mm, 300V, 10A, chân đồng
ULO Electronics

14,500 đ/Bộ(M+FM)

Hàng còn: 518 Bộ(M+FM)

UL-3.81-12P Terminal Block 12 Chân Thẳng 3.81mm

UL-3.81-2P-L Terminal Block 2 Chân Cong 3.81mm

2 chân, khoảng cách chân: 3.81mm, 300V, 10A, chân đồng
ULO Electronics

3,700 đ/Bộ(M+FM)

Hàng còn: 300 Bộ(M+FM)

UL-3.81-2P-L Terminal Block 2 Chân Cong 3.81mm

UL-3.81-3P-L Terminal Block 3 Chân Cong 3.81mm

3 chân, khoảng cách chân: 3.81mm, 300V, 10A, chân đồng
ULO Electronics

5,000 đ/Bộ(M+FM)

Hàng còn: 1130 Bộ(M+FM)

UL-3.81-3P-L Terminal Block 3 Chân Cong 3.81mm

UL-3.81-4P-L Terminal Block 4 Chân Cong 3.81mm

4 chân, khoảng cách chân: 3.81mm, 300V, 10A, chân đồng
ULO Electronics

6,000 đ/Bộ(M+FM)

Hàng còn: 513 Bộ(M+FM)

UL-3.81-4P-L Terminal Block 4 Chân Cong 3.81mm

UL-3.81-5P-L Terminal Block 5 Chân Cong 3.81

5 chân, khoảng cách chân: 3.81mm, 300V, 10A, chân đồng
ULO Electronics

7,500 đ/Bộ(M+FM)

Hàng còn: 400 Bộ(M+FM)

UL-3.81-5P-L Terminal Block 5 Chân Cong 3.81

UL-3.81-6P-L Terminal Block 6 Chân Cong 3.81mm

6 chân, khoảng cách chân: 3.81mm, 300V, 10A, chân đồng
ULO Electronics

8,500 đ/Bộ(M+FM)

Hàng còn: 930 Bộ(M+FM)

UL-3.81-6P-L Terminal Block 6 Chân Cong 3.81mm

Terminal Block 2 Chân 3.81 Chân Thẳng Vặn Ốc

2 chân đồng, khoảng cách chân: 3.81mm, 300V, 10A
ULO Electronics

4,900 đ/Set(M+F)

Hàng còn: 837 Set(M+F)

Terminal Block 2 Chân 3.81 Chân Thẳng Vặn Ốc

UL-3.81-7P-L Terminal Block 7 Chân Cong 3.81mm

7 chân, khoảng cách chân: 3.81mm, 300V, 10A, chân đồng
ULO Electronics

9,500 đ/Bộ(M+FM)

Hàng còn: 310 Bộ(M+FM)

UL-3.81-7P-L Terminal Block 7 Chân Cong 3.81mm

Terminal Block 3 Chân 3.81 Chân Thẳng Vặn Ốc

3 chân đồng, khoảng cách chân: 3.81mm, 300V, 10A
OEM

6,500 đ/Set(M+F)

Hàng còn: 645 Set(M+F)

Terminal Block 3 Chân 3.81 Chân Thẳng Vặn Ốc
Chat
Đăng Nhập X

Email

Mật khẩu

  Quên mật khẩu? | Đăng Ký