3.81mm Terminal Plug-in Hàn PCB (51)

List product List gallery

KF-3.81-12P-L Terminal Block 12 Chân Cong 3.81mm

12 Chân, khoảng cách chân: 3.81mm, 300V, 10A, chân sắt

10,500 đ/Bộ(M+FM)

Hàng còn: 416 Bộ(M+FM)

KF-3.81-12P-L Terminal Block 12 Chân Cong 3.81mm

KF-3.8110P-L Terminal Block 10 Chân Cong 3.81mm

10 chân, khoảng cách chân: 3.81mm, 300V, 10A, chân sắt

9,300 đ/Bộ(M+FM)

Hàng còn: 626 Bộ(M+FM)

KF-3.8110P-L Terminal Block 10 Chân Cong 3.81mm

KF-3.81-9P-L Terminal Block 9 Chân Cong 3.81mm

9 chân, khoảng cách chân: 3.81mm, 300V, 10A, chân sắt

8,300 đ/Bộ(M+FM)

Hàng còn: 573 Bộ(M+FM)

KF-3.81-9P-L Terminal Block 9 Chân Cong 3.81mm

KF-3.81-8P-L Terminal Block 8 Chân Cong 3.81mm

8 chân, khoảng cách chân: 3.81mm, 300V, 10A, chân sắt

7,300 đ/Bộ(M+FM)

Hàng còn: 36 Bộ(M+FM)

KF-3.81-8P-L Terminal Block 8 Chân Cong 3.81mm

KF-3.81-7P-L Terminal Block 7 Chân Cong 3.81mm

7 chân, khoảng cách chân: 3.81mm, 300V, 10A, chân sắt

6,300 đ/Bộ(M+FM)

Hàng còn: 496 Bộ(M+FM)

KF-3.81-7P-L Terminal Block 7 Chân Cong 3.81mm

KF-3.81-6P-L Terminal Block 6 Chân Cong 3.81mm

6 chân, khoảng cách chân: 3.81mm, 300V, 10A, chân sắt

5,300 đ/Bộ(M+FM)

Hàng còn: 690 Bộ(M+FM)

KF-3.81-6P-L Terminal Block 6 Chân Cong 3.81mm

KF-3.81-5P-L Terminal Block 5 Chân Cong 3.81mm

5 chân, khoảng cách chân: 3.81mm, 300V, 10A, chân sắt

4,300 đ/Bộ(M+FM)

Hàng còn: 1294 Bộ(M+FM)

KF-3.81-5P-L Terminal Block 5 Chân Cong 3.81mm

KF-3.81-4P-L Terminal Block 4 Chân Cong 3.81mm

4 chân, khoảng cách chân: 3.81mm, 300V, 10A, chân sắt

3,800 đ/Bộ(M+FM)

Hàng còn: 407 Bộ(M+FM)

KF-3.81-4P-L Terminal Block 4 Chân Cong 3.81mm

KF-3.81-3P-L Terminal Block 3 Chân Cong 3.81mm

3 chân, khoảng cách chân: 3.81mm, 300V, 10A, chân sắt

2,600 đ/Bộ(M+FM)

Hàng còn: 708 Bộ(M+FM)

KF-3.81-3P-L Terminal Block 3 Chân Cong 3.81mm

KF-3.81-2P-L Terminal Block 2 Chân Cong 3.81mm

2 chân, khoảng cách chân: 3.81mm, 300V, 10A, chân sắt

2,000 đ/Bộ(M+FM)

Hàng còn: 2512 Bộ(M+FM)

KF-3.81-2P-L Terminal Block 2 Chân Cong 3.81mm

KF-3.81-12P Terminal Block 12 Chân Thẳng 3.81mm

12pin, pitch: 3.81mm, 300V, 10A, chân sắt

10,700 đ/Bộ(M+FM)

Hàng còn: 607 Bộ(M+FM)

KF-3.81-12P Terminal Block 12 Chân Thẳng 3.81mm

KF-3.81-11P Terminal Block 11 Chân Thẳng 3.81mm

11 chân, khoảng cách chân: 3.81mm, 300V, 10A, chân sắt

10,500 đ/Bộ(M+FM)

Hết hàng

KF-3.81-11P Terminal Block 11 Chân Thẳng 3.81mm

KF-3.81-10P Terminal Block 10 Chân Thẳng 3.81mm

10 chân, khoảng cách chân: 3.81mm, 300V, 10A, chân sắt

9,300 đ/Bộ(M+FM)

Hàng còn: 870 Bộ(M+FM)

KF-3.81-10P Terminal Block 10 Chân Thẳng 3.81mm

KF-3.81-9P Terminal Block 9 Chân Thẳng 3.81mm

9 chân, khoảng cách chân: 3.81mm, 300V, 10A, chân sắt

8,300 đ/Bộ(M+FM)

Hàng còn: 1250 Bộ(M+FM)

KF-3.81-9P Terminal Block 9 Chân Thẳng 3.81mm

KF-3.81-8P Terminal Block 8 Chân Thẳng 3.81mm

8 chân, khoảng cách chân: 3.81mm, 300V, 10A, chân sắt

7,300 đ/Bộ(M+FM)

Hàng còn: 873 Bộ(M+FM)

KF-3.81-8P Terminal Block 8 Chân Thẳng 3.81mm

KF-3.81-7P Terminal Block 7 Chân Thẳng 3.81mm

7 chân, khoảng cách chân: 3.81mm, 300V, 10A, chân sắt

6,300 đ/Bộ(M+FM)

Hàng còn: 490 Bộ(M+FM)

KF-3.81-7P Terminal Block 7 Chân Thẳng 3.81mm

KF-3.81-6P Terminal Block 6 Chân Thẳng 3.81mm

6 chân, khoảng cách chân: 3.81mm, 300V, 10A, chân sắt

5,300 đ/Bộ(M+FM)

Hàng còn: 1086 Bộ(M+FM)

KF-3.81-6P Terminal Block 6 Chân Thẳng 3.81mm

KF-3.81-5P Terminal Block 5 Chân Thẳng 3.81mm

5 chân, khoảng cách chân: 3.81mm, 300V, 10A, chân sắt

4,800 đ/Bộ(M+FM)

Hàng còn: 1619 Bộ(M+FM)

KF-3.81-5P Terminal Block 5 Chân Thẳng 3.81mm

KF-3.81-4P Terminal Block 4 Chân Thẳng 3.81mm

4 chân, khoảng cách chân: 3.81mm, 300V, 10A, chân sắt

3,300 đ/Bộ(M+FM)

Hàng còn: 1246 Bộ(M+FM)

KF-3.81-4P Terminal Block 4 Chân Thẳng 3.81mm

KF-3.81-3P Terminal Block 3 Chân Thẳng 3.81mm

3 chân, khoảng cách chân: 3.81mm, 300V, 10A, chân sắt

2,600 đ/Bộ(M+FM)

Hàng còn: 684 Bộ(M+FM)

KF-3.81-3P Terminal Block 3 Chân Thẳng 3.81mm

KF-3.81-2P Terminal Block 2 Chân Thẳng 3.81mm

2 chân, khoảng cách chân: 3.81mm, 300V, 10A, chân sắt

2,000 đ/Bộ(M+FM)

Hàng còn: 1921 Bộ(M+FM)

 KF-3.81-2P Terminal Block 2 Chân Thẳng 3.81mm

UL-3.81-2P Terminal Block 2 Chân Thẳng 3.81mm

2 Chân, khoảng cách chân: 3.81mm, 300V, 10A, chân đồng

3,700 đ/Bộ(M+FM)

Hàng còn: 906 Bộ(M+FM)

UL-3.81-2P Terminal Block 2 Chân Thẳng 3.81mm

UL-3.81-3P Terminal Block 3 Chân Thẳng 3.81mm

3 chân, khoảng cách chân: 3.81mm, 300V, 10A, chân đồng

5,000 đ/Bộ(M+FM)

Hàng còn: 490 Bộ(M+FM)

UL-3.81-3P Terminal Block 3 Chân Thẳng 3.81mm

UL-3.81-4P Terminal Block 4 Chân Thẳng 3.81mm

4 chân, khoảng cách chân: 3.81mm, 300V, 10A, chân đồng

6,000 đ/Bộ(M+FM)

Hàng còn: 125 Bộ(M+FM)

UL-3.81-4P Terminal Block 4 Chân Thẳng 3.81mm

UL-3.81-5P Terminal Block 5 Chân Thẳng 3.81mm

5 chân, khoảng cách chân: 3.81mm, 300V, 10A, chân đồng

7,500 đ/Bộ(M+FM)

Hàng còn: 875 Bộ(M+FM)

UL-3.81-5P Terminal Block 5 Chân Thẳng 3.81mm

UL-3.81-6P Terminal Block 6 Chân Thẳng 3.81mm

6 chân, khoảng cách chân: 3.81mm, 300V, 10A, chân đồng

8,500 đ/Bộ(M+FM)

Hàng còn: 690 Bộ(M+FM)

UL-3.81-6P Terminal Block 6 Chân Thẳng 3.81mm

UL-3.81-7P Terminal Block 7 Chân Thẳng 3.81mm

7 chân, khoảng cách chân: 3.81mm, 300V, 10A, chân đồng

9,500 đ/Bộ(M+FM)

Hàng còn: 1099 Bộ(M+FM)

UL-3.81-7P Terminal Block 7 Chân Thẳng 3.81mm

UL-3.819-P Terminal Block 9 Chân Thẳng 3.81mm

9 chân, khoảng cách chân: 3.81mm, 300V, 10A, chân đồng

11,500 đ/Bộ(M+FM)

Hàng còn: 395 Bộ(M+FM)

UL-3.819-P Terminal Block 9 Chân Thẳng 3.81mm

UL-3.81-8P Terminal Block 8 Chân Thẳng 3.81mm

8 chân, khoảng cách chân: 3.81mm, 300V, 10A, chân đồng

10,500 đ/Bộ(M+FM)

Hàng còn: 890 Bộ(M+FM)

UL-3.81-8P Terminal Block 8 Chân Thẳng 3.81mm

UL-3.81-10P Terminal Block 10 Chân Thẳng 3.81mm

10 chân, khoảng cách chân: 3.81mm, 300V, 10A, chân đồng

12,500 đ/Bộ(M+FM)

Hàng còn: 1500 Bộ(M+FM)

UL-3.81-10P Terminal Block 10 Chân Thẳng 3.81mm

UL-3.81-11P Terminal Block 11 Chân Thẳng 3.81mm

11 chân, khoảng cách chân: 3.81mm, 300V, 10A, chân đồng

13,500 đ/Bộ(M+FM)

Hết hàng

UL-3.81-11P Terminal Block 11 Chân Thẳng 3.81mm

UL-3.81-12P Terminal Block 12 Chân Thẳng 3.81mm

12 chân, khoảng cách chân: 3.81mm, 300V, 10A, chân đồng

14,500 đ/Bộ(M+FM)

Hàng còn: 546 Bộ(M+FM)

UL-3.81-12P Terminal Block 12 Chân Thẳng 3.81mm

UL-3.81-2P-L Terminal Block 2 Chân Cong 3.81mm

2 chân, khoảng cách chân: 3.81mm, 300V, 10A, chân đồng

3,700 đ/Bộ(M+FM)

Hàng còn: 442 Bộ(M+FM)

UL-3.81-2P-L Terminal Block 2 Chân Cong 3.81mm

UL-3.81-3P-L Terminal Block 3 Chân Cong 3.81mm

3 chân, khoảng cách chân: 3.81mm, 300V, 10A, chân đồng

5,000 đ/Bộ(M+FM)

Hàng còn: 1157 Bộ(M+FM)

UL-3.81-3P-L Terminal Block 3 Chân Cong 3.81mm

UL-3.81-4P-L Terminal Block 4 Chân Cong 3.81mm

4 chân, khoảng cách chân: 3.81mm, 300V, 10A, chân đồng

6,000 đ/Bộ(M+FM)

Hàng còn: 534 Bộ(M+FM)

UL-3.81-4P-L Terminal Block 4 Chân Cong 3.81mm

UL-3.81-5P-L Terminal Block 5 Chân Cong 3.81

5 chân, khoảng cách chân: 3.81mm, 300V, 10A, chân đồng

7,500 đ/Bộ(M+FM)

Hàng còn: 403 Bộ(M+FM)

UL-3.81-5P-L Terminal Block 5 Chân Cong 3.81

UL-3.81-6P-L Terminal Block 6 Chân Cong 3.81mm

6 chân, khoảng cách chân: 3.81mm, 300V, 10A, chân đồng

8,500 đ/Bộ(M+FM)

Hàng còn: 961 Bộ(M+FM)

UL-3.81-6P-L Terminal Block 6 Chân Cong 3.81mm

Terminal Block 2 Chân 3.81 Chân Thẳng Vặn Ốc

2 chân đồng, khoảng cách chân: 3.81mm, 300V, 10A

4,900 đ/Set(M+F)

Hàng còn: 891 Set(M+F)

Terminal Block 2 Chân 3.81 Chân Thẳng Vặn Ốc

UL-3.81-7P-L Terminal Block 7 Chân Cong 3.81mm

7 chân, khoảng cách chân: 3.81mm, 300V, 10A, chân đồng

9,500 đ/Bộ(M+FM)

Hàng còn: 1477 Bộ(M+FM)

UL-3.81-7P-L Terminal Block 7 Chân Cong 3.81mm

Terminal Block 3 Chân 3.81 Chân Thẳng Vặn Ốc

3 chân đồng, khoảng cách chân: 3.81mm, 300V, 10A

6,500 đ/Set(M+F)

Hàng còn: 970 Set(M+F)

Terminal Block 3 Chân 3.81 Chân Thẳng Vặn Ốc
Chat