3.81mm Terminal Plug-in Hàn PCB (51)

List product List gallery

Terminal Block 12 Chân 3.81 Chân Cong KF-3.81-12P-L

12 Chân, khoảng cách chân: 3.81mm, 300V, 10A, chân sắt

10,500 đ/Bộ(M+FM)

Hàng còn: 449 Bộ(M+FM)

Terminal Block 12 Chân 3.81 Chân Cong KF-3.81-12P-L

Terminal Block 10 Chân 3.81 Chân Cong KF-3.81-10P-L

10 chân, khoảng cách chân: 3.81mm, 300V, 10A, chân sắt

9,300 đ/Bộ(M+FM)

Hàng còn: 277 Bộ(M+FM)

Terminal Block 10 Chân 3.81 Chân Cong KF-3.81-10P-L

Terminal Block 9 Chân 3.81 Chân Cong KF-3.81-9P-L

9 chân, khoảng cách chân: 3.81mm, 300V, 10A, chân sắt

8,300 đ/Bộ(M+FM)

Hàng còn: 990 Bộ(M+FM)

Terminal Block 9 Chân 3.81 Chân Cong KF-3.81-9P-L

Terminal Block 8 Chân 3.81 Chân Cong KF-3.81-8P-L

8 chân, khoảng cách chân: 3.81mm, 300V, 10A, chân sắt

7,300 đ/Bộ(M+FM)

Hàng còn: 233 Bộ(M+FM)

Terminal Block 8 Chân 3.81 Chân Cong KF-3.81-8P-L

Terminal Block 7 Chân 3.81 Chân Cong KF-3.81-7P-L

7 chân, khoảng cách chân: 3.81mm, 300V, 10A, chân sắt

6,300 đ/Bộ(M+FM)

Hàng còn: 498 Bộ(M+FM)

Terminal Block 7 Chân 3.81 Chân Cong KF-3.81-7P-L

Terminal Block 6 Chân 3.81 Chân Cong KF-3.81-6P-L

6 chân, khoảng cách chân: 3.81mm, 300V, 10A, chân sắt

5,300 đ/Bộ(M+FM)

Hàng còn: 452 Bộ(M+FM)

Terminal Block 6 Chân 3.81 Chân Cong KF-3.81-6P-L

Terminal Block 5 Chân 3.81 Chân Cong KF-3.81-5P-L

5 chân, khoảng cách chân: 3.81mm, 300V, 10A, chân sắt

4,300 đ/Bộ(M+FM)

Hàng còn: 1389 Bộ(M+FM)

Terminal Block 5 Chân 3.81 Chân Cong KF-3.81-5P-L

Terminal Block 4 Chân 3.81 Chân Cong KF-3.81-4P-L

4 chân, khoảng cách chân: 3.81mm, 300V, 10A, chân sắt

3,800 đ/Bộ(M+FM)

Hàng còn: 137 Bộ(M+FM)

Terminal Block 4 Chân 3.81 Chân Cong KF-3.81-4P-L

Terminal Block 3 Chân 3.81 Chân Cong KF-3.81-3P-L

3 chân, khoảng cách chân: 3.81mm, 300V, 10A, chân sắt

2,600 đ/Bộ(M+FM)

Hàng còn: 570 Bộ(M+FM)

Terminal Block 3 Chân 3.81 Chân Cong KF-3.81-3P-L

Terminal Block 2 Chân 3.81 Chân Cong KF-3.81-2P-L

2 chân, khoảng cách chân: 3.81mm, 300V, 10A, chân sắt

2,000 đ/Bộ(M+FM)

Hàng còn: 3000 Bộ(M+FM)

Terminal Block 2 Chân 3.81 Chân Cong KF-3.81-2P-L

Terminal Block 12Pin 3.81 Chân Thẳng KF-3.81-12P

12pin, pitch: 3.81mm, 300V, 10A, chân sắt

10,700 đ/Bộ(M+FM)

Hàng còn: 460 Bộ(M+FM)

Terminal Block 12Pin 3.81 Chân Thẳng KF-3.81-12P

Terminal Block 11 Chân 3.81 Chân Thẳng KF-3.81-11P

11 chân, khoảng cách chân: 3.81mm, 300V, 10A, chân sắt

10,500 đ/Bộ(M+FM)

Hết hàng

Terminal Block 11 Chân 3.81 Chân Thẳng KF-3.81-11P

Terminal Block 10 Chân 3.81 Chân Thẳng KF-3.81-10P

10 chân, khoảng cách chân: 3.81mm, 300V, 10A, chân sắt

9,300 đ/Bộ(M+FM)

Hàng còn: 400 Bộ(M+FM)

Terminal Block 10 Chân 3.81 Chân Thẳng KF-3.81-10P

Terminal Block 9 Chan6 3.81 Chân Thẳng KF-3.81-9P

9 chân, khoảng cách chân: 3.81mm, 300V, 10A, chân sắt

8,300 đ/Bộ(M+FM)

Hàng còn: 1255 Bộ(M+FM)

Terminal Block 9 Chan6 3.81 Chân Thẳng KF-3.81-9P

Terminal Block 8 Chân 3.81 Chân Thẳng KF-3.81-8P

8 chân, khoảng cách chân: 3.81mm, 300V, 10A, chân sắt

7,300 đ/Bộ(M+FM)

Hàng còn: 883 Bộ(M+FM)

Terminal Block 8 Chân 3.81 Chân Thẳng KF-3.81-8P

Terminal Block 7 Chân 3.81 Chân Thẳng KF-3.81-7P

7 chân, khoảng cách chân: 3.81mm, 300V, 10A, chân sắt

6,300 đ/Bộ(M+FM)

Hàng còn: 490 Bộ(M+FM)

Terminal Block 7 Chân 3.81 Chân Thẳng KF-3.81-7P

Terminal Block 6 Chân 3.81 Chân Thẳng KF-3.81-6P

6 chân, khoảng cách chân: 3.81mm, 300V, 10A, chân sắt

5,300 đ/Bộ(M+FM)

Hàng còn: 1099 Bộ(M+FM)

Terminal Block 6 Chân 3.81 Chân Thẳng KF-3.81-6P

Terminal Block 5 Chân 3.81 Chân Thẳng KF-3.81-5P

5 chân, khoảng cách chân: 3.81mm, 300V, 10A, chân sắt

4,800 đ/Bộ(M+FM)

Hàng còn: 1714 Bộ(M+FM)

Terminal Block 5 Chân 3.81 Chân Thẳng KF-3.81-5P

Terminal Block 4 Chân 3.81 Chân Thẳng KF-3.81-4P

4 chân, khoảng cách chân: 3.81mm, 300V, 10A, chân sắt

3,300 đ/Bộ(M+FM)

Hàng còn: 1307 Bộ(M+FM)

Terminal Block 4 Chân 3.81 Chân Thẳng KF-3.81-4P

Terminal Block 3 Chân 3.81 Chân Thẳng KF-3.81-3P

3 chân, khoảng cách chân: 3.81mm, 300V, 10A, chân sắt

2,600 đ/Bộ(M+FM)

Hàng còn: 918 Bộ(M+FM)

Terminal Block 3 Chân 3.81 Chân Thẳng KF-3.81-3P

Terminal Block 2 Chân 3.81 Chân Thẳng KF-3.81-2P

2 chân, khoảng cách chân: 3.81mm, 300V, 10A, chân sắt

2,000 đ/Bộ(M+FM)

Hàng còn: 2000 Bộ(M+FM)

Terminal Block 2 Chân 3.81 Chân Thẳng KF-3.81-2P

Terminal Block 2 Chân 3.81 Chân Thẳng UL-3.81-2P

2 Chân, khoảng cách chân: 3.81mm, 300V, 10A, chân đồng

3,700 đ/Bộ(M+FM)

Hàng còn: 700 Bộ(M+FM)

Terminal Block 2 Chân 3.81 Chân Thẳng UL-3.81-2P

Terminal Block 3 Chân 3.81 Chân Thẳng UL-3.81-3P

3 chân, khoảng cách chân: 3.81mm, 300V, 10A, chân đồng

5,000 đ/Bộ(M+FM)

Hàng còn: 70 Bộ(M+FM)

Terminal Block 3 Chân 3.81 Chân Thẳng UL-3.81-3P

Terminal Block 4 Chân 3.81 Chân Thẳng UL-3.81-4P

4 chân, khoảng cách chân: 3.81mm, 300V, 10A, chân đồng

6,000 đ/Bộ(M+FM)

Hết hàng

Terminal Block 4 Chân 3.81 Chân Thẳng UL-3.81-4P

Terminal Block 5 Chân 3.81 Chân Thẳng UL-3.81-5P

5 chân, khoảng cách chân: 3.81mm, 300V, 10A, chân đồng

7,500 đ/Bộ(M+FM)

Hàng còn: 500 Bộ(M+FM)

Terminal Block 5 Chân 3.81 Chân Thẳng UL-3.81-5P

Terminal Block 6 Chân 3.81 Chân Thẳng UL-3.81-6P

6 chân, khoảng cách chân: 3.81mm, 300V, 10A, chân đồng

8,500 đ/Bộ(M+FM)

Hàng còn: 800 Bộ(M+FM)

Terminal Block 6 Chân 3.81 Chân Thẳng UL-3.81-6P

Terminal Block 7 Chân 3.81 Chân Thẳng UL-3.81-7P

7 chân, khoảng cách chân: 3.81mm, 300V, 10A, chân đồng

9,500 đ/Bộ(M+FM)

Hàng còn: 1109 Bộ(M+FM)

Terminal Block 7 Chân 3.81 Chân Thẳng UL-3.81-7P

Terminal Block 9 Chân 3.81 Chân Thẳng UL-3.81-9P

9 chân, khoảng cách chân: 3.81mm, 300V, 10A, chân đồng

11,500 đ/Bộ(M+FM)

Hàng còn: 400 Bộ(M+FM)

Terminal Block 9 Chân 3.81 Chân Thẳng UL-3.81-9P

Terminal Block 8 Chân 3.81 Chân Thẳng UL-3.81-8P

8 chân, khoảng cách chân: 3.81mm, 300V, 10A, chân đồng

10,500 đ/Bộ(M+FM)

Hàng còn: 415 Bộ(M+FM)

Terminal Block 8 Chân 3.81 Chân Thẳng UL-3.81-8P

Terminal Block 10 Chân 3.81 Chân Thẳng UL-3.81-10P

10 chân, khoảng cách chân: 3.81mm, 300V, 10A, chân đồng

12,500 đ/Bộ(M+FM)

Hàng còn: 2057 Bộ(M+FM)

Terminal Block 10 Chân 3.81 Chân Thẳng UL-3.81-10P

Terminal Block 11 Chân 3.81 Chân Thẳng UL-3.81-11P

11 chân, khoảng cách chân: 3.81mm, 300V, 10A, chân đồng

13,500 đ/Bộ(M+FM)

Hàng còn: 473 Bộ(M+FM)

Terminal Block 11 Chân 3.81 Chân Thẳng UL-3.81-11P

Terminal Block 12 Chân 3.81 Chân Thẳng UL-3.81-12P

12 chân, khoảng cách chân: 3.81mm, 300V, 10A, chân đồng

14,500 đ/Bộ(M+FM)

Hàng còn: 548 Bộ(M+FM)

Terminal Block 12 Chân 3.81 Chân Thẳng UL-3.81-12P

Terminal Block 2 Chân 3.81 Chân Cong UL-3.81-2P-L

2 chân, khoảng cách chân: 3.81mm, 300V, 10A, chân đồng

3,700 đ/Bộ(M+FM)

Hết hàng

Terminal Block 2 Chân 3.81 Chân Cong UL-3.81-2P-L

Terminal Block 3 Chân 3.81 Chân Cong UL-3.81-3P-L

3 chân, khoảng cách chân: 3.81mm, 300V, 10A, chân đồng

5,000 đ/Bộ(M+FM)

Hàng còn: 700 Bộ(M+FM)

Terminal Block 3 Chân 3.81 Chân Cong UL-3.81-3P-L

Terminal Block 4 Chân 3.81 Chân Cong UL-3.81-4P-L

4 chân, khoảng cách chân: 3.81mm, 300V, 10A, chân đồng

6,000 đ/Bộ(M+FM)

Hàng còn: 547 Bộ(M+FM)

Terminal Block 4 Chân 3.81 Chân Cong UL-3.81-4P-L

Terminal Block 5 Chân 3.81 Chân Cong UL-3.81-5P-L

5 chân, khoảng cách chân: 3.81mm, 300V, 10A, chân đồng

7,500 đ/Bộ(M+FM)

Hết hàng

Terminal Block 5 Chân 3.81 Chân Cong UL-3.81-5P-L

Terminal Block 6 Chân 3.81 Chân Cong UL-3.81-3P-L

6 chân, khoảng cách chân: 3.81mm, 300V, 10A, chân đồng

8,500 đ/Bộ(M+FM)

Hàng còn: 1098 Bộ(M+FM)

Terminal Block 6 Chân 3.81 Chân Cong UL-3.81-3P-L

Terminal Block 2 Chân 3.81 Chân Thẳng Vặn Ốc

2 chân đồng, khoảng cách chân: 3.81mm, 300V, 10A

4,900 đ/Set(M+F)

Hàng còn: 899 Set(M+F)

Terminal Block 2 Chân 3.81 Chân Thẳng Vặn Ốc

Terminal Block 7 Chân 3.81 Chân Cong UL-3.81-7P-L

7 chân, khoảng cách chân: 3.81mm, 300V, 10A, chân đồng

9,500 đ/Bộ(M+FM)

Hàng còn: 1483 Bộ(M+FM)

Terminal Block 7 Chân 3.81 Chân Cong UL-3.81-7P-L

Terminal Block 3 Chân 3.81 Chân Thẳng Vặn Ốc

3 chân đồng, khoảng cách chân: 3.81mm, 300V, 10A

6,500 đ/Set(M+F)

Hàng còn: 971 Set(M+F)

Terminal Block 3 Chân 3.81 Chân Thẳng Vặn Ốc
Chat