Phone

(28)3896.8699-0972924961

3.81mm Terminal Plug-in Hàn PCB (30)

List product List gallery

Terminal Block 2Pin 3.81 Chân Thẳng

P/N: 2P-3.81-TB1-V, 2pin, pitch: 3.81mm, 300V, 10A

3,000 đ/Bộ(M+FM)

Còn: 3261 Bộ(M+FM)

Terminal Block 2Pin 3.81 Chân Thẳng

Terminal Block 3Pin 3.81 Chân Thẳng

P/N: 3P-3.81-TB1-V, 3pin, pitch: 3.81mm, 300V, 10A

4,000 đ/Bộ(M+FM)

Còn: 465 Bộ(M+FM)

Terminal Block 3Pin 3.81 Chân Thẳng

Terminal Block 4Pin 3.81 Chân Thẳng

P/N: 4P-3.81-TB1-V, 4pin, pitch: 3.81mm, 300V, 10A

5,000 đ/Bộ(M+FM)

Còn: 1084 Bộ(M+FM)

Terminal Block 4Pin 3.81 Chân Thẳng

Terminal Block 5Pin 3.81 Chân Thẳng

P/N: 5P-3.81-TB1-V, 5pin, pitch: 3.81mm, 300V, 10A

6,500 đ/Bộ(M+FM)

Còn: 1470 Bộ(M+FM)

Terminal Block 5Pin 3.81 Chân Thẳng

Terminal Block 6Pin 3.81 Chân Thẳng

P/N: 6P-3.81-TB1-V, 6pin, pitch: 3.81mm, 300V, 10A

7,500 đ/Bộ(M+FM)

Còn: 1821 Bộ(M+FM)

Terminal Block 6Pin 3.81 Chân Thẳng

Terminal Block 7Pin 3.81 Chân Thẳng

P/N: 7P-3.81-TB1-V, 7pin, pitch: 3.81mm, 300V, 10A

8,500 đ/Bộ(M+FM)

Còn: 1109 Bộ(M+FM)

Terminal Block 7Pin 3.81 Chân Thẳng

Terminal Block 9Pin 3.81 Chân Thẳng

P/N: 9P-3.81-TB1-V, 9pin, pitch: 3.81mm, 300V, 10A

10,500 đ/Bộ(M+FM)

Còn: 1221 Bộ(M+FM)

Terminal Block 9Pin 3.81 Chân Thẳng

Terminal Block 8Pin 3.81 Chân Thẳng

P/N: 8P-3.81-TB1-V, 8pin, pitch: 3.81mm, 300V, 10A

9,500 đ/Bộ(M+FM)

Còn: 840 Bộ(M+FM)

Terminal Block 8Pin 3.81 Chân Thẳng

Terminal Block 10Pin 3.81 Chân Thẳng

P/N: 10P-3.81-TB1-V, 10pin, pitch: 3.81mm, 300V, 10A

12,500 đ/Bộ(M+FM)

Còn: 2094 Bộ(M+FM)

Terminal Block 10Pin 3.81 Chân Thẳng

Terminal Block 11Pin 3.81 Chân Thẳng

P/N: 11P-3.81-TB1-V, 11pin, pitch: 3.81mm, 300V, 10A

13,000 đ/Bộ(M+FM)

Còn: 473 Bộ(M+FM)

Terminal Block 11Pin 3.81 Chân Thẳng

Terminal Block 12Pin 3.81 Chân Thẳng

P/N: 12P-3.81-TB1-V, 12pin, pitch: 3.81mm, 300V, 10A

14,500 đ/Bộ(M+FM)

Còn: 71 Bộ(M+FM)

Terminal Block 12Pin 3.81 Chân Thẳng

Terminal Block 2Pin 3.81 Chân Cong

P/N: 2P-3.81-TB1-L, 2pin, pitch: 3.81mm, 300V, 10A

3,000 đ/Bộ(M+FM)

Còn: 2786 Bộ(M+FM)

Terminal Block 2Pin 3.81 Chân Cong

Terminal Block 3Pin 3.81 Chân Cong

P/N: 3P-3.81-TB1-L, 3pin, pitch: 3.81mm, 300V, 10A

4,000 đ/Bộ(M+FM)

Còn: 86 Bộ(M+FM)

Terminal Block 3Pin 3.81 Chân Cong

Terminal Block 4Pin 3.81 Chân Cong

P/N: 4P-3.81-TB1-L, 4pin, pitch: 3.81mm, 300V, 10A

5,000 đ/Bộ(M+FM)

Còn: 991 Bộ(M+FM)

Terminal Block 4Pin 3.81 Chân Cong

Terminal Block 5Pin 3.81 Chân Cong

P/N: 5P-3.81-TB1-L, 5pin, pitch: 3.81mm, 300V, 10A

6,500 đ/Bộ(M+FM)

Còn: 1113 Bộ(M+FM)

Terminal Block 5Pin 3.81 Chân Cong

Terminal Block 6Pin 3.81 Chân Cong

P/N: 6P-3.81-TB1-L, 6pin, pitch: 3.81mm, 300V, 10A

7,500 đ/Bộ(M+FM)

Còn: 173 Bộ(M+FM)

Terminal Block 6Pin 3.81 Chân Cong

Terminal Block 2Pin 3.81 Chân Thẳng Vặn Ốc

P/N: 2P-3.81-TB2-V, 2pin, pitch: 3.81mm, 300V, 10A

5,500 đ/Set(M+F)

Còn: 500 Set(M+F)

Terminal Block 2Pin 3.81 Chân Thẳng Vặn Ốc

Terminal Block 7Pin 3.81 Chân Cong

P/N: 7P-3.81-TB1-L, 7pin, pitch: 3.81mm, 300V, 10A

8,500 đ/Bộ(M+FM)

Còn: 1533 Bộ(M+FM)

Terminal Block 7Pin 3.81 Chân Cong

Terminal Block 3Pin 3.81 Chân Thẳng Vặn Ốc

P/N: 3P-3.81-TB1-V, 3pin, pitch: 3.81mm, 300V, 10A

6,900 đ/Set(M+F)

Còn: 500 Set(M+F)

Terminal Block 3Pin 3.81 Chân Thẳng Vặn Ốc

Terminal Block 8Pin 3.81 Chân Cong

P/N: 8P-3.81-TB1-L, 8pin, pitch: 3.81mm, 300V, 10A

9,500 đ/Bộ(M+FM)

Còn: 7 Bộ(M+FM)

Terminal Block 8Pin 3.81 Chân Cong

Terminal Block 4Pin 3.81 Chân Thẳng Vặn Ốc

P/N: 4P-3.81-TB2-V, 4pin, pitch: 3.81mm, 300V, 10A

8,900 đ/Set(M+F)

Còn: 500 Set(M+F)

Terminal Block 4Pin 3.81 Chân Thẳng Vặn Ốc

Terminal Block 9Pin 3.81 Chân Cong

P/N: 9P-3.81-TB1-L, 9pin, pitch: 3.81mm, 300V, 10A

10,500 đ/Bộ(M+FM)

Còn: 1198 Bộ(M+FM)

Terminal Block 9Pin 3.81 Chân Cong

Terminal Block 5Pin 3.81 Chân Thẳng Vặn Ốc

P/N: 5P-3.81-TB2-V, 5pin, pitch: 3.81mm, 300V, 10A

10,900 đ/Set(M+F)

Còn: 500 Set(M+F)

Terminal Block 5Pin 3.81 Chân Thẳng Vặn Ốc

Terminal Block 10Pin 3.81 Chân Cong

P/N: 10P-3.81-TB1-L, 10pin, pitch: 3.81mm, 300V, 10A

11,500 đ/Bộ(M+FM)

Còn: 21 Bộ(M+FM)

Terminal Block 10Pin 3.81 Chân Cong

Terminal Block 6Pin 3.81 Chân Thẳng Vặn Ốc

P/N: 6P-3.81-TB2-V, 6pin, pitch: 3.81mm, 300V, 10A

12,900 đ/Set(M+F)

Còn: 500 Set(M+F)

Terminal Block 6Pin 3.81 Chân Thẳng Vặn Ốc

Terminal Block 12Pin 3.81 Chân Cong

P/N: 12P-3.81-TB1-L, 12pin, pitch: 3.81mm, 300V, 10A

13,500 đ/Bộ(M+FM)

Còn: 420 Bộ(M+FM)

Terminal Block 12Pin 3.81 Chân Cong

Terminal Block 7Pin 3.81 Chân Thẳng Vặn Ốc

P/N: 7P-3.81-TB2-V, 7pin, pitch: 3.81mm, 300V, 10A

14,500 đ/Set(M+F)

Còn: 500 Set(M+F)

Terminal Block 7Pin 3.81 Chân Thẳng Vặn Ốc

Terminal Block 8Pin 3.81 Chân Thẳng Vặn Ốc

P/N: 8P-3.81-TB2-V, 8pin, pitch: 3.81mm, 300V, 10A

16,500 đ/Set(M+F)

Còn: 500 Set(M+F)

Terminal Block 8Pin 3.81 Chân Thẳng Vặn Ốc

Terminal Block 9Pin 3.81 Chân Thẳng Vặn Ốc

P/N: 9P-3.81-TB2-V, 9pin, pitch: 3.81mm, 300V, 10A

17,900 đ/Set(M+F)

Còn: 500 Set(M+F)

Terminal Block 9Pin 3.81 Chân Thẳng Vặn Ốc

Terminal Block 10Pin 3.81 Chân Thẳng Vặn Ốc

P/N: 10P-3.81-TB2-V, 10pin, pitch: 3.81mm, 300V, 10A

19,500 đ/Set(M+F)

Còn: 500 Set(M+F)

Terminal Block 10Pin 3.81 Chân Thẳng Vặn Ốc
Thegioiic live support