Phone (28)3896.8699 | 0972924961

2.54mm Terminal Plug-in Hàn PCB (19)

List product List gallery

8P-KF141V Terminal Block Dọc 8 Chân 2.54

150V 2A, khoảng cách chân: 2.54mm chân thẳng, 26-20AWG

9,000 đ/Cái

Hàng còn: 357 Cái

8P-KF141V Terminal Block Dọc 8 Chân 2.54

7P-KF141V Terminal Block Dọc 7 Chân 2.54

150V 2A, khoảng cách chân: 2.54mm chân thẳng, 26-20AWG

8,000 đ/Cái

Hết hàng

7P-KF141V Terminal Block Dọc 7 Chân 2.54

6P-KF141V Terminal Block Dọc 6 Chân 2.54

150V 2A, khoảng cách chân: 2.54mm chân thẳng, 26-20AWG

7,000 đ/Cái

Hàng còn: 468 Cái

6P-KF141V Terminal Block Dọc 6 Chân 2.54

5P-KF141V Terminal Block Dọc 5 Chân 2.54

150V 2A, khoảng cách chân: 2.54mm chân thẳng, 26-20AWG

6,000 đ/Cái

Hàng còn: 499 Cái

5P-KF141V Terminal Block Dọc 5 Chân 2.54

4P-KF141V Terminal Block Dọc 4 Chân 2.54

150V 2A, khoảng cách chân: 2.54mm chân thẳng, 26-20AWG

5,000 đ/Cái

Hàng còn: 457 Cái

4P-KF141V Terminal Block Dọc 4 Chân 2.54

3P-KF141V Terminal Block Dọc 3 Chân 2.54

150V 2A, khoảng cách chân: 2.54mm chân thẳng, 26-20AWG

4,000 đ/Cái

Hàng còn: 498 Cái

3P-KF141V Terminal Block Dọc 3 Chân 2.54

2P-KF141V Terminal Block Dọc 2 Chân 2.54

150V 2A, khoảng cách chân: 2.54mm chân thẳng, 26-20AWG

3,000 đ/Cái

Hàng còn: 993 Cái

2P-KF141V Terminal Block Dọc 2 Chân 2.54

1P-KF141V Terminal Block Dọc 1 Chân 2.54

150V 2A, khoảng cách chân: 2.54mm chân thẳng, 26-20AWG

2,000 đ/Cái

Hết hàng

1P-KF141V Terminal Block Dọc 1 Chân 2.54

11P-KF141R Terminal Block Nằm Ngang 11 Chân 2.54

150V 2A, khoảng cách chân: 2.54mm chân thẳng, 26-20AWG

10,500 đ/Cái

Hết hàng

11P-KF141R Terminal Block Nằm Ngang 11 Chân 2.54

10P-KF141R Terminal Block Nằm Ngang 10 Chân 2.54

150V 2A, khoảng cách chân: 2.54mm chân thẳng, 26-20AWG

10,000 đ/Cái

Hết hàng

10P-KF141R Terminal Block Nằm Ngang 10 Chân 2.54

9P-KF141R Terminal Block Nằm Ngang 9 Chân 2.54

150V 2A, khoảng cách chân: 2.54mm chân thẳng, 26-20AWG

9,500 đ/Cái

Hết hàng

9P-KF141R Terminal Block Nằm Ngang 9 Chân 2.54

8P-KF141R Terminal Block Nằm Ngang 8 Chân 2.54

150V 2A, khoảng cách chân: 2.54mm chân thẳng, 26-20AWG

9,000 đ/Cái

Hàng còn: 456 Cái

8P-KF141R Terminal Block Nằm Ngang 8 Chân 2.54

7P-KF141R Terminal Block Nằm Ngang 7 Chân 2.54

150V 2A, khoảng cách chân: 2.54mm chân thẳng, 26-20AWG

8,000 đ/Cái

Hết hàng

7P-KF141R Terminal Block Nằm Ngang 7 Chân 2.54

6P-KF141R Terminal Block Nằm Ngang 6 Chân 2.54

150V 2A, khoảng cách chân: 2.54mm chân thẳng, 26-20AWG

7,000 đ/Cái

Hàng còn: 451 Cái

6P-KF141R Terminal Block Nằm Ngang 6 Chân 2.54

5P-KF141R Terminal Block Nằm Ngang 5 Chân 2.54

150V 2A, khoảng cách chân: 2.54mm chân thẳng, 26-20AWG

6,000 đ/Cái

Hàng còn: 500 Cái

5P-KF141R Terminal Block Nằm Ngang 5 Chân 2.54

4P-KF141R Terminal Block Nằm Ngang 4 Chân 2.54

150V 2A, khoảng cách chân: 2.54mm chân thẳng, 26-20AWG

5,000 đ/Cái

Hàng còn: 426 Cái

4P-KF141R Terminal Block Nằm Ngang 4 Chân 2.54

3P-KF141R Terminal Block Nằm Ngang 3 Chân 2.54

150V 2A, khoảng cách chân: 2.54mm chân thẳng, 26-20AWG

4,000 đ/Cái

Hàng còn: 443 Cái

3P-KF141R Terminal Block Nằm Ngang 3 Chân 2.54

2P-KF141R Terminal Block Nằm Ngang 2 Chân 2.54

150V 2A, khoảng cách chân: 2.54mm chân thẳng, 26-20AWG

3,000 đ/Cái

Hàng còn: 869 Cái

2P-KF141R Terminal Block Nằm Ngang 2 Chân 2.54

1P-KF141R Terminal Block Nằm Ngang 1 Chân 2.54

150V 2A, khoảng cách chân: 2.54mm chân thẳng, 26-20AWG

2,000 đ/Cái

Hết hàng

1P-KF141R Terminal Block Nằm Ngang 1 Chân 2.54
Live support