Phone

(28)3896.8699-0972924961

10.16mm Terminal Plug-in Hàn PCB (30)

List product List gallery

Terminal Block KF2EDGSV Chân Thẳng

P/N: KF2EDGSV, 12pin, pitch: 10.16mm, 600V, 65A

154,000 đ/Cái

Hết hàng

Terminal Block KF2EDGSV Chân Thẳng

Terminal Block KF2EDGSV Chân Thẳng

P/N: KF2EDGSV, 10pin, pitch: 10.16mm, 600V, 65A

140,000 đ/Cái

Hết hàng

Terminal Block KF2EDGSV Chân Thẳng

Terminal Block KF2EDGSV Chân Thẳng

P/N: KF2EDGSV, 9pin, pitch: 10.16mm, 600V, 65A

126,000 đ/Cái

Hết hàng

Terminal Block KF2EDGSV Chân Thẳng

Terminal Block KF2EDGSV Chân Thẳng

P/N: KF2EDGSV, 8pin, pitch: 10.16mm, 600V, 65A

112,000 đ/Cái

Hết hàng

Terminal Block KF2EDGSV Chân Thẳng

Terminal Block KF2EDGSV Chân Thẳng

P/N: KF2EDGSV, 7pin, pitch: 10.16mm, 600V, 65A

98,000 đ/Cái

Hết hàng

Terminal Block KF2EDGSV Chân Thẳng

Terminal Block KF2EDGSV Chân Thẳng

P/N: KF2EDGSV, 6pin, pitch: 10.16mm, 600V, 65A

84,000 đ/Cái

Hết hàng

Terminal Block KF2EDGSV Chân Thẳng

Terminal Block KF2EDGSV Chân Thẳng

P/N: KF2EDGSV, 5pin, pitch: 10.16mm, 600V, 65A

70,000 đ/Cái

Hết hàng

Terminal Block KF2EDGSV Chân Thẳng

Terminal Block 5Pin 10.16 Screw

P/N: KF2EDGSV, 4pin, pitch: 10.16mm, 600V, 65A

56,000 đ/Cái

Hết hàng

Terminal Block 5Pin 10.16 Screw

Terminal Block KF2EDGSV Chân Thẳng

P/N: KF2EDGSV, 3pin, pitch: 10.16mm, 600V, 65A

42,000 đ/Cái

Hết hàng

Terminal Block KF2EDGSV Chân Thẳng

Terminal Block KF2EDGSV Chân Thẳng

P/N: KF2EDGSV, 2pin, pitch: 10.16mm, 600V, 65A

28,000 đ/Cái

Hết hàng

Terminal Block KF2EDGSV Chân Thẳng

Terminal Block KF2EDGSRA Chân Cong

P/N: KF2EDGSRA, 12pin, pitch: 10.16mm, 600V, 65A

154,000 đ/Cái

Hết hàng

Terminal Block KF2EDGSRA Chân Cong

Terminal Block KF2EDGSRA Chân Cong

P/N: KF2EDGSRA, 10pin, pitch: 10.16mm, 600V, 65A

140,000 đ/Cái

Hết hàng

Terminal Block KF2EDGSRA Chân Cong

Terminal Block KF2EDGSRA Chân Cong

P/N: KF2EDGSRA, 9pin, pitch: 10.16mm, 600V, 65A

126,000 đ/Cái

Hết hàng

Terminal Block KF2EDGSRA Chân Cong

Terminal Block KF2EDGSRA Chân Cong

P/N: KF2EDGSRA, 8pin, pitch: 10.16mm, 600V, 65A

112,000 đ/Cái

Hết hàng

Terminal Block KF2EDGSRA Chân Cong

Terminal Block KF2EDGSRA Chân Cong

P/N: KF2EDGSRA, 7pin, pitch: 10.16mm, 600V, 65A

98,000 đ/Cái

Hết hàng

Terminal Block KF2EDGSRA Chân Cong

Terminal Block KF2EDGSRA Chân Cong

P/N: KF2EDGSRA, 6pin, pitch: 10.16mm, 600V, 65A

84,000 đ/Cái

Hết hàng

Terminal Block KF2EDGSRA Chân Cong

Terminal Block KF2EDGSRA Chân Cong

P/N: KF2EDGSRA, 5pin, pitch: 10.16mm, 600V, 65A

70,000 đ/Cái

Hết hàng

Terminal Block KF2EDGSRA Chân Cong

Terminal Block KF2EDGSRA Chân Cong

4Pin Chân Cong, 10.16P/N: KF2EDGSRA, 4pin, pitch: 10.16mm, 600V, 65A

56,000 đ/Cái

Hết hàng

Terminal Block KF2EDGSRA Chân Cong

Terminal Block KF2EDGSRA Chân Cong

P/N: KF2EDGSRA, 3pin, pitch: 10.16mm, 600V, 65A

42,000 đ/Cái

Hết hàng

Terminal Block KF2EDGSRA Chân Cong

Terminal Block KF2EDGSRA Chân Cong

P/N: KF2EDGSRA, 2pin, pitch: 10.16mm, 600V, 65A

28,000 đ/Cái

Hết hàng

Terminal Block KF2EDGSRA Chân Cong

12P-10.16-KF2EDGSK

12Pin, 10.16mm, 600V 65A Plug-In terminal Block

154,000 đ/Cái

Hết hàng

12P-10.16-KF2EDGSK

10P-10.16-KF2EDGSK

10Pin, 10.16mm, 600V 65A Plug-In terminal Block

140,000 đ/Cái

Hết hàng

10P-10.16-KF2EDGSK

9P-10.16-KF2EDGSK

9Pin, 10.16mm, 600V 65A Plug-In terminal Block

126,000 đ/Cái

Hết hàng

9P-10.16-KF2EDGSK

8P-10.16-KF2EDGSK

8Pin, 10.16mm, 600V 65A Plug-In terminal Block

112,000 đ/Cái

Hết hàng

8P-10.16-KF2EDGSK

7P-10.16-KF2EDGSK

7Pin, 10.16mm, 600V 65A Plug-In terminal Block

98,000 đ/Cái

Hết hàng

7P-10.16-KF2EDGSK

6P-10.16-KF2EDGSK

6Pin, 10.16mm, 600V 65A Plug-In terminal Block

84,000 đ/Cái

Hết hàng

6P-10.16-KF2EDGSK

5P-10.16-KF2EDGSK

5Pin, 10.16mm, 600V 65A Plug-In terminal Block

70,000 đ/Cái

Hết hàng

5P-10.16-KF2EDGSK

4P-10.16-KF2EDGSK

4Pin, 10.16mm, 600V 65A Plug-In terminal Block

56,000 đ/Cái

Hàng còn: 30 Cái

4P-10.16-KF2EDGSK

3P-10.16-KF2EDGSK

3Pin, 10.16mm, 600V 65A Plug-In terminal Block

42,000 đ/Cái

Hết hàng

3P-10.16-KF2EDGSK

2P-10.16-KF2EDGSK

2Pin, 10.16mm, 600V 65A Plug-In terminal Block

28,000 đ/Cái

Hết hàng

2P-10.16-KF2EDGSK
Thegioiic live support