Phone

(8)3896.8699-0972924961

Giỏ hàng 0 item(s)

Giỏ hàng trống

Danh Mục

Arkled is LED manufacturer

Danh mục sản phẩm(28)
SM-10561-Yellow
0.56inch, LED 7 đoạn, 1 chữ số, màu vàng, Anode chung
Giá 4,500 đ /Cái

Số lượng mua

SN-10281
0.28 inch, 2 Digit, RED, 7-Segment, Common Anode
Giá 6,000 đ /Cái

Số lượng mua

TG-12101BS
1.2inch common Anode, RED, Single 7-Segment LED
Giá 11,000 đ /Cái
Còn : 95 Cái

Số lượng mua

TG-12101AS
1.2inch common cathode, RED, Single 7-Segment LED
Giá 11,000 đ /Cái
Còn : 97 Cái

Số lượng mua

TG-20561
0.56 inch, 3 Digit, RED, 7-Segment Common Cathode LED
Giá 7,500 đ /Cái

Số lượng mua

TG-10561
0.56 inch, 3 Digit, RED, 7-Segment Common Anode LED
Giá 7,500 đ /Cái
Còn : 472 Cái

Số lượng mua

TG-15102AX
1.5 inch Common cathode, RED, Single 7-Segment LED
Giá 14,500 đ /Cái

Số lượng mua

TG-15102BX
1.5 inch Common anode, RED, Single 7-Segment LED
Giá 14,500 đ /Cái

Số lượng mua

TG-18102CX
1.8 inch common cathode, RED, Single 7-Segment LED
Giá 17,500 đ /Cái

Số lượng mua

TG-18102DX
1.8 inch common anode, RED, Single 7-Segment LED
Giá 17,500 đ /Cái

Số lượng mua

TG-23101AX
2.3 inch common cathode, RED, Single 7-Segment LED
Giá 25,500 đ /Cái

Số lượng mua

TG-23101BX
2.3 inch common anode, RED, Single 7-Segment LED
Giá 25,500 đ /Cái

Số lượng mua

TG-30101AS
3.0 inch common cathode, RED, Single 7-Segment LED
Giá 44,500 đ /Cái

Số lượng mua

TG-30101BS
3.0 inch common anode, RED, Single 7-Segment LED
Giá 44,500 đ /Cái
Còn : 38 Cái

Số lượng mua

TG-40101AX
4.0 inch common cathode, RED, Single 7-Segment LED
Giá 74,500 đ /Cái

Số lượng mua

TG-40101BX
4.0 inch common anode, RED, Single 7-Segment LED
Giá 74,500 đ /Cái

Số lượng mua

TG-50101BX
5.0 inch common anode, RED, Single 7-Segment LED
Giá 105,000 đ /Cái
Còn : 41 Cái

Số lượng mua

TG-20806
0.8inch common cathode, RED, Single 7-Segment LED
Giá 6,500 đ /Cái

Số lượng mua

TG-10806
0.8inch common anode, RED, Single 7-Segment LED
Giá 6,500 đ /Cái

Số lượng mua

TG-21006
1.0inch common cathode, RED, Single 7-Segment LED
Giá 8,500 đ /Cái

Số lượng mua

Thegioiic-live-support