/upload/medium/4255.jpg

Phone

(28)3896.8699-0972924961

Giỏ hàng 0 item(s)

Giỏ hàng trống

Danh Mục
Sản phẩm mới
Đang tải...
Phản hồi mới
NanoPi M1

NanoPi M1

H3 Quad-core Cortex A7 1.2Ghz, 1GB 32bit DDR3 RAM, Ethernet, HDMI

0 Phản hồi ROHS

Nhà sản xuất: FriendlyArm

Hàng còn: 0

Số lượng mua

481 lượt xem

Bảng giá

Số lượng
(Cái)
Đơn giá(VND)
1
549,000
3
539,000


GPIO Pin Spec

Pin# Name Pin# Name
1 SYS_3.3V 2 VDD_5V
3 I2C0_SDA 4 VDD_5V
5 I2C0_SCL 6 GND
7 GPIOG11 8 UART1_TX/GPIOG6
9 GND 10 UART1_RX/GPIOG7
11 UART2_TX/GPIOA0 12 PWM1/GPIOA6
13 UART2_RTS/GPIOA2 14 GND
15 UART2_CTS/GPIOA3 16 UART1_RTS/GPIOG8
17 SYS_3.3V 18 UART1_CTS/GPIOG9
19 SPI0_MOSI/GPIOC0 20 GND
21 SIP0_MISO/GPIOC1 22 UART2_RX/GPIOA1
23 SPI0_CLK/GPIOC29 24 SPI0_CS/GPIOC3
25 GND 26 SPDIF-OUT/GPIOA17
27 I2C1_SDA/GPIOA19 28 I2C1_SCL/GPIOA18
29 GPIOA20 30 GND
31 GGPIOA21 32 GPIOA7
33 GPIOA8 34 GND
35 UART3_CTS/SPI1_MISO/GPIOA16 36 UART3_TX/SPI1_CS/GPIOA13
37 GPIOA9 38 UART3_RTS/SPI1_MOSI/GPIOA15
39 GND 40 UART3_RX/SPI1_CLK/GPIOA14

DVP Camera IF Pin Spec

Pin# Name Description
1, 2 SYS_3.3V 3.3V power output, to camera modules
7,9,13,15,24 GND Gound, 0V
3 I2C2_SCL I2C Clock Signal
4 I2C2_SDA I2C Data Signal
5 GPIOE15 Regular GPIO, control signals output to camera modules
6 GPIOE14 Regular GPIO, control signals output to camera modules
8 MCLK Clock signals output to camera modules
10 NC Not Connected
11 VSYNC vertical synchronization to CPU from camera modules
12 HREF/HSYNC HREF/HSYNC signal to CPU from camera modules
14 PCLK PCLK signal to CPU from camera modules
16-23 Data bit7-0 data signals

WIKI:NanoPi_M1
Schematic:NanoPi-M1-1603-Schematic.pdf
Dimensional Diagram:pcb file in dxf

Phản hồi(0)

Mã xác nhận*

ETYwFZ  

Vui lòng Đăng Nhập hoặc Đăng ký để chia sẻ và tích luỹ điểm.
Đang tải...
Đang tải...
Thegioiic-live-support