Phone

(28)3896.8699-0972924961

Giỏ hàng 0 item(s)

Giỏ hàng trống

Danh Mục
Sản phẩm mới
Đang tải...

WXD3, WXD4 (36)

List_product List_gallery

Núm Vặn WH5-1A

Núm vặn dùng cho các loại biến trở WXD3-12, WXD3-13 và WXD4

Giá: 5,000 đ/Cái

Hàng còn: 0

Núm Vặn WH5-1A

WXD4-23-103

10K OHM 3W, 5%, 160V, 5 rings multi-circle precision wire-wound potentiometer

Giá: 85,000 đ/Cái

Hàng còn: 0

WXD4-23-103

WXD4-23-682

6.8K OHM 3W, 5%, 160V, 5 rings multi-circle precision wire-wound potentiometer

Giá: 85,000 đ/Cái

Hàng còn: 0

WXD4-23-682

WXD4-23-562

5.6K OHM 3W, 5%, 160V, 5 rings multi-circle precision wire-wound potentiometer

Giá: 85,000 đ/Cái

Hàng còn: 0

WXD4-23-562

WXD4-23-472

4.7K OHM 3W, 5%, 160V, 5 rings multi-circle precision wire-wound potentiometer

Giá: 85,000 đ/Cái

Hàng còn: 0

WXD4-23-472

WXD4-23-332

3.3K OHM 3W, 5%, 160V, 5 rings multi-circle precision wire-wound potentiometer

Giá: 85,000 đ/Cái

Hàng còn: 0

WXD4-23-332

WXD4-23-222

2.2K OHM 3W, 5%, 160V, 5 rings multi-circle precision wire-wound potentiometer

Giá: 85,000 đ/Cái

Hàng còn: 0

WXD4-23-222

WXD4-23-102

1K OHM 3W, 5%, 160V, 5 rings multi-circle precision wire-wound potentiometer

Giá: 85,000 đ/Cái

Hàng còn: 0

WXD4-23-102

WXD3-13-104

100K OHM 2W, 5%, 160V, 5 rings multi-circle precision wire-wound potentiometer

Giá: 22,000 đ/Cái

Hàng còn: 0

WXD3-13-104

WXD3-13-473

47K OHM 2W, 5%, 160V, 5 rings multi-circle precision wire-wound potentiometer

Giá: 22,000 đ/Cái

Hàng còn: 0

WXD3-13-473

WXD3-13-333

33K OHM 2W, 5%, 160V, 5 rings multi-circle precision wire-wound potentiometer

Giá: 22,000 đ/Cái

Hàng còn: 0

WXD3-13-333

WXD3-13-223

22K OHM 2W, 5%, 160V, 5 rings multi-circle precision wire-wound potentiometer

Giá: 22,000 đ/Cái

Hàng còn: 0

WXD3-13-223

WXD3-13-103

10K OHM 2W, 5%, 160V, 5 rings multi-circle precision wire-wound potentiometer

Giá: 22,000 đ/Cái

Hàng còn: 0

WXD3-13-103

WXD3-13-682

6.8K OHM 2W, 5%, 160V, 5 rings multi-circle precision wire-wound potentiometer

Giá: 22,000 đ/Cái

Hàng còn: 0

WXD3-13-682

WXD3-13-562

5.6K OHM 2W, 5%, 160V, 5 rings multi-circle precision wire-wound potentiometer

Giá: 22,000 đ/Cái

Hàng còn: 0

WXD3-13-562

WXD3-13-472

4.7K OHM 2W, 5%, 160V, 5 rings multi-circle precision wire-wound potentiometer

Giá: 22,000 đ/Cái

Hàng còn: 0

WXD3-13-472

WXD3-13-332

3.3K OHM 2W, 5%, 160V, 5 rings multi-circle precision wire-wound potentiometer

Giá: 22,000 đ/Cái

Hàng còn: 0

WXD3-13-332

WXD3-13-222

2.2K OHM 2W, 5%, 160V, 5 rings multi-circle precision wire-wound potentiometer

Giá: 22,000 đ/Cái

Hàng còn: 0

WXD3-13-222

WXD3-13-102

1K OHM 2W, 5%, 160V, 5 rings multi-circle precision wire-wound potentiometer

Giá: 22,000 đ/Cái

Hàng còn: 0

WXD3-13-102

WXD3-13-681

680 OHM 2W, 5%, 160V, 5 rings multi-circle precision wire-wound potentiometer

Giá: 22,000 đ/Cái

Hàng còn: 0

WXD3-13-681

WXD3-13-471

470 OHM 2W, 5%, 160V, 5 rings multi-circle precision wire-wound potentiometer

Giá: 22,000 đ/Cái

Hàng còn: 0

WXD3-13-471

WXD3-13-221

220 OHM 2W, 5%, 160V, 5 rings multi-circle precision wire-wound potentiometer

Giá: 22,000 đ/Cái

Hàng còn: 0

WXD3-13-221

WXD3-13-201

200 OHM 2W, 5%, 160V, 5 rings multi-circle precision wire-wound potentiometer

Giá: 22,000 đ/Cái

Hàng còn: 0

WXD3-13-201

WXD3-13-101

100 OHM 2W, 5%, 160V, 5 rings multi-circle precision wire-wound potentiometer

Giá: 22,000 đ/Cái

Hàng còn: 0

WXD3-13-101

WXD3-12-473

47K OHM 1W, 5%, 160V, 5 rings multi-circle precision wire-wound potentiometer

Giá: 22,000 đ/Cái

Hàng còn: 0

WXD3-12-473

WXD3-12-333

33K OHM 1W, 5%, 160V, 5 rings multi-circle precision wire-wound potentiometer

Giá: 22,000 đ/Cái

Hàng còn: 0

WXD3-12-333

WXD3-12-223

22K OHM 1W, 5%, 160V, 5 rings multi-circle precision wire-wound potentiometer

Giá: 22,000 đ/Cái

Hàng còn: 0

WXD3-12-223

WXD3-12-103

10K OHM 1W, 5%, 160V, 5 rings multi-circle precision wire-wound potentiometer

Giá: 22,000 đ/Cái

Hàng còn: 0

WXD3-12-103

WXD3-12-472

4.7K OHM 1W, 5%, 160V, 5 rings multi-circle precision wire-wound potentiometer

Giá: 22,000 đ/Cái

Hàng còn: 0

WXD3-12-472

WXD3-12-332

3.3K OHM 1W, 5%, 160V, 5 rings multi-circle precision wire-wound potentiometer

Giá: 22,000 đ/Cái

Hàng còn: 0

WXD3-12-332

WXD3-12-332

3.3K OHM 1W, 5%, 160V, 5 rings multi-circle precision wire-wound potentiometer

Giá: 22,000 đ/Cái

Hàng còn: 0

WXD3-12-332

WXD3-12-222

2.2K OHM 1W, 5%, 160V, 5 rings multi-circle precision wire-wound potentiometer

Giá: 22,000 đ/Cái

Hàng còn: 0

WXD3-12-222

WXD3-12-102

1K OHM 1W, 5%, 160V, 5 rings multi-circle precision wire-wound potentiometer

Giá: 22,000 đ/Cái

Hàng còn: 0

WXD3-12-102

WXD3-12-471

470 OHM 1W, 5%, 160V, 5 rings multi-circle precision wire-wound potentiometer

Giá: 22,000 đ/Cái

Hàng còn: 0

WXD3-12-471

WXD3-12-221

220 OHM 1W, 5%, 160V, 5 rings multi-circle precision wire-wound potentiometer

Giá: 22,000 đ/Cái

Hàng còn: 0

WXD3-12-221

WXD3-12-101

100 OHM 1W, 5%, 160V, 5 rings multi-circle precision wire-wound potentiometer

Giá: 22,000 đ/Cái

Hàng còn: 0

WXD3-12-101
Thegioiic-live-support