Phone

(28)3896.8699-0972924961

Sản phẩm mới
Nguồn Adapter 24V1A Đầu 5525
Vào:100~240VAC, Ra:24VDC 1A, Đầu: 5.5x2.5mm, dây 1M
0 đ/Cái
Cuộn Cảm 27UH 8D43 SMD 8.3×8.3×4.5
27UH (270), 3.7A
2,000 đ/Cái
Cuộn Cảm 18UH 8D43 SMD 8.3×8.3×4.5
18UH (180), 3.9A
2,000 đ/Cái
ACS758LCB-100B-PFF-T
SENSOR CURRENT HALL 100A AC/DC
150,000 đ/Cái
Cuộn Cảm 15UH 8D43 SMD 8.3×8.3×4.5
15UH (150), 4.5A
2,000 đ/Cái
Cuộn Cảm 12UH 8D43 SMD 8.3×8.3×4.5
12UH (120), 4.9A
2,000 đ/Cái
Cuộn Cảm 8.2UH 8D43 SMD 8.3×8.3×4.5
8.2UH (8R2), 5.5A
2,000 đ/Cái

Vòng Đánh Số Dây (216)

List product List gallery

Z-NW-7MM Dây Đánh Chữ Z

Dây đánh chữ loại 6mm2, đường kính 7mm, màu vàng

5,500 đ/Gói(10pcs)

Còn: 30 Gói(10pcs)

Z-NW-7MM Dây Đánh Chữ Z

Y-NW-7MM Dây Đánh Chữ Y

Dây đánh chữ loại 6mm2, đường kính 7mm, màu vàng

5,500 đ/Gói(10pcs)

Còn: 50 Gói(10pcs)

Y-NW-7MM Dây Đánh Chữ Y

X-NW-7MM Dây Đánh Chữ X

Dây đánh chữ loại 6mm2, đường kính 7mm, màu vàng

5,500 đ/Gói(10pcs)

Còn: 50 Gói(10pcs)

X-NW-7MM Dây Đánh Chữ X

W-NW-7MM Dây Đánh Chữ W

Dây đánh chữ loại 6mm2, đường kính 7mm, màu vàng

5,500 đ/Gói(10pcs)

Còn: 50 Gói(10pcs)

W-NW-7MM Dây Đánh Chữ W

V-NW-7MM Dây Đánh Chữ V

Dây đánh chữ loại 6mm2, đường kính 7mm, màu vàng

5,500 đ/Gói(10pcs)

Còn: 50 Gói(10pcs)

V-NW-7MM Dây Đánh Chữ V

U-NW-7MM Dây Đánh Chữ U

Dây đánh chữ loại 6mm2, đường kính 7mm, màu vàng

5,500 đ/Gói(10pcs)

Còn: 50 Gói(10pcs)

U-NW-7MM Dây Đánh Chữ U

T-NW-7MM Dây Đánh Chữ T

Dây đánh chữ loại 6mm2, đường kính 7mm, màu vàng

5,500 đ/Gói(10pcs)

Còn: 50 Gói(10pcs)

T-NW-7MM Dây Đánh Chữ T

S-NW-7MM Dây Đánh Chữ S

Dây đánh chữ loại 6mm2, đường kính 7mm, màu vàng

5,500 đ/Gói(10pcs)

Còn: 50 Gói(10pcs)

S-NW-7MM Dây Đánh Chữ S

R-NW-7MM Dây Đánh Chữ R

Dây đánh chữ loại 6mm2, đường kính 7mm, màu vàng

5,500 đ/Gói(10pcs)

Còn: 50 Gói(10pcs)

R-NW-7MM Dây Đánh Chữ R

Q-NW-7MM Dây Đánh Chữ Q

Dây đánh chữ loại 6mm2, đường kính 7mm, màu vàng

5,500 đ/Gói(10pcs)

Còn: 50 Gói(10pcs)

Q-NW-7MM Dây Đánh Chữ Q

P-NW-7MM Dây Đánh Chữ P

Dây đánh chữ loại 6mm2, đường kính 7mm, màu vàng

5,500 đ/Gói(10pcs)

Còn: 50 Gói(10pcs)

P-NW-7MM Dây Đánh Chữ P

O-NW-7MM Dây Đánh Chữ O

Dây đánh chữ loại 6mm2, đường kính 7mm, màu vàng

5,500 đ/Gói(10pcs)

Còn: 50 Gói(10pcs)

O-NW-7MM Dây Đánh Chữ O

N-NW-7MM Dây Đánh Chữ N

Dây đánh chữ loại 6mm2, đường kính 7mm, màu vàng

5,500 đ/Gói(10pcs)

Còn: 50 Gói(10pcs)

N-NW-7MM Dây Đánh Chữ N

M-NW-7MM Dây Đánh Chữ M

Dây đánh chữ loại 6mm2, đường kính 7mm, màu vàng

5,500 đ/Gói(10pcs)

Còn: 50 Gói(10pcs)

M-NW-7MM Dây Đánh Chữ M

L-NW-7MM Dây Đánh Chữ L

Dây đánh chữ loại 6mm2, đường kính 7mm, màu vàng

5,500 đ/Gói(10pcs)

Còn: 50 Gói(10pcs)

L-NW-7MM Dây Đánh Chữ L

K-NW-7MM Dây Đánh Chữ K

Dây đánh chữ loại 6mm2, đường kính 7mm, màu vàng

5,500 đ/Gói(10pcs)

Còn: 50 Gói(10pcs)

K-NW-7MM Dây Đánh Chữ K

J-NW-7MM Dây Đánh Chữ J

Dây đánh chữ loại 6mm2, đường kính 7mm, màu vàng

5,500 đ/Gói(10pcs)

Còn: 50 Gói(10pcs)

J-NW-7MM Dây Đánh Chữ J

I-NW-7MM Dây Đánh Chữ I

Dây đánh chữ loại 6mm2, đường kính 7mm, màu vàng

5,500 đ/Gói(10pcs)

Còn: 50 Gói(10pcs)

I-NW-7MM Dây Đánh Chữ I

H-NW-7MM Dây Đánh Chữ H

Dây đánh chữ loại 6mm2, đường kính 7mm, màu vàng

5,500 đ/Gói(10pcs)

Còn: 50 Gói(10pcs)

H-NW-7MM Dây Đánh Chữ H

G-NW-7MM Dây Đánh Chữ G

Dây đánh chữ loại 6mm2, đường kính 7mm, màu vàng

5,500 đ/Gói(10pcs)

Còn: 50 Gói(10pcs)

G-NW-7MM Dây Đánh Chữ G

F-NW-7MM Dây Đánh Chữ F

Dây đánh chữ loại 6mm2, đường kính 7mm, màu vàng

5,500 đ/Gói(10pcs)

Còn: 50 Gói(10pcs)

F-NW-7MM Dây Đánh Chữ F

E-NW-7MM Dây Đánh Chữ E

Dây đánh chữ loại 6mm2, đường kính 7mm, màu vàng

5,500 đ/Gói(10pcs)

Còn: 50 Gói(10pcs)

E-NW-7MM Dây Đánh Chữ E

D-NW-7MM Dây Đánh Chữ D

Dây đánh chữ loại 6mm2, đường kính 7mm, màu vàng

5,500 đ/Gói(10pcs)

Còn: 50 Gói(10pcs)

D-NW-7MM Dây Đánh Chữ D

C-NW-7MM Dây Đánh Chữ C

Dây đánh chữ loại 6mm2, đường kính 7mm, màu vàng

5,500 đ/Gói(10pcs)

Còn: 50 Gói(10pcs)

C-NW-7MM Dây Đánh Chữ C

B-NW-7MM Dây Đánh Chữ B

Dây đánh chữ loại 6mm2, đường kính 7mm, màu vàng

5,500 đ/Gói(10pcs)

Còn: 50 Gói(10pcs)

B-NW-7MM Dây Đánh Chữ B

A-NW-7MM Dây Đánh Chữ A

Dây đánh chữ loại 6mm2, đường kính 7mm, màu vàng

5,500 đ/Gói(10pcs)

Còn: 50 Gói(10pcs)

A-NW-7MM Dây Đánh Chữ A

9-NW-7MM Dây Đánh Số 9

Dây đánh số loại 6mm2, đường kính 7mm, màu vàng

5,500 đ/Gói(10pcs)

Còn: 58 Gói(10pcs)

9-NW-7MM Dây Đánh Số 9

8-NW-7MM Dây Đánh Số 8

Dây đánh số loại 6mm2, đường kính 7mm, màu vàng

5,500 đ/Gói(10pcs)

Còn: 58 Gói(10pcs)

8-NW-7MM Dây Đánh Số 8

7-NW-7MM Dây Đánh Số 7

Dây đánh số loại 6mm2, đường kính 7mm, màu vàng

5,500 đ/Gói(10pcs)

Còn: 58 Gói(10pcs)

7-NW-7MM Dây Đánh Số 7

6-NW-7MM Dây Đánh Số 6

Dây đánh số loại 6mm2, đường kính 7mm, màu vàng

5,500 đ/Gói(10pcs)

Còn: 58 Gói(10pcs)

6-NW-7MM Dây Đánh Số 6

5-NW-7MM Dây Đánh Số 5

Dây đánh số loại 6mm2, đường kính 7mm, màu vàng

5,500 đ/Gói(10pcs)

Còn: 58 Gói(10pcs)

5-NW-7MM Dây Đánh Số 5

4-NW-7MM Dây Đánh Số 4

Dây đánh số loại 6mm2, đường kính 7mm, màu vàng

5,500 đ/Gói(10pcs)

Còn: 58 Gói(10pcs)

4-NW-7MM Dây Đánh Số 4

3-NW-7MM Dây Đánh Số 3

Dây đánh số loại 6mm2, đường kính 7mm, màu vàng

5,500 đ/Gói(10pcs)

Còn: 58 Gói(10pcs)

3-NW-7MM Dây Đánh Số 3

2-NW-7MM Dây Đánh Số 2

Dây đánh số loại 6mm2, đường kính 7mm, màu vàng

5,500 đ/Gói(10pcs)

Còn: 58 Gói(10pcs)

2-NW-7MM Dây Đánh Số 2

1-NW-7MM Dây Đánh Số 1

Dây đánh số loại 6mm2, đường kính 7mm, màu vàng

5,500 đ/Gói(10pcs)

Còn: 58 Gói(10pcs)

1-NW-7MM Dây Đánh Số 1

0-NW-7MM Dây Đánh Số 0

Dây đánh số loại 6mm2, đường kính 7mm, màu vàng

5,500 đ/Gói(10pcs)

Còn: 57 Gói(10pcs)

0-NW-7MM Dây Đánh Số 0

Z-NW-6.5MM Dây Đánh Chữ Z

Dây đánh chữ loại 4mm2, đường kính 6.5mm, màu vàng

4,500 đ/Gói(10pcs)

Còn: 32 Gói(10pcs)

Z-NW-6.5MM Dây Đánh Chữ Z

Y-NW-6.5MM Dây Đánh Chữ Y

Dây đánh chữ loại 4mm2, đường kính 6.5mm, màu vàng

4,500 đ/Gói(10pcs)

Còn: 32 Gói(10pcs)

Y-NW-6.5MM Dây Đánh Chữ Y

X-NW-6.5MM Dây Đánh Chữ X

Dây đánh chữ loại 4mm2, đường kính 6.5mm, màu vàng

4,500 đ/Gói(10pcs)

Còn: 32 Gói(10pcs)

X-NW-6.5MM Dây Đánh Chữ X

W-NW-6.5MM Dây Đánh Chữ W

Dây đánh chữ loại 4mm2, đường kính 6.5mm, màu vàng

4,500 đ/Gói(10pcs)

Còn: 32 Gói(10pcs)

W-NW-6.5MM Dây Đánh Chữ W
Thegioiic live support