Phone

(28)3896.8699-0972924961

Giỏ hàng 0 item(s)

Giỏ hàng trống

Danh Mục
Sản phẩm mới
Đang tải...

SMD 0402 Resistors (364)

List_product List_gallery
1% 5%

0 Ohm 0402 1%

SMD resistor 0 Ohm (Code R0), 1/16W 1% 0402

Giá: 4,000 đ/Gói(100pcs)

Hàng còn: 0

0 Ohm 0402 1%

0.12 Ohm 0402 1%

SMD resistor 0.12 Ohm (Code R12), 1/16W 1% 0402

Giá: 4,000 đ/Gói(100pcs)

Hàng còn: 0

0.12 Ohm 0402 1%

0.15 Ohm 0402 1%

SMD resistor 0.15 Ohm (Code R15), 1/16W 1% 0402

Giá: 4,000 đ/Gói(100pcs)

Hàng còn: 0

0.15 Ohm 0402 1%

0.18 Ohm 0402 1%

SMD resistor 0.18 Ohm (Code R18), 1/16W 1% 0402

Giá: 4,000 đ/Gói(100pcs)

Hàng còn: 0

0.18 Ohm 0402 1%

0.22 Ohm 0402 1%

SMD resistor 0.22 Ohm (Code R22), 1/16W 1% 0402

Giá: 4,000 đ/Gói(100pcs)

Hàng còn: 0

0.22 Ohm 0402 1%

0.27 Ohm 0402 1%

SMD resistor 0.27 Ohm (Code R27), 1/16W 1% 0402

Giá: 4,000 đ/Gói(100pcs)

Hàng còn: 0

0.27 Ohm 0402 1%

0.33 Ohm 0402 1%

SMD resistor 0.33 Ohm (Code R33), 1/16W 1% 0402

Giá: 4,000 đ/Gói(100pcs)

Hàng còn: 0

0.33 Ohm 0402 1%

0.39 Ohm 0402 1%

SMD resistor 0.39 Ohm (Code R39), 1/16W 1% 0402

Giá: 4,000 đ/Gói(100pcs)

Hàng còn: 0

0.39 Ohm 0402 1%

0.47 Ohm 0402 1%

SMD resistor 0.47 Ohm (Code R47), 1/16W 1% 0402

Giá: 4,000 đ/Gói(100pcs)

Hàng còn: 0

0.47 Ohm 0402 1%

0.51 Ohm 0402 1%

SMD resistor 0.51 Ohm (Code R51), 1/16W 1% 0402

Giá: 4,000 đ/Gói(100pcs)

Hàng còn: 0

0.51 Ohm 0402 1%

0.56 Ohm 0402 1%

SMD resistor 0.56 Ohm (Code R56), 1/16W 1% 0402

Giá: 4,000 đ/Gói(100pcs)

Hàng còn: 0

0.56 Ohm 0402 1%

0.62 Ohm 0402 1%

SMD resistor 0.62 Ohm (Code R62), 1/16W 1% 0402

Giá: 4,000 đ/Gói(100pcs)

Hàng còn: 0

0.62 Ohm 0402 1%

0.68 Ohm 0402 1%

SMD resistor 0.68 Ohm (Code R68), 1/16W 1% 0402

Giá: 4,000 đ/Gói(100pcs)

Hàng còn: 0

0.68 Ohm 0402 1%

0.75 Ohm 0402 1%

SMD resistor 0.75 Ohm (Code R75), 1/16W 1% 0402

Giá: 4,000 đ/Gói(100pcs)

Hàng còn: 0

0.75 Ohm 0402 1%

0.82 Ohm 0402 1%

SMD resistor 0.82 Ohm (Code R82), 1/16W 1% 0402

Giá: 4,000 đ/Gói(100pcs)

Hàng còn: 0

0.82 Ohm 0402 1%

0.91 Ohm 0402 1%

SMD resistor 0.91 Ohm (Code R91), 1/16W 1% 0402

Giá: 4,000 đ/Gói(100pcs)

Hàng còn: 0

0.91 Ohm 0402 1%

1 Ohm 0402 1%

SMD resistor 1 Ohm (Code 1R0), 1/16W 1% 0402

Giá: 4,000 đ/Gói(100pcs)

Hàng còn: 0

1 Ohm 0402 1%

1.2 Ohm 0402 1%

SMD resistor 1.2 Ohm (Code 1R2), 1/16W 1% 0402

Giá: 4,000 đ/Gói(100pcs)

Hàng còn: 0

1.2 Ohm 0402 1%

1.5 Ohm 0402 1%

SMD resistor 1.5 Ohm (Code 1R5), 1/16W 1% 0402

Giá: 4,000 đ/Gói(100pcs)

Hàng còn: 0

1.5 Ohm 0402 1%

1.8 Ohm 0402 1%

SMD resistor 1.8 Ohm (Code 1R8), 1/16W 1% 0402

Giá: 4,000 đ/Gói(100pcs)

Hàng còn: 0

1.8 Ohm 0402 1%

2 Ohm 0402 1%

SMD resistor 2 Ohm (Code 2R0), 1/16W 1% 0402

Giá: 4,000 đ/Gói(100pcs)

Hàng còn: 0

2 Ohm 0402 1%

2.2 Ohm 0402 1%

SMD resistor 2.2 Ohm (Code 2R2), 1/16W 1% 0402

Giá: 4,000 đ/Gói(100pcs)

Hàng còn: 0

2.2 Ohm 0402 1%

2.4 Ohm 0402 1%

SMD resistor 2.4 Ohm (Code 2R4), 1/16W 1% 0402

Giá: 4,000 đ/Gói(100pcs)

Hàng còn: 0

2.4 Ohm 0402 1%

2.7 Ohm 0402 1%

SMD resistor 2.7 Ohm (Code 2R7), 1/16W 1% 0402

Giá: 4,000 đ/Gói(100pcs)

Hàng còn: 0

2.7 Ohm 0402 1%

3 Ohm 0402 1%

SMD resistor 3 Ohm (Code 3R), 1/16W 1% 0402

Giá: 4,000 đ/Gói(100pcs)

Hàng còn: 0

3 Ohm 0402 1%

3.3 Ohm 0402 1%

SMD resistor 3.3 Ohm (Code 3R3), 1/16W 1% 0402

Giá: 4,000 đ/Gói(100pcs)

Hàng còn: 0

3.3 Ohm 0402 1%

3.6 Ohm 0402 1%

SMD resistor 3.6 Ohm (Code 3R6), 1/16W 1% 0402

Giá: 4,000 đ/Gói(100pcs)

Hàng còn: 0

3.6 Ohm 0402 1%

3.9 Ohm 0402 1%

SMD resistor 3.9 Ohm (Code 3R9), 1/16W 1% 0402

Giá: 4,000 đ/Gói(100pcs)

Hàng còn: 0

3.9 Ohm 0402 1%

4.3 Ohm 0402 1%

SMD resistor 4.3 Ohm (Code 4R3), 1/16W 1% 0402

Giá: 4,000 đ/Gói(100pcs)

Hàng còn: 0

4.3 Ohm 0402 1%

4.7 Ohm 0402 1%

SMD resistor 4.7 Ohm (Code 4R7), 1/16W 1% 0402

Giá: 4,000 đ/Gói(100pcs)

Hàng còn: 0

4.7 Ohm 0402 1%

5.1 Ohm 0402 1%

SMD resistor 5.1 Ohm (Code 5R1), 1/16W 1% 0402

Giá: 4,000 đ/Gói(100pcs)

Hàng còn: 0

5.1 Ohm 0402 1%

5.6 Ohm 0402 1%

SMD resistor 5.6 Ohm (Code 5R6), 1/16W 1% 0402

Giá: 4,000 đ/Gói(100pcs)

Hàng còn: 0

5.6 Ohm 0402 1%

6.2 Ohm 0402 1%

SMD resistor 6.2 Ohm (Code 6R2), 1/16W 1% 0402

Giá: 4,000 đ/Gói(100pcs)

Hàng còn: 0

6.2 Ohm 0402 1%

6.8 Ohm 0402 1%

SMD resistor 6.8 Ohm (Code 6R8), 1/16W 1% 0402

Giá: 4,000 đ/Gói(100pcs)

Hàng còn: 0

6.8 Ohm 0402 1%

7.5 Ohm 0402 1%

SMD resistor 7.5 Ohm (Code 7R5), 1/16W 1% 0402

Giá: 4,000 đ/Gói(100pcs)

Hàng còn: 0

7.5 Ohm 0402 1%

8.2 Ohm 0402 1%

SMD resistor 8.2 Ohm (Code 8R2), 1/16W 1% 0402

Giá: 4,000 đ/Gói(100pcs)

Hàng còn: 0

8.2 Ohm 0402 1%

9.1 Ohm 0402 1%

SMD resistor 9.1 Ohm (Code 9R1), 1/16W 1% 0402

Giá: 4,000 đ/Gói(100pcs)

Hàng còn: 0

9.1 Ohm 0402 1%

10 Ohm 0402 1%

SMD resistor 10 Ohm (Code 100), 1/16W 1% 0402

Giá: 4,000 đ/Gói(100pcs)

Hàng còn: 0

10 Ohm 0402 1%

12 Ohm 0402 1%

SMD resistor 12 Ohm (Code 120), 1/16W 1% 0402

Giá: 4,000 đ/Gói(100pcs)

Hàng còn: 0

12 Ohm 0402 1%

11 Ohm 0402 1%

SMD resistor 11 Ohm (Code 110), 1/16W 1% 0402

Giá: 4,000 đ/Gói(100pcs)

Hàng còn: 0

11 Ohm 0402 1%
Thegioiic-live-support