Phone

(28)3896.8699-0972924961

Sản phẩm mới
Nguồn Adapter 24V1A Đầu 5525
Vào:100~240VAC, Ra:24VDC 1A, Đầu: 5.5x2.5mm, dây 1M
0 đ/Cái
Cuộn Cảm 27UH 8D43 SMD 8.3×8.3×4.5
27UH (270), 3.7A
2,000 đ/Cái
Cuộn Cảm 18UH 8D43 SMD 8.3×8.3×4.5
18UH (180), 3.9A
2,000 đ/Cái
ACS758LCB-100B-PFF-T
SENSOR CURRENT HALL 100A AC/DC
150,000 đ/Cái
Cuộn Cảm 15UH 8D43 SMD 8.3×8.3×4.5
15UH (150), 4.5A
2,000 đ/Cái
Cuộn Cảm 12UH 8D43 SMD 8.3×8.3×4.5
12UH (120), 4.9A
2,000 đ/Cái
Cuộn Cảm 8.2UH 8D43 SMD 8.3×8.3×4.5
8.2UH (8R2), 5.5A
2,000 đ/Cái

Ốc Vít Lục Giác (351)

List product List gallery

HEX2-M20-60 Ốc Lục Giác

Ốc M20(20mm) lục giác, dài 60mm

1,390 đ/Con

Hết hàng

HEX2-M20-60 Ốc Lục Giác

HEX2-M20-50 Ốc Lục Giác

Ốc M20(20mm) lục giác, dài 50mm

1,360 đ/Con

Hết hàng

HEX2-M20-50 Ốc Lục Giác

HEX2-M20-45 Ốc Lục Giác

Ốc M20(20mm) lục giác, dài 45mm

1,330 đ/Con

Hết hàng

HEX2-M20-45 Ốc Lục Giác

HEX2-M20-40 Ốc Lục Giác

Ốc M20(20mm) lục giác, dài 40mm

1,300 đ/Con

Hết hàng

HEX2-M20-40 Ốc Lục Giác

HEX2-M20-35 Ốc Lục Giác

Ốc M20(20mm) lục giác, dài 35mm

1,270 đ/Con

Hết hàng

HEX2-M20-35 Ốc Lục Giác

HEX2-M18-60 Ốc Lục Giác

Ốc M18(18mm) lục giác, dài 60mm

1,390 đ/Con

Hết hàng

HEX2-M18-60 Ốc Lục Giác

HEX2-M18-50 Ốc Lục Giác

Ốc M18(18mm) lục giác, dài 50mm

1,360 đ/Con

Hết hàng

HEX2-M18-50 Ốc Lục Giác

HEX2-M18-45 Ốc Lục Giác

Ốc M18(18mm) lục giác, dài 45mm

1,330 đ/Con

Hết hàng

HEX2-M18-45 Ốc Lục Giác

HEX2-M18-40 Ốc Lục Giác

Ốc M18(18mm) lục giác, dài 40mm

1,300 đ/Con

Hết hàng

HEX2-M18-40 Ốc Lục Giác

HEX2-M18-35 Ốc Lục Giác

Ốc M18(18mm) lục giác, dài 35mm

1,270 đ/Con

Hết hàng

HEX2-M18-35 Ốc Lục Giác

HEX2-M18-30 Ốc Lục Giác

Ốc M18(18mm) lục giác, dài 30mm

1,240 đ/Con

Hết hàng

HEX2-M18-30 Ốc Lục Giác

HEX2-M18-25 Ốc Lục Giác

Ốc M18(18mm) lục giác, dài 25mm

1,210 đ/Con

Hết hàng

HEX2-M18-25 Ốc Lục Giác

HEX2-M16-60 Ốc Lục Giác

Ốc M16(16mm) lục giác, dài 60mm

1,330 đ/Con

Hết hàng

HEX2-M16-60 Ốc Lục Giác

HEX2-M16-50 Ốc Lục Giác

Ốc M16(16mm) lục giác, dài 50mm

1,300 đ/Con

Hết hàng

HEX2-M16-50 Ốc Lục Giác

HEX2-M16-45 Ốc Lục Giác

Ốc M16(16mm) lục giác, dài 45mm

1,270 đ/Con

Hết hàng

HEX2-M16-45 Ốc Lục Giác

HEX2-M16-40 Ốc Lục Giác

Ốc M16(16mm) lục giác, dài 40mm

1,240 đ/Con

Hết hàng

HEX2-M16-40 Ốc Lục Giác

HEX2-M16-35 Ốc Lục Giác

Ốc M16(16mm) lục giác, dài 35mm

1,210 đ/Con

Hết hàng

HEX2-M16-35 Ốc Lục Giác

HEX2-M16-30 Ốc Lục Giác

Ốc M16(16mm) lục giác, dài 30mm

1,180 đ/Con

Hết hàng

HEX2-M16-30 Ốc Lục Giác

HEX2-M16-25 Ốc Lục Giác

Ốc M16(16mm) lục giác, dài 25mm

1,150 đ/Con

Hết hàng

HEX2-M16-25 Ốc Lục Giác

HEX2-M14-60 Ốc Lục Giác

Ốc M14(14mm) lục giác, dài 60mm

1,270 đ/Con

Hết hàng

HEX2-M14-60 Ốc Lục Giác

HEX2-M14-50 Ốc Lục Giác

Ốc M14(14mm) lục giác, dài 50mm

1,240 đ/Con

Hết hàng

HEX2-M14-50 Ốc Lục Giác

HEX2-M14-45 Ốc Lục Giác

Ốc M14(14mm) lục giác, dài 45mm

1,210 đ/Con

Hết hàng

HEX2-M14-45 Ốc Lục Giác

HEX2-M14-40 Ốc Lục Giác

Ốc M14(14mm) lục giác, dài 40mm

1,180 đ/Con

Hết hàng

HEX2-M14-40 Ốc Lục Giác

HEX2-M14-35 Ốc Lục Giác

Ốc M14(14mm) lục giác, dài 35mm

1,150 đ/Con

Hết hàng

HEX2-M14-35 Ốc Lục Giác

HEX2-M14-30 Ốc Lục Giác

Ốc M14(14mm) lục giác, dài 30mm

1,120 đ/Con

Hết hàng

HEX2-M14-30 Ốc Lục Giác

HEX2-M14-25 Ốc Lục Giác

Ốc M14(14mm) lục giác, dài 25mm

1,090 đ/Con

Hết hàng

HEX2-M14-25 Ốc Lục Giác

HEX2-M12-60 Ốc Lục Giác

Ốc M12(12mm) lục giác, dài 60mm

1,240 đ/Con

Hết hàng

HEX2-M12-60 Ốc Lục Giác

HEX2-M12-50 Ốc Lục Giác

Ốc M12(12mm) lục giác, dài 50mm

1,210 đ/Con

Hết hàng

HEX2-M12-50 Ốc Lục Giác

HEX2-M12-45 Ốc Lục Giác

Ốc M12(12mm) lục giác, dài 45mm

1,180 đ/Con

Hết hàng

HEX2-M12-45 Ốc Lục Giác

HEX2-M12-40 Ốc Lục Giác

Ốc M12(12mm) lục giác, dài 40mm

1,150 đ/Con

Hết hàng

HEX2-M12-40 Ốc Lục Giác

HEX2-M12-35 Ốc Lục Giác

Ốc M12(12mm) lục giác, dài 35mm

1,120 đ/Con

Hết hàng

HEX2-M12-35 Ốc Lục Giác

HEX2-M12-30 Ốc Lục Giác

Ốc M12(12mm) lục giác, dài30mm

1,090 đ/Con

Hết hàng

HEX2-M12-30 Ốc Lục Giác

HEX2-M12-25 Ốc Lục Giác

Ốc M12(12mm) lục giác, dài 25mm

1,060 đ/Con

Hết hàng

HEX2-M12-25 Ốc Lục Giác

HEX2-M12-20 Ốc Lục Giác

Ốc M12(12mm) lục giác, dài 20mm

1,030 đ/Con

Hết hàng

HEX2-M12-20 Ốc Lục Giác

HEX2-M10-60 Ốc Lục Giác

Ốc M10(10mm) lục giác, dài 60mm

1,240 đ/Con

Hết hàng

HEX2-M10-60 Ốc Lục Giác

HEX2-M10-50 Ốc Lục Giác

Ốc M10(10mm) lục giác, dài 50mm

1,210 đ/Con

Hết hàng

HEX2-M10-50 Ốc Lục Giác

HEX2-M10-45 Ốc Lục Giác

Ốc M10(10mm) lục giác, dài 45mm

1,180 đ/Con

Hết hàng

HEX2-M10-45 Ốc Lục Giác

HEX2-M10-40 Ốc Lục Giác

Ốc M10(10mm) lục giác, dài 40mm

1,150 đ/Con

Hết hàng

HEX2-M10-40 Ốc Lục Giác

HEX2-M10-35 Ốc Lục Giác

Ốc M10(10mm) lục giác, dài 35mm

1,120 đ/Con

Hết hàng

HEX2-M10-35 Ốc Lục Giác

HEX2-M10-30 Ốc Lục Giác

Ốc M10(10mm) lục giác, dài 30mm

1,090 đ/Con

Hết hàng

HEX2-M10-30 Ốc Lục Giác
Thegioiic live support