Phone

(28)3896.8699-0972924961

Sản phẩm mới
PT15-A101 Biến Trở Carbon 100 Ohm Chỉnh Ngang
100 Ohm, 0.1W, Sai số: ±20%, Side Adjustment Trimmer
4,000 đ/Cái
PT10-A101 Biến Trở Carbon 100 Ohm Chỉnh Ngang
100 Ohm, 0.1W, Sai số: ±20%, Side Adjustment Trimmer
4,000 đ/Cái
PT15-B101 Biến Trở Carbon 100 Ohm Top
100 Ohm, 0.1W, Sai số: ±20%, Side Adjustment Trimmer
4,000 đ/Cái
PT10-B101 Biến Trở Carbon 100 Ohm Top
100 Ohm, 0.1W, Sai số: ±20%, Side Adjustment Trimmer
4,000 đ/Cái
PT06-B101 Biến Trở Carbon 100 Ohm Top
100 Ohm, 0.1W, Sai số: ±20%, Side Adjustment Trimmer
4,000 đ/Cái
PT06-A101 Biến Trở Carbon 100 Ohm Chỉnh Ngang
100 Ohm, 0.1W, Sai số: ±20%, Side Adjustment Trimmer
4,000 đ/Cái
Mạch Mở Rộng Breakout For MicroBit
21 GPIO, size 70x32mm, pitch 2.54mm
205,000 đ/Cái
DFR0351 Romeo BLE Mini Điều Khiển Động Cơ
Nguồn: 6.5-10VDC, giao tiếp I2C, hỗ trợ Bluetooth HID
999,000 đ/Cái

Dip Switch, SMD Dip Switch (45)

List product List gallery

Công Tắc 12Bit Gạt Top Dip Switch Đen

Code: 12P-DSW, Pitch 2.54mm, BLACK, 50VDC 100mA

6,700 đ/Cái

Hết hàng

Công Tắc 12Bit Gạt Top Dip Switch Đen

Công Tắc 10Bit Gạt Top Dip Switch Đen

Code: 10P-DSW, Pitch 2.54mm, BLACK, 50VDC 100mA

5,700 đ/Cái

Hết hàng

Công Tắc 10Bit Gạt Top Dip Switch Đen

Công Tắc 9Bit Gạt Top Dip Switch Đen

Code: 9P-DSW, Pitch 2.54mm, BLACK, 50VDC 100mA

5,200 đ/Cái

Hết hàng

Công Tắc 9Bit Gạt Top Dip Switch Đen

Công Tắc 8Bit Gạt Top Dip Switch Đen

Code: 8P-DSW, Pitch 2.54mm, BLACK, 50VDC 100mA

4,700 đ/Cái

Hết hàng

Công Tắc 8Bit Gạt Top Dip Switch Đen

Công Tắc 7Bit Gạt Top Dip Switch Đen

Code: 7P-DSW, Pitch 2.54mm, BLACK, 50VDC 100mA

4,200 đ/Cái

Hết hàng

Công Tắc 7Bit Gạt Top Dip Switch Đen

Công Tắc 6Bit Gạt Top Dip Switch Đen

Code: 6P-DSW, Pitch 2.54mm, BLACK, 50VDC 100mA

3,700 đ/Cái

Hết hàng

Công Tắc 6Bit Gạt Top Dip Switch Đen

Công Tắc 5Bit Gạt Top Dip Switch Đen

Code: 5P-DSW, Pitch 2.54mm, BLACK, 50VDC 100mA

3,200 đ/Cái

Hết hàng

Công Tắc 5Bit Gạt Top Dip Switch Đen

Công Tắc 4Bit Gạt Top Dip Switch Đen

Code: 4P-DSW, Pitch 2.54mm, BLACK, 50VDC 100mA

2,700 đ/Cái

Hết hàng

Công Tắc 4Bit Gạt Top Dip Switch Đen

Công Tắc 3Bit Gạt Top Dip Switch Đen

Code: 3P-DSW, Pitch 2.54mm, BLACK, 50VDC 100mA

2,200 đ/Cái

Hết hàng

Công Tắc 3Bit Gạt Top Dip Switch Đen

Công Tắc 2Bit Gạt Top Dip Switch Đen

Code: 2P-DSW, Pitch 2.54mm, BLACK, 50VDC 100mA

1,700 đ/Cái

Hết hàng

Công Tắc 2Bit Gạt Top Dip Switch Đen

Công Tắc 10Bit Dạng Piano Dip Switch

Pitch 2.54mm, 50VDC 100mA

5,000 đ/Cái

Hết hàng

Công Tắc 10Bit Dạng Piano Dip Switch

Công Tắc 1Bit Gạt Top Dip Switch Đen

Code: 1P-DSW, Pitch 2.54mm, BLACK, 50VDC 100mA

1,200 đ/Cái

Hết hàng

Công Tắc 1Bit Gạt Top Dip Switch Đen

Công Tắc 6Bit Dạng Piano Dip Switch

Pitch 2.54mm, 50VDC 100mA

5,500 đ/Cái

Hết hàng

Công Tắc 6Bit Dạng Piano Dip Switch

Công Tắc 5Bit Dạng Piano Dip Switch

Pitch 2.54mm, 50VDC 100mA

5,000 đ/Cái

Hết hàng

Công Tắc 5Bit Dạng Piano Dip Switch

Công Tắc 4Bit Dạng Piano Dip Switch

Pitch 2.54mm, 50VDC 100mA

4,500 đ/Cái

Hết hàng

Công Tắc 4Bit Dạng Piano Dip Switch

Công Tắc 3Bit Dạng Piano Dip Switch

Pitch 2.54mm, 50VDC 100mA

4,000 đ/Cái

Hết hàng

Công Tắc 3Bit Dạng Piano Dip Switch

Công Tắc 2Bit Dạng Piano Dip Switch

Pitch 2.54mm, 50VDC 100mA

3,500 đ/Cái

Hết hàng

Công Tắc 2Bit Dạng Piano Dip Switch

Công Tắc 8Bit Dạng Piano Dip Switch

Pitch 2.54mm, 50VDC 100mA

6,500 đ/Cái

Hết hàng

Công Tắc 8Bit Dạng Piano Dip Switch

Công Tắc 1Bit Gạt Top Dip Switch

Code: 1P-DSW, Pitch 2.54mm, RED, 50VDC 100mA

1,700 đ/Cái

Còn: 1457 Cái

Công Tắc 1Bit Gạt Top Dip Switch

Công Tắc 10Bit Gạt Dọc Dip Switch

Code: 10P-DSW-RA, Pitch 2.54mm, RED, 50VDC 100mA

8,500 đ/Cái

Hết hàng

Công Tắc 10Bit Gạt Dọc Dip Switch

Công Tắc 8Bit Gạt Dọc Dip Switch

Code: 8P-DSW-RA, Pitch 2.54mm, RED, 50VDC 100mA

7,000 đ/Cái

Còn: 924 Cái

Công Tắc 8Bit Gạt Dọc Dip Switch

Công Tắc 7Bit Gạt Dọc Dip Switch

Code: 7P-DSW-RA, Pitch 2.54mm, RED, 50VDC 100mA

6,500 đ/Cái

Còn: 50 Cái

Công Tắc 7Bit Gạt Dọc Dip Switch

Công Tắc 6Bit Gạt Dọc Dip Switch

Code: 6P-DSW-RA, Pitch 2.54mm, RED, 50VDC 100mA

6,000 đ/Cái

Còn: 379 Cái

Công Tắc 6Bit Gạt Dọc Dip Switch

Công Tắc 5Bit Gạt Dọc Dip Switch

Code: 5P-DSW-RA, Pitch 2.54mm, RED, 50VDC 100mA

5,500 đ/Cái

Hết hàng

Công Tắc 5Bit Gạt Dọc Dip Switch

Công Tắc 4Bit Gạt Dọc Dip Switch

Code: 4P-DSW-RA, Pitch 2.54mm, RED, 50VDC 100mA

5,000 đ/Cái

Hết hàng

Công Tắc 4Bit Gạt Dọc Dip Switch

Công Tắc 3Bit Gạt Dọc Dip Switch

Code: 3P-DSW-RA, Pitch 2.54mm, RED, 50VDC 100mA

4,500 đ/Cái

Còn: 393 Cái

Công Tắc 3Bit Gạt Dọc Dip Switch

Công Tắc 2Bit Gạt Dọc Dip Switch

Code: 2P-DSW-RA, Pitch 2.54mm, RED, 50VDC 100mA

3,900 đ/Cái

Còn: 499 Cái

Công Tắc 2Bit Gạt Dọc Dip Switch

Công Tắc 2Bit Gạt Top Dip Switch

Code: 2P-DSW, Pitch 2.54mm, RED, 50VDC 100mA

1,900 đ/Cái

Còn: 1011 Cái

Công Tắc 2Bit Gạt Top Dip Switch

Công Tắc 3Bit Gạt Top Dip Switch

Code: 3P-DSW, Pitch 2.54mm, RED, 50VDC 100mA

2,600 đ/Cái

Còn: 1086 Cái

Công Tắc 3Bit Gạt Top Dip Switch

Công Tắc 4Bit Gạt Top Dip Switch

Code: 4P-DSW, Pitch 2.54mm, RED, 50VDC 100mA

2,900 đ/Cái

Còn: 1136 Cái

Công Tắc 4Bit Gạt Top Dip Switch

Công Tắc 5 Bit Gạt Top Dip Switch

Code: 5P-DSW, Pitch 2.54MM, RED, 50Vdc 100mA

3,100 đ/Cái

Còn: 1500 Cái

Công Tắc 5 Bit Gạt Top Dip Switch

Công Tắc 6 Bit Gạt Top Dip Switch

Code: 6P-DSW, Pitch 2.54mm, RED, 50Vdc 100mA

3,400 đ/Cái

Còn: 1530 Cái

Công Tắc 6 Bit Gạt Top Dip Switch

Công Tắc 7 Bit Gạt Top Dip Switch

Code: 7P-DSW, RED, Pitch 2.54mm, 50Vdc 100mA

3,700 đ/Cái

Còn: 644 Cái

Công Tắc 7 Bit Gạt Top Dip Switch

Công Tắc 8 Bit Gạt Top Dip Switch

Code: 8P-DSW, RED, Pitch 2.54mm, 50Vdc 100mA

3,900 đ/Cái

Còn: 1120 Cái

Công Tắc 8 Bit Gạt Top Dip Switch

Công Tắc 9 Bit Gạt Top Dip Switch

Code: 9P-DSW, RED, Pitch 2.54mm, 50Vdc 100mA

3,900 đ/Cái

Còn: 496 Cái

Công Tắc 9 Bit Gạt Top Dip Switch

Công Tắc 10 Bit Gạt Top Dip Switch

Code: 10P-DSW, RED, Pitch 2.54mm, 50Vdc 100mA

4,400 đ/Cái

Còn: 199 Cái

Công Tắc 10 Bit Gạt Top Dip Switch

Công Tắc 12 Bit Gạt Top Dip Switch

Code: 12P-DSW, RED, Pitch 2.54mm, 50Vdc 100mA

5,400 đ/Cái

Hết hàng

Công Tắc 12 Bit Gạt Top Dip Switch

Công Tắc 1 Bit SMD

Code: 1P-DSW SMD, Pitch 2.54MM, RED, 50VDC 100mA

5,900 đ/Cái

Còn: 167 Cái

Công Tắc 1 Bit SMD

Công Tắc 2 Bit SMD Dip Switch

Code: 2P-DSW SMD, Pitch 2.54mm, RED, 50VDC 100mA

3,900 đ/Cái

Còn: 415 Cái

Công Tắc 2 Bit SMD Dip Switch

Công Tắc 3 Bit SMD Dip Switch

Công Tắc 3 Bit SMD, Pitch 2.54mm, RED, 50VDC 100mA

3,900 đ/Cái

Còn: 676 Cái

Công Tắc 3 Bit SMD Dip Switch
Thegioiic live support