Phone

(28)3896.8699-0972924961

Giỏ hàng 0 item(s)

Giỏ hàng trống

Danh Mục
Sản phẩm mới
Đang tải...

Barrier Terminal Blocks (40)

List_product List_gallery

KF1000-8P

Pitch: 10.0mm; 8 Poles 8 Pins; Rated Voltage/Current: 450V/24A

Giá: 5,300 đ/Cái

Hàng còn: 0

KF1000-8P

KF1000-7P

Pitch: 10.0mm; 7 Poles 7 Pins; Rated Voltage/Current: 450V/24A

Giá: 4,800 đ/Cái

Hàng còn: 0

KF1000-7P

KF1000-6P

Pitch: 10.0mm; 6 Poles 6 Pins; Rated Voltage/Current: 450V/24A

Giá: 4,300 đ/Cái

Hàng còn: 0

KF1000-6P

KF1000-5P

Pitch: 10.0mm; 5 Poles 5 Pins; Rated Voltage/Current: 450V/24A

Giá: 3,800 đ/Cái

Hàng còn: 0

KF1000-5P

KF1000-4P

Pitch: 10.0mm; 4 Poles 4 Pins; Rated Voltage/Current: 450V/24A

Giá: 3,300 đ/Cái

Hàng còn: 0

KF1000-4P

KF1000-3P

Pitch: 10.0mm; 3 Poles 3 Pins; Rated Voltage/Current: 450V/24A

Giá: 2,800 đ/Cái

Hàng còn: 0

KF1000-3P

KF1000-2P

Pitch: 10.0mm; 2 Poles 2 Pins; Rated Voltage/Current: 450V/24A

Giá: 2,300 đ/Cái

Hàng còn: 0

KF1000-2P

HB762-10P

Pitch: 7.62mm; 10 Poles 10 Pins; Rated Voltage/Current: 450V/24A

Giá: 6,200 đ/Cái

Hàng còn: 0

HB762-10P

HB762-9P

Pitch: 7.62mm; 9 Poles 9 Pins; Rated Voltage/Current: 450V/24A

Giá: 5,700 đ/Cái

Hàng còn: 0

HB762-9P

HB762-8P

Pitch: 7.62mm; 8 Poles 8 Pins; Rated Voltage/Current: 450V/24A

Giá: 5,200 đ/Cái

Hàng còn: 0

HB762-8P

HB762-7P

Pitch: 7.62mm; 7 Poles 7 Pins; Rated Voltage/Current: 450V/24A

Giá: 4,700 đ/Cái

Hàng còn: 0

HB762-7P

HB762-6P

Pitch: 7.62mm; 6 Poles 6 Pins; Rated Voltage/Current: 450V/24A

Giá: 4,200 đ/Cái

Hàng còn: 0

HB762-6P

HB762-5P

Pitch: 7.62mm; 5 Poles 5 Pins; Rated Voltage/Current: 450V/24A

Giá: 3,700 đ/Cái

Hàng còn: 0

HB762-5P

HB762-4P

Pitch: 7.62mm; 4 Poles 4 Pins; Rated Voltage/Current: 450V/24A

Giá: 3,200 đ/Cái

Hàng còn: 0

HB762-4P

HB762-3P

Pitch: 7.62mm; 3 Poles 3 Pins; Rated Voltage/Current: 450V/24A

Giá: 2,700 đ/Cái

Hàng còn: 0

HB762-3P

HB762-2P

Pitch: 7.62mm; 10 Poles 10 Pins; Rated Voltage/Current: 450V/24A

Giá: 2,200 đ/Cái

Hàng còn: 0

HB762-2P

KF7.62-10P

Pitch: 7.62mm; 10 Poles 10 Pins; Rated Voltage/Current: 450V/24A

Giá: 5,500 đ/Cái

Hàng còn: 0

KF7.62-10P

KF7.62-9P

Pitch: 7.62mm; 9 Poles 9 Pins; Rated Voltage/Current: 450V/24A

Giá: 5,000 đ/Cái

Hàng còn: 0

KF7.62-9P

KF7.62-8P

Pitch: 7.62mm; 8 Poles 8 Pins; Rated Voltage/Current: 450V/24A

Giá: 4,500 đ/Cái

Hàng còn: 0

KF7.62-8P

KF7.62-7P

Pitch: 7.62mm; 7 Poles 7 Pins; Rated Voltage/Current: 450V/24A

Giá: 4,000 đ/Cái

Hàng còn: 0

KF7.62-7P

KF7.62-6P

Pitch: 7.62mm; 6 Poles 6 Pins; Rated Voltage/Current: 450V/24A

Giá: 3,500 đ/Cái

Hàng còn: 0

KF7.62-6P

KF7.62-5P

Pitch: 7.62mm; 5 Poles 5 Pins; Rated Voltage/Current: 450V/24A

Giá: 3,000 đ/Cái

Hàng còn: 0

KF7.62-5P

KF7.62-4P

Pitch: 7.62mm; 4 Poles 4 Pins; Rated Voltage/Current: 450V/24A

Giá: 2,500 đ/Cái

Hàng còn: 0

KF7.62-4P

KF7.62-3P

Pitch: 7.62mm; 3 Poles 3 Pins; Rated Voltage/Current: 450V/24A

Giá: 2,000 đ/Cái

Hàng còn: 0

KF7.62-3P

KF7.62-2P

Pitch: 7.62mm; 2 Poles 2 Pins; Rated Voltage/Current: 450V/24A

Giá: 1,500 đ/Cái

Hàng còn: 0

KF7.62-2P

KF55C-10P

Pitch: 10mm; 10 Poles 10 Pins; Rated Voltage/Current: 750V/32A

Giá: 9,000 đ/Cái

Hàng còn: 0

KF55C-10P

KF55C-8P

Pitch: 10mm; 8 Poles 8 Pins; Rated Voltage/Current: 750V/32A

Giá: 8,000 đ/Cái

Hàng còn: 0

KF55C-8P

KF55C-7P

Pitch: 10mm; 7 Poles 7 Pins; Rated Voltage/Current: 750V/32A

Giá: 7,000 đ/Cái

Hàng còn: 0

KF55C-7P

KF55C-5P

Pitch: 10mm; 5 Poles 5 Pins; Rated Voltage/Current: 750V/32A

Giá: 5,000 đ/Cái

Hàng còn: 0

KF55C-5P

KF55C-4P

Pitch: 10mm; 4 Poles 4 Pins; Rated Voltage/Current: 750V/32A

Giá: 4,000 đ/Cái

Hàng còn: 0

KF55C-4P

KF55C-3P

Pitch: 10mm; 3 Poles 3 Pins; Rated Voltage/Current: 750V/32A

Giá: 3,000 đ/Cái

Hàng còn: 0

KF55C-3P

KF55C-2P

Pitch: 10mm; 2 Poles 2 Pins; Rated Voltage/Current: 750V/32A

Giá: 2,000 đ/Cái

Hàng còn: 0

KF55C-2P

HB9500-8P

Pitch:9.5mm; Poles:8P; Rated Voltage/Current: 300V/25A

Giá: 8,000 đ/Cái

Còn: 456 Cái

HB9500-8P

HB9500-6P

Pitch:9.5mm; Poles:6P; Rated Voltage/Current: 300V/25A

Giá: 6,000 đ/Cái

Còn: 407 Cái

HB9500-6P

HB9500-5P

Pitch:9.5mm; Poles:5P; Rated Voltage/Current: 300V/25A

Giá: 5,000 đ/Cái

Còn: 389 Cái

HB9500-5P

HB9500-4P

Pitch:9.5mm; Poles:4P; Rated Voltage/Current: 300V/25A

Giá: 4,000 đ/Cái

Còn: 1150 Cái

HB9500-4P

HB9500-3P

Pitch:9.5mm; Poles:3P; Rated Voltage/Current: 300V/25A

Giá: 3,000 đ/Cái

Còn: 910 Cái

HB9500-3P

HB9500-2P

Pitch:9.5mm; Poles:2P; Rated Voltage/Current: 300V/25A

Giá: 2,000 đ/Cái

Còn: 631 Cái

HB9500-2P

HB9500-10P

Pitch:9.5mm; Poles:10P; Rated Voltage/Current: 300V/25A

Giá: 10,000 đ/Cái

Còn: 284 Cái

HB9500-10P

KF55C-6P

Pitch: 10mm; Poles: 6P; Rated Voltage/Current: 750V/32A

Giá: 6,000 đ/Cái

Hàng còn: 0

KF55C-6P
Thegioiic-live-support