Phone

(28)3896.8699-0972924961

Giỏ hàng 0 item(s)

Giỏ hàng trống

Danh Mục
Sản phẩm mới
Đang tải...

1/4W Resistors (83)

List_product List_gallery
1% 5%

82K Ohm 5% 0.25W

82K Ohm 1/4W 5% Carbon Film Resistor

Giá: 4,000 đ/Gói(100con)

Còn: 36 Gói(100con)

82K Ohm 5% 0.25W

75K Ohm 5% 0.25W

75K Ohm 1/4W 5% Carbon Film Resistor

Giá: 4,000 đ/Gói(100con)

Còn: 39 Gói(100con)

75K Ohm 5% 0.25W

300 Ohm 5% 0.25W

300 Ohm 1/4W 5% Carbon Film Resistor

Giá: 4,000 đ/Gói(100con)

Còn: 29 Gói(100con)

300 Ohm 5% 0.25W

620 Ohm 5% 0.25W

620 Ohm 1/4W 5% Carbon Film Resistor

Giá: 4,000 đ/Gói(100con)

Còn: 4 Gói(100con)

620 Ohm 5% 0.25W

82 Ohm 5% 0.25W

82 Ohm 1/4W 5% Carbon Film Resistor

Giá: 4,000 đ/Gói(100con)

Còn: 33 Gói(100con)

82 Ohm 5% 0.25W

75 Ohm 5% 0.25W

75 Ohm 1/4W 5% Carbon Film Resistor

Giá: 4,000 đ/Gói(100con)

Còn: 3 Gói(100con)

75 Ohm 5% 0.25W

18 Ohm 5% 0.25W

18 Ohm 1/4W 5% Carbon Film Resistor

Giá: 4,000 đ/Gói(100con)

Còn: 33 Gói(100con)

18 Ohm 5% 0.25W

12 Ohm 5% 0.25W

12 Ohm 1/4W 5% Carbon Film Resistor

Giá: 4,000 đ/Gói(100con)

Còn: 5 Gói(100con)

12 Ohm 5% 0.25W

8.2 Ohm 5% 0.25W

8.2 Ohm 1/4W 5% Carbon Film Resistor

Giá: 4,000 đ/Gói(100con)

Còn: 5 Gói(100con)

8.2 Ohm 5% 0.25W

6.8 Ohm 5% 0.25W

6.8 Ohm 1/4W 5% Carbon Film Resistor

Giá: 4,000 đ/Gói(100con)

Còn: 5 Gói(100con)

6.8 Ohm 5% 0.25W

5.6 Ohm 5% 0.25W

5.6 Ohm 1/4W 5% Carbon Film Resistor

Giá: 4,000 đ/Gói(100con)

Còn: 3 Gói(100con)

5.6 Ohm 5% 0.25W

5.1 Ohm 5% 0.25W

5.1 Ohm 1/4W 5% Carbon Film Resistor

Giá: 4,000 đ/Gói(100con)

Còn: 20 Gói(100con)

5.1 Ohm 5% 0.25W

3.9 Ohm 5% 0.25W

3.9 Ohm 1/4W 5% Carbon Film Resistor

Giá: 4,000 đ/Gói(100con)

Còn: 5 Gói(100con)

3.9 Ohm 5% 0.25W

3.3 Ohm 5% 0.25W

3.3 Ohm 1/4W 5% Carbon Film Resistor

Giá: 4,000 đ/Gói(100con)

Còn: 49 Gói(100con)

3.3 Ohm 5% 0.25W

1.8 Ohm 5% 0.25W

1.8 Ohm 1/4W 5% Carbon Film Resistor

Giá: 4,000 đ/Gói(100con)

Còn: 5 Gói(100con)

1.8 Ohm 5% 0.25W

1 Ohm 5% 0.25W

1 Ohm 1/4W 5% Carbon Film Resistor

Giá: 4,000 đ/Gói(100con)

Còn: 4 Gói(100con)

1 Ohm 5% 0.25W

0 Ohm 5% 0.25W

0 Ohm 1/4W 5% Carbon Film Resistor

Giá: 4,000 đ/Gói(100con)

Hàng còn: 0

0 Ohm 5% 0.25W

4.7 Ohm 5% 0.25W

4.7 Ohm 1/4W 5% Carbon Film Resistor

Giá: 4,000 đ/Gói(100con)

Còn: 993 Gói(100con)

4.7 Ohm 5% 0.25W

10 Ohm 5% 0.25W

10 Ohm 1/4W 5% Carbon Film Resistor

Giá: 4,000 đ/Gói(100con)

Còn: 960 Gói(100con)

10 Ohm 5% 0.25W

15 Ohm 5% 0.25W

15 Ohm 1/4W 5% Carbon Film Resistor

Giá: 4,000 đ/Gói(100con)

Còn: 994 Gói(100con)

15 Ohm 5% 0.25W

22 Ohm 5% 0.25W

22 Ohm 1/4W 5% Carbon Film Resistor

Giá: 4,000 đ/Gói(100con)

Còn: 990 Gói(100con)

22 Ohm 5% 0.25W

33 Ohm 5% 0.25W

33 Ohm 1/4W 5% Carbon Film Resistor

Giá: 4,000 đ/Gói(100con)

Còn: 993 Gói(100con)

33 Ohm 5% 0.25W

39 Ohm 5% 0.25W

39 Ohm 1/4W 5% Carbon Film Resistor

Giá: 4,000 đ/Gói(100con)

Còn: 3494 Gói(100con)

39 Ohm 5% 0.25W

47 Ohm 5% 0.25W

47 Ohm 1/4W 5% Carbon Film Resistor

Giá: 4,000 đ/Gói(100con)

Còn: 992 Gói(100con)

47 Ohm 5% 0.25W

56 Ohm 5% 0.25W

56ohm 1/4W 5% Carbon Film Resistor

Giá: 4,000 đ/Gói(100con)

Còn: 993 Gói(100con)

56 Ohm 5% 0.25W

68 Ohm 5% 0.25W

68 Ohm 1/4W 5% Carbon Film Resistor

Giá: 4,000 đ/Gói(100con)

Còn: 998 Gói(100con)

68 Ohm 5% 0.25W

100 Ohm 5% 0.25W

100 Ohm 1/4W 5% Carbon Film Resistor

Giá: 4,000 đ/Gói(100con)

Còn: 1922 Gói(100con)

100 Ohm 5% 0.25W

120 Ohm 5% 0.25W

120 Ohm 1/4W 5% Carbon Film Resistor

Giá: 4,000 đ/Gói(100con)

Còn: 984 Gói(100con)

120 Ohm 5% 0.25W

150 Ohm 5% 0.25W

150 Ohm 1/4W 5% Carbon Film Resistor

Giá: 4,000 đ/Gói(100con)

Còn: 3985 Gói(100con)

150 Ohm 5% 0.25W

180 Ohm 5% 0.25W

180 Ohm 1/4W 5% Carbon Film Resistor

Giá: 4,000 đ/Gói(100con)

Còn: 990 Gói(100con)

180 Ohm 5% 0.25W

220 Ohm 5% 0.25W

220 Ohm 1/4W 5% Carbon Film Resistor

Giá: 4,000 đ/gói

Còn: 20 gói

220 Ohm 5% 0.25W

270 Ohm 5% 0.25W

270 Ohm 1/4W 5% Carbon Film Resistor

Giá: 4,000 đ/Gói(100con)

Còn: 980 Gói(100con)

270 Ohm 5% 0.25W

330 Ohm 5% 0.25W

330 Ohm 1/4W 5% Carbon Film Resistor

Giá: 4,000 đ/Gói(100con)

Còn: 53 Gói(100con)

330 Ohm 5% 0.25W

390 Ohm 5% 0.25W

390 Ohm 1/4W 5% Carbon Film Resistor

Giá: 4,000 đ/Gói(100pcs)

Còn: 63 Gói(100pcs)

390 Ohm 5% 0.25W

470 Ohm 5% 0.25W

470 Ohm 1/4W 5% Carbon Film Resistor

Giá: 4,000 đ/Gói(100con)

Còn: 1538 Gói(100con)

470 Ohm 5% 0.25W

560 Ohm 5% 0.25W

560 Ohm 1/4W 5% Carbon Film Resistor

Giá: 4,000 đ/Gói

Còn: 74 Gói

560 Ohm 5% 0.25W

680 Ohm 5% 0.25W

680 Ohm 1/4W 5% Carbon Film Resistor

Giá: 4,000 đ/Gói(100con)

Còn: 1986 Gói(100con)

680 Ohm 5% 0.25W

750 Ohm 5% 0.25W

750 Ohm 1/4W 5% Carbon Film Resistor

Giá: 4,000 đ/Gói(100pcs)

Hàng còn: 0

750 Ohm 5% 0.25W

820 Ohm 5% 0.25W

820 Ohm 1/4W 5% Carbon Film Resistor

Giá: 4,000 đ/Gói(100con)

Còn: 497 Gói(100con)

820 Ohm 5% 0.25W

910 Ohm 5% 0.25W

910 Ohm 1/4W 5% Carbon Film Resistor

Giá: 4,000 đ/Cái

Hàng còn: 0

910 Ohm 5% 0.25W
Thegioiic-live-support