Phone

(28)3896.8699-0972924961

Giỏ hàng 0 item(s)

Giỏ hàng trống

Danh Mục
Sản phẩm mới
Đang tải...

0410 1/2W Inductors (40)

List_product List_gallery

0.22UH 0410 10%

0.22uH 10%, IDC= 280mA, Size 0410 Inductor, 1/2W

Giá: 1,000 đ/Cái

Hàng còn: 0

0.22UH 0410 10%

0.27UH 0410 10%

270NH 10%, IDC= 280mA, Size 0410 Inductor, 1/2W

Giá: 1,000 đ/Cái

Hàng còn: 0

0.27UH 0410 10%

0.33UH 0410 10%

330NH 10%, IDC= 280mA, Size 0410 Inductor, 1/2W

Giá: 1,000 đ/Cái

Hàng còn: 0

0.33UH 0410 10%

0.39UH 0410 10%

390NH 10%, IDC= 280mA, Size 0410 Inductor, 1/2W

Giá: 1,000 đ/Cái

Hàng còn: 0

0.39UH 0410 10%

0.47UH 0410 10%

470NH 10%, IDC= 280mA, Size 0410 Inductor, 1/2W

Giá: 1,000 đ/Cái

Hàng còn: 0

0.47UH 0410 10%

0.56UH 0410 10%

0.56uH 10%, IDC= 280mA, Size 0410 Inductor, 1/2W

Giá: 1,000 đ/Cái

Hàng còn: 0

0.56UH 0410 10%

0.68UH 0410 10%

0.68uH 10%, IDC= 280mA, Size 0410 Inductor, 1/2W

Giá: 1,000 đ/Cái

Hàng còn: 0

0.68UH 0410 10%

1UH 0410 10%

1UH 10%, IDC= 280mA, Size 0410 Inductor, 1/2W

Giá: 1,000 đ/Cái

Hàng còn: 0

1UH 0410 10%

1.2UH 0410 10%

1.2UH 10%, IDC= 280mA, Size 0410 Inductor, 1/2W

Giá: 1,000 đ/Cái

Hàng còn: 0

1.2UH 0410 10%

1.5UH 0410 10%

1.5UH 10%, IDC= 280mA, Size 0410 Inductor, 1/2W

Giá: 1,000 đ/Cái

Hàng còn: 0

1.5UH 0410 10%

1.8UH 0410 10%

1.8UH 10%, IDC= 280mA, Size 0410 Inductor, 1/2W

Giá: 1,000 đ/Cái

Hàng còn: 0

1.8UH 0410 10%

2.2UH 0410 10%

2.2UH 10%, IDC= 280mA, Size 0410 Inductor, 1/2W

Giá: 1,000 đ/Cái

Hàng còn: 0

2.2UH 0410 10%

2.7UH 0410 10%

2.7UH 10%, IDC= 280mA, Size 0410 Inductor, 1/2W

Giá: 1,000 đ/Cái

Hàng còn: 0

2.7UH 0410 10%

3.3UH 0410 10%

3.3UH 10%, IDC= 280mA, Size 0410 Inductor, 1/2W

Giá: 1,000 đ/Cái

Hàng còn: 0

3.3UH 0410 10%

3.9UH 0410 10%

3.9UH 10%, IDC= 280mA, Size 0410 Inductor, 1/2W

Giá: 1,000 đ/Cái

Hàng còn: 0

3.9UH 0410 10%

4.7UH 0410 10%

4.7UH 10%, IDC= 280mA, Size 0410 Inductor, 1/2W

Giá: 1,000 đ/Cái

Hàng còn: 0

4.7UH 0410 10%

5.6UH 0410 10%

5.6UH 10%, IDC= 280mA, Size 0410 Inductor, 1/2W

Giá: 1,000 đ/Cái

Hàng còn: 0

5.6UH 0410 10%

6.8UH 0410 10%

6.8UH 10%, IDC= 280mA, Size 0410 Inductor, 1/2W

Giá: 1,000 đ/Cái

Hàng còn: 0

6.8UH 0410 10%

8.2UH 0410 10%

8.2UH 10%, IDC= 280mA, Size 0410 Inductor, 1/2W

Giá: 1,000 đ/Cái

Hàng còn: 0

8.2UH 0410 10%

10UH 0410 10%

10UH 10%, IDC= 280mA, Size 0410 Inductor, 1/2W

Giá: 1,000 đ/Cái

Hàng còn: 0

10UH 0410 10%

15UH 0410 10%

15UH 10%, IDC= 280mA, Size 0410 Inductor, 1/2W

Giá: 1,000 đ/Cái

Hàng còn: 0

15UH 0410 10%

18UH 0410 10%

18UH 10%, IDC= 280mA, Size 0410 Inductor, 1/2W

Giá: 1,000 đ/Cái

Hàng còn: 0

18UH 0410 10%

22UH 0410 10%

22UH 10%, IDC= 280mA, Size 0410 Inductor, 1/2W

Giá: 1,000 đ/Cái

Hàng còn: 0

22UH 0410 10%

27UH 0410 10%

27UH 10%, IDC= 280mA, Size 0410 Inductor, 1/2W

Giá: 1,000 đ/Cái

Còn: 200 Cái

27UH 0410 10%

33UH 0410 10%

33UH 10%, IDC= 280mA, Size 0410 Inductor, 1/2W

Giá: 1,000 đ/Cái

Hàng còn: 0

33UH 0410 10%

39UH 0410 10%

39UH 10%, IDC= 280mA, Size 0410 Inductor, 1/2W

Giá: 1,000 đ/Cái

Hàng còn: 0

39UH 0410 10%

47UH 0410 10%

47UH 10%, IDC= 280mA, Size 0410 Inductor, 1/2W

Giá: 1,000 đ/Cái

Hàng còn: 0

47UH 0410 10%

56UH 0410 10%

56UH 10%, IDC= 280mA, Size 0410 Inductor, 1/2W

Giá: 1,000 đ/Cái

Hàng còn: 0

56UH 0410 10%

68UH 0410 10%

68UH 10%, IDC= 280mA, Size 0410 Inductor, 1/2W

Giá: 1,000 đ/Cái

Hàng còn: 0

68UH 0410 10%

82UH 0410 10%

82UH 10%, IDC= 280mA, Size 0410 Inductor, 1/2W

Giá: 1,000 đ/Cái

Hàng còn: 0

82UH 0410 10%

100UH 0410 10%

100uH 10%, IDC= 280mA, Size 0410 Inductor, 1/2W

Giá: 1,000 đ/Cái

Còn: 97 Cái

100UH 0410 10%

120UH 0410 10%

120UH 10%, IDC= 280mA, Size 0410 Inductor, 1/2W

Giá: 1,000 đ/Cái

Hàng còn: 0

120UH 0410 10%

150UH 0410 10%

150UH 10%, IDC= 280mA, Size 0410 Inductor, 1/2W

Giá: 1,000 đ/Cái

Hàng còn: 0

150UH 0410 10%

180UH 0410 10%

180UH 10%, IDC= 280mA, Size 0410 Inductor, 1/2W

Giá: 1,000 đ/Cái

Hàng còn: 0

180UH 0410 10%

220UH 0410 10%

220UH 10%, IDC= 280mA, Size 0410 Inductor, 1/2W

Giá: 1,000 đ/Cái

Hàng còn: 0

220UH 0410 10%

330UH 0410 10%

330uH 10%, IDC= 280mA, Size 0410 Inductor, 1/2W

Giá: 1,000 đ/Cái

Hàng còn: 0

330UH 0410 10%

470UH 0410 10%

470uH 10%, IDC= 280mA, Size 0410 Inductor, 1/2W

Giá: 1,000 đ/Cái

Hàng còn: 0

470UH 0410 10%

560UH 0410 10%

560uH 10%, IDC= 280mA, Size 0410 Inductor, 1/2W

Giá: 1,000 đ/Cái

Hàng còn: 0

560UH 0410 10%

680UH 0410 10%

680uH 10%, IDC= 280mA, Size 0410 Inductor, 1/2W

Giá: 1,000 đ/Cái

Còn: 500 Cái

680UH 0410 10%

1MH 0410 10%

1000UH 10%, IDC= 280mA, Size 0410 Inductor, 1/2W

Giá: 1,000 đ/Cái

Hàng còn: 0

1MH 0410 10%
Thegioiic-live-support