Phone

(28)3896.8699-0972924961

Giỏ hàng 0

Giỏ hàng trống

No avatar 100

Project mẫu PIC (phần 3)

le_hieu_29 - 19/03/2012

Project mẫu PIC (phần 3)

26.Định thời tạo xung vuông có tần số 1KHz, duty cycle 40% tại RD0.

  • Sơ đồ mạch điện:


                                                                        Sơ đồ mạch điện.

  • Chương trình mẫu:

#include "16f887.h"
#include "def_16f887.h"
#fuses   HS,PUT,NOWDT,NOPROTECT,NOLVP 
#use     delay(Clock = 8000000)        //Thach anh 8MHz
int8 temp = 0;
#int_TIMER1
void  TIMER1_isr(void) 
{  
   temp++;
   if(temp == 4)                  //400us = 40% muc cao.
    RD0 = 1;                      
   else if(temp == 6)
   {
    RD0 = 0;                      //600us = 60% muc thap.
    temp = 0;
   }
   set_timer1(65335);
}

void main()
{
//Khoi tao T1 va ngat.
   setup_timer_1(T1_INTERNAL|T1_DIV_BY_1);  //T1 dem xung noi, ti le chia 1
   enable_interrupts(INT_TIMER1);
   enable_interrupts(GLOBAL);
   set_timer1(65335);         //Thach anh 8 MHz => CK may = 4/8 = 0,5us                                
                              //100us ngat 1 lan = 200xung = 65535 - 65335
//Thiet lap cac pin xuat nhap
   set_tris_d(0x00);          //PORTD xuat du lieu.                
//----------------------------
   while(1);
}

27.Tạo xung tần số 1KHz, duty 50% tại RD0 và xung tần số 1Hz, duty 50% tại RD1.

  • Sơ đồ mạch điện:


                                                                        Sơ đồ mạch điện.

  • Chương trình mẫu:

#include "16f887.h"
#include "def_16f887.h"
#fuses   HS,PUT,NOWDT,NOPROTECT,NOLVP 
#use     delay(Clock = 8000000)        //Thach anh 8MHz
int16 temp = 0;
#int_TIMER1
void  TIMER1_isr(void) 
{  
   temp++;
   RD0 = !RD0;                    //Tao xung 1KHz.
   if(temp == 1000)               //T = 2x1000x0,5 = 1000ms = 1s => f = 1Hz.      
   {
    RD1 = !RD1;                   //Tao xung 1Hz   
    temp = 0;
   }
   set_timer1(64535);
}

void main()
{
//Khoi tao T1 va ngat.
   setup_timer_1(T1_INTERNAL|T1_DIV_BY_1);  //T1 dem xung noi, ti le chia 1
   enable_interrupts(INT_TIMER1);
   enable_interrupts(GLOBAL);
   set_timer1(64535);         //f = 1KHz => CK xung = 1ms, he so duty 50% => muc cao = muc thap = 0,5ms
                              //Thach anh 8 MHz => CK may = 4/8 = 0,5us
                              //0,5ms = 500us = 1000xung = 65535 - 64535
//Thiet lap cac pin xuat nhap
   set_tris_b(0xff);          //PORTB nhan du lieu.
   port_b_pullups(0xff);      //Kich hoat dien tro treo PORTB.
   set_tris_c(0x00);          //PORTC xuat du lieu.
   set_tris_d(0x00);          //PORTD xuat du lieu. 
//----------------------------
   while(1)
   {
    PORTC = PORTB;
    delay_ms(20);
   }
}

 

Nguồn: sangthai.com.vnPhản hồi(0)
Vui lòng Đăng Nhập hoặc Đăng ký để chia sẻ.
Phản Hồi Mới
    Đang tải...
Thegioiic live support