Phone

(28)3896.8699-0972924961

Giỏ hàng 0

Giỏ hàng trống

No avatar 100

Project mẫu PIC (phần 1)

le_hieu_29 - 19/03/2012

1.Chương trình đọc dữ liệu port D và xuất port C.

 • Sơ đồ mạch điện:


                                                                        Sơ đồ mạch điện.

 • Chương trình mẫu:

#include "16f887.h"
#include "def_16f887.h"
#fuses  NOWDT,NOPROTECT,PUT,NOLVP,HS 
#use    delay(clock = 4000000)         //Tan so thach anh 4MHz

void main()
{
   setup_adc_ports(NO_ANALOGS|VSS_VDD);
   setup_adc(ADC_OFF);
   setup_spi(SPI_SS_DISABLED);
   setup_timer_0(RTCC_INTERNAL|RTCC_DIV_1);
   setup_timer_1(T1_DISABLED);
   setup_timer_2(T2_DISABLED,0,1);
   setup_comparator(NC_NC_NC_NC);// This device COMP currently not supported by the PICWizard
//Setup_Oscillator parameter not selected from Intr Oscillotar Config tab
set_tris_c(0x00);    //PORTC xuat du lieu.
set_tris_d(0xff);    //PORTD nhap du lieu.
   while(1)
   {
      PORTC = PORTD;
      delay_ms(20);  
   }

}

2.Chương trình chớp tắt chu kỳ 1s các Led ở port C.

 • Sơ đồ mạch điện:


                                                                        Sơ đồ mạch điện.

 • Chương trình mẫu:

#include "16f887.h"
#include "def_16f887.h"
#fuses  NOWDT,NOPROTECT,PUT,NOLVP,HS 
#use    delay(clock = 4000000)         //Tan so thach anh 4MHz

void main()
{

   setup_adc_ports(NO_ANALOGS|VSS_VDD);
   setup_adc(ADC_OFF);
   setup_spi(SPI_SS_DISABLED);
   setup_timer_0(RTCC_INTERNAL|RTCC_DIV_1);
   setup_timer_1(T1_DISABLED);
   setup_timer_2(T2_DISABLED,0,1);
   setup_comparator(NC_NC_NC_NC);// This device COMP currently not supported by the PICWizard
//Setup_Oscillator parameter not selected from Intr Oscillotar Config tab

set_tris_c(0x00);    //PORTC xuat du lieu.
PORTC = 0x00;        //Cac led deu tat.
   while(1)
      {
         PORTC = ~PORTC;
         delay_ms(1000);        
      }
}

3.Chương trình chớp tắt LED chu kỳ 2s ở portC 5 lần.

 • Sơ đồ mạch điện:


                                                                        Sơ đồ mạch điện.

 • Chương trình mẫu:

#include "16f887.h"
#include "def_16f887.h"
#fuses  NOWDT,NOPROTECT,PUT,NOLVP,HS 
#use    delay(clock = 4000000)         //Tan so thach anh 4MHz
int8 k;
void main()
{

   setup_adc_ports(NO_ANALOGS|VSS_VDD);
   setup_adc(ADC_OFF);
   setup_spi(SPI_SS_DISABLED);
   setup_timer_0(RTCC_INTERNAL|RTCC_DIV_1);
   setup_timer_1(T1_DISABLED);
   setup_timer_2(T2_DISABLED,0,1);
   setup_comparator(NC_NC_NC_NC);// This device COMP currently not supported by the PICWizard
//Setup_Oscillator parameter not selected from Intr Oscillotar Config tab

set_tris_c(0x00);    //PORTC xuat du lieu.
PORTC = 0x00;        //Cac led deu tat.
   for(k=0;k<10;k++)  //Led sang va tat 5 lan.
   {
     PORTC = ~PORTC;  //Dao trang thai cac led.
     delay_ms(2000);
   }
   while(1);         //VXL ko lam gi nua.
}

4.PortD=0 thì xuất PortC=0xff ngược lại xuất PortC=0x0f.

 • Sơ đồ mạch điện:


                                                                        Sơ đồ mạch điện.

 • Chương trình mẫu:

#include "16f887.h"
#include "def_16f887.h"
#fuses  NOWDT,NOPROTECT,PUT,NOLVP,HS 
#use    delay(clock = 4000000)         //Tan so thach anh 4MHz

void main()
{
   setup_adc_ports(NO_ANALOGS|VSS_VDD);
   setup_adc(ADC_OFF);
   setup_spi(SPI_SS_DISABLED);
   setup_timer_0(RTCC_INTERNAL|RTCC_DIV_1);
   setup_timer_1(T1_DISABLED);
   setup_timer_2(T2_DISABLED,0,1);
   setup_comparator(NC_NC_NC_NC);// This device COMP currently not supported by the PICWizard
//Setup_Oscillator parameter not selected from Intr Oscillotar Config tab

   set_tris_c(0x00);    //PORTC xuat du lieu.
   set_tris_d(0xff);    //PORTD nhap du lieu.
   while(1)
   {
      if(PORTD == 0)
         PORTC = 0xff;
      else
         PORTC = 0x0f;
      delay_ms(20);
   }
}

5.Chương trình dịch led từ bit thấp đến bit cao.

 • Sơ đồ mạch điện:


                                                                        Sơ đồ mạch điện.

 • Chương trình mẫu:

#include "16f887.h"
#include "def_16f887.h"
#fuses  NOWDT,NOPROTECT,PUT,NOLVP,HS 
#use    delay(clock = 4000000)         //Tan so thach anh 4MHz
int8 k;
void main()
{

   setup_adc_ports(NO_ANALOGS|VSS_VDD);
   setup_adc(ADC_OFF);
   setup_spi(SPI_SS_DISABLED);
   setup_timer_0(RTCC_INTERNAL|RTCC_DIV_1);
   setup_timer_1(T1_DISABLED);
   setup_timer_2(T2_DISABLED,0,1);
   setup_comparator(NC_NC_NC_NC);// This device COMP currently not supported by the PICWizard
//Setup_Oscillator parameter not selected from Intr Oscillotar Config tab

set_tris_c(0x00);       //PORTC xuat du lieu.
PORTC = 0x00;           //Cac led deu tat.
   while(1)    
   {
     if(PORTC == 0x00)  
        PORTC = 0x01;
     delay_ms(1000);    //Thoi gian dich 1s;
     PORTC = PORTC<<1;
   }
}

6.Led sáng dần từ Led thứ 0 đến Led thứ 7, thời gian sáng là 1s.

 • Sơ đồ mạch điện:


                                                                        Sơ đồ mạch điện.

 • Chương trình mẫu:

#include "16f887.h"
#include "def_16f887.h"
#fuses  NOWDT,NOPROTECT,PUT,NOLVP,HS 
#use    delay(clock = 4000000)         //Tan so thach anh 4MHz
int8 k;
void main()
{

   setup_adc_ports(NO_ANALOGS|VSS_VDD);
   setup_adc(ADC_OFF);
   setup_spi(SPI_SS_DISABLED);
   setup_timer_0(RTCC_INTERNAL|RTCC_DIV_1);
   setup_timer_1(T1_DISABLED);
   setup_timer_2(T2_DISABLED,0,1);
   setup_comparator(NC_NC_NC_NC);// This device COMP currently not supported by the PICWizard
//Setup_Oscillator parameter not selected from Intr Oscillotar Config tab

set_tris_c(0x00);       //PORTC xuat du lieu.
PORTC = 0x00;           //Cac led deu tat.
   while(1)    
   {
     delay_ms(1000);           //Delay nhin thay cac led deu tat.
     PORTC = (PORTC<<1)|0x01;  //Led sang dan.
     if(PORTC == 0xff)
     {
        delay_ms(1000);        //Delay nhin thay cac led deu sang.
        PORTC = 0x00;
     }
   }
}

7.Chương trình nhấn công tắt RA4 thì LED ở port C sẽ đếm lên.

 • Sơ đồ mạch điện:


                                                                        Sơ đồ mạch điện.

 • Chương trình mẫu:

#include "16f887.h"
#include "def_16f887.h"
#fuses  NOWDT,NOPROTECT,PUT,NOLVP,HS 
#use    delay(clock = 4000000)         //Tan so thach anh 4MHz
#define SW RA4
unsigned char temp;
void main()
{

   setup_adc_ports(NO_ANALOGS|VSS_VDD);
   setup_adc(ADC_OFF);
   setup_spi(SPI_SS_DISABLED);
   setup_timer_0(RTCC_INTERNAL|RTCC_DIV_1);
   setup_timer_1(T1_DISABLED);
   setup_timer_2(T2_DISABLED,0,1);
   setup_comparator(NC_NC_NC_NC);// This device COMP currently not supported by the PICWizard
//Setup_Oscillator parameter not selected from Intr Oscillotar Config tab
set_tris_a(0xff);       //PORTA nhap du lieu;
set_tris_c(0x00);       //PORTC xuat du lieu.
PORTC = 0x00;           //Cac led deu tat.
temp = 0;     
   while(1)    
   {
      if(!RA4)          //Cho nhan phim.
         {
          delay_ms(20); //Chong doi phim.
          while(!RA4);  //Cho nha phim.
          temp++;       //Tang gia tri len 1 don vi.
         }
      PORTC = temp;  
   }
}


8.Chương trình nhấn RA4 thì 2 led trái và 2 led phải thay nhau sáng.

 • Sơ đồ mạch điện:


                                                                        Sơ đồ mạch điện.

 • Chương trình mẫu:

#include "16f887.h"
#include "def_16f887.h"
#fuses  NOWDT,NOPROTECT,PUT,NOLVP,HS 
#use    delay(clock = 4000000)         //Tan so thach anh 4MHz
#define SW RA4

void main()
{

   setup_adc_ports(NO_ANALOGS|VSS_VDD);
   setup_adc(ADC_OFF);
   setup_spi(SPI_SS_DISABLED);
   setup_timer_0(RTCC_INTERNAL|RTCC_DIV_1);
   setup_timer_1(T1_DISABLED);
   setup_timer_2(T2_DISABLED,0,1);
   setup_comparator(NC_NC_NC_NC);// This device COMP currently not supported by the PICWizard
//Setup_Oscillator parameter not selected from Intr Oscillotar Config tab
set_tris_a(0xff);       //PORTA nhap du lieu;
set_tris_c(0x00);       //PORTC xuat du lieu.
PORTC = 0x03;           //2 led trai sang.    
   while(1)    
   {
      if(!RA4)          //Cho nhan phim.
         {
          delay_ms(20); //Chong doi phim.
          while(!RA4);  //Cho nha phim.
          RC0 = !RC0;
          RC1 = RC0;
          RC6 = !RC0;
          RC7 = RC6;
         }
   }
}

9.Đèn giao thông tại ngã 4, thời gian đèn xanh 30s, đèn vàng 5s.

 • Sơ đồ mạch điện:


                                                                        Sơ đồ mạch điện.

 • Chương trình mẫu:

#include "16f887.h"
#include "def_16f887.h"
#fuses  NOWDT,NOPROTECT,PUT,NOLVP,HS 
#use    delay(clock = 4000000)         //Tan so thach anh 4MHz
#define SW RA4
unsigned char const X1V2 = 0x11;
unsigned char const X1D2 = 0x21;
unsigned char const V1X2 = 0x0a;
unsigned char const D1X2 = 0x0c;

void main()
{

   setup_adc_ports(NO_ANALOGS|VSS_VDD);
   setup_adc(ADC_OFF);
   setup_spi(SPI_SS_DISABLED);
   setup_timer_0(RTCC_INTERNAL|RTCC_DIV_1);
   setup_timer_1(T1_DISABLED);
   setup_timer_2(T2_DISABLED,0,1);
   setup_comparator(NC_NC_NC_NC);// This device COMP currently not supported by the PICWizard
//Setup_Oscillator parameter not selected from Intr Oscillotar Config tab
set_tris_c(0x00);       //PORTC xuat du lieu.
PORTC = 0x03;           //2 led trai sang.    
   while(1)    
   {
      PORTC = X1V2;
      delay_ms(5000);
      //------------
      PORTC = X1D2;
      delay_ms(25000);
      //------------
      PORTC = V1X2;
      delay_ms(5000);
      //------------
      PORTC = D1X2;
      delay_ms(25000);
      //------------
   }
}

10.Chương trình đếm số BCD từ 00 đến 99 xuất ra port C.

 • Sơ đồ mạch điện:


                                                                        Sơ đồ mạch điện.

 • Chương trình mẫu:

#include "16f887.h"
#include "def_16f887.h"
#fuses  NOWDT,NOPROTECT,PUT,NOLVP,HS 
#use    delay(clock = 4000000)         //Tan so thach anh 4MHz
#define SW RA4
int8 dv=0, chuc=0;

void main()
{

   setup_adc_ports(NO_ANALOGS|VSS_VDD);
   setup_adc(ADC_OFF);
   setup_spi(SPI_SS_DISABLED);
   setup_timer_0(RTCC_INTERNAL|RTCC_DIV_1);
   setup_timer_1(T1_DISABLED);
   setup_timer_2(T2_DISABLED,0,1);
   setup_comparator(NC_NC_NC_NC);// This device COMP currently not supported by the PICWizard
//Setup_Oscillator parameter not selected from Intr Oscillotar Config tab
set_tris_c(0x00);       //PORTC xuat du lieu.
PORTC = 0x00;           //cac led deu tat.    
   while(1)    
   {
      PORTC = (chuc<<4)|dv;
      delay_ms(500);
      dv++;
      if(dv > 9)
      {
       dv = 0;
       chuc++;
         if(chuc > 9)
            chuc = 0;
      }
      
   }
}

11.Đọc dữ liệu analog từ chân AN0 xuất ra port C, với VREF- = 0V và VREF+ = 5V.

 • Sơ đồ mạch điện:


                                                                        Sơ đồ mạch điện.

 • Chương trình mẫu:

#include "16f887.h"
#include "def_16f887.h"
#device  *=16 ADC = 10 
#fuses   HS,PUT,NOWDT,NOPROTECT,NOLVP 
#use     delay(Clock = 4000000)        //Thach anh 4MHz
int16 temp;
void main() 

   setup_spi(SPI_SS_DISABLED); 
   setup_timer_0(RTCC_INTERNAL|RTCC_DIV_1); 
   setup_timer_2(T2_DISABLED,0,1); 
   setup_comparator(NC_NC_NC_NC); 
   setup_vref(FALSE);     
   setup_timer_1(T1_INTERNAL);  
   setup_adc_ports(sAN0|VREF_VREF);  //kenh A0 nhan tin hieu, A2 = 0V; A3 = 5V; 
   setup_adc(ADC_CLOCK_INTERNAL);   //Thoi gian lay mau bang clock he thong. 
   delay_ms(5);                     //Cho thiet lap xong ADC.
   // TODO: USER CODE!! 
    
   trisa = 0xff;                    //PORTA nhan du lieu.
   trisc = 0x00;                    //PORTC xuat du lieu.
   set_adc_channel(0);              //Chon kenh 0.
   delay_us(10);                    //cho chon kenh xong. 
     
   while(1) 
   {  
      temp = read_adc();            //doc gia tri analog da chuyen doi sang so.
      temp = temp/10.24;            //stepsize = 50mV. Neu giao tiep LM35 thi chia 2.048 (stepsize = 10mv)
      PORTC = temp;                 //Value = Vol/0,05
      delay_ms(500);
   } 
       
}

12.Đọc dữ liệu analog từ chân AN0 xuất ra port C và chân AN1xuất ra portD, với VREF- = 0V và VREF+ = 5V

 • Sơ đồ mạch điện:


                                                                        Sơ đồ mạch điện.
 

 • Chương trình mẫu:

 

#include "16f887.h"
#include "def_16f887.h"
#device  *=16 ADC = 10 
#fuses   HS,PUT,NOWDT,NOPROTECT,NOLVP 
#use     delay(Clock = 4000000)        //Thach anh 4MHz
int16 temp;
void main() 

   setup_spi(SPI_SS_DISABLED); 
   setup_timer_0(RTCC_INTERNAL|RTCC_DIV_1); 
   setup_timer_2(T2_DISABLED,0,1); 
   setup_comparator(NC_NC_NC_NC); 
   setup_vref(FALSE);     
   setup_timer_1(T1_INTERNAL);  
   setup_adc_ports(sAN0|sAN1|VREF_VREF);  //kenh A0,A1 nhan tin hieu, A2 = 0V; A3 = 5V; 
   setup_adc(ADC_CLOCK_INTERNAL);         //Thoi gian lay mau bang clock he thong. 
   delay_ms(5);                           //Cho thiet lap xong ADC.
   // TODO: USER CODE!! 
    
   trisa = 0xff;                          //PORTA nhan du lieu.
   trisc = 0x00;                          //PORTC xuat du lieu.
   trisd = 0x00;                          //PORTD xuat du lieu.  
   while(1) 
   { 
   //Doc kenh 0
      set_adc_channel(0);           //Chon kenh 0.
      delay_us(10);                 //cho chon kenh xong. 
      temp = read_adc();            //doc gia tri analog da chuyen doi sang so.
      temp = temp/10.24;            //stepsize = 50mV. Neu giao tiep LM35 thi chia 2.048 (stepsize = 10mv)
      PORTC = temp;                 //Value = Vol/0,05
      delay_ms(1000);               //Thoi gian hien thi 1s.
    //Doc kenh 1
      set_adc_channel(1);           //Chon kenh 1.
      delay_us(10);                 //cho chon kenh xong. 
      temp = read_adc();            //doc gia tri analog da chuyen doi sang so.
      temp = temp/10.24;            //stepsize = 50mV. Neu giao tiep LM35 thi chia 2.048 (stepsize = 10mv)
      PORTD = temp;                 //Value = Vol/0,05
      delay_ms(1000);               //Thoi gian hien thi 1s. 
   } 
       
}

 

13.Đọc dữ liệu analog từ chân AN0 xuất ra port C, với VREF- = 0V và VREF+ = 2V.

 • Sơ đồ mạch điện:


                                                                        Sơ đồ mạch điện.
 

 • Chương trình mẫu:

 

#include "16f887.h"
#include "def_16f887.h"
#device  *=16 ADC = 10 
#fuses   HS,PUT,NOWDT,NOPROTECT,NOLVP 
#use     delay(Clock = 4000000)        //Thach anh 4MHz
int16 temp;
void main() 

   setup_spi(SPI_SS_DISABLED); 
   setup_timer_0(RTCC_INTERNAL|RTCC_DIV_1); 
   setup_timer_2(T2_DISABLED,0,1); 
   setup_comparator(NC_NC_NC_NC); 
   setup_vref(FALSE);     
   setup_timer_1(T1_INTERNAL);  
   setup_adc_ports(sAN0|VREF_VREF);  //kenh A0 nhan tin hieu, A2 = 0V; A3 = 2V; 
   setup_adc(ADC_CLOCK_INTERNAL);   //Thoi gian lay mau bang clock he thong. 
   delay_ms(5);                     //Cho thiet lap xong ADC.
   // TODO: USER CODE!! 
    
   trisa = 0xff;                    //PORTA nhan du lieu.
   trisc = 0x00;                    //PORTC xuat du lieu.
   set_adc_channel(0);              //Chon kenh 0.
   delay_us(10);                    //cho chon kenh xong. 
     
   while(1) 
   {  
      temp = read_adc();            //doc gia tri analog da chuyen doi sang so.
      temp = temp/25.6;             //stepsize = 50mV. Neu giao tiep LM35 thi chia 5.12 (stepsize = 10mv)
      PORTC = temp;                 //Value = Vol/0,05
      delay_ms(500);
   } 
}

14.Chương trình gửi ký tự ‘A’ qua cổng nối tiếp có tốc độ Baud là 9600.

 • Sơ đồ mạch điện:


                                                                        Sơ đồ mạch điện.
 

 • Chương trình mẫu:

 

#include "16f887.h"
#include "def_16f887.h"
#device  *=16 ADC = 10 
#fuses   HS,PUT,NOWDT,NOPROTECT,NOLVP 
#use     delay(Clock = 4000000)        //Thach anh 4MHz
#use     rs232(baud = 9600, parity = N , Xmit = Pin_c6,rcv = pin_c7)      //khoi tao usart

 

void main() 

   setup_adc_ports(NO_ANALOGS);
   setup_adc(ADC_OFF);
   setup_spi(SPI_SS_DISABLED);         
   setup_timer_0(RTCC_INTERNAL|RTCC_DIV_1);
   setup_timer_1(T1_DISABLED);
   setup_timer_2(T2_DISABLED,0,1);
   setup_comparator(NC_NC_NC_NC);
   setup_vref(FALSE);
   // TODO: USER CODE!!  
   trisc = 0x10;                    //PORTC xuat du lieu.
   while(1) 
   {  
      putc('A');                    //Gui ky tu A
      delay_ms(500);
   } 
}

 

Nguồn: sangthai.com.vn


Phản hồi(0)
Vui lòng Đăng Nhập hoặc Đăng ký để chia sẻ.
Phản Hồi Mới
  Đang tải...
Thegioiic live support