Phone

(28)3896.8699-0972924961

Giỏ hàng 0

Giỏ hàng trống

No avatar 100

Project mẫu AVR (phần 1)

le_hieu_29 - 19/03/2012

1.Đèn LED nhấp nháy 1s.

 

 • Sơ đồ mạch điện:


                                                                        Sơ đồ mạch điện.

 • Chương trình mẫu:

Chip type           : ATmega16
Program type     : Application
AVR Core Clock frequency: 8.000000 MHz
Memory model   : Small
External RAM size : 0
Data Stack size  : 256
*****************************************************/

#include  "mega16.h"
#include   "delay.h" //khai bao thu vien ham tao tre
#define LED PORTC.0    //dinh nghi LED la PORTC.0
void main(void)
{    
    // Port C initialization
    // Func7=In Func6=In Func5=In Func4=In Func3=In Func2=In Func1=In Func0=Out 
    // State7=T State6=T State5=T State4=T State3=T State2=T State1=T State0=1 
    PORTC=0x01;  //LED duoc noi vao PORTC.0 vi vay chon trang thai led sau khi mach duoc cap nguon la LED tat 
    DDRC=0x01;   //chon trang thai cho phep xuat ra dieu khien led

    while (1)
    {
          LED = ~LED;//dao trang thai led ( 1-> 0 va 0-> 1)
          delay_ms(500); //tre 500ms
    };
}

2.8 đèn LED nhấp nháy 1s.

 • Sơ đồ mạch điện:


                                                                        Sơ đồ mạch điện.

 • Chương trình mẫu:

Chip type               : ATmega16
Program type            : Application
AVR Core Clock frequency: 8.000000 MHz
Memory model            : Small
External RAM size       : 0
Data Stack size         : 256
*****************************************************/

#include  "mega16.h"
#include   "delay.h" //khai bao thu vien ham tao tre
#define LED PORTC    //dinh nghia LED la PORTC
void main(void)
{    
    // Port C initialization
    // Func7=In Func6=In Func5=In Func4=In Func3=In Func2=In Func1=In Func0=Out 
    // State7=T State6=T State5=T State4=T State3=T State2=T State1=T State0=1 
    PORTC=0xFF;  //LED duoc noi vao PORTC vi vay chon trang thai led sau khi mach duoc cap nguon la LED tat 
    DDRC=0xFF;   //chon trang thai cho phep xuat ra dieu khien led

    while (1)
    {
          LED = ~LED;//dao trang thai led ( 1-> 0 va 0-> 1)
          delay_ms(500); //tre 500ms
    };
}

3.4 LED sáng 4 LED tắt luân phiên.

 • Sơ đồ mạch điện:


                                                                        Sơ đồ mạch điện.

 • Chương trình mẫu:

Chip type               : ATmega16
Program type            : Application
AVR Core Clock frequency: 8.000000 MHz
Memory model            : Small
External RAM size       : 0
Data Stack size         : 256
*****************************************************/

#include  "mega16.h"
#include   "delay.h" //khai bao thu vien ham tao tre
#define LED PORTC   //dinh nghia LED la PORTC

void main(void)
{    
    // Port C initialization
    // Func7=In Func6=In Func5=In Func4=In Func3=In Func2=In Func1=In Func0=Out 
    // State7=T State6=T State5=T State4=T State3=T State2=T State1=T State0=1 
    PORTC=0xFF;  //LED duoc noi vao PORTC vi vay chon trang thai led sau khi mach duoc cap nguon la LED tat 
    DDRC=0xFF;   //chon trang thai cho phep xuat ra dieu khien led

    while (1)
    {
          LED = 0x0F;//dao trang thai led ( 1-> 0 va 0-> 1)
          delay_ms(500); //tre 500ms
          LED = 0xF0;
          delay_ms(500);
    };
}

4. LED sáng từ trái sang phải.

 • Sơ đồ mạch điện:


                                                                        Sơ đồ mạch điện.

 • Chương trình mẫu:

Chip type               : ATmega16
Program type            : Application
AVR Core Clock frequency: 8.000000 MHz
Memory model            : Small
External RAM size       : 0
Data Stack size         : 256
*****************************************************/

#include  "mega16.h"
#include   "delay.h" //khai bao thu vien ham tao tre
#define LED PORTC   //dinh nghia LED la PORTC

void main(void)
{    
    char i; //khai bao mot bien su dung de dem so lan dich bit
    // Port C initialization
    // Func7=In Func6=In Func5=In Func4=In Func3=In Func2=In Func1=In Func0=Out 
    // State7=T State6=T State5=T State4=T State3=T State2=T State1=T State0=1 
    PORTC=0xFF;  //LED duoc noi vao PORTC vi vay chon trang thai led sau khi mach duoc cap nguon la LED tat 
    DDRC=0xFF;   //chon trang thai cho phep xuat ra dieu khien led

    while (1)
    {
          for(i=0;i

          {   
                LED = ~(1 << i);

               delay_ms(500); //tre 500ms
          }
          
    };
}

5.LED sáng từ phải sang trái.

 • Sơ đồ mạch điện:


                                                                        Sơ đồ mạch điện.

 • Chương trình mẫu:

Chip type               : ATmega16
Program type            : Application
AVR Core Clock frequency: 8.000000 MHz
Memory model            : Small
External RAM size       : 0
Data Stack size         : 256
*****************************************************/

#include  "mega16.h"
#include   "delay.h" //khai bao thu vien ham tao tre
#define LED PORTC   //dinh nghia LED la PORTC

void main(void)
{    
    char i; //khai bao mot bien su dung de dem so lan dich bit
    // Port C initialization
    // Func7=In Func6=In Func5=In Func4=In Func3=In Func2=In Func1=In Func0=Out 
    // State7=T State6=T State5=T State4=T State3=T State2=T State1=T State0=1 
    PORTC=0xFF;  //LED duoc noi vao PORTC vi vay chon trang thai led sau khi mach duoc cap nguon la LED tat 
    DDRC=0xFF;   //chon trang thai cho phep xuat ra dieu khien led

    while (1)
    {
          for(i=0;i          {   
                LED = ~(0x80>>i); //dich so 128 di i don vi ( bit cao nhat la 1)sau do dao trang thai bit
                delay_ms(500); //tre 500ms
          }
          
    };
}

 

6.LED từ phải qua trái và từ trái qua phải.

 • Sơ đồ mạch điện:


                                                                        Sơ đồ mạch điện.

 • Chương trình mẫu:

Chip type               : ATmega16
Program type            : Application
AVR Core Clock frequency: 8.000000 MHz
Memory model            : Small
External RAM size       : 0
Data Stack size         : 256
*****************************************************/

#include  "mega16.h"
#include   "delay.h" //khai bao thu vien ham tao tre
#define LED PORTC   //dinh nghia LED la PORTC

void main(void)
{    
    char i; //khai bao mot bien su dung de dem so lan dich bit
    // Port C initialization
    // Func7=In Func6=In Func5=In Func4=In Func3=In Func2=In Func1=In Func0=Out 
    // State7=T State6=T State5=T State4=T State3=T State2=T State1=T State0=1 
    PORTC=0xFF;  //LED duoc noi vao PORTC vi vay chon trang thai led sau khi mach duoc cap nguon la LED tat 
    DDRC=0xFF;   //chon trang thai cho phep xuat ra dieu khien led

    while (1)
    {
          for(i=0;i          {   
                LED = (0x7f>>i); //dich so 128 di i don vi ( bit cao nhat la 1)sau do dao trang thai bit
                delay_ms(500); //tre 500ms
          }
         
          for(i=0;i          {   
                LED = (0xfe<                delay_ms(500); //tre 500ms
          }
    };
}

6.LED từ phải qua trái và từ trái qua phải.

 

 • Sơ đồ mạch điện:


                                                                        Sơ đồ mạch điện.

 • Chương trình mẫu:

Chip type               : ATmega16
Program type            : Application
AVR Core Clock frequency: 8.000000 MHz
Memory model            : Small
External RAM size       : 0
Data Stack size         : 256
*****************************************************/

#include  "mega16.h"
#include   "delay.h" //khai bao thu vien ham tao tre
#define LED PORTC   //dinh nghia LED la PORTC

void main(void)
{    
    char i; //khai bao mot bien su dung de dem so lan dich bit
    // Port C initialization
    // Func7=In Func6=In Func5=In Func4=In Func3=In Func2=In Func1=In Func0=Out 
    // State7=T State6=T State5=T State4=T State3=T State2=T State1=T State0=1 
    PORTC=0xFF;  //LED duoc noi vao PORTC vi vay chon trang thai led sau khi mach duoc cap nguon la LED tat 
    DDRC=0xFF;   //chon trang thai cho phep xuat ra dieu khien led

    while (1)
    {
          for(i=0;i          {   
                LED = (0x7f>>i); //dich so 128 di i don vi ( bit cao nhat la 1)sau do dao trang thai bit
                delay_ms(500); //tre 500ms
          }
         
          for(i=0;i          {   
                LED = (0xfe<                delay_ms(500); //tre 500ms
          }
    };
}

 

7.INT_8Leds_1Button.

 • Sơ đồ mạch điện:


                                                                        Sơ đồ mạch điện.

 • Chương trình mẫu:

Chip type           : ATmega32
Program type        : Application
Clock frequency     : 7.372800 MHz
Memory model        : Small
External SRAM size  : 0
Data Stack size     : 512
*****************************************************/

#include "mega32.h"

// User's define
#define LED PORTC
#define DELAY_VALUE 50000

// Global variables
unsigned char counter;

// External Interrupt 0 service routine
interrupt [EXT_INT0] void ext_int0_isr(void)
{
    counter = (counter >= 3) ? 0 : (counter + 1);    
}

void my_delay(unsigned long int delay_value, unsigned char compare)
{   
   while ((counter == compare) && (delay_value--));
}

// Declare your global variables here

void main(void)
{
// Declare your local variables here

// Input/Output Ports initialization
// Port A initialization
// Func7=In Func6=In Func5=In Func4=In Func3=In Func2=In Func1=In Func0=In 
// State7=T State6=T State5=T State4=T State3=T State2=T State1=T State0=T 
PORTA=0x00;
DDRA=0x00;

// Port B initialization
// Func7=In Func6=In Func5=In Func4=In Func3=In Func2=In Func1=In Func0=In 
// State7=T State6=T State5=T State4=T State3=T State2=T State1=T State0=T 
PORTB=0x00;
DDRB=0x00;

// Port C initialization
// Func7=Out Func6=Out Func5=Out Func4=Out Func3=Out Func2=Out Func1=Out Func0=Out 
// State7=0 State6=0 State5=0 State4=0 State3=0 State2=0 State1=0 State0=0 
PORTC=0x00;
DDRC=0xFF;

// Port D initialization
// Func7=In Func6=In Func5=In Func4=In Func3=In Func2=In Func1=In Func0=In 
// State7=T State6=T State5=T State4=T State3=T State2=T State1=T State0=T 
PORTD=0x00;
DDRD=0x00;

// Timer/Counter 0 initialization
// Clock source: System Clock
// Clock value: Timer 0 Stopped
// Mode: Normal top=FFh
// OC0 output: Disconnected
TCCR0=0x00;
TCNT0=0x00;
OCR0=0x00;

// Timer/Counter 1 initialization
// Clock source: System Clock
// Clock value: Timer 1 Stopped
// Mode: Normal top=FFFFh
// OC1A output: Discon.
// OC1B output: Discon.
// Noise Canceler: Off
// Input Capture on Falling Edge
// Timer 1 Overflow Interrupt: Off
// Input Capture Interrupt: Off
// Compare A Match Interrupt: Off
// Compare B Match Interrupt: Off
TCCR1A=0x00;
TCCR1B=0x00;
TCNT1H=0x00;
TCNT1L=0x00;
ICR1H=0x00;
ICR1L=0x00;
OCR1AH=0x00;
OCR1AL=0x00;
OCR1BH=0x00;
OCR1BL=0x00;

// Timer/Counter 2 initialization
// Clock source: System Clock
// Clock value: Timer 2 Stopped
// Mode: Normal top=FFh
// OC2 output: Disconnected
ASSR=0x00;
TCCR2=0x00;
TCNT2=0x00;
OCR2=0x00;

// External Interrupt(s) initialization
// INT0: On
// INT0 Mode: Rising Edge
// INT1: Off
// INT2: Off
GICR|=0x40;
MCUCR=0x03;
MCUCSR=0x00;
GIFR=0x40;

// Timer(s)/Counter(s) Interrupt(s) initialization
TIMSK=0x00;

// Analog Comparator initialization
// Analog Comparator: Off
// Analog Comparator Input Capture by Timer/Counter 1: Off
ACSR=0x80;
SFIOR=0x00;

// Global enable interrupts
#asm("sei")

counter = 3;

while (1)
      {
          switch (counter)
          {
            case 0:
                while(1){
                    LED = 0xFF;
                    my_delay(DELAY_VALUE, 0); 
                    if (counter != 0) break;
                    LED = 0x00;
                    my_delay(DELAY_VALUE, 0);
                    if (counter != 0) break;
                }
                break;
            case 1:
                while(1){
                    LED = 0b10101010; 
                    my_delay(DELAY_VALUE, 1);
                    if (counter != 1) break;
                    LED = 0b01010101;
                    my_delay(DELAY_VALUE, 1);
                    if (counter != 1) break;
                }
                break;
            case 2:
                LED = 0xFF;
                while(1){
                    if (LED == 0){
                        LED = 0xFF;
                        my_delay(DELAY_VALUE, 2);
                    }
                    if (counter != 2) break;
                    LED = (LED << 1)& 0b11111110;
                    my_delay(DELAY_VALUE, 2);
                    if (counter != 2) break;
                }
                break;
            case 3:
                LED = 0x00;
                while(1){
                    if (counter != 3) break; 
                }
                break;
            default:
                break;                
          }
      };
}

8.INT_8Leds_4Buttons.

 • Sơ đồ mạch điện:


                                                                        Sơ đồ mạch điện.

 • Chương trình mẫu:

Chip type           : ATmega32
Program type        : Application
Clock frequency     : 7.372800 MHz
Memory model        : Small
External SRAM size  : 0
Data Stack size     : 512
*****************************************************/

#include "mega32.h"

// User's define
#define LED PORTC
#define DELAY_VALUE 50000


// Global variables
unsigned char pin_state = 0;

// External Interrupt 0 service routine
interrupt [EXT_INT0] void ext_int0_isr(void)
{
    if (PINA.0==0) pin_state = 0;
    if (PINA.1==0) pin_state = 1;
    if (PINA.2==0) pin_state = 2;
    if (PINA.3==0) pin_state = 3;
}

void my_delay(unsigned long int delay_value, unsigned char state)
{   
   while ((pin_state == state) && (delay_value--));
}

// Declare your global variables here

void main(void)
{
// Declare your local variables here
//unsigned char temp;


// Input/Output Ports initialization
// Port A initialization
// Func7=In Func6=In Func5=In Func4=In Func3=In Func2=In Func1=In Func0=In 
// State7=T State6=T State5=T State4=T State3=T State2=T State1=T State0=T 
PORTA=0x00;
DDRA=0x00;

// Port B initialization
// Func7=In Func6=In Func5=In Func4=In Func3=In Func2=In Func1=In Func0=In 
// State7=T State6=T State5=T State4=T State3=T State2=T State1=T State0=T 
PORTB=0x00;
DDRB=0x00;

// Port C initialization
// Func7=Out Func6=Out Func5=Out Func4=Out Func3=Out Func2=Out Func1=Out Func0=Out 
// State7=0 State6=0 State5=0 State4=0 State3=0 State2=0 State1=0 State0=0 
PORTC=0x00;
DDRC=0xFF;

// Port D initialization
// Func7=In Func6=In Func5=In Func4=In Func3=In Func2=In Func1=In Func0=In 
// State7=T State6=T State5=T State4=T State3=T State2=T State1=T State0=T 
PORTD=0x00;
DDRD=0x00;

// Timer/Counter 0 initialization
// Clock source: System Clock
// Clock value: Timer 0 Stopped
// Mode: Normal top=FFh
// OC0 output: Disconnected
TCCR0=0x00;
TCNT0=0x00;
OCR0=0x00;

// Timer/Counter 1 initialization
// Clock source: System Clock
// Clock value: Timer 1 Stopped
// Mode: Normal top=FFFFh
// OC1A output: Discon.
// OC1B output: Discon.
// Noise Canceler: Off
// Input Capture on Falling Edge
// Timer 1 Overflow Interrupt: Off
// Input Capture Interrupt: Off
// Compare A Match Interrupt: Off
// Compare B Match Interrupt: Off
TCCR1A=0x00;
TCCR1B=0x00;
TCNT1H=0x00;
TCNT1L=0x00;
ICR1H=0x00;
ICR1L=0x00;
OCR1AH=0x00;
OCR1AL=0x00;
OCR1BH=0x00;
OCR1BL=0x00;

// Timer/Counter 2 initialization
// Clock source: System Clock
// Clock value: Timer 2 Stopped
// Mode: Normal top=FFh
// OC2 output: Disconnected
ASSR=0x00;
TCCR2=0x00;
TCNT2=0x00;
OCR2=0x00;

// External Interrupt(s) initialization
// INT0: On
// INT0 Mode: Falling Edge
// INT1: Off
// INT2: Off
GICR|=0x40;
MCUCR=0x02;
MCUCSR=0x00;
GIFR=0x40;

// Timer(s)/Counter(s) Interrupt(s) initialization
TIMSK=0x00;

// Analog Comparator initialization
// Analog Comparator: Off
// Analog Comparator Input Capture by Timer/Counter 1: Off
ACSR=0x80;
SFIOR=0x00;

// Global enable interrupts
#asm("sei")

pin_state = 3;

while (1)
      {
          switch (pin_state)
          {
            case 0:
                while(1){
                    LED = 0xFF;
                    my_delay(DELAY_VALUE, 0); 
                    if (pin_state != 0) break;
                    LED = 0x00;
                    my_delay(DELAY_VALUE, 0);
                    if (pin_state != 0) break;
                }
                break;
            case 1:
                while(1){
                    LED = 0b10101010; 
                    my_delay(DELAY_VALUE, 1);
                    if (pin_state != 1) break;
                    LED = 0b01010101;
                    my_delay(DELAY_VALUE, 1);
                    if (pin_state != 1) break;
                }
                break;
            case 2:
                LED = 0xFF;
                while(1){
                    if (LED == 0){
                        LED = 0xFF;
                        my_delay(DELAY_VALUE, 2);
                    }
                    if (pin_state != 2) break;
                    LED = (LED << 1)& 0b11111110;
                    my_delay(DELAY_VALUE, 2);
                    if (pin_state != 2) break;
                }
                break;
            case 3:
                LED = 0x00;
                while(1){
                    if (pin_state != 3) break; 
                }
                break;
            default:
                break;                
          }
      };
}

9.INT_Nested.

 • Sơ đồ mạch điện:


                                                                        Sơ đồ mạch điện.

 • Chương trình mẫu:

Chip type           : ATmega32
Program type        : Application
Clock frequency     : 7.372800 MHz
Memory model        : Small
External SRAM size  : 0
Data Stack size     : 512
*****************************************************/

#include  "mega32.h"
#include  "delay.h"

#define LED1 PORTC.0
#define LED2 PORTC.1
#define LED PORTC.2

#define ON  0
#define OFF 1

// External Interrupt 0 service routine
interrupt [EXT_INT0] void ext_int0_isr(void)
{
    unsigned char i;
    
    #asm("sei")
    for (i = 0; i < 8; i++){
        LED1 = ON;
        delay_ms(500);
        LED1 = OFF;
        delay_ms(500);
    }
    #asm("cli")
}

// External Interrupt 1 service routine
interrupt [EXT_INT1] void ext_int1_isr(void)
{
    unsigned char i;
    
    #asm("sei")
    for (i = 0; i < 8; i++){
        LED2 = ON;
        delay_ms(500);
        LED2 = OFF;
        delay_ms(500);
    }
    #asm("cli")
}

// Declare your global variables here

void main(void)
{
// Declare your local variables here

// Input/Output Ports initialization
// Port A initialization
// Func7=In Func6=In Func5=In Func4=In Func3=In Func2=In Func1=In Func0=In 
// State7=T State6=T State5=T State4=T State3=T State2=T State1=T State0=T 
PORTA=0x00;
DDRA=0x00;

// Port B initialization
// Func7=In Func6=In Func5=In Func4=In Func3=In Func2=In Func1=In Func0=In 
// State7=T State6=T State5=T State4=T State3=T State2=T State1=T State0=T 
PORTB=0x00;
DDRB=0x00;

// Port C initialization
// Func7=In Func6=In Func5=In Func4=In Func3=In Func2=In Func1=Out Func0=Out 
// State7=T State6=T State5=T State4=T State3=T State2=T State1=1 State0=1 
PORTC=0x07;
DDRC=0x07;

// Port D initialization
// Func7=In Func6=In Func5=In Func4=In Func3=In Func2=In Func1=In Func0=In 
// State7=T State6=T State5=T State4=T State3=T State2=T State1=T State0=T 
PORTD=0x00;
DDRD=0x00;

// Timer/Counter 0 initialization
// Clock source: System Clock
// Clock value: Timer 0 Stopped
// Mode: Normal top=FFh
// OC0 output: Disconnected
TCCR0=0x00;
TCNT0=0x00;
OCR0=0x00;

// Timer/Counter 1 initialization
// Clock source: System Clock
// Clock value: Timer 1 Stopped
// Mode: Normal top=FFFFh
// OC1A output: Discon.
// OC1B output: Discon.
// Noise Canceler: Off
// Input Capture on Falling Edge
// Timer 1 Overflow Interrupt: Off
// Input Capture Interrupt: Off
// Compare A Match Interrupt: Off
// Compare B Match Interrupt: Off
TCCR1A=0x00;
TCCR1B=0x00;
TCNT1H=0x00;
TCNT1L=0x00;
ICR1H=0x00;
ICR1L=0x00;
OCR1AH=0x00;
OCR1AL=0x00;
OCR1BH=0x00;
OCR1BL=0x00;

// Timer/Counter 2 initialization
// Clock source: System Clock
// Clock value: Timer 2 Stopped
// Mode: Normal top=FFh
// OC2 output: Disconnected
ASSR=0x00;
TCCR2=0x00;
TCNT2=0x00;
OCR2=0x00;

// External Interrupt(s) initialization
// INT0: On
// INT0 Mode: Falling Edge
// INT1: On
// INT1 Mode: Falling Edge
// INT2: Off
GICR|=0xC0;
MCUCR=0x0A;
MCUCSR=0x00;
GIFR=0xC0;

// Timer(s)/Counter(s) Interrupt(s) initialization
TIMSK=0x00;

// Analog Comparator initialization
// Analog Comparator: Off
// Analog Comparator Input Capture by Timer/Counter 1: Off
ACSR=0x80;
SFIOR=0x00;

// Global enable interrupts
#asm("sei")

while (1)
{
    LED = ON;
    delay_ms(100);
    LED = OFF;        
    delay_ms(100);
};
}

10.TIMER0_Fast_PWM.

 • Sơ đồ mạch điện:


                                                                        Sơ đồ mạch điện.

 • Chương trình mẫu:

Chip type           : ATmega32
Program type        : Application
Clock frequency     : 8.000000 MHz
Memory model        : Small
External SRAM size  : 0
Data Stack size     : 512
*****************************************************/

#include  "mega32.h"
#include "delay.h"

// Declare your global variables here

void main(void)
{
// Declare your local variables here

// Input/Output Ports initialization
// Port A initialization
// Func7=In Func6=In Func5=In Func4=In Func3=In Func2=In Func1=In Func0=In 
// State7=T State6=T State5=T State4=T State3=T State2=T State1=T State0=T 
PORTA=0x00;
DDRA=0x00;

// Port B initialization
// Func7=In Func6=In Func5=In Func4=In Func3=Out Func2=In Func1=In Func0=In 
// State7=T State6=T State5=T State4=T State3=0 State2=T State1=T State0=T 
PORTB=0x00;
DDRB=0x08;

// Port C initialization
// Func7=In Func6=In Func5=In Func4=In Func3=In Func2=In Func1=In Func0=In 
// State7=T State6=T State5=T State4=T State3=T State2=T State1=T State0=T 
PORTC=0x00;
DDRC=0x00;

// Port D initialization
// Func7=In Func6=In Func5=In Func4=In Func3=In Func2=In Func1=In Func0=In 
// State7=T State6=T State5=T State4=T State3=T State2=T State1=T State0=T 
PORTD=0x00;
DDRD=0x00;

// Timer/Counter 0 initialization
// Clock source: System Clock
// Clock value: 1000.000 kHz
// Mode: Fast PWM top=FFh
// OC0 output: Non-Inverted PWM
TCCR0=0x6A;
TCNT0=0x00;
OCR0=0x00;

// Timer/Counter 1 initialization
// Clock source: System Clock
// Clock value: Timer 1 Stopped
// Mode: Normal top=FFFFh
// OC1A output: Discon.
// OC1B output: Discon.
// Noise Canceler: Off
// Input Capture on Falling Edge
// Timer 1 Overflow Interrupt: Off
// Input Capture Interrupt: Off
// Compare A Match Interrupt: Off
// Compare B Match Interrupt: Off
TCCR1A=0x00;
TCCR1B=0x00;
TCNT1H=0x00;
TCNT1L=0x00;
ICR1H=0x00;
ICR1L=0x00;
OCR1AH=0x00;
OCR1AL=0x00;
OCR1BH=0x00;
OCR1BL=0x00;

// Timer/Counter 2 initialization
// Clock source: System Clock
// Clock value: Timer 2 Stopped
// Mode: Normal top=FFh
// OC2 output: Disconnected
ASSR=0x00;
TCCR2=0x00;
TCNT2=0x00;
OCR2=0x00;

// External Interrupt(s) initialization
// INT0: Off
// INT1: Off
// INT2: Off
MCUCR=0x00;
MCUCSR=0x00;

// Timer(s)/Counter(s) Interrupt(s) initialization
TIMSK=0x00;

// Analog Comparator initialization
// Analog Comparator: Off
// Analog Comparator Input Capture by Timer/Counter 1: Off
ACSR=0x80;
SFIOR=0x00;

while (1)
{    
    // OCR can be set from 0 to 255
    OCR0 = 255;     // 100%
    delay_ms(1000);
    OCR0 = 150;     // 58.8%
    delay_ms(1000);
    OCR0 = 50;      // 19.6%
    delay_ms(1000);
    OCR0 = 0;       // 0%
    delay_ms(1000);            
};
}

11.TIMER0_Output_Comp.

 • Sơ đồ mạch điện:


                                                                        Sơ đồ mạch điện.

 • Chương trình mẫu:

Chip type           : ATmega32
Program type        : Application
Clock frequency     : 8.000000 MHz
Memory model        : Small
External SRAM size  : 0
Data Stack size     : 512
*****************************************************/

#include  "mega32.h"

// Declare your global variables here

void main(void)
{
// Declare your local variables here

// Input/Output Ports initialization
// Port A initialization
// Func7=In Func6=In Func5=In Func4=In Func3=In Func2=In Func1=In Func0=In 
// State7=T State6=T State5=T State4=T State3=T State2=T State1=T State0=T 
PORTA=0x00;
DDRA=0x00;

// Port B initialization
// Func7=In Func6=In Func5=In Func4=In Func3=Out Func2=In Func1=In Func0=In 
// State7=T State6=T State5=T State4=T State3=0 State2=T State1=T State0=T 
PORTB=0x00;
DDRB=0x08;

// Port C initialization
// Func7=In Func6=In Func5=In Func4=In Func3=In Func2=In Func1=In Func0=In 
// State7=T State6=T State5=T State4=T State3=T State2=T State1=T State0=T 
PORTC=0x00;
DDRC=0x00;

// Port D initialization
// Func7=In Func6=In Func5=In Func4=In Func3=In Func2=In Func1=In Func0=In 
// State7=T State6=T State5=T State4=T State3=T State2=T State1=T State0=T 
PORTD=0x00;
DDRD=0x00;

// Timer/Counter 0 initialization
// Clock source: System Clock
// Clock value: 1000.000 kHz
// Mode: CTC top=OCR0
// OC0 output: Toggle on compare match
TCCR0=0x1A;
TCNT0=0x00;
OCR0=0x63;

// Timer/Counter 1 initialization
// Clock source: System Clock
// Clock value: Timer 1 Stopped
// Mode: Normal top=FFFFh
// OC1A output: Discon.
// OC1B output: Discon.
// Noise Canceler: Off
// Input Capture on Falling Edge
// Timer 1 Overflow Interrupt: Off
// Input Capture Interrupt: Off
// Compare A Match Interrupt: Off
// Compare B Match Interrupt: Off
TCCR1A=0x00;
TCCR1B=0x00;
TCNT1H=0x00;
TCNT1L=0x00;
ICR1H=0x00;
ICR1L=0x00;
OCR1AH=0x00;
OCR1AL=0x00;
OCR1BH=0x00;
OCR1BL=0x00;

// Timer/Counter 2 initialization
// Clock source: System Clock
// Clock value: Timer 2 Stopped
// Mode: Normal top=FFh
// OC2 output: Disconnected
ASSR=0x00;
TCCR2=0x00;
TCNT2=0x00;
OCR2=0x00;

// External Interrupt(s) initialization
// INT0: Off
// INT1: Off
// INT2: Off
MCUCR=0x00;
MCUCSR=0x00;

// Timer(s)/Counter(s) Interrupt(s) initialization
TIMSK=0x00;

// Analog Comparator initialization
// Analog Comparator: Off
// Analog Comparator Input Capture by Timer/Counter 1: Off
ACSR=0x80;
SFIOR=0x00;

while (1)
      {
      // Place your code here

      };
}

12.TIMER0_OVF_Int.

 • Sơ đồ mạch điện:


                                                                        Sơ đồ mạch điện.

 • Chương trình mẫu:

Chip type           : ATmega32
Program type        : Application
Clock frequency     : 8.000000 MHz
Memory model        : Small
External SRAM size  : 0
Data Stack size     : 512
*****************************************************/

#include "mega32.h"

#define LED PORTC.0

// Global variables
unsigned int count = 0;

// Timer 0 overflow interrupt service routine
interrupt [TIM0_OVF] void timer0_ovf_isr(void)
{
    TCNT0 = 6;   
    if (count++ == 2000){
        count = 0;
        LED = ~LED;
    }
}

// Declare your global variables here

void main(void)
{
// Declare your local variables here

// Input/Output Ports initialization
// Port A initialization
// Func7=In Func6=In Func5=In Func4=In Func3=In Func2=In Func1=In Func0=In 
// State7=T State6=T State5=T State4=T State3=T State2=T State1=T State0=T 
PORTA=0x00;
DDRA=0x00;

// Port B initialization
// Func7=In Func6=In Func5=In Func4=In Func3=In Func2=In Func1=In Func0=In 
// State7=T State6=T State5=T State4=T State3=T State2=T State1=T State0=T 
PORTB=0x00;
DDRB=0x00;

// Port C initialization
// Func7=In Func6=In Func5=In Func4=In Func3=In Func2=In Func1=In Func0=Out 
// State7=T State6=T State5=T State4=T State3=T State2=T State1=T State0=1 
PORTC=0x01;
DDRC=0x01;

// Port D initialization
// Func7=In Func6=In Func5=In Func4=In Func3=In Func2=In Func1=In Func0=In 
// State7=T State6=T State5=T State4=T State3=T State2=T State1=T State0=T 
PORTD=0x00;
DDRD=0x00;

// Timer/Counter 0 initialization
// Clock source: System Clock
// Clock value: 1000.000 kHz
// Mode: Normal top=FFh
// OC0 output: Disconnected
TCCR0=0x02;
TCNT0=0x06;
OCR0=0x00;

// Timer/Counter 1 initialization
// Clock source: System Clock
// Clock value: Timer 1 Stopped
// Mode: Normal top=FFFFh
// OC1A output: Discon.
// OC1B output: Discon.
// Noise Canceler: Off
// Input Capture on Falling Edge
// Timer 1 Overflow Interrupt: Off
// Input Capture Interrupt: Off
// Compare A Match Interrupt: Off
// Compare B Match Interrupt: Off
TCCR1A=0x00;
TCCR1B=0x00;
TCNT1H=0x00;
TCNT1L=0x00;
ICR1H=0x00;
ICR1L=0x00;
OCR1AH=0x00;
OCR1AL=0x00;
OCR1BH=0x00;
OCR1BL=0x00;

// Timer/Counter 2 initialization
// Clock source: System Clock
// Clock value: Timer 2 Stopped
// Mode: Normal top=FFh
// OC2 output: Disconnected
ASSR=0x00;
TCCR2=0x00;
TCNT2=0x00;
OCR2=0x00;

// External Interrupt(s) initialization
// INT0: Off
// INT1: Off
// INT2: Off
MCUCR=0x00;
MCUCSR=0x00;

// Timer(s)/Counter(s) Interrupt(s) initialization
TIMSK=0x01;

// Analog Comparator initialization
// Analog Comparator: Off
// Analog Comparator Input Capture by Timer/Counter 1: Off
ACSR=0x80;
SFIOR=0x00;

// Global enable interrupts
#asm("sei")

while (1)
      {
      // Place your code here

      };
}

 

Nguồn: sangthai.com
Phản hồi(0)
Vui lòng Đăng Nhập hoặc Đăng ký để chia sẻ.
Phản Hồi Mới
  Đang tải...
Thegioiic live support