Mặc dù khái niệm hệ thống nhúng (embedded system) ra đời cách đây thực sự chưa lâu (1971), tuy nhiên